1. Teil
(Nr. 158—183, 142—176
Stadtteil Ellerbet)
(%r. 1—151, 2—140 Stadtteif |11 E. Möller, B., Dekoffiz. a.
Wellingdorf)
Alte Landftr. nach Schönberg
i. Holitein
Boft: Elerbet
Alters
‚nen
de BE

<- Schwentine
‚Linfe Seite
“1 E Röhl, M., Gaftftätten T.
Hotel „Stadt Kiel“ W.
Nöblt T,
Voß, D., Nechtsanw. T. 1
3 E. Kieler Spar: u. Leihkaffe,
Nebenft. 8 T.
V. Hofmann, &X., Stadtob.
Sefr. T.
2
Brader, H., Bierverkäuf.
Haarmann, E., Ob. Schulrat
Hanjen, H., Ingen. T.. 2
RPlöger, K., Schuhm. Untg.
<- Wehdenweg DZ
5 eriftiert nicht
m if dd)
Heud, E., We. T
Heu, W., Getreide T.
— RN, Kfn-T.
13. 15. Baustellen
17 E. Stölting‘i%e Erben
19 E. Ewer8s, F., Modelltijhl.T.
21. 23 Baustellen
25 E. Stadt Kiel
27. 29 Bauftellen
81 E, Hinz, E., Kim. T.
38 E. Stadt Kiel
Alte, H., Klempner
35 eriftieren. nit
37 E. Trepkau, Ch. Milchverteil.
(Nr. 39)
Sabahn, W., Arbeit. 1
39 E. Stadt Kiel
Gröpper, H., Schweiker
Trepkau, Chr., Mildhverteil. T.
Nieljen, F., Schmied Erdg.
Tiedtfe, D., Arbtrin.
Warnede, F., Rentner Erdg.
43, 45 eriftieren nicht
7 E. Schütt, $., Arbeit.
V. Hausverwertung X. Howe
AUrp, A, Ob. Werftbuchbhalt. 1
Bärwolf, Zh.Werkmftr.Krdg.
Bolwig, H., Maijchinenb.
Hanjen, E.,
Leipold, H., Schulhausmftr.
vb. Opbenkowsti, A., Buger
Schütt, O., Arbeit.
Völling, M., Ww. 8
49 E. Engelsmeyer, N., Maler 1
Daniel, D., fm. Angeft. 3
Engelsmeyer, Anna, Tabatw.
Gamm,
Gottbrecht, E., Schlachter 3
— NM. Wi. Ei
Seiß, E., Wo. 2
Schwarf, H., Tijdhler Erdg.
Unger, F., Mafjchinenb.. 2
51 E. Holling, X., Schiffsführ.
"Brandt, X., Schuhm.
Dofje, Ch., Arbeit. 2
Höpner, W., Arbeit.
Lenjh, W., Werkmftr, 1
Leu, HD., Klempnerei T.
53 E. Peleitis, M..FijdherErdeg.
Henkel, H., Werkzeugm. 1
Kardel, F., Schifszimmerm.
Kielhorn, F., Walzer 2
Labrenz, W., Filder 1
Nagel, OD. Konftruftt. 2
55 E. Voß, C., Wo.
Hinjh, S., Ww. 1
57 E. Erb, A., Manufakturm. T.Schönberger Str.
Schönberger Straße |? 5 Sröms, 3, Gaftio, T.
ibbern, A., Werkmftr.
Heu, D., Werkmitr.
Meier, H., Mafjchinift
NN
D. (Nr. 14)
Arp, O., Wow. Erdg,
Diek, E., Arbeit. 1
SGamm, B., Rentner 1
Mudolph, O., Arbeit. Erde,
V. Stölting, ©., Beerdig.Init.
(Sabelsbergerftr.)
Schwanz, F., Elektr. Schweißer
Stölting, M., Frau
Willvodt,S., Blechjhmied
<- Nehjenweg DZ

