Nichthofenftr.
51 Oldecopp, R., Schweißer 2
Schmidt, W., Ob. Feuerwerk.
Vhomien, Q., Beilleit. 2
<- Johann Sump:Str. DZ
58 E, Haujchild, %., Landm.
Garten
=<- Apenrader Str. DZ
5 E Nöpstorff, D., Rent:
nerin
E NRöpstorffi, M., Fl.
Blant, T., Ww
7 E Stoltenberg‘ jeGrhen
a uhrge
Bauftellen Be OFEN
E. Möhl, M., Ww. T.
6a E Schröder, M., Ww.
Baustellen
75 E. Bujh,R., Ob. Boftinjpekt.
Adams, H., Kanallotje 1
<- Gradvenfteiner Str. Z-
Nedhte Seite
2 5 Birdhner, 8, techn. Angelt.
Geßner, ne Fugzeugführ.
Yohnt, E., Automob. Ver-
mietg. T.
po, M., Lokomot. übe.
6 E Banjo, D., Win.
Baafch, W., Malermitr. 1
Bellmanı, %. Kanaliteuerer
Knebel, A., Rev. Ob. Bodl
A D. So. a. D.
Kühl, X., Kanaliteurer x
Sembte, B., Mar.Ob.Maat
Witt, D., Dreher Erdg,
SE Sucht, A, Frau
E. Zucht, A., Klempnermite. T.1
Simm, Q., Rentner 2
Müller, E., Arbeit. Erde.
Start, H, Kraftwführ.
10 E, eb, F, Wo.
„Tesner, H., Steurer.
2 E. Neumann, E., Frau T.
Neumann, E. u. ’%., Bau-
Material T.
Sud nen, Th., Arbeit. H. 1
Bob, H., Kraftwführ.
14 Noltsjchüle
’E. Stadt Kiel
V. Grottop, Lehrer T.
Zdellhafe, , Kim.
16 E Hartwig, W., Ob. Sn
Dahm, A., Lehrerin
reis, A. Lotfe
„Wiederich, E€., Ww.
16a E. Otte, AM, Ws.
Bohniad, E., Kolonialwr. T.
Seller, N., Mar.Fngen. 2
Kunz, F., "Funter
Münder, A, Wi. 2
Schmoogt, ©. Detorat.
Thomfen, H., Majchinijt 1
18 We Sucht‘ N Erben
VS S., Kim, (Kanal:
a N Bolizeimftr. Erde,
Feijt, A. Verforg.Anw. Erde.
Hartig, W., Verw.Augeft.
> Schruft, F., Kanallotie a.D.
Trübenbach, F., Renfionär
8a E. Ahrens, H., Ungeftellt.
Embee, W., LebensmittelT.
DHinzihjen, R., Kabit. T. Erde.
E00 ©., Dr. phil.,
20. unbebaut
a E. Rraufe, X., Frau di
. Kraufe,D., Fugwertprüf.
AÄppenzodt, &, Telegr.Aifi:
+ {entin a. D. Erdg.
Harder, W., BoftBetr.Affiift.
attrobt, Q., Kontoriftin
2 E, 5. depp, I Bierberleg.
($ ie x /
Ruge, entner
2a E. ‚Höns, ©, Kanalfteur. T.
Horn, B., Kanalfteuer.
24 E. Tietjens,M. „Kanaljteur. T.
Carpes, F., Lotje
9% uhme, W., Bordmonteur
E. Nehls, F., Arbeit.
Röpfe, O., Tijoler
Mobr, N Schloffer
Mühlnidel, R., Kanalfteur.

