|
E
|
E
|
ME
a
) %


wer
El. zeil
20 E. Eilenftein, R., Lohnbuch-
halt.
Koplin, H., Tijchler
22 E, Mabhr, A., Ww.
(Schönfirdener Str. 105)
V. Hoffmann, H., Ingen.
24 E. Wefjel, A, Schifis-
zimmerer
26 E. Lindemann, K., Lehrer
a. D. (Lübed)
Lindemann, &., Ww.
28 E. Holm, H., Ob. Werftbuch:
halter
30 E. Gamm, DO. Eigentüm.
V.Ruprecht, G., Elektro: Ingen.
Krohn, Lehrer
<- Neumübhlener Str. Z

RKofenheimer Straße
(Stadtteil Elmfohenhagen)
Boft: Elmfjchenhagen
Nach der Stadt Rojenheim in
Oberbayern.
<- Sonthofener Strafe DZ
Sinfe Seite
1 Bauftelle ;
3 E. Voß, F., Arbeit.
5 Bauftelle
7 E. Yöhnk, H., Werkmftr.
9 E. Nasner, A., Segelmach.
Brink, F., fm. Angeft.
11 Bauftelle
18 E. Treichel, H., Invalide
Hinz, B., Former
15 E. Heinrich, F., Maurer
Stender, H., Detailfonftrutt.
17 Bauftelle
19 E. Martichat, €. Blechfhloff.
21 E. Friedrichjen, G.,Nentner
238 _E. Schuhmacher, Betr. Arb.
E. Schuhmacher, W., Frau
Rechte Seite
2, 4 Bauftelletr
6 E. Meichardt, F., Stemmer
Hennjhen, W., Schlachter
8 E. Strumwe, A., Werkmftr.
Haaje, W., Schiffbau.
10 E. Heide, E., Ww.
12 E. Hehn, W., Ingen.
14 E. Meek, K., Zijchler
16 E. 3ogmann, A., Optit,
(Elijabethitr. 26)
Bokmann, F., Angeft.
18 E. Höhne, KR., Schuhm.
20 E. Malcdhow,B.,Majch.Rechn.
Böttcher, K., Mechanik.
Kalwma, R.-H., Bote
22 E. Siebich, H., Maurer
24 E. Qimburg, O., Lebensm.
Algner, E., Rentner
Simburg, Frieda, LebenSmitt.
<- Starnberger Str. DZ
Rofenfteg
(Stadtteil Oppendorf)
oft: Eigenheim Oppendorf
über Kiel

<- Zrenntrader Weg DZ
Sinfe Seite
1 E. Carl, %., Kranführ.
Carl, A., Magaz. Ausgeb. 1
RNedhHte Seite
2 E. Horft, X., Arbeiter
<- Rangauweg
Nofjenftraße
contra macella carnificum.
Gegenüber den Fleijhihrangen.
Unter dem Rathaus ‚in den
Hallen ftanden die Schlachter
mit ihren Verkaufsläden, die
auf die Straße geworfenen
duftenden Abfälle gaben dem
irontjden Voltsmund im 16.
Yahrhundert Veranlaffung zu
der heutigen Benennung
<- Holitenftr, Ze


RKofenfelder Str,
1—5 geb. zu Holftenftr. 2—12
% en nicht
9 E. Nehve, E., Spirituofen
(Niemannsweg 113)
Nehve, E., jun., Prokurift 2
Schneefloth, R., Söhne,
Weingroßhdlg. T.
Staßner, DO., Zahntedhn.
Laboratorium 1
<- Rehdenftr. DZ

