tr. 
if 
lt. 
fer 
lt. 
3, 
es 
   
   
  
 
 
 
Olshanjenftr. 
5 Adam, B., Ww. 4 
ahro, W., HGandelsvertret. 
Borchers, W., Bollajfift. 3 
Se A Arbeit. 
njen, C., Frifeur 
Koch, R., Vorarb. 
Mittendorf, K., Wow. 
ufchala,W.,Eleftromont, 3 
Wejtphal, E., Ww. 2 
Wohlert, F., Wirtihafterin 
Srunow, R., Kfm. 
(Cömarchftr. 16) 
Doje, W., Schloffer 1 
Frenz, F., Hın. Angeft. 
Sohle, K., Kraftwiühr. 2 
agge, M., Ww. 8 
Sanghagen, B., Ob. Brand» 
fir. a. D 
m ? 
Beters, X, Werkmitr. 4 
Buls, Kl, techn. Angejtellt. 4 
Sie, W., Wehrm.Beamt. 
a. D. 
Sell, Mary, Angeftellt. 
Zhoms, W., Vermeff. Angeift. 
Siepner, E., Töpfermftr. 
(£nooper Weg 175) 
- Hausverwertung I. Howe 
W.Söhne, (Holftenftr.108 I) 
Uggen, W., Obergärtn, 2 
Hanjen, H., Mafjchinenjchloff. 
ander, M., Bol. Mitr. 4 
Rein, D., Frau Erdg, 
NMoßiche, Ch., Helferin 1 
Schäfer, F., Rentner Erde. 
Sorader, R., Dreher 4 
lig, N., Feinmechanik. 1 
Voß, O., Ob.Stadtajiijt. 3 
ı Wolter, N., Torpedofchloff. 2 
TE Meyer, F., Eigentüm. 2 
taun, Zh., Schneider 3 
Fahrenkrug, H., Milch 
Slling, %., Ob.Bootsm. 
Fölmer, B., Buchhalt. 
Frahm, $., Maurer 
Meyer, R., Kim. 
Redow, $., Büroleit. 
Scimidt, S., Kohlen T. 
Schmig, E., Verkäuf. 
NDS 
x 
m 
= 
Da 
.® „Steppat, D. Leutn. 3.S. a.©. 
BE Brok A Kfın.(Falejtr.19) 
V. Goldmund, G., Wertmite, 
urmeifter, €., Sattler 4 
U T., Lagerift 2 
ihmwig, R., Stabs Ob. 
Bimmermftr. 4 
SHanjen, W., Werkmiftz. 4 
Veh, ., Maurerpol. 
Keiwin, €, Berw. Aifift. 3 
Martin, W., Malermftr, 
ler, O., Arbeit, 
m 2, Wi. 
Mosbach, M., Rentner 2 
% ler, €., Schlachtermftz. 1 
root, I Db.Schreib.Mt. 
od, F., Technik. 8 
Schütt, W., Rentner 3 
Stedmert, M., Abtein. Erde. 
UÜlbrio, $., Ww. 8 
Bollmann, M., Wow. 2 
alter, A, Zigarren 
15 u Samwerfir. > 
eriftiert nicht 
% Hausmann, W., Frau 2 
qenlann, H., Angelt. 4 
ni, R., Beutn. 3. S. a.D. 
Ontad, N., Marinefekr. a.D. 
Soihl, A. Ww. 
Seelen, ., Mufit. Erdg, 
oc, K< SE RT 8 
ar . Snfpekt. 
Rafuc, €, Wo. 
u 
rau 
, 3 Kraftwführ. 
DNS 
19 Seinte, GC, Jim, Angeft. t 
Veruhne, A, Ww. 
Od DHausbverwertung X. Howe 
al u, Söhne, Holftenftr. 103 I 
ugat, S., Wo. 2 
SBatszas, M., Ww. Erde. 
guner, G., Seutn. (3.) a.D. 
Wbne, R., Mar. Verw. 
Neben, D., Wo. 1 
St, En uf. Set. 4 
; ©, Mar.Verw. 
Ob. Infekt. 4 
 
