Il. zir — rinz-Heinzih-Str.
39 E. Marz, I., Malermftr. T.
Asmus, F., Feuerwehrm. 4
Bauer, F., Kanzleifefr.a.D. 4
Böttcher, A. Rolizeimftr. a.D.
Bumann, I., Angeftellt. 1
Carftenfen, W.,Neicdhsangeft.4
Degen, E., Steward
Öleft, E., Arbtrin,
YJähn, G., Feinmech.
ufahl, O., Schneider
Mangels, &., Zimmerm.
Meß, O., Gejhäftsführ.
Beterfen, Th., Angeftellt.
Prenzel, W., Schleifer Erde.
AODiOES Der, I, Ob.BZoWichiff.
a. D.
Schäfer, D., Helfer 8
Sütel, F., Zigarren
Teufel, SG., Setr. 2
Teufcher, F., Kutfcher 4
41 E. Schmüfer, R., Bau-
unternehm. (Nr. 43)
Baroffe, F., Optikmfir. 1
Bollig, X., Wehrm. Angeh.
Bridftrup, H., Zimmerm.
Bubelach, G., Tel.Werkführ.4
Führ, A, Reg. Infpett.. 4
Mehrhof, F., Angeftellt. 1
Meyer, A., Frau 38
Planthaber, M., Ww. Erdg.
Schmüfer, X, Kfm. T. 83
Tröner, M., Benfionär 2
Wader, E., Leutn.(X.)a. D. 2
— W., Wehrm. Angeft. 2
438 E. Schmüjer, R., Bauunter-
yenedm.. I. Erdg.
Beer, H., Bezirksdirekt.
RD 2
Eccardt, W., Ob. Leutn. a. D.
SDNN ON S
Fük, O., Ob. Steuerm. 4 |
Hrend, E., Ingen. T. 1
Friedrichjen, B., Lehrer 4
IMelhorft, W., Rektor 3
Schermer,A., Juft.Ob.Setr.1
Schmitt, H., Elekkromont. 6
Schmiüfjer, Gahr., Baugeich. T.
Wied, H., Mar. Verw. Setr.
Willer, I, Rentner 5
Wolfram, W., Konter:

admiral 3. VB. 2
45 E. Schmidt, X., Bankier
(Nr. 60
Bohr, A, Mar. Schreib.
Feldw. I
Brügmann, IW., Reichsin-
nungs Verb. Führ. 1
Goo8, D., Maurer 1
Meyer, £., Dr., Arzt T. Erdg.
47 E. Schmidt, I., (Nr. 60)
Claujen, E., Rentnerin
Ehlers, W., Ger. Affeff.
Hager, A, Kfm.
Yung, G., Ingen. 2
Bollmer, K., Frifeurmfir. 1
Boftler, D., Mar. Stud. Rat
Meimers, E., Ww.
ge.
Schmelzer, D., Kord. Kapit...
1
.)
49 E. Örohmann, E., Ww. 1
Yanfen, £., Schloffermftr.
Nidolaßen, A., Heizer Krdg.
Reinhardt, R., Betr. Ingen.
Teujcher, W., Kraftwführ,
Schäfer, K., Vermeff. Infekt.
51—53 Bauftellen
55 E. Cv.-Iuth.Rirchengemeinde:
verband (FlämtjheStr.2a)
Gemeindehaus Wik u.Schwe-
fternitat.
Chriftianfen, A., Schweiter 1
Heidorn, HO., Küfter 1
Xhoböll, H., Baftor T.
57—65 Bauftellen
67 E. Böge, E., Mentner 1
V. Hausverwertung X. Howe
u. Söhne, Holitenjtr. 1031
Carftens, E., Fouriergeh.
Claujen, ©, Arbeit. 4
Dävel, W., Schneidermftr.
Hamann, F., Ob;-Dedoffiz.
. D. SM
a.
Heine, X. Photogr:. T. 2
He SG. Flejenfeg:-
och, Z., Kfm. .
Schütt, „Arbeit. 4