28 E. Beterjen, M., Wow.
(Cefbroof 12)
V. Nielien, F., Ww. Erdg.
Dil, H., Schleujenauffjeh.
Ehmfte, E., Rentner A
Freeje, C;, Wächter 1
Suinand, M., Rentnerin 1
Delte, H., Betricbsmfitr. 3
Vosgerau,I.,Straßenb.Führ.
Witthöft, X, Schleuf. Deksm.
30 E. Jürgenfen, R.,Hdl8.Vertr.
Berndt, S., Feltmacher
Böhrmann, G., Verw.Angeft.
Herdelrath, P., Unteroffiz.
DSjegliewsti, B., Sattlerei
Röpke, B., Schlachterei T.
Lenjdh, H., Feitmacher 2
NRiekhoff, AW., Tankwart
Schmidt, Ch., Angeftellt. 4
32 CEleftrizitätsmwert d. Gem
Holtenau T.
E. Stadt Kiel
V. inte, M., Ww.
Stengel, 6., Schuhm.
Wenfien, X., Ingen.
34 E. Krüger, H., Rentner
Bufjch, E., Schmied
Glißmann, A., Rentner
Subde, A., Maler
Hamann, H., Kanalarbeit. 3
Klemp, M., Www.
Krüger, H., Oberfeuerwerk.
Misield, S. Arbeit. 2
Rein, M., Mechanik. 1
Sommer, $., Schloffer 1
Vosgerau, H., Schlachterei T.
36 E. Vosgrau, I., Bauer
88 E. Vosgrau, X., Bauer
(Nr. 36)
Kirjch, I, Mar.Ob.Lehr.
Kröger, K., Lotje
Marr, B., Stellm.
Nagel, W., Ingen.
Reuter, H., Flugzeugführ.
40 E. Sucht, O., Zijhlermitr.
ae 32)
Heinz, M., Koch 1
Heitmann, X., Bollitred,Sekr.
42a E. Fistus
George, M., Beamt.
42 E, Fliegerhorit Holtenau
Kablowsti, M., Kraftfahr.
Bauftellen
48 E. Hamann, O., Lehrer
Nr. 50)
(Mr.
Böttcher, A., Lotje T. 1
NRielien, H., Lotfe Erdg.
50 E. Hamann, O., Lehrer
50a E. Mikfeldt, F., Zimmerm.
52 E. Arpe, D., Tijchlermftr. T.
(Zütjobhannftr.)
V. Tejdhner, H., Kanalfteuerer
54 E. Haß, M., MonteurKkrdg.
E. Rajchinsty,QA., Maijch. Ing.
56 E. Meyer, H., Oberpoftfch.
Tehloff, N., Schifsingen.
56 Bauftelle
58 E. Vosgerau, I., Maurer 1
Blatt, W., Lotje
60 E. Strufe, ©., Saftw. T.
Carlien, S., Ww. r
Grümmer, H., Kraftwführ. 2
Segliewsti, B., Sattler
Stölting, D., Eleftromont.
<- Immelmannftr. Z

Nichtweg
(Stadtteil Eimfhenhagen)
oft: Elmjchenhagen
Flurnamen im früheren Dorfe
Elmjohenhagen
<- Hadelftr. ZD
2—8 E. Gemeinde Elmjohen-
hagen
2 Lange, I, Wow.
Behnk, N., Kraftwführ.
Qveffler, A., Former
Wartenberg, W., Former
4 Bo, A., Arbtrin.
Drasba, I, Schmied”
Henze, F., Majcdhinenb.
Rajchte, M., Kranführ.

— 205: —
6 von Ahnen, C., Helfer
Aljen, O., Arbeit.
IYöhne, K., Rentnerin
Schumacher, B., Bimmerm.
8 Bäder, Ih., Fräfer
Clajen, £., Ww.
Frenzel, $ Maurer
Nöhren, C., Motorfchlofi.
NRohwer’ihes Haus
E. Rohwer, H., Eigentümrin.
(Sartenweg 32)
Bebenjee, E., Büchfenm.
— F., Schachtmitr.
Hanjen, A., Buchdruck.
Hartivig, W., Borarb.
Hojedik, E., Ob, Majch. Mt.
Vor, E., Kupferjhmied
Wachendorf, A., Angeft.
* <- Gartenftr. Ze

