1. Teil
184 geb. 3. Anorrftr. 1
136. 188 Bauitellen
140 E. Neve, H., Rentier
E. Schuh, X., Dreher
Cul, M., Kontoriftin
Hol, K., Mar. StabsE Ob.
Steuerm. 1
Rifter, E., Auto-Reparatur T.
142 E. Wöhlt, Johanna, Hotel T.
Klaar, R., Ingen. 2
Vetter, H., Stadtangeftellt. 2
Gärten ‘
<- Schleufenftr. >
Probfteier Plat
(Stadtteil Neumübhlen-
Dietrichsdorf)
Boft: Eherbef
Nach der bholfteintjhen Qand-
{haft „Probftei“ benannt.
<- Tiefe Allee Z
1 E. Kieler Wohnungsbau Gej.
Künzel, R,, Seemann
Olivier, W., Seemann
Peeg, M., Maurer
NRaajch, DO.
2 Grage, W., Klempner
Kunze, A., Keffelichmied
Sigmund, M., Dreher
Steffen, R., Rentner
3 befteht nicht.
4 Brades, A., Stadt Ob.Setr.
Diedrichjen, A., Buchhalt.
Dreizehner, B., Schtföbau=
tr.
mtr,
Lange, A., Hilfsrevif.
Sudow, H., Angeftellt.
Lüders, E., Elektrofchweiß.
Müller, N., Elektrojchweiß.
Münfter, G., Bohrer
5 Bewersdorf, M., Nieter
Bula, W., Former
Dittmann, B., Vader
Ieß, O., Schloffer
Radloff, W., MWMohrer
Schmidt, D., Maler
6 E. Rriegsmarine-Werft
Appel, N., Werkmftr. a. D.
Arp, H., Bootsbau. H.Erde,
Behring, H., Former H.2
Ehrhardt, W., Zimmerm.
Erdmann, R., Rentner. Erdg,
Foßgreen, E., Ingen. 2
; Freeje, F., Schloffer Erdg.
Knudjen, I., Ingen.
Müller, W., Ob.Majch. Mt. 1
Schulze, A., Www.
Schur, .W., Buchhalt.
Senting, $., Zolljett. 8
Will, C., Werkmiir. a.D. H.3
Bart, M., Werkmitr. -
BZwenzner, Th., Anzeichn. H.
7 E. wie Nr. 6
Yacobjen, A., Technik,
Schröder, W., Lagermftr.
Söndjen, D., Werkmftr,
Thiele, K., Rentner
8 E. Wohnungsbau Gef.
Bart, E., Beamter
Börner, L., Frau
Brandenburg, H., Schloffer
Bulla,, W., Sachbearb. d.
NS. D. U. VB.
Cbherharbt, K., Artill.Iugen.
Lehmfuhl, W:, Sattler
Loof8, 'WW., Anftreich.
Quaß, A., Kraftwführ.
Rang, R., Bürovangeft.
Stender, L., Schmied
Werner, G., Dreher
<- Zurnitr, Ze
9—10 Bauftellen
<< Quittenftr. Ze
11 E. Stadt Kiel
rin
V. Schlünfen, W., Stadt:
Angeft. 1
Bohn, A., Ingen, 8
Dibbern, F., tehn.Angeft. 3
Geride; W., Benfionär 2
Groth, R., Angen.
Heidemann, A, Ingen. 1
Roflow, AW., Lehrer ‚Erdg,
20 V.Aggen, EC. Majcdhinenjhloff.
21 eriftiert nicht
22 V. Hengelhaupt,E., Wachm. 1
3-Heinrich-Str,
12E. Abshagen,.,Yndal. Erde.
Meier, B., Müller 1
Sauerberg, R., Schloffer 3
Schulg, W., techn. Angejt. 1
Sommer, W., Dreher 8
Starf, M., Arbtrin. 2
Stender,B., Schiffszimmerm.
Wulf, O., Elektrojchweiß.
13 E. Stadt Kiel
V. StefanowSti, N., Steinmeß
Boolfen, A., Landesjekr.
Fehlberg, H., Schiffbau.
Soyens, A., Schiffbau.