67 Wachtel, A., Wi. 3
Warntfe, M., Ww. 1
69 Bauftelle
71 E. Dibbern, H., Lebens:
mittel T,
IJaedel, K., Malermftr. T.
Supf ee dmide, E., 3ollaffift.
a. D.
Menge, F., Leutn.3.S.a. D
Paßmann, G., BVertret.
Wandel, I., Werkmfirz. 3
Wiersbidi, A., Rentner 4
Wöller, F., {tädt. Angeft. 4
Zimmermann, E., Waffen:
mtr. 2
73. 75 Bauitellen
<- Schulredder
77 E. Glajer, M., Frau T.
Damm, W., Handel8vertr. T.
Glajer, W., SGajtw. T. Erdg.
Henneberg, H., Schmied 3
Serratjh, Ib., Lotje T. 1
Kirfjhner, H., Konrekt. a. D.
$ohl, B., Ob. Steuerfeir. 4
Kreplin, M., Torp.Ob.Chef-
ingenieur a: D. T. 3
Schulz, B., Kapit.Leutn. - 4
Schütte, D., Berpalk Snlpett
a. D.
79 E. Sell, W., Schlachter:
miftr. (Mittelftr. 1)
Blank, E., Angeftellt. Erdg,
Bros, W., Straßenb.:
Schaffn. Erdg.
a W., Kapit. Leutn.
(
. 4
Sepjen, B., Angeftellt, Erdg:
HJungjohann, H., Rentner 1
Konieczny, A., Wmw. Erdg.
Vebien, O., Ingen. 2
Mujdh, E., Majchinenbaus
techn. 4
Paris, W.,Leutn. 3.S.a.D. 1
BPeterS, H., Ob. Feldw. 3
Schade, E., Näherin Krdg.
Scheffler, E., Kapitän a.D. 3
R., Rekamemal. 8
Seeger, W.,-Autojchloffermftr,
Sellhorn, H., Rentner 2
Suffa, A., Leutn. (%.) a. D.
Voges, H., Angeftellt. 2
81. 83 Bauftellen
85 E. Wulff, W., Frau T.
Holit, X., Kraftwführ. H.
Kajten, A., Arbeit. 2
Mödl, W., Kohlen T.
Sievers, W., Angeftellt.
Start, W., Flugz.Mechan. H.
Wulff, K., Rentner
87 .E. Kurth, X., Privatier
(Brojensdorfer Str. 73)
Kurth, H., Lajtiuhrw. T.
89E. Schröder, C., Ww.Erdeg.
Dittmann, G., Glajerei T.
Helms, D., Ww.
LPries, D:, Mar. Vorarb.
Reddig, A., Vorarbeit. 2
Wichelmann, 3., Ww. Untg.
Zimmermann, M., Ww. 1
89a E. Schröder, C., Ww.
(Mr. 89)
Bauer, R., Maler 1
Honaffon, D., ‚Zeitungsaus-
trägerin 2
SLufkat, 3, Angeftellt. 1
Hagendeim, F., Vorarbeit:
. Erdg.
Timm, O., Arbeit. H. Erde:
91 E, Klein, A., Architeft (v.D.
Tann-Str. 3) ;
V.Siebert,R., Maurer (Nr.97)
Arthelm, A., Ingen. Erdg.
DBehn, F., Mar.Setr.. 1
TFlögel,A.,StabsOb.Boorsm.
Karl, $., Mar. Ob.Injpekt. 2
Mergner, R., Stabs Ob.
Bimmermftr. 3
BPeterjen, H., Stab3 Ob.
Steuerm. 2
91a Abbruch
93—97 E. Rein, A., Architett
(9. d. Tann-Str.. 3)
V.Siebert,R., Maurer (Nr.97)
93 Böttger, E., Injpekt.Anmwärt.
Feiner, H., Mar. Ingen.
Anwärt, X

— 194 —
98 HillGertR., Stabs Ob. Ma:
Rraeft, M., Arbtrin.
HET E€., Stabs
Maich.
Schweigl, M., Stabs Ob.
Maijch, 2
Spabhr, W.,' Stabs Ob.
Steuerm.
95 Heinede, E., Ob. Fähnrich
Hildebrand, B., StabE Ma:
finijt 2
Hönede, H., Ob.Feuerwerk. 1
Peters, F., Waffenmftr. 2
Roth, A., Stabs Ob. Ma:
ichinift 1
Schramm, W., Ob.Steuerm.
Wisznaugfy, Z., Frau 3
97 Buftorff, M., Stabs Ob.
Feldw. .
Cummerow, W., Ob. Zim-
merm{ftr: 1
"Quebner, K., Ingen. 2
Bulp, S. OH. Stabs Feldw. 2
Seipelt, E., Bootsm. 1
Sibowstt, F., Seumn. (W.)
Siebert, N., Maurerpol. T.8
99 E. Deutjdhe Reichspoft
Boftamt Kiel-Wik.T. 5
Telegraphenbauamt Riel=Wit
Hanjen, N., Poftjhaffn.
101 E. Imboff, C., Eigentüm.
(Abdolfplag 8)
V. Bruhn, €, Ob.Werft:
bucht. (ETendsredder)
Gleitsmann, N., Waffentw. 2
Mend, I., StabS Bootsm. 1
Schnell, G., Architett Erdg.
Schneider, M., Stabz Ob.
Stücmftr. 1
Stege, D., Verw. Injpekt. 2
Behner, R.,Schiffb.Ing. Erdg.
—<- Elendsredder Z
103 E. Roll, O., Bädermftr. T.
Örabbel, NR., Kellner
Hayın, A, Wi.
Yöhnt, W., Angeftellt.
Kaifjer, H., Maler
Reimer, E., Mar.Angeft.
Miecper, H., Kalkulat.
Rother, A., Gärtner
Siedel, F., Schlachtermftr.4
Sireder-Zank, H., Hm. An:
geftellt. 2
Strelczeh, F., Schachtmitr.
105 E. Nöhlf, K., Ingen.
(Wehdenweg 36)
Breste, X., Werkmftr. 4
Engler, K., Majchinijt 2
Gier, H., Bäder - f
Harms, O., Schneider
Haufjchildt, E., Ww.
Künzel, B., Ingen.
Maas, X, Majchinijt
Meyer, F., Wo.
Start, S., Rentner
Wulff, A., Zimmerer Erde.
107 E. Haß, Kinobef. T.
Burlich, H., Reichsangejt. 4
Dahme, H., -Lotje 2
Kramer, ‚H., Stud.Affeff. 2
Septien, Q., Dr. phil. 1
Sichtburg, Inh. M. Haß,
Filmtheater T.
Sucht, F., Zijdhlermfir. 2
bo. Römer, 1., Kim. T.
a DO
OO

