IN. zeit 
160 Vereinsbäderei Fil. 
—<- Yulienftr. DZ 
162, 164 E. Rohwer, F., Bäder: 
meifjter 
Boller, S., Schneider Erde, 
Bünning, H., Arbeit. x 
Eagert, E., Arbeit. 
Fijdher, H., Rentner H. 1 
Sepfen, H., Bäckerei 
Quark, O., Wäfjcherei 
Reichert, M., Werkmitr. 1 
Schmidt, H., Tijdhler Erdg. 
Spiieth, F., Schiffbau. 1 
Stoff, B., Initallat. 2 
166 eriftiert nicht 
168a E. Roops, G., Milchvert. 
168 E. Roops, G., Mildvert. 
Ehling, W., Arbeit. 
Finke, H., Verw.Angeft. 1 
Hing, W., Schiffsb. 
Knoblauch, E., Staatsangeft. 
Schwerdtieger, A., RNentnerin 
<- Marienftr. D 
170 E. Schmidt, W., Fijhkfm. T. 
Fijcher, G., Wem. } 
— R., Nieter Untg. 
Mann, D., Schifszimmerm. 
Schmidt, H., Fijdhräucherei T. 
172 Garten geb. 3. Nr. 170 
174. 176 E. Gäbde, E., Fabriti. 
(Iulienitr. 27) 
Bardenhewer, F., Kim. T. 
Cords, A., Handelsbvertret. 
Köpfe, K., fm Angeft. T7 
<- Klausdorfer Weg DZ 
 
Schönfkirhener 
Straße 
(Stadtteil Neumüblen: 
Dieryichsdorf) 
Loft: Ellerbet 
(bi8h. Neumüblken = Dietrichs- 
dorf, Schönberger Str.) 
Alte Landftrake nach Schönz 
firhen 1. Holft. 
<- Schwentinebrüde Z 
Linke Seite 
1 FE Solana iOle S.m.b.9. 
Zollzweigitelle Neumübhlen= 
DietrichsSdorf T.. 
Kolonie Steinfamp SG. m. .b. 
3 Abbruch 
5E. Stelljes, M., Eigentümerin 
(Forftweg 87) 
Carljon, H., Arbeit. 
Hanja-Apothefe Kiel-Neu= 
mübfen, M. Hellcung T. 
Hellrung, M., Aporhefer T. 2 
7 E. Schmidt, H., Wim. (Nieß- 
{cheftr. 13) 
V. Schmidt, W., Schlachter» 
meilter T. 
Bape, F., Bez. Direktor 
9.11 E. PraybyE, R., Bäderei T. 
Sundeladh, K., Zimmerm. 
Nilfion, E., Ww. 2 
Piedni, N., VBerwalt. Affift. 
Schreier, F., Schifszimm. 2 
Stelt, £., Kraftwführ. 
Wohld, H., Schifsma fl. 
13 E. Rrohn, D., Getreide T. 
15 E. 8rodhn, £., Wow. T. 
Aller, D., Ww. 
Birkholz, E., Frijeur 
Krohn, Katarine,Lebensm. T. 
Müller, Ch., Wo. 
17 E. Bohnjack, R., Käfe T. 
Hay, O., Ob. Poftichafin.a.D. 
Ieffen, £., Untermitr. 
Miegner, B., Ingen. 2 
Michter, F., Arbeit. 
Tiedemann, H., Werkzeug: 
auSgeb. 1 
«<- Xiefe Allee Z 
Schönberger Str. 
19 E. Stelting, D., Ww.. 2 
Rabhl, L., Lebensmittel T. 
— ©., Ob. Poftinip. a.D. 3 
BPeterjon, G., Betr. Elektromfir. 
Prodnow, O., Klempner 8 
Stelting, W., Holjatia: 
Drogerie T. Erdg. 
21 E. Krohn, W., Kfm. T. 
(Nr. 15) 
Benthin, F., Montagemitz. 
Holit, H., Amtsgeh. Erde. 
Kähler, M., Schlachter 
Schulz, S., Inval. 
Xhon, W., Mechanik. 
Trademann,. W., Feuer: 
wehrmann 
23 E. Bramjehreiber, A., Ob. 
VBoftichaffn. Erdg. 
Doje, M., Arbtrin. 1 
Schlapfohl, D., RMentnerin 
Sippel, R., Arbeit. 
Völling, I, Ww. 
Weftfahl, H., Schiffbau. 1 
25 E. Lendzian, R., Klempner: 
mitı: Tu 1 
VBandholz,‘ M., Ww. HE. 
Baumann, E., Wo. H. 
Lange, K., Zimmerm. H. 
Völter, W., Schubhmmftr. 
27 E. Hay, B., Cleftromfir. 1 
Blom, H., Maicdhinenjchloff. 2 
Einfeldt, W., Majchinenjeg.2 
v. Huth, R., Rentner Erdg, 
.— 8., Schiffbauhelf. 
Langfeldt, H., Maurer 1 
MNidel8, D., Ww. 
29 E. Rellermann, D., Buch. 
V. Zwang, B., Ingen. 
IJungjohann, M., Rentnerin 
31 E. Zhiefen, A., Arbeit. 
Raufer, D., Schloffer 
338E.Betersdorf, M., Konrett.a.D 
BPetersdorf, I., Saborantin 
Stephan, E€., Konretkt. a. D. 
Wilmanns, H., Dr. med. 1 
35 E. Neujchel, R., -Lehrer 
Harder, W., Verfich.Infpekt. 
37 E. Blöder, X., Mektor a.D. 1 
Beier, D., Gewerb.Ob.Lehr. 
39 E. Rau, O., StadtOb.Infp. 
41 E.Bargfeldt, J.,Malermitr. T. 
Birholz, E., Frifeurmftr. 
VBeder, H., Motorb. Führ. 
Wifthöft, DO., Ziichler 
43 E. Richter, X.H., Werkmftr. 
45 E. Wulf, H., Zimmerer 
Boll, M., Wo. 
Bauftian, H., Schifszim: 
merm. Erdg. 
Stolz, €., Schiffsb. 1 
Theede, E., Arbeit. 1 
47 E. Staad, 6, Zimmerer 
Biedermann, B., Bohrer 1 
Frigler, NR., Fräfer 2 
Schneefloth, H., Stemmer 
Schneider, F., Arbeit. Erdg, 
Seld, €., Ww. 1 
49 E. Baulfen, F., Rentner 1 
wers, D., Ingen. 
Höppner, W., Ww. 
Kufe, B., Garagenmitr. 1 
Dloffion, R., Arbeit. 1 
Rubinke, W., Lebensmittel T. 
51 E. Neinfe, X., Eigentüm. 
Moorblöden 12) 
Drewa, E., Dreher 1 
Föliter, E., Tijhler Erde. 
Hanjen, Ch., Former 1 
Wenk, H., Schloffer Erdg, 
53 E. Sindt, OH. F., Rentner 1 
ölfner, $., Eijenhobl. Erdg. 
noja, W., Schloffer 1 
Knuth, D., Stoßer 
Kuljurgis, M., Schloffer 2 
Staaf, R., Zijchler 
55 E.Detlefjen, H., Eigentümerin 
E. Detlefjen, S., Schneiderin 
Bengen, H., Schloffer 
Matthiejen, A., Werkeugichl. 
LajdhewSfie, X., Majchinijt 2 
Schmidt, W., Schloffer 2 
Völter, B., Bäcker Erdg. 
57 E. Bauljen, F.,Rentn.(Nr.49) 
Boll, D., Zimmerer 1 
 