Kundweg
(Spaziergang. rund um Kiel)
Promenadeniweg im füdlichen
Stabtrandgebiet

Kuffeer Weg
(Stadtteil Haffeldietsdamm)
Roft: Haffeldieksdamm
über Kiel
Landiveg nach der benachb. Ges
meinde Ruffee, Kr. Rendsburg,
<- Gemarkung
Kronshagen DZ
Die nicht mit einem E. be:
zeichneten Grundftücde find
Eigentum der Baugenoffenjchaft
„Sigenheim“, Kiel-Haffeldiets8=
damm
„_Sinte Seite
1 E. Babdite, H., Initallateur
3’E. Gamrabt, F., Monteur
Gamradt, H., Rentner -
5 Bauftelle
7 E. Struve, G., Frau
Hanjen, F., Frijeurmftr.
Strubve, £., Filmvorführ.
9 E. Wurm, R., Schiffszimmerer
Eidald, A., Schneider
11 E. Willvodt, Eigentüm.
(Sangenbedjtr.)
13 E. Rnojpe, W., Maler
15.17 E. Baugen. Eigenh. Kiel,
Haffeldiefsdamm
Dilenp ., Boftinjpektor
aD. A
19 E. Böntke, M., Stadtangeft.
Haufchildt, H., techn. Zeichn.
21 E. Willhöft, E., Betriebs»
23 Bauftelle
buchführ.
25 E. Röhler, A., Bürobeamt.
<- Am Wohld >
27 erHtiert nicht
29 geb. zu Am Wohld 75
31 E. Bagentop, W., Schloffer
33 E. Nideljen,N., Boftaff.a.D.
35. 37 E. Crio, RN., Gärtner
39—43 Bauftellen
NRedhHte Seite
2 Bröder, A, Pol.Haupt-
wachtmftr. +
4 E. Engel, A., Monteur
6 E. Brammer, G., Angeftellt.
8 E. Egger, $., Telegr.Infpelt.
10 E. Fehringer, G,, m. Angeft.
Maß, H., Hm. Angeit.
12 E. Sommerfeld, E., Ww.
14 E.Webder, E., Tijhlerei T.
16 E, Elsner, F., Ingen.
18 E. Pagenkop, Ih., Ob.=
Werimftr.
20 Röhler, X., Schleifer Erdg.
Küftner, O., Krafwführ,
22°E. Steffens, W., Ratswacht-
mtr.
24 Bauftelle
<- Straße n. Heidenberg DZ
Aderland
42 E. Fistus
Benejch, R., Ob.Dedkoffiz.
a. D. T.
44 Qoistandl, W., Schloffer
BPeterfjen, R., Mechaniker
<- Voßhörn DZ

— 208 —
46—50 Bauftellen
52 E.Sange,£., Maichinenfbloff.
54 E. Möller, F., Telegr.Aifift.
a. D.
56 E. Qude, N, Boftinfp: a.D.
Lude, Klavierlehr.
<- Mettenhojer Weg DZ
58.60 Boß, E., Kraftfahr.
Carften8, H.,Brandmfir.a.D.
Henningjen, O., Frijeur
62 Bauftelle
64 E. Wenkel, F., Telegr.Infp.
Wenkel, L., Kranführ.
66 E. Jiaad, H., Boftinjpekt.
68 E. Neuendorff, W., Ob. oft:
idhafin. a. D.
<- Feldmarf DZ

Kuffenberg, Am
fi
. unter AM.

Sanrbrücenftraße
Benannt nach der Stadt
Saarbrüden.
Linke Seite
<- Kirchhofallee DZ
<- Melandhthonftraße DZ
1 E. Cv.:Juth. Rirdhengemeindes
verb. (Flämijche Str. 2a)
Friedhofsverwaltung „Süd-
friedhof“ T, Erdg.
Wil,R., Friedhofäberwalt. T.
3—49 Sübdfriedhof
51—55a E. Yliemann, E.,
Gartenbaubetr. T.
E.Yljemann, C., Stadtgarten:
divektor (Duisburg)
Haufchildt, A., Ww. Erdg.
Iljemann, E., Ww. T.
Tietgen, F., Werftarb.
<- Qangiusitraße
57—145 Bauftellen
147 E. Huthloff, AW., Schlachter:
mitr. (Homwaldtfir. 6)
Handel, H., Invalide 1
Kraufe, F., Invalide 1
Lübfer, Ih., Maurer
Lüth, H., Zimmerer Erdg,
Lauffen, H., Bohrer Krdg.
Sorgenfrei, U., Kutjcher
149 E. Bog, H., Rentner
Bock, W., Wi.
Yacobfen, B., Buchführ.
151 E. Rathje, ., Maurer H.
Kahl, Frl.
Kaifer, M., Vorarbeit.Erdg.
Kraufje, W., Wiv. 2
Lorenzen, E., Maurer
Mohr, X., Maurer 2
Babel, M., Mar. Feldw.
VBoftler, A., Schuhmacherei
Wienberg, K., Frau 1
153 E. Schütt, M., Lebensm. |.
Knüppel, H., Rev. Ob.Wacht:
mitt. d. Sch. 1
Ried, H., Heizer
Schütt, H., Hm. Angeit.
Stärte, O., Schleifer 1
Voß, A., Kutfjdher 2
1538 E. Ernit, W.,Majchinb. H.
Gerlach, E., Ww. H:: 3
Tetich, A, Maichiniit HH.
Rahn, D., Handelsjrau H.
155 E. Oidhell, R., Rentner 1
Dierl8, E., Wow. 4
Diejer, D.,Rohn. Wertführ. 2
Duphorn, W., Ob, Wacht:
mitt. d. Sch. H..1
Gieje, ., Rentnerin 4
Hauth, H., Dekorat. 1
Henkel, Ch., Ref. Lokomotiv-
führer 3
Reimers, W., Rbhn. Sekr.
Rhode, K., Bürvangeftellt.
Nöbbelen, E., Lokomotivf.
Täffner, A., Dreher Erde.
Wil, W., Werkmitr. 8