Scharp, W., Hausmitr. "Erde. i
Spaamann, W., Elettroing.
Subhr, C., Beamt, a. D.
Wohlthat, W., Küchenchef 4
Wührmann, X., Betr.Ing. 3
Bollitih, B., Gauhauptprüf.
109 E. oa W., Tijhler-
tr.
mtr. -T,
Bleines, B., Elekttroing. 3
Bode, E., Bauing. 2
Kühne jun., $. IW., Klemp-
nermitz. T.
Bipke, G., Schriftleit. 4
Miclaff, W., Ingen. 8
Schierle, D., Majchinening.
Schröder, W., Bautechn. 4
Stoltenberg, W., Schlacht. 2
Voge, G., Saft. 1

Prinz-Heinrich-Str,
111 E. Anthony, %., Technik.
Anthony, I., Rentner 2
Bodsfeldt, G., Verkäuferin 1
Dofje, F., Dreher Eule
Münd, B., Ww.
118 E. Müller, W., Rektor a.D.
(Wandsbek)
Bonde, X., Angeftellt.
Buffaeus, D., Ww. 2
Sienberg, A, Zollbeamt. 3
Sähn, H., Maurer 4
Müller, H., Revolverdreh. 3
Prehn, W., MildHdHdlg. Erdg,
Schulz, W., Zollinjpekt. a. D.
Trauljen, C., Ww. 1
AWadle, X., Uhrmacher
Wilhelm, H., Wmw. H. 1
<- Schmiedekoppel DZ
115 E. Völfers, E., Dr. med.,
(Xigeberg)
V. 3immermann, E., Reichs:
angeft.
Bethte, N., Heizungsing.
Heidtfamp, B., Dipl.Ing.
Noeding, K., Elektroing.
Beterjen, H., Klempnerei
v. Rohden, R., Reichsangeft.
Ruß, O., Chemotechn.
Schulte, H., Laborant
Siegmund, S., Zollaffift.
Storm, W., Flugfunk.
AWykraykowsti, H., Kfm.
Zumiley, O., Stub.Rat
117 E. Stuhr, X., Ronrekf.a.D.
(Bredenbefshorft)
V. Hausverwertung X. Howe
u. Söhne, Holftenftr. 103 I
Auffarth, M., Ww. 8
Hamann, E., Eifenwr. T.
Iaedel, D., Ingen. 1
Meier, H., Heißmangel T.
Schneider, R., Torp. Ob.
Leutn. a. D. 2
Schuldt, O., Kfm. T. 8
Seidler, F..Schiffskapt.a.D.4
Zhau, O., Kim. 4
Voß, A., Baugejch. T.
Wulf, F., Buchhalt. 1
— G., Rentner
119 °E. u. V. wie Mr. 117
11. Bolizei-Revier T.
VBenfien, K., Baumftr. T. 1
Hoffmann, H., San.Feldw.
Koh, M., Frau 4
Konjdhak, NR. Rol.Obermitr.3
Lobhje, H., Fahrräder T.
Meinfe, M., Vertret. T.
Schröder, W., Kapit.
Tiege, O., Werkzeugm.
Ulfe, E., Kapit. T. z
Wilfen, I, Helferin
Wittmad, H., Lehrer a. D. 3
121 E. NEE SF, Mar.Wert:
führ. a, Erdg.
Dau, I. Bolljetr. a. D. 2
Gotthujen, B., Wi. 1
Heitmann, O., Tijhler 8
Hilbert, H., Arbeit. Erdg.
Röhl, A., Steuerinfp. 4
Lauppe, RK., techn. Angeft. 4
Segtorn, O., Heizer 1
Sommer, S., Heizer 8
; Stegmann, U, Frau 2
123 E. Bande, H., Rentner Erdg.
Baade, D., Frl. 1
“— 9., Schloffer 4
— F., Zimmerer 4
Badite, W., Berf.Anwärt. 4
Geift, B., Angeftellt. Erde,
Roeptke, A., Ww.. 2
Leuenhagen, W., Zollinfpekt.
Müller, S., Ww. 4
Beterjen, £., Schneider Erde,
Lodenhagen, Anna, Badwr. T.
Vosgerau, L., Ww
NAD
; 3
Wolter, M., Schiffb.Ingen.,
<- Flensburger Str. DZ
125a E. ungenannt
Alt, W., Bootsmaat
Chriftianfen, H., Ob.Boots:
mannSmt. .
Dörjdh, A., Ob.Maat _
Heuer, A., Ob. Bootsm. Mt.
Yaeobjen, W., Ob.Stücmftr,
Klapproth, W., Waffenw.
x