oll, 
Chriftahl, $., Schmied 1 
 
— 222 — 
57 Söttidh, F., Invalide Erde. 
— %., Keffeljhmied 2 
Kröger, D., Ob. Poftihaffu. 2 
Lohmann, E., Schloffer 
NeimersS, H., Schiffszimm. 3 
Wild, Frau, Maichinenftrider. 
Wildt, I, Brenner Untg. 
59 E. Rarge,B., Kim. (Nr, 61)T. 
Bauer, M., Keffeljhmied 
Diedmann, K., Kraftwführ. 
Frinfen, O., Technik. Erde. 
Setter, D., Rentnerin 
Wieje, S., Elekirojchweiß. 
61 E. Rarge, A. Futtermittel T. 
VBargholz, K., techn. Ang. 1 
Dienel, W., Stabsmajchin. 
Holz, W., Stadt. Ob. Injpekt. 
Karge, B., Kim. T. 
Möller, K., Dreher 1 
<- Strohredder DZ 
63. 65 Bauftellen 
67. 69 E. Stadt Kiel 
Verjorgungsheim der Stadt 
Kiel T. N 
Boldt, A., Verwalter. Erdg: 
71 Bauftelle . 
73 E. Hanjen, W., Kirchenb. 
Inip. (Saarbrücdenftr. 18) 
V. Baumann, R., Keffelihm. 
Harms, I., Kranführ. 
Langmat, M., Rentner 
Ried, O., Rentner 
Sid, 3., Rentner 1 
Bimmermann, E., Wow. 1 
75 Bauftelle 
TE Sabjen, S., Ronrektor 
a. D. 
Fijcher, N., Schiffb.Ingen. 1 
79—99 Aderland 
101 E. Holzmüller, D., Korv- 
Kapitän (S.) a. D. Erdg. 
103 E. Pries, A., Tiefb. Unter: 
nehm. 
Horftmann, K., Helfer 
LPries, D.u.A.,Liefbaugefjh.T. 
105 E. Pries, AW., Tiefb.Unter- 
nehm. T. (Nr. 103) 
Köpfe, H., Kutjher H.Erdg, 
Lemburg, W., Kutjdher H.1 
Pries, D. u. A. Tiefbaugeich.1 
Aderland 
Rechte Seite 
2. 4 E. Holiatia-Mübhle G, m. 
5. OH. (Nr. 1 z 
Balbach, A., Ob. MüllerErdg. 
Delis, C., Schloffer 
Sinf, F., Kim. 
6 E, Mordhorit, Margarethe, 
Saitw. T. 
a 
Clajen, G., Rokfchlachterei T. 
Hirthe, D., Kolonialwr. T. 
Lau, Zbh., Badwr. 
Veterfen, H., Invalide 
Porath, W., Sattlermfir. T. 1 
8 E. Jvens, E., Bigarren 
Liemann, A, Frijeurmftr. 
10 E. Pries, E., Sg 
(Heitendorf) 
Bujch, D., Rentenempf. 
Kühl, F., Mübhlenarb. 1 
— R., Schmied 1 
Beterjen, E., Ww. Erdg. 
Sindt, W., Maurer Erdg. 
Bemte, F., Bohrer 
<- Scharweg DZ 
14 E Walbaum, A., Ww. Erdg. 
Dahl, E., Ww. 
Liemann, A, Frijeur 
Thiele, B., Dreher 1 
16 E. Walbaum, A, Ww. 
(Nr. 14) 
Ahrens, M., Wim. 
Ebhjen, L., Schiffbau, 
Hunter, A., Schreiberin 
Möller, W., Eleftrik. 
Dzorkiemwicz, A., Kopfichlacht. 
Schäfer, X., Urbtrin. 
18E. ne D., Wertit. Vor: 
fteh. a. D. 
Drusfkeit, B., Mar.Ing. 
€ 
 
Schuhmacherftr, 
