tr A ASS N
MEPlanettaftr.
25 E. Voß, A., Land.
Burmeifter, F., Lehrer
Bruns, H., Schifb.Ing.
29 E. Joebe, E., Apothet. T.
31 E- Andreas, S.Seutn.(Ing.)
nf
Botkart, G., Bantbeamt.
Mannzen, Ingen.
Kollmann, A., Malermitr. T.
E. Olimart, F., Dr. med.
Arzt T.
37 E. Sievers, W. Organift
Kiel)
Voftamıt
Bokorny, A., Boftietr.
Sievert, M., Wo.
;‚ =<- Richtweg DZ
41 E. Say, W., Dr.med.dent.,
Bahnarzt (Büdelsdorf)
Brag, N., Ger. Afjefl.
Delis, K., Dr., Zahnarzt
Haag, O., Angejtellt.
43 E. Hifjen, ©., Ob.Ingen. T.
45 E Sohnak, O., Ingenieur
47 E. Qüder, M., Frau
Hoc, K., Wi.
Nordt, W., Ingen.
Süder, K., Betr.-Ingen.
49 E. Samprecht, G., Dr.med.,
Arzt T.
51 F Sievers, X., Frau (Nir-
Dr
1
V. Siebes, W., techn. Schüler
Ley, D., Frau
Stelf, W., Korbm.
58 E, Wüftenberg, F., Ww.
tp, O., Feuerwehrm.
Beymann, E., Feinmechanik.
Starfowsti, S. Klempner
E. Hermes, 5. Wertführ.a.D.
Hermes, E., Hebamme
RNedhHte Seite
7 E. Bebenjee; F., Schmiev
E. Schags, M., Werkmftr.
Kluge, E., Filialleiterin
8 E. Lempfert, ©., Lehr. a. D.
RE "übe, Al, Bol. Obtiomftz,
a
Satendorf, F., Bäder
<- Rreeger Chaufjee DZ
E. Bürger, E., Maurer
cermann, W., Parfkettleg.
(Schaßftr. 5)
Sienhardt, W., Ingen.
NSDA. Ortsgruppe Elm:
8: jGenhagen T.
92 E. Rodhwer, H., Frau T.
YRohwer, 4 W., Technik. T,
=<- Nichtweg >
Unbebaut
E. Schröder, A., Mechanik.
< Dorfitr. DZ
Plöner Straße
(Stadtteil Ellerbet)
oft: Elerbet
Dis zur Eingemeindung Eller:
8 — 1910 — Harmöftr., nach
nn Förderer des Arbeiter:
Albereins Adm.-Rat Harms
<- Franziusallee Z
Linke Seite
A Nicht mit E. bezeichneten
TUNdft. gehören dem Arbeiter:
Bauverein
T 3 Bauftellen
7 E David, N., Kalkulat.
arts, ©., Konftrult.

ST 1 elverenz, H., Rentenempf.
1 Stelter, R., Ynvalide
Kiclmann, E., Eigentüm.
eben
. Äähnts, ©., Tijchler
BE Dittmann, H., Ob.Dod-
Mftr, T,
Moll, ©., Betr. Angeft.
WE Side, A, Wo. 1
190010, B., Malermftr. Erde.
E. Blumenjaat, D., In-
valide
Müller, 5, Schloffer (
21 E. Schröder, F., Invalide
Schröder, DO, Kupferfchmied
23 E. Schwahn, S., Konftrutt.
25 E. Burcharb, Chr., Kfm. T.
27 E. Wöhlt, F., Prüfer
29. 31 E. Schröder, N., Meieriit
DBüth, F., Mafjchinift 1
1 <- Srabaftz. DZ
33—39 eriftieren nicht
41 E. Befjer‘jche Erben
V. Hausverwertung X. Howe
u. Söhne, Holftenftr. 1031
DBefier, F., Rentner
Frohbös, W., Buchdruc, H.
Grychka, St., Anftreich.
Marquardt, M. Ww. HH
43 E. Bartjch, E., Kapitän
Stahmer, H., Rentenempf.
45 E. Sjasper, K., Invalide
47 E. Subhr, P., Elektrif,
Riegyga, H., Elektrik.
49 E. Blund, I., Mar.Wert-
führer a. D. Erdg.