Schlüter, F., Nieter
Wadernagel, N., Schmied
Wulff, E., Schloffer
ME. u. V. wie Nr. 13
Brodmann, N., Schiffbau.
Cordes, H., Kraftwführ,
Haman, F., Helfer.
Sembtke, F., Prüfer
BPeterfen, H., Schuhm.
Quißhau, A., Ww.
Schläger, N., Schiffbau.
Schlör, E., Rentner
Schlüter, H., Majch.Schloff.
Streich, B., Koch
<- GCelberg DZ
15—22 E. Stadt Kiel
15 V. Gött{, 3., Dreher 2
Fihthorft, F., Mufik. Erde.
Friedrichjen, H. Hm. Angeft. 2
Sojch, W., Majchinenjchloff.2
SIefjchfe, D., Prüfer 3
Rögelis, W., Arbeit.
König, R.,KupferichmiedErdg.
Neumann, W.,Schuhmmftr. 1
Birker, K., Bol. Beamt. 3
Stahmer, H., Schloffer Erde.
Tomaszewsti, B., Meßach.
16 V. wie Nr. 17
Baller, K., Autojchlofi. 2
Bufjch, A., Majchinenfhloff. 3
“Claajen, E., Büchjenn. 2
Ehmjen, L., Näherin
Matthießen,S.,BrennerErdg.
Otiten, A., Werkzeugiohleif. 1
Simonfjen, A.W., Beamt. 1
Weitendorff, G., Feinblech. 3
17 V. Reimer, H.,techn.Angeit.2
Hornung, OD., Former 2
Maag, K., Angeftellt. 3
Möller, F., Boftfadharb. 1
Bentalla, K., Feinblehn.
Beterjen, W., Arbeit.
LPraaß, I, Tijchler
Techel, W., Vorzeichn.
18 Bachor,D., Majchinenfhloff.
Bern, F., Schloffer 8
Hammer, W., Hu. Angeit.
Selbe, W., Kraftwfahr.
Pünner, B., Kraftwführ.
NReinde, K., Wachtm

Weftphalen,H., Kupferjchmied
19 Bödenhauer, F., Mal,
Oloff.
Bochnte, A., Stemmer
Cave, E., Hauer
Dohrmann, E., Schloffer 1
— ., Rentner
Göttiche, H., Mafch.Schloff. 3
Vauftian, A., Frau
Schule, A, Arbeit.
Smit, O., Arbeit,
Carlbon, W., Majchinenb.
Siernas,A., Majchinenjchloff.
Hirthe, H., Bäder
Horn, F., Tijhler
Lütt, W., Dreher
Niehus, G., RNevijor
Nogens, M.,
Bawel, H.,
Schulge, W., Lagerift
Winter, W., Ob. Feldw.
N wo
Buczinsfi, F., Maijcdhin.
Diedrichjen, E., Zimmerm.
Dreyfjen, O., Kupferfhmied 2
Kähler, AW., Ku
Pabl, W., Schifsb. Ing. 2
Strud, E., Feinbleh Schloff.1
Bimmermann, R., Schloffer

Meier, ©., Dr. phil., Ab:
tetlungSleit,
fi
Walter, O., KupferfOmied 1—5 Neubauten
7 E. Robarg, Ch., Privatm. 2
* Hempelmann,Z.,Werkeugm.
=
— 19 —.
Probfjteier Straße
(Stadtteil EMerbet)
Boft: ENerbet
Benannt nach der Landjehaft
„die Probitei“‘,
—<- Franziusallee >
Die nicht mit E, verfehenen
Grundftüce geh. d. Arbeiter:
Bauverein, e. SG.
Sinfe Sei
1 E. Martens, H:, Arbeit.
Nipfert, E., Schmider
3 E. 3ühlfe, B., Vevetmftr.
Bühlte, H., Praftikant.