Fiicher, O., Heilprattit.
Hafje, W., Dreher (24a)
Baerwald, R., Ob.Zollichtf.
Sottichid, X., Dipl.Gärtner
HYohnfjen, W., Kraftwführ. 1
—<- Altenteichfir.
Frand, R., Mar.Werkführ.
LPries, G., Steinfeß.
Nübhr, K., Schachtmitr.
Kiene, W., Milchverteil.
E. Sangmaad, A., Rentner
(Nr. 20
Eimenthaler, R., Klempner
u. Söhne, Holftenftr. 108 1.
1
Dreher: 3
®S., Schiffbau. 1
Edler, W., Wächter
Erdg.
Maurer, A., Schuhmacherei
Michel, R., Büroangeft.Erde.
Claujen, X., Gewerbe: Ob.
Lehrer
Haffelfeldt, A, ’Ob.Werftz
buchführ.
Iefien, H., Lehrer a. D. 2
Niren, D., Kim.
SEO F., Ob. Voftfetr.
DD:

— 220 —
<- Wiichhofftr. >
59 eriftiert nicht
61 E. Stadt Kiel
V. Wil, I, Schiffbau.
Brünning, R., Anftreich.
Gerth8, N., Arbeit.
Schröder, A., Schloff.
638 E. Wieje, G., Landw.
65 ertitiert nicht
67—73 Staatl.Ob.RealidhuleT.
E. Fistus
Bendig, S., Hausmitr. T.
"«<- Radsredder 6
75 E. Bauer, C., Db. Voft-
ihaffn. a. D, Erdg.
E. Bauer, M., Frau
Schuldt, X., Schneider
77 eriftiert nicht
79 E.Holdorf, A. Schlachter mftr.
Grabe, E., Waffenwart
81. 83 geh. 3. Nr. 85
85 E. Stadt Kiel +
Verwaltung d. Straßen:
reinig.Anftalt T.
V. Small, A., BetriebSmftr, T.
Sraumann, &., Rentner
Lübbe, B., Kuticher
Dejftmann, O., Arbeit.
Wulf, B., Ww.
87—89 Bauftellen
91 E. Sahrfen,D. (Dänemark)
V. Siejte, W., Seemafch.
(Kuchelftr. 21)
VBrede, R., Müller
Haufchildt, F., Arbtrin.
Klingenberg, F., Buchhalt.
Lange, W., Hm. Angejt.
Leinberger, F., Wehrm.Ang.
Maas, I, Heizer
Babhl, A., Bote
Wolf, O., Elektrotechnik.
<- Kuchelftr, Z
93 E. Vilati, H., Kim,
(Elmjdhenhagen)
V. Hausverwertung, X. Howe
u. Söhne, Holftenftr. 108 I.
Denker, A., Frau
Helerung,B., Lebensmittel T.
Köpfe, E., Karofferiebau
Matthiefjen, A., Inbval. Erdg.
— Dora, Lebensmittel
Meißler, W., Maffeur 1
Micheljen, H.;, Mar. Werkit.
Voriteh. a D. 1
Nolte, M., Ww.
Spiegel, E., Seemajchinijt
Tarkel, W., Rentenempf.
95 E. Beters, E., Ww.T. Erdg.
Peter8, H., Ww.,Schlachterei
Dreger, I., techn. Angejt.
SGrabowsty, E., Frau 8
Leonhardt, G., Majchinenb. 1
Peters, E., Wow.
Tichufchke, K., Verwalt. Ob.
Maat
97 E. wie 97a
Mai, F., Werimitr. 2
MRiejenbed, H., Tijhler 2
RNuf,G., Feinmechanik. Erde.
Semmler, B., Kim.
Erdg.
97a E. Baugefellidhaft Stegel:
mann (Scharnhorftitr. 18)
Conrad, H., Lagerarb.
Sale D., Heizer
008, R., Handlasgeh.
Hambadh, O., Dreher
Martini, M., Ww.
Matthienjen, W., Druder
99 E: Schulz,$., Tijhl.Vorarb.
Arndt, D., Rentner
Magnus, A., Schloffer 3
Micheljen, A., Kupferfhmieb
Mißfeld, W., Hauer Erde,
Möller, K., Techniker Erdg.
Vlöger, F., Schloffer
Schulz, R., Ob. Wachtmann
101 E. Holit, C., Wo.
Klüßing, E., Werkführ,
Kubhfje, E., Majdhin.Wärter 3
Mähl, H., Kaltulator 8