Sanrbrückenftr.
157 E. Meyer, Emilie, Saft.
Borchert, D., Schiffbauer 1
Göhring, B.,HandelSfr.Erdg.
— M., Kupferfhm. 1
Harder, P., Betr. Arbeit. 2
Kobarg, Ch.,“ Invalkı 2
Krieg, D., Schriftjeb. 1
Lamidhek, D., Frau 4
Meyer, H., Rentner
Beterfen, W., Bote 2
Lfaff, G., Monteur 4
Rech, E., Schlachtermftr. T.
Schröder, W., Arbeit. 3
Tietgen, E., Fuhrgejhäft, 3
159 E. Scheff, ©., Büderei T.
Fritjh, M., Ww.
NRöftel, H., Hauer
Nower, A., Bohrer 2
161 E. Nieper, W., Schneider
Hinrichjen, A., Frifeurgefjch.
SYjäger, D., Maurer A
Nieper, R., Schneider ]
Wagener, E., Arbeiterin 1
163 E. Huß,I., Bädermftr.a.D.
Bernigau, M., Ww. Erde,
165 E. Plagemann, $., Schmied
Beterfen, Ch., Pol.Beamt. 1
Plagemann, E€., Kraftw.=
übr.
ir, N., Rentner
Wagenfeldt, T., Dachded.
167 E. Prie8, I., Maurer
Heitmann, K., Zimmerer
Kempe, E., Hauer H.
Lorenzen, C., Zigarren
— Q., Maurer
ries, M., Maurer
— 9D., Tankwart
Raabe, D., Arbeit.
Sentel, 8, Kutjcher
169 E. Schallau, E., Frau 1
Dunker, E., Wim. Erdg.
Holg, R., Rentner Erdg.
Schallau,A., Dekorationsmal.
Schliminsti, M., Rentner 1
HH
Am
171 E. Hünerbein, R., Zigarren T.
Horns, A., Arbeit.
— W., Schuhm.
Kaufmann, L., Kontrolleur
Raabe, B., Arbeit.
NRehn, B., Arbeit.
Runge, H., Boftarb. 2
Schmidt, A., Kontrolleur
Sonntag, F., Arbeit. 2
173 E. Scohmud, D., Wow. 1
Bellmer, A., Arbtrin. Erde,
Ridel, W., Kraftfahr.
Raabe, X., Maurer Erde,
Schmud, G., Maurer.
— ß., Schiffbau.’ H.
Simon, N., Arbeit.
175 Bauftelle
177 E. Heitmann, M., Ww. 1
Bade, K., ı b. Monteur 2
Bafjtakys, X., Boftaffijt. 3
Böhm, K., Technik. 1
Gröger, N., Www.
Mohr, K., Kraftfaht.
Weber, A., Hiliswagenmitr. 1
179 E. Meier, H., Frifeurmftr.1
_ Dofe, H., Werimfitr. 2
Florinstki,E..Schifszimmerer
Friedrichs, C., Werfmftr. 1
Krug, E., Färberei
— W., Zuit. Angeft. Erde.
Kühl, W., Nieter 2
Martert, W., Ob. Matr. 2
179a E.Deutijche Reichsbahngef.
V. Meyer, A., techn. RNbhn.
Inijpekt. T. Erdg.
Mandorf, OH. Rottenführ.Anw.
NedHte Seite
<- Qutherfiraße DZ
2.4 E. Ulbrih, S., Steinmeß
(Lutherftr. 3)
E.Ulbrich,M., Steinmeßmftr,
(Qutbherftr. 9)
Ulbrih, A, Steinbildh. T.
6E.Iljemann,H.,Gärtnereibef. T,
8 E. Zeegen, M., Frau Krdg.
Bruhns, E., Rentner 2
8 Burr, A., Prof., Dr., Direkt.
aD.
Grunwald, R., Majchinenb.
Teegen, F., Poftinfjpekt, a. Di
Untg.