5 V. Scheel, C., Ww. Erde.
Herbift, A., Invalide
7 E. Rerndhen, W., Former
9 E. Mijdhke, W., Untermftr.
11 E. Sörenjen, D., Ww.
13 E. Franke, E., Wow.
Arp, I, Revijor Erdg,
15 E. Meyer, H., Mafjdinenb.
17 E. Sampe, R., Schlofier
19 E.SOmahl,M., Schneiderin
Rechte Seite
2 eriftiert nicht
4 E. Behnt, W., Motorenbau.
6 Möller, C., Rentner
8 E. Schwirner, F., Rentner
E. Schwirner, M., Frau
10 E. Schwirner,W., Werkmftr.
12 E. Meyer, K., Stadt-Injpekt.
14E. Rniphals, D., Ww. Erdg,
Wilfen, E., Cijenbieg.
16 E. Fellbaum, A., Www.
V. Gonfior, E., Frau
SGonfior, M., Benfionär
8 E. Steffen, E., Ob. Bootsführ.
E. Steffen, H., Frau
—<- Hollmannftr, Ze
Profejjor -Peter8-
Ina
<- Straße der SA >
<- BVetersweg Z
Unbebaut
Projensdorfer
Straße
(Stadtteil Wit)
oft: Wit.
Benannt nach dem Gut Pro-
jensbdorf am Kanal. Früher
Irenejtraße nach der Prinzejfin
Irene von Preußen, nach der
Medolution umgeändert.
(Straßenbild |. nächfte Spalte)
Linfe Seite
<- Holtenauer Str. Z
<- Salgwedelftr.. >
m. b. ©
te

VBöge, A., Bol. Mitr. a. D. 1
Dietrichkeit, B., Wehrm.
ngeb.
Gildemeifter, K., Wmw.. 1
Hammerich, E., Ob. Kelln.
Kobarg, Ch., Brivatm.
Koltermann, A, Vollitreck.
Ser. 8
efr.
Kojcdhinsti, F., Bol. Mitr, 8
Thies, H., Ww. 1
UbL, A., Mecdhanikmftr, Erdg,
E. Schwarztopf, A., Fabrkt.
T. (Quindeftr. 8)
E. Zhomjen, Ch., Fabrit. T.
(Prinz: Heinrih-Str. 44a)
V. Neimers, F., Feinmecdh.
VBünning, I, Angeftellt, 1
Groth, B., Bauarb. Erdg.
Rraufe, B., ftädt. Angeft. 2
AuednCl ®., Nehmt belt
a.
Reimers, F., Feinmechanik. 2
Schröder, W., Schlofier 4
Schwarg, K., Maurer Erdg.
Stein, E., Leutn. 3. S. a. D.
Ihomijen & Schwarzkopf,
Feinmechanik. T.
Projensdorfer Str,
(Straßenbild
zur Projensdorfer Straße)
Bıtn ttenauerStz
U zur, _oltenauer Ste
eindidh — S
©“
MS EC
A
LE
rabı Sc
Ele
5 Wenrade
S
Manrade ®
&_ Hreriche
DRIN -
De @ SIS Br eiOSe
Beggum Geddes ee
Sr
nn»
»
©
Miefen-
x weg
Waldweg
„.Sndufeeie |


11—21 E, Dt. Bau- u. Sied:
Iungsgefj. m. 5. ©. (Efjen)
V. Rübl, Verwalt.
— (Holtenauer Str. 193)
Gröne, E., Stabs Ob. Feldw.
Hamel, K., Ob. Mafjchinift
Sita, B., Ob. Bootsmaat
Küpper, W., Feldv.
Prinz, H., Ob. Bootsmaat
Rateiskt, G., Ob.Majch.Maat
Schlegelmilch, N., Ob. Mafjch.
Maat
Schug, A., Ob. Stücmfte.
b. Stryt, E., Ob. Bootsmaat
13 Dramfeh, A. Milit. Mufik.
Hirn, A., Ob. Stabsfeldw.
Kaufmann, R., Bez. Stabs:
feld.
Kohler, W., Ob. Majchinift
Kuda, G., Ob. Majch. Maat
Mauddak, F., Majchinift
Pape, H., Stabs Ob. Stück»
mit.
MRief, F., Ob. Sign. Maat
Schunte, E., Ob.Ma jO.Maat
Wegner, W., Stabs Ob.
Boots.
15 Eijentraut, E., Reichsangeft.
Engelmann, F., techn. Setr,
Frevert, G., Mar. Angejt.
Klepzig, SG. A, Mar. Ber:
walt. Infpekt.