YNingftraße
Bei der Anlegung al8 Um-
fafungS=, Ning-Straße gedacht


<- Sophienblatt >
Linke Seite
1.3 E. Hink, C., Kim.
(Rönigsweg 34)
E. Qing, W., Kfın.. T. 2
5 E. Fisius
tefinger, A., Staatl.Db.
Rentmitr. T. 142
Schufter, I, Angeftellt.
Staatl. Kreisfafje T. Erde,
7—11 E. Kieler Kohlen-Kontor
S. m. b. ©., Kohlenhdl.T.
Hardt, A., Arbeit. HA
Stoltenberg, %., Automob. T.
18 E; Bijhoff, X., Fabrik.
Harter, H., Reifend. T.
<- Hopfenftr. De
15.27 ken nicht
19 E.- Fistu
YimtSgerisot
Schoof, I., Iuft. Ob.
Wachtmitr.
21—81 E. Fistus
Amtsgericht T.
Anwaltszimmer d. Land: u
Amtägericht8 T.
Iuftizverwaltg.
Landgericht T.
Preuß. Staatshöchbauamt II
Hing, PB. Iujt.Ob.Wachtmftr,
Podszun, A, Mafchinift
Schulze, A. Yuft. Ob. Wechtmitr.
<- Rönigsiwveg DZ


NRingftr.
38 E. Schröder, H., Dr. med.,
praft, Arzt T.
Lamp, N Ai. 1
35 E. Bahl, I., Tijchlermfir, T.
37 E. Cdefa Grobeimfaulsver-
ein d. Kolonialwr.Händler
e. SG. m. b. ©. Kiel T.
Babbe, B., Trikotg.Verf. T. 1
Hanjen, S Arbeit. Untg.
Sieger, 6 AN
— Po Vertretungen T.
39E Cdefa Großeinkaufsverein
d. Kolonialwr.: Händler, e.
6. m. b. ©. T. 'Erdg.
Chriftenjen, W., SGejdhäftsf.
Bardenhewer, F., Brauerei:
direkt. N. %
Geberbauer, S., Stellenleit.
Gottorf, W., RKraftwführ. H.1
Sürgenfen, al. BucdhHhalt.
41 E. Fretwurit, "Emma, Leder-
befleidg. Erdg.
Alt, H., Kim. 1
— X, Wo. }
Füärber, A., Ww. Erdg
Rüder, M., Disponent Erdg,
Stuber, H., Eijenbieg.
43 E. Rrabbenhöft, H., Eigen:
tüm. (Nr. 76)
Barth, H., Schloffer
Ehlers, O., Schloffer
Haas, H., Handelsvertr. Erde.
Haas & Co., Zigarrenvertr. T.
Derter, H., Dipl.Ing.
Schröder, E., Direktor T.
SchwerbtifegerfheBrandgilde,
Verfich. T.
45 E. Yuler, M., Wow.
Buchwald, F., Rentnerin
Höppner, E€., Waren-Agent. T
47 E. Bedendorf, F., Schuh-
hdig. T. Erdg., u. 1
Hillmann, F., Feinmechan. 4
Sanne, D., Kraftwführ.
Schufter, A., Rechn.Rat 3
Schwandt, A., Ww.
Wollermann, A., Fuhrunter:
nehm. T. 1
<- Bapentamp >
49 E. Brüggmann, H., Büros
angeft. T. Erdg,
Brüggmann, H. F., Möbel
transportgejchäft T.
Puttfamer, E., Ww.
Roje, K., Schuhm.
Ba N., Berw.Angeit.
LE RE! D., Elettromftr.
(Nr, 5 a
Eggerftedt, K., Rentner 2
Lang, F., ngen. 2
Madre, D.,Schneidermitrin, T.
Wagner, F., Aa Db.AWifift. 3
53 E. Jooft, A, Ww. Erde,
ensty, B., Benfionär 2
Schuhmacher, $. Sons
Vertret. T.
55 E. Camps, D., N HOME
ftatt T.
SGüldenjupp, I, Buchdrucker
Güldner, A., Kraftwführ. 3
Herkjen, E., Wi. 2
Huß, R., Apothef. T.
Kupferjhmidt, K., Autojchloff.
Muhlack, H., Tijhlermitr. T.
Bauljen, S., Kfm. T. 3
Wehber, F., Ziv.Ing. T.
57 E. Sinn, R., Zimmermfitr.
(r. 57a)
Besler, K.,Reichsb.Sekr. Erde,
Brown, Boveri& Cie. A.G.,
Majchinen T.
Feddern, A., Steuerinjpekt.
DHenjel, E., Uhrmadh.
Hoepner, C., Penfionär Erde,
Yacobjen, M., Wiv. 8
Infjelmann, B.;, Manufaktur:
waren T.
Krambed, T., eh ri
Kühnemund, W., Affeff. T.
Landenberger,W., Ob.Ing. I
Sinn, 6., MWoftangeftellte
57a E. Sinn, N., Zimmermftr. T
Dölder, F., Kfm.