Schönberger Str,
101 Maijan, H., Terrazzo T.
BPrien, K., Kim. 2
Rötel, X., Mechanik.
103 E. Holit, C., Ww..
Vötcher, B., Ob. Werftbucht.
Jacobjen, K.:H., Majchinenb.
Kröger, L., Frau
Buck, Grete, Milhhdlg. T.
Ramm, S., Fahrradhdl.. T.
Rockftroh, A., Mechanik. 1
Schmidt, D., Wo. 2
Sell, W., Invalide 8
105 E. Neichardt, M., Frau
(Sandfkrug 4)
Ehlers, W., Arbeit. Erdg,
Frigler; N., Feinblech.
Hanjen, Ch., Arbeit. Obg.
MNikflak, O., Arbeit. Untg.
Neeje, H., Ynvalide Obg.
MRiegmann, H.,Fijher Untg.
Tbeil, C., Wo. Erdg,
107 E. Brader, A., Frl.
V. Zbiemer, €, Werkmitz.
a. D. (Nr. 92)
Borgert, M., Arbtrin.
Kühl, O:, Frau 1
Diterrath, H., Eleftromont.
Schlichting, H., Klempner 1
Smpenfon, RX, Arbeit. Untg.
Voß, A., Majcdhinenb.
Berbe, W., Maurer
109 E. Efjenjohn, D., Schweiter
Chriftenjen, X, Verkäuf.
Hark, W., Schmied 1
YJöhnk, E., Schloffer 1
Kiltenmacher, R., Feinblechn.

Mohr, S., Schloffer
BPagel, W., Arbeit. x
111 E. Sangenbed, F., Betriebs8-
ingenieur
Fahrenfrug,H., Töpfermftr. T.
Habermann, R., ‚Schweißer
Krüger, O., Helfer
Seifert, F., Unterfeldmftr.1
Weber, A. Werkzeugjhleifer 2
113 E. Baumann, H. Ch., THhl.
GSierte, W., Steinholzleg:
HYäger, H., Näherin en
115 E. Schulg,%., Zimmerm. 1
Beud, D., Frl. 2
Ejdhenburg, D., Kranführ.
Kerwien, O., Berkäuf. Erde,
lett, H., Werftbuchführ. 2
Strube, £., Mafjchinenbau.
Tappermann, P., Schloffer:
meifter
117 E. Wefjel, H., Frau 1
Neeljen, A, Fijchkiften:
macherei T.
Valtin, E., Ingen. + 1
Weffel, M., Dr.phil. T.- 1
119°E, Struve, F., Zimmerer 1
GSrell, A., Lebensmittel T.
Köhn, I., Ww. 2
Nogens,, H., Nentenempf. 2
Subling, 6., MaE-AEerhe
a. D.
Siruve, E., Zimmerer 2
121 Bauplag
<- Kieler Kubhle >
123 E. Ohms, M., Ww. 1
Bahr, W., Tijchler 8
BiodHem.Verein Kiel u. Um»
geg. e. 3. T.
Glüer, B., Werftbuchführ. 2
Görfe, A., Kreuzer Erdg.
Knidrehm, Ch., Ww. 1
Magen, X., Werkmftr. 2
Rofje, B., Wi. 1
125 E. Baumann, W,, Mechanik.
Baumann, F., Näherin 1
Büld, D., Wow. Erdg.
Drews, H., Müller Erde,
Heldt, H., Schifszimm. 2
Kroll, W., Kranführ. 8
Roggenjack,H., Schmied Erde,
Nohlis, E., Werkmfitrz. 2
Scheel, K., Stellmach. 8
127—131 Bauftellen
183 E. Heitmann, M., Ww. T.
Micheljen, H., Koch 2
Reibte, AW., Techniker 2
Schlauß, K., Werkmftr. 1
Sternberg, ©., Bootsb. Erdg.