107E, Claujen, X, Architelt T-
Behnte, R., Bauingen,
Kühl, M., Tijchlerei T.
Sienau, ©., Tijdhler H. 2
Ochs, M., Erpedient H.
Rieper, I., Autorep. T.
Steffen, W., Dreher
12 E. Meeje, E., Rohn.Zugfübt-
Gflamann,- W., Straßend-
Schaffn. 1
Warbvel, X., Ob. Heizergeft-
143E. Baap, E., Ww. ZWS*
Clausniker, E., Boftfhaftr
Kauf, M., Angeftellt.
Baap, W., Stadtangeltellt.
Schulze, E., Bürvangeft-
Wallerand, E., fın. Angel
16 E. Kaun, O., Frau 3
Uhlmann, E., Frau 4
GCarftenfen, A., Buchdruc.
Eggers, E., Wertführ. a. D-
Heitmann, F., Leutn. ».M05
a. D.
Hilliger, W., ftäbt. Kammer
mufif,.
Horn, B., Maler Erdg-
Kaun, B., fm. Angeft.
— ©., Frau
Laffen, R., Kohn. Wagenmftt
Schmidt, G., Schneider T
Teuber, W., Elektrik. 3
Bilder, W., Reijend.
18 E. Hanjen, W., Kirhenbat
mtr. T.
Helbig, M., Kim. Unit
Subminien S., Gauberuf %
alt,
walt. T.
Schacht, R., Baftor aD.
Siemen, ©, Oberfhulleh:
Q.. D.
— Q., Zheologin T. Erdg
Struve, H., Revijor T. 7
Ulbrich, W.,Steinbildhauer f
Virgin, W., Haupt-Wai 3
mitr. d. Sch. S
Warner, W., Erpedient
20 E. Neumann, E., Tele0
Infp.a.D. (Lejfingplab ed
Bleinagel, G., Lebenzmitt
Gätje, D., Koh Eros:
Hein, E., Mafjchinenb.
Hoffmann, H., Rentner
Kammer, E., Negiftrat.
Kruje, K., Wıw., 41
EU RU Reigsan0g 3
Löjche, C., Pol. Affift. a. L-
Meinde, E., Rohn.Werhufk
Nolte, W., Kalkulator
<- Dubenhorft Z-
22 E. Qaudon sen,, I, PS
tier
Borkowsti, M:, Pflegerin 38
Bröcer, A., Schneider
Krukow, E., Leutn. 3.S.a- 1
Laudon jun, I, Gaftw- 5
Möller, A., Www. eft.
Möllgaard, H., -Bankang 4
Nitidhmann, B., Kim. ft
Rofje, G., Stadt-Ob.Sel-
a. D
Schächt, M., Ww. S
Thönelt-Wienand, E, AM
N Sn
— %B., Konftrukteur
Ubhrhammer, W., Gaftw- S
24 E. Mate S Diele d
unternehm. T. 5
26 5 EU w., WO
ahme
V.Zorlig, „Bilegerin DOG
Bohnhoff, F., Flugd-
SGrundw, F., Ww.
A ua
Köpfe, I., Vertret.
Lauf, M., De Anipeft-
Lehmann, H., Ww. N
Mühljtädt, R., Komprefl®"®
T 2
Niefe, %., Vertret. T. ne
28 E. Mlambect, W., Dh.B
injp. (Gebenhol) 2 x
E. Bunger, E., N
V. Slansbed, Ch., Grheb.0- 2 x)
Beec, %.; Vertr. T.
©
=
Os DONutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.