Meyer, K., Reichsangelt.
Steffens, L., Ingen.
Trömel, W., Ingen.


<- Tiefe Allee D
Wiche, F., Ww. 3 Wegehaupt, AW., Architekt
Witt, W., Lagerberwalt. 1 | 17 Bennert, R., Angeitellt,
Wulf, O., Rentner 4! , Grawert, N., Technik.
Ka N N

23 a—c Gärten
25. 27 eriftieren nicht S
29. E. Drozdzinsft, M., Ww. 2
31 E. Ybvens, Anna, Eigentüm.
11 rnit, ©., Ob. Mafchinift |
38 E. Bauljen, F. W., Reeder
835—89 Gärten EEE
41 E. Zobannfen, G., 1.Erdee E
48 E Mömuffen, © Sonreltor s
45 E. Dannmeier, YA, Lehrerit
47 E. Weber, M., Frau Do ;
17 Heldt, W., techn. Angeft.
Horftmann, H., Mar. Setr. 4
Kreußer, RB. A, Mar. Ob,
Buchhalt.
Schädel, G., Technik. *
Strufch, A., Mar. Zuft. Ob.
Infpekt.
Tanke, H., Mar. Majchinenb.
N
gen. s
19 Suhert, G., Ob. Majchiniit
Haremburg, E., StabE Ma-
ichinift d
Mangeldorf, F. K., Mat.
Stabsfeldbw.
Bapfe, H., Waffenmitr.
E $., Stabs Ob.
Mechanik. *
Schwarz, B., Stabs Ob. Ma:
{Ohinift |
Wolfrum, IW., Stabs Ob.
Mafchinift,
Bielejh, H., Stabs Ob.
Bootsm.
21 Aller, B., Ob. Steuerm. x;
Heecren, W., Stabs Ob. Ma-
ichinift 1
Kliejh, S., Ob. Stücmitr.
Meyer, G.,Berw.Stabsfeldbw.
Bamwelczyk, B., Ob. Steuerm-.
Maat A.
Börfch, H., Bootsm. }
NRohwer, W., Ob. Feueıwert.
Wigand, R., Stabs Ob.
Stücmftr. Sn
<- Emsmannftr.
Bauer, O., Bankbeamt.
Bötefür, H., Beamt. Anwärt-
Dovoje, E., Ob. Feldw.
Emmelmann, F., Steward 8
Bilder, D., Ob. Finanzfefr-
a.
Gügel, F., Kammerwart 2.
Haar, A, Feuerwehrm. Erdg» j
Hinz, D., Angeftellt. Krdg
Hörner, F., Ww. SZ
Horich, H., Ingen. LEN
üller, €., Ww. E
Präger, D., Ob. Zolljetr. 2
(Holtenauer Str. 69)
V. Crichjen, B., Angeftellt.
VBertuch, N. Db.Steuerm.M
Örebve, X., Boftichafin.
Hienfee, AM, Rentner Pe
Sad, W., Ob.Majch. Mt. 2 *
4
Matthiejen,H., Boftfchafft- 4
Nell, A., techn. Angeft. + E
‘Ren, Bol. Hauptmadhtmfhe e
Ott, N., Mechanitermfir, T- 1 |
Steinte, H., Kraftwführ.
(Düvelsbeter Weg 35)
V. Maaß, H., Nentner Sr
Grimm, R., Rentner z
Janjen, ©. BZollbootsm. Erde
Klodmann, jun, Q., Mo
torenb, rd
— sen., O;, Bol. Haupt,
wachtmeifter 3 3
Krüger, Zh., Angeftellt. 1
Möller, %., Zimmerpol. S
SON Mn } Er
iller, M., Frau a
Schladhn, W., Sieapenbabu :
{chafner Erdg.
Merle, H.,Db. Stud. Rat, DIV
Nünfe, D., Lagermwart nn
E Erdg-
V. Gude, A., Berwalt.
(Knvoper Weg 133 a) 13
Ehler, M., Lehrer 4
Mohr, I., Angeftellt.
E. Dannmeier, Ch., Sen
fpitaljtr. 4)
Beuermann, F., Dr,
Stud.Rat
Maaß, Fr., Angeftellt.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.