51 E. Möller, I., Poftaffift.a.D.
53 unbewohnt °
55 E. Krupp, Ch., Ww.
Krupp, E., Erpedientin
57 E. Hamann, G., Bankbeamt.
59 E. Weingarth, F., Rentner
Weindarth, F., Mar. Ob.
Werimftr.
Rechte Seite
Die nicht mit E. bez. Grundst.
geh. d. Arbeit.-Bauverein
2, 4 Bauftellen
6 E. Babbe, I., Fettwr.
8 E. Miedel, W., Galvanif.
10 E On D., Steuerbetr,
ft
ai
12°E. Schmidt, H., Reniner
14 E. Zürgenfen, E., Zimmer-
anftet
Gröpper, X., Rentner
16 E. Simon, W., Reichsb.
Setr.
18 E. Matthießen, Chr., Schlof.
20 E. Stapelfeldt, H. Majdhb.
22 E. Meejen, L., Ww.
24 E. Engellandt,&%., Steuerm.
26 V. Bud, K., Ww.
Bud, D., Rentner 1
28 E. Wulff, B.,Werkit. Schreib.
Kuchel, F., Boftichaffn. Erde,
30 E. Barkmann, %., Arbeit.
32 E. Frant, H., Lagerift
34 V. Barefjel, I., Invalide
Barejel, X, Dreher
36 E. Müller, W., Rentner
38 E. Gabriel, A., Ww.
Neubauer, A., Schloffer
38a _E. Drews, A., Werkmitr.
40 E. Ehrlidmann, W., Wi.
40a E. Müller, M., Ww.
<- Otrabaftr. Z
42 E. Voß, €, Reniner
V. Voß, E., Kim.
42a E. Engel, G., Arbeit.
44 V. Zenjch, H., Autopartwächt:
Sied, M., Dreher
46 E. Gundelah, K., Telephonift
Sundelach, M., Wi. 1
48 E. Schumacher, E., Dreher
Schumacher, O., Schneider
50 E. Preber, E., Ww.
Spindelhirn, M., Hın. Ans
geftellter 1
52 E. Hagelitein, F., Rentner
Hanfjen, H.,. Bautechnik.
54 E. Qüthje, F., Invalide
Lüthje, R., Kfm.
56 E. Höhler, K., Majch. techn.
Beamt. T.
Friedrich, B., Schuhm. -
58 E. Rraufe, P., Rentner
60 E. Gohr, E., Werkmftr.
62 E. Orunau, A., Former
<- Kofterftr. Z
64 E. Stadt Kiel
V. Wöhlert, K., Ob. Feuer:
wehrm a. D.
Lüd, X., Schachtmftr. Erde.
Schmibtendorf, W., Vorarb.


— 189 —
64 Wentorp, B., Kraftwagen:
führer 1
<- Große BZiegelftr.
Plögen
(Stadtteil Eimjhenhagen)
Boft: Elmijdhenhagen
Flurname im früheren Dorfe
Elmjchenhagen
<- Beppelinweg DZ
LE Kan M., Zijhlermftr.
Wölf, RN., Keffelichmied
3 E. Qudfte, M., Schuhmmftr.
7 E. Metting, W., Schmied
Krüger, B., Majdhinenbau.
Nönnau, F., Rentner
<- KartenkirdHener Str. DZ
Poppenbrügger
We
(Stadtteil Kronsburg)
Poft: Kronsburg über Kiel
Nach dem Dorf Boppenbrügge
(Gemeinde Moorjee) benannt.
Sinfe Seite
<- Barkauer Weg DZ
Die nicht mit E. bez. Grundit.
geh. d. Eigenheimfiedlg. Krons-
burg, e. 6. m. b. ©.
Bauftellen
7E. Ed, W., Elettromftr.
9 E. Yacobjen, E., Ausgeb.
Yacobfen, A., Autofchloff,
11 E. Bierfreund,F., Obermitr.
Bierfreund, E., Kontrolleur
13 E. Chmijen, X., Rentner
Dahms, H., Betr.Aifift. 1
15 E. Rod, K., Invalide
Ko, H., Kuticher
17 E. Lütjen$ X, Kutfjcher
19 E. Wagener, E., Majchinen-
bau Ingen. Erde.