IN. zeil
SEN L., Gew. Ob. Lehrin.
D. 1
Antevel, SR. 8
Kohlmorgen, W., Kim. 4
Roggenjack, N. Stadtob.Setr.
Schröder, W., Kfm. T.
Treptow, F., Ww. 1
— M., VBoktspflegerin 1
Wiejch,E., Rohn.Ob.Str.a,D.
59 E. Albrecht, I., Elektromftr.
(Kirchhofallee 38)
V. Hausverwertung X. Howe
u. Söhne Holftenftr. 1081,
Behrens, Heizer
Haushahn, B., Dekorateur
Schulze, H., Puger
—<- Kirchhofallee D
61 eriitiert nicht
63 E. Qarjen, A., Ww.
V. Hattenhorit, E., Kfnı. Erde,
Becker, H., Steueramtm. 1
Billing, H., Betriebsmitr. 4
Carften8, H., Verw.Sekret. 4
Ei, W., Schokoladen
EHESTEN M.,Deil-
praft. T.
A W., Db. Zolljekr
Iwe, AM., Bankangeit. 3
Schwarz, D., Ob. Voftinjp. 2
65 E. Scheff, E., Dr., pr. Arzt T.
V. Hausverwertung I. Howe
u. Söhne, Holftenftr. 1031.
Lamprecht, H., Zijchler
Leitner, F., Wo.
Qoerbrofs, G., Zahnarzt
Möller, 6., Rentner
Molnar, F., Wi.
w»NADK.
67 E. YJürgenjen, A., Ww.
(Hujum)
V. Hausvermertung I. Howe
u. Söhne, Holjtenjtr. 1031
Alberts, R., Schulhausmftr.
D
a. D.
Bruhn, £., Bühnenarb. Untg.
Kunig, F., Laborant 1
Veterjen, A., Ww. 1
Schlid, F., Heizer Zwg
Schreiner, X., Majchinbmitr.
Schrubhl, O., Schneider
Schütte, A.,, Wim. 2
69 E. Weichenthal,B., Angeft.
Bod, S., Monteur 8
Borchert, H., Schneidermiftr.
Dittmer, X., Ob.Zimm. Mt. 2
Hartkjen, G., Buchbind.
Hennig, E., Boftajfiftentin
Wabhrlicdh, E., Rentner Erdg,
Wollmer, H., Buchdrucd. 1
71 E. Peterjen, E., Ww. T. 1
Berens, C., Buchdruc, T.
Cay6, W., Schreiber
Diederichs, H., Stabägefr. 2
Hanjen, W., Laftkraftverk. T.
Härtel, M., Kraftwführ.
Heisler, R., früher SG.
Reterjen, Fittingshdl. T.
Yänjh, I, Arbtrin. 4
Yöhnk, I Tijchler 1
Yürgenjen, E., Maurerpol. 3
Kortum, H., Arbeit. 1
Mantfe, A., Mufik.
Riem, W., Angeftellt. 2
78E. Rönnetamp, W., Aubien-
Omiedemfir.
Bauer, E.,. Stadtaffijtentin 5
Dölvers, D., Maich.Ingen. 1
Klient, Si te hetel
Kockiche, B., Ww. 1
Schnoor, H., Angeftellt. 3
Sierwalb, E., Wim. *
75 E. Qhrö, I., Bez. Direlt. T.
Rähler, M., Bibl.Affiftentin
Kühl, K., Kontoriftin T.
EA W., NbE. Infipelkt.
Tamm, A. , Stenotppiitin Tr
Der Kfm.
77 ESadienD, Anöbelranep.
rübın, E., Urbeit,. . H. 2
Bufjch, X, Kellner 1
Engel, &. Rentner 2
Glinstowsti, F., Zijchler H. 1
Yenfen, O., Heizer H. Erdg.
Schlapkfohl,H., Schneider 2“A;

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.