133 Voß, H., Drechiler 2°
135 E. Lenjch, SG., Mar. Beamt-
HYürgenjen, Ch., Kfm. X
Lange, I., RNentner
Leni, Ch., AWww.
Makohm, E., Werftarb.
Schmidt, H., Fijche T.
137 Bauftelle
139 E. Havemeifter‘jche Erben
V. Baumann, M., Frau
Baumann, E., Mar.Werk-
führ. a. D. Erdg:
Bohnfac, W., Schloffer
141 E. Schmüfer, C., Bau“
unternehm. (Prinz-Hein?
rich:Str. 43)
Bollin, W., Werkmftr. Erde
Frante,R. Lotomot.Führ.aD-
Hell, A., Schiffb.Ing. Erde
Knecht, D., Majdh.-Yng. I
Martinjen, H., Sattler
Pankrath, L., Wow.
Reglafi,W., Majchinenb. Ing:
Seidel, H., Bootsmann 2
<- Steltingjtr. Ze
148 E. Anderfen, W., Necht8*
"anwalt (Hamburg)
V. Cbriften, W., Motoren“
1
ichloff.
Berat, W., Schiffbau. 2.
Chrijten, Frieda, Heihmang-
Dobraykowsti, A., WW.
Hahn, N. H., Angeftellt.
Hamer, M.;, Schloffer 1
Leichhauer, C., Tifchlermfit-
Rankrath, W., Modellibrk. I
Pflüger, W., Pfleger
Rohl, A. El, Schweißer Erds:
Nohli8, H., Technik. k
Wobbe, O., Arbeit.
145 E. Müller, H., Gaftwv. T.
Alpen, E., Schloffer
Blöder, M., Aw...
Burghardt, W., Arbeit. 2
Schmidt, R., Modelltijhl. 3
Wefitphal, D., Arbeit. ne
147 E. Müller, E., Frau, Gait-
wirtjch. T. 2
Jung, D., Arbeit.
Langhans, M., Stemmer
Steamann, O., nvalide
Verfig, W., Maurer
149 j. a. Havemeifterfir. 1
<<
So
\
E. Stahl, B., Kfın. (Preebet
Chauffec 4)
Helmbrecht, F., Ynvalide
Hilbert, E., Ww.
Ninidh, E., Invalide 1
Schleef, K., Kolonialwar. *
—<- Habvemeijterftr. Zr
151 E. Nepenning, E.,
Malermftr. T, 17
Yurfat, A., Schmied t
158 E. Caritens, G., Ronrekto!
aD 2
155 E. Carftens, G., Konrelto
a. D. (Nr. 153) 2
Hanfen, €, Kim. 2 :
Sjatobjen R., Werkmfir.
Fenfen, Hildegard, Damen
jalon
— W., Mechanik. 3
Keteljen, G., Werfttechnil
Köpfe, H., Mar.Ob.Ingen-
Repenning, Ch. Malermitt. *
Städer, 2., Konrektor a.D-
157 E. Egger8, A., Drogerie &
Drüner, W., Kranführ.
Greve, H., Wo.
Kaak, F., Schuhm,.
159 E. Möbig, A., Ww.
Fey, F., Schloffer
Haufchildt, E., Arbtrin.
Manglig, O., Schmied Erde
Siegmund, Carol., Schubwt-
— 3, Kfm.
—<- Ratharinenftr.
161 E. Stadt Kiel
V.. Rufter, R., Mar,-Yng- a £
Brüggemann, A., Ingen-
Kieler Spar: u. Leihfafle,
. EALORT N N 5
Mrodt, D., EC
168 E. Fahrenkrug, ., MöbelT-
©» Ada


Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.