18Fuhrmann,A., SchlofferErdg. 
— Johanna, Blumen 
Klupp, O., Krafzw.Führ. 1 
Müller, A., Arbeit. 1 
20 E. Ulbrich, Margarete, 
Saft. T. 
Egger8, £., Majchinenjhlof. 
Frig, W., Arbeit. KH; 
Haas, $., Schuhm. 1 
Roßburg, Ch., Ww. H. 
Schinfel, NR., Maler 
Staupe, RR. Majchinenjhlo. 
Steffen, H., Frijeur 
Voigt, K., Kupferidhmied 
22 E. Friedrichjen, M., Ww. 1 
SGengow, O., Majchinijft. 3 
Klauder, R., Ingen. 2 
Rohl8, W., Schlachtermftr. T. 
Lange, A., Bolljekr. 2 
Rofjenfeld, RX, HD., Kfm. 
Simentine-Boltghante.Oam: 
OT 
24 E. Voß, E., Kfm. 
Roftamt. Neumübhlen‘ T. 
Niemann, F., StadtOb.Infp. 
Prehn, K., Zollinfpekt. 
Schlüter, H., Rentner 
Witthinrich, M., Mitteljhull. 
<- Schufterbrüde DZ 
26 FE Moftbtejem © Se 
Babbe, A., Arbeit. 2 
Baglaf, H., Ob.Bootsmt. 1 
Hergefell, E., Steuerfetr. 1 
Bien, O., Schiffsgimm. 2 
Struve, W., Tijhler Erdg, 
Utecht, G., Ob. Majdh.Maat 
28 Baustelle N 
30 E. Voß, Qutje, Schreibwr. T. 
Müller, A., Zimmerer Erdg. 
Wöähner, H., Müller 1 
32 E. Rähler, F., Rentner 1 
Holit, R., Rentner 
Schmidt, E., Tijchler 
— W., Klempner 
Zhomfen, X., Schmied H, 
Türen, B., Maurer Erde, 
34 E. Mir-Bielfeldt, Helene, 
Handarbeiten 
Boeld, A, Frau 
36 E. Henning, E,, Leutn. d. 
A Mat. aD 
Henning, H., Mar. Verw.Injp. 
Horit, A, Schweißer 2 
Baulfen, W., Feinblech. 
NMathjen, M., Arbeit. 2 
Schüler, O., Kontroll. 1 
Schulz, X, Ww. Erdg. 
138 E. Höppner, W., Tijchler 
Baumann, O., Dreher 
Evers, I., Werkzeugm. 1 
40E.Boller, H.,PräparatorKErdg: 
Boller, B., Malerei 
42 E, Dittmer, W., Schiffs: 
aimmerm. (amburg) 
V. Neeje, R., Arbeit. 
44 E. Seydel, D., Architett 
46 E. Finf, F., Zimmerer 
Doje, B., Fräfer 
Finke, I., Arbeit. 
Hein, RN., Werkeugm. 
Manthey, R., Arbeit. 
Schiffer, B., Mechanik. 
Wamwra, I, Mechanik, 
48 E. Stadt Kiel 
Knaben-Volksjchule (Zweig 
ftelle Neumiühlen Dietrichs= 
dorf 
Dorfsdotter, K., Schulhaus- 
mitr. Er 
Reimer8, H., Konreft. Zwg. 
50 eriftiert nicht 
52._E. Sindt, F., Schmiedemftr. 
Scheffler, A, Schiffszimmer. 
54. 56 Bauftellen 
58 E. Göttj, W., Kranführ. 
Kahl, Ch., Maurer 
Maier, A., Kranführ. H. 
60 E. Bandholz, A., Zimmerer 
Arp, E., Arbeit. 
Lauge, R., Invalide 
62 Garten 
64 E. Stoltenberg, Elije, 
Schantw. 
 