125a-Materna, H., Bootsm.
Rofe, G., St.Gefr.
Schäfer, H., Mufikmfir.
Schnifhaden, K., Ob. MehMt-
Schult, A., Ob. Mafjchin.
Schürmater, E., Berw.Maat
Srofg, B., Waffen.
125 E. Crichjen, V., Kfm.
‚(Forftiveg 28)
V. Spiering, Nacht. (Hol-
ftenftraße) ;
Bielenberg, B., Leutn. 4S:,
a. D.
Czermat, $., Ww. 1
Diedmann, F., Buchhalt. 3
Engelland, E., Schneiderin
Gutwaffer, R., Werkzeugm- 4
Heinemann, I., Lebensm. I
Howe, K., Angeftellt.
Kug, M., Gärtn. iroS-
Sohellong, G., Strabfühtg
Viechtl, F., Leutn. (J.) a.D-
127 E. Ohm, W., RentnerErdg:
Abramzyf, O., Majchinend:
Behrens, Silly, Sebensmitt. T-
Blajchezyk, A., Benfionär
Kirchwehn, D., Blumen
Ohm, H., Angeftellt.
— R., Krim. Sefr. BE
Rasmuffen, F., Majcdhinift
Steenbedf, W., Straßenb.
übr.
F
Struve, F., Arbeit.
Weyer, Chr., Wiv.
131 Schulhaus, Boltsjchule U-
Reftalozzifchule T.
E. Stadt Kiel f
Harder, M., Frau, anf
angeft. 2
Hoppe, R., Ob.Majch. Mt. 5
Iohannfen, O., Krafwfitht. 1
— M., Fl
„Fell. g
Lammers, D., Hausmfiril-
Menzel, X. A., LehrerT. Erdg:
Schreier, W., Ob.Bootsmt-
—<- Hohenrade
188—135 eriftieren nit
1837—141 E. Kleinwohnungs“
baugefellichaft „Neue De
mat“ (Fährftr. 18)
137 Battermann, W., San. 2
< EM 1
elt, F., Beamt.
DHubrig, B., Db.Feldw. Erd
Mojer, F., St.Mafjchinik 1
Mundt, R., St.Feuerwerk.
AWitter, W., Ob. Fähnr. EI if
139 Badens, H., Ob. Mafjchin %
Zähler, M., St.Ob.Medhall
Klein, £., St. Majchinift ®)
Logan, H., Ob.Leutn. (
Meinke,F., Schreib ObFeld®-
141. Förtich, H., Ber An
Robbe, E., Ob, Maid. DT
Menn, W., St.Majchinift
Richter, 55 St.Majchin- it
Schmidt, A, St.Maichin
— %., St.Maidinift
1483—147 E, Schmidt, %, u
mftz. (Straße der SA. Wi
143 Emmerid, dt, Ob.Steut
Goldberg, Al, Muf St.FEOE
Lamprecht, W., Mil.UAnw #4
Biesnad, K., Mil.Unwätl-
Späth, €, Ob.Maijdinilt
145 Benendorf, F., Wahlen 5
Heindel, &., Dh. Bote
Jung, R., Waffenw. BIS

Dem
Trapp, N.,
147 Blensta, M.,
Boelide, F., Ber. Une 9
Duddek, H., St.Maids
Klein,F., Ob.Bootsmt- It.
Muurholm, 6., ObMald
Schroer8, X., StabsMal
149. 151 E. Schmüjer, Os)
EU Ge N .
efen, B., Ob. Do fs
Bugelmeier, €, Ob.
meifter
Heinede, F., St.Mafhil-
Quda, &., Stein
Schmig, &., ‚Ob.00107
Stepputtis, B., St-Mal
=
u
EN m
/.
Si
z-

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.