Wagner, E., Betr. Afjift.
21 E. Hanfen, D. H., Schmelkzer
Self, £., Wow. Erdg.
Rathje, A, Arbeit.
Wieje, X., Arbeit. Erdg.
23 E. Schnur, %., Ww.
Scheele, W., Schloffer
<- Rronsburger Str.. >
25 E. Voß, H., Bankprofur.
(Kine 1
Voß,
27 erijtiert nicht
29 E. Rnobbe, C., Reichsb.Setr,
Knobbe, W., Kraftv. Führ,
31 E. Möller, F., Schif8gim-
merm.
Suthmann, R., Maler
33 E. Förft, N., Arbeit.
Horn, F., Wi.
35 E. Hanien, Ch., Invalide
— S,, Elettrif.
87 E. Goepel, W., Invalide
—<- Fahrenkuhl DZ
39 E. Geflügelzüchterverein
Kronsburg e. V.
41 E. Engler, E., Majchinenb.
43 E. Sager, Ih., Kaltulat.
Jacob, R., Schloffer
45 E. Beder, H., Lagerarb.
47 E. Maul, I., Werfmite.
Maul, H., Maichinenb.
49 E. Gütfhow, &%., Bote
51 Schroeder, L., Medijor
—<- Kuhlader <—
53 E. Arendt, A, Büroangelt.
55 E. Clajen, €., Rentner
57 E. Beterjen, O., Schmied
Bornhöft, R., Arbeit.
Iebe, H., Schaffnerin
59 Tornow, A., Schloffer
— $., Wo. 1
61 E. Söhndorf, X., Rentner
Löhndorf, h., Anfchläger
63 E. Hanjen, B., Angeftellt.
Brennede, M., Aw.
65 E. Frahm, H., Arbeit.
<- Bahndamm <-


Pofadowsfyjtr.
Rechte Seite
2—8 eriftieren nicht
10 E Wohnsdorf, A., Helfer
Schneider, H., Konftrukt.
12 E. Gempf, N., Maurer
Weste, R., Schlachter
14 E. NRochau, Ch., Reichsb.
hafın.
16 E. Crid, F., Baufontroll.
18 E. Willers, C., Schmied
20 E. Sider, A., techn.Angeft.
22 E. Hehl, W., Monteur
Vosgrau, G., Kim.
24 E. Schaper, A., Kontroll.
Weber, WT Hm. Angeft.
26 E. Evers, H., Feinblecher
Evers, K., ReichSarigeft.
28 E. Bruejewig, B.,Kraftwführ.
<- Reejenberg DZ
30 E. Wult, H., Arbeit.
832 E. Borchert, F., Schloffer
Svenfjon, H., Verkäuf.
84 E. Borchert, N., Former
Henningfen, W., Tijhler 1
36 E. Dellermann, F., Tijdhler
Bauftellen
42 E. Wiegand, M., techn. Ang.
Frenzel, G., Kupferfhmied
44 E. Schütt, Ch., Rentner
Schütt, K., Gärtnerei Erde.
Wulff, H., Maurer 1
46 E-Weftphal, X. Rohnbedienft.
48 E. Rnoblaudd, E. Maurer
Saden, H., Rentnerin
50-E. Rurg, F., Angeftellt.
Wiefje, H., Schneider
52 E. Barmwater, E., Rentner
Bauftellen
<- K8uhlader Z
Bauftellen
60 E. YWarhuus, Fr., ol.
Hptwachtmiftr.
62 E. Martens, B., Buchhalt.
64 E. Schmüß, A., Schmied
66 Bauftelle
68 E. Moller, E., Arbeit.
70 E. Dittmer, H:, Bäcker
NRehfe, H., Kupferfhmied 1
<- Stadtgrenze

Poppenrade
(Stadtteil Ellerbet)
oft: Ellerbef
Flurname im früheren Dorfe
Elerbet
<- ZTröndelweg >
—<- Franziusallee Z
Linfe Seite
Bauftellen
Rechte Seite
2 E. Peterjen, M.,Feinblech mit.
4 E. Lüder, F., Rentner
. Baumgärtel, K., Mafch.
Schloffer Erdg.
6 E. Siebert, B., Ww.
Mittenzwei, M., Schubhm.