66 E. Jungjohann, W., Wertfte 
D. } 
Borftd. a. 
Kammer, R., Wiv. 
68 E. Schacht, D., Frau _ 
Seffen, O., Zeichner 
Schacht, M., Wim. 
— W., Bürovangeft. 
70—80 Aderland 
82 E. Voß, Ch., Gemeinde 
oß, Ch ne 
Sefr. a. D. 
Hanjen, E., Konrektor i RI 
84—88 Aderland : 
90 E. Dildo AM., Leutn. (3) 
a. D. 
Hennings, Ch., Dr. phil. 1 
92 Bauftelle 
<- Oppendorfer Weg Zr 
94--100 Bäuftellen 
102 E.’3il8, S., Frau (Rangat) 
V. Stender, B., Schweißer 
Baumann, &%., Anfchläg. 1 
Behrend, F., Tijchler 
Hanndorf, L., Penfionät 
Döburg, R., Tijchler 1 
104 E. Maas, .&X., Schiffb. 
Wipperling, F., Brenner 
106 E. Hanjen, D., Zimmer® 
Beversdorf, X., Schmied 1 
Biehl, O., Mafchinenbau- 
Hirte, H., Ingen. e 
em © One Erd 
enfjen, F., Schiffbauer 
108 E.Schmidt,IW.D., Gajtwirt 
(Gettorf) 1 
Choynada, K., Saftmw. 
110 E. Beiste, ©., Ww. Erde, 
Beisfe, R., Dreher 
— W., Kraftw.Führ. Erde 
—<-Gemarkung Schöntirhen 
 
Schönwohlder Weg 
Nach dem Dorfe Schönwohl? 
(Kreis Rendsburg) benanut- 
—<- Hedenholz > 
‚, Unbebaut 
Schuhmacherftraße 
Früher Schomaterftrate, 
benannt nach dem zur Zeit DC 
 
Stadtgründung. dort anfällig? 
Gewerbe der Schuhmadher 
—<- Holitenftz. Zr 
Linke Seite 
1 eriftiert nicht ‘pe 
3 E. Cv.-Suth. Kirchengemeind“ 
Verb. Kiel 
MNikolaitirche 
<- Nikolaitirhhof Zr 
exiftiert nicht 
E. ungenannt 
Asbahr, Ww. 
ao 
Bernhard, D., Hausmftr, 1 
 
 
 
EST 
Dahnke, E., Majchinenfttid- 3 
Damme, E., Zolaifift. 
SLeuthold, F., Dentift 
Beterjen, U.F., Herrengatd“ 
toben T. 4 
Tannenwald, H., Ww. T. 
— 98., Herrenfletd. T. 
9 E, Dela, E, Frau (Watbfr® 
Dela, CE. F., Möbel 
11 E. wie Nr. 9 
Dela, EC. F., Kfm. 1 
—R T 
r m. tr. 2 
orm, 9, Hm. Angeft. 
18 E. lan @., Sürfhnet” 
mftr. TI. 
ep eulieen 5, Austunfte 
15—21 E. Dela, E.,' Frau 
(Waibitr. 5) 
“ TA 
Dela, 6. F., Möbelfabril 
23 E. Schule, Adele, 
jOmiede 
Körber, F., Rentner 
2 
_— Schulge, %., Goldiomied, $ 
Wache, E., Motorenihlofl- 
 
 
	    

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.