8 E. Heyden, W., Rentner
<- Buchholkftr. >
<- Boppenrader Weg DZ

Pofadowsfyftraße
(Stadtteil Ellerbet)
Boft: Ellerbet
Graf Bojadowsty, Preuß.
Minifter, Förderer desESMerbhefer
Arbeiterbauvereins
<- Franziusallee Z-
Linke Seite
Die nicht mit einem E. bez.
Grundst. geh. d. Arbeiter:
Bauverein
1—5 eriftiert nicht
7 E. Yacobjen,%., Bädermfir. T.
Struve, F., Bäderei T.
9 E. Yollsdorf, F., Schlachter-
mftr. T.

IN. geil
11 E. Nabichte, E,, Ww.
NRingftr. 86)
V. Zreidel, G., Arbeit.
13 E. SYajper, E., Frl.
Jasper, M., Schiffsführ.
15 V. Beterfen, O., Ww. Erde.
Reine, R., Bäder
Bühlfe, W., Motorenfhloff.
<- Bucdhholbftr. Z-
17 E. Bleier, G., Helfer
Wetterid, M., Schloffer
19 E. Barczyk, I., Rentner
Kemming, W., Regiftrat.
21 Rubhrt, E., Rentner Erde.
— D., Eleftromont. 1
23 E. Scheflin, H., Mafjchinift
25 V. Göttiche, ©., Mentner
Lange, H., Dreher
27 Dittmann, E., Schiff8gimm.
— M., Eleftrif,
29 E. Wiefe, F, Kfm. (Sulz).
V. Wieje, E., Frau
Wilhelmfjen,E., Majch.Wärt.
31 E. Räjer, F., Ww.
Käfer, K., Zijhler
Sträter, W., techn. Angelt.
Wittitein, O., Gärtner
—<- Grabaftr. DZ
33. 35 Bauftellen
37. E. Mahn, K., Schiffsingen.
39 E. Friedrich, H., Pol.Beamt.
41 E. Göttjch, €., Www.
Göttjh, DO., Kupferfhmied
Schröer, H., Mafjchinenb.
<- Drewsltr. Z
43 E. Rrufe, $., Heizer 1
Dethmann, H., Modelltifchl.
Bauftellen
<- Poppenrader Weg Z-
Rechte Seite
2—6 erxiftiert nicht
8 E. Schlüter, E., Ww.
10 V. Bartels, B., Schiffsbau.
12E Dan A. Mar. Wertführ.
a. D.
14 E. Agtbe, E., Frau
V. Naumann, 6., Schloffer
16 E. Nielfen, A., Ww
18 E. Maldin, W., Ww.
Haufchild, €, Ww.
20 E. Schielzeth, R., Rentner
Schulz, F., Mulik.
22 aa H., Db.Werft=
uchh
Abel, W., Ynvalide
24 E. Hill, F., Feuerwehrm.
26 E. Büfing, A, Ww. 1
Büfing, F., Fuhrunternehm.
Hagen, R., Former
28 E. Hauch, W., Wertkführ.
30 E. Haß, F., Rentner
32 E. Schröder, D., Rentner
34 E. Lange, A., Ww.
Lange, W., Majcdhinenb.
36 E. Müller, O., Invalide
838 E. Biegler, Chr., Schmied
40 E. Stauber, £., Wis.
42 E. Dertling, E., Schwefter
44 E. Schrader, W., Schiffbau.
AUrp, R., Modelltijchl.
<- Grabaftr. >
46 ertitiert nicht .
48 Edler, E., Rentner
Möller, H., Schloffer
50 Behrens, R., Preffeführer
Kramer, H., Maler
52 E. Rrull, F., Werlit. Schreib.
54 E. Münsberg, W., Drogift
56 E. Löhndorf, X., Schiffszim-
merm.
58 E. Villabke, X., Heizer
60’ E. Siethmann, E., Schloffer
(Auguftenftr. 30a)
Siethmann, E., Telegr.Leitg8»
Auffeher
62 V. Schmidt, H., ZoN-Affift.
64 E. Gondermann, M., Ww,
Wundeulih, P., Ob. Mafd.
Maat
66 E. Schöning, W., Arbeit,
68 V. Eger, AM., Ww,
Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.