19 Simon, O., Wi. 2. 
Thiele, L.,Schifsingen.a.D. 3 
21 E. Grunert, A., Dreher 
Boljahn, E., Ww. 
Bolze=-Willböft, K., Frau 3 
Döring, I., Mar.Obering. T. 
Fijcher, E., Ob. Dedkoffiz.a. D. 
SGrunert, R., Angeftellt. 4 
Hoffmann, K., Ww. Erdg, 
Runge, M., Ww. 4 
Schiforra, A, Produkten 
Staa, R., Ingen. 
Tijhendorf, H.,Arjenalangeft. 
23 E. Stabt Kiel « 
Boldt, E., Malermftr. T.. 1 
Claußen, €., Schiffahrtsfach- 
bearb. 
Henke, E., Kraftwführ. 4 
Kröger, I, SA.Verw.Führ. 
Lau, A., Yuft.Infpekt. 2 
Mettig, M., Maler 4 
Schmidt, F., Schlachter 
Schweiß, H., Fbrk. Direkt. 
Seemann, $., Zijdhler Erdg, 
Turkowstki, O., Feuerwk8.Ltn. 
FE aD 
Uber, 6., Dipl.Voltsw. 
25 eriftiert nicht 
<- Hanjaftr, Ze 
Bauftellen 
<- Müller-Embden-Str. Ze 
Bauftellen 
Rechte Seite 
2 E. Haupt, Zh.EigentümerinT. 
Diedmann, K., Feinkoit TI. 
Haupt, A., Inftallat. T. 1 
Keßler, M., Lehrerin 
— W., Benfionär 4 
Lenfjoh, E., Magaz. Ang. a. D. 
Meiß, S., Angeftellte 
Müller, E., Tijhlermftr. T. 2 
NRietmüller, E., Ww. 
Ruß, F., Hm. Angeft. 2 
Stog, Fr., Siedlg.Infpekt. 1 
Thomfen, W., Bezirksleit. 3 
Wobdäge, A., Tijdhler 3 
E. de Ia Motte, C., Kim. T. 
(Bejelerallee 45) 
V. Roth, W., Modelltijchl. 
Buffe, A., Helfer in Steuer: 
jagen 2 
Doke, H., Hm. Angeft. 4 
Feldmann, 3.,Werftangeft. T. 
Sn Y., Feuerw. ad 
a. D. 
— ©., Bürovangeft. 
Hafjenbalg, F., Meierift 3 
Kroll, M., Ww. 7 3 
Möller, E., Bürvangeft. 1 
Müller, A.,. Wehrm. Beamt. 
Beterfen, A., Ww. 4 
Synomzig, S., Strafanft, 
Ob. Wachtmftr, 2 
Beidler,H.,Leutn.z.See a.D.4 
6 E. Fabienfe, Q., Rentner 
(Ausland) 
V. Hausvermwertung, X. Howe 
u. Söhne, Holftenftr. 103 I 
Andrejen, H., Stadtangeft. 4 
Haufchildbt, W., Wbteilgsleit.1 
Hempel, E., SGauOb.Mufit- 
zugführ. . 
Hinrichjen, W., Angeft. 1 
. S6., Schiffb.Ing. 4 
Pleß, O., Ob.Steuerinjpelkt. 
Schäfer, AU., Freg.Kapt. 
SE ) 
Schöfer,A.,Fabridirekt. a.D.2 
Schweym, A., Wiv. 8 
E. Zham8 & Garf8, Lebens« 
mittel (Qübed) 
V. Beterfen, G.(Holftenbr. 6) 
- 
% 
Bluhm, A, Medhanikmfir. 1 K 
Groß, N., Kfm. 
Gubhra, R., Roftfacharb. 4 
Hanfen, O., Bädermftr, T, 
Homann, 8., Wi. 1 
Kalftröm,F., Wehrm.Angeft.4 
Lange, M., Ww. 8 
Michter, E., Ingen. 8 
Schmidt, F., Steuerinjpekt.2 
Siemwertien,A.,Yuft.Setr.aD. 
Spiefermann, F., fm. Angeft. 
<- Bon der Horft-Str. Ze 
 
— 183 — 
10 E. Butfhto, E., Kfm. 1 
HYanjen, -Ch., Ww. 4 
Kaufmann, O., Bankbevolm. 
Kittler, A., Schloffermftr. T.3 
Lange, H., Leutn.d. Mar. a.D. 
Lüßenhop, B., Frau 4 
Müller, N., Lebensmittel T. 
Schwicdhtenberg, H., Bankan- 
geftellt. 
Wagner, R., Kapit. Leutn. 
MA) LT. 
Wittmann, W., Ingen. 2 
12 E. Odlfjen, W., Baugefch.T. 
V. Oljen, I, Frau 
Bahling, K., fın. Angeft. 2 
Cobobus,M.,techn. Lehrerin 3 
Hıiljebein, W., Oberingen. 1 
Köhler, W., Ingen. 3 
Krautwald, E.,tehnAffiftentin 
Lenz, I, Ingen. 
Martens, O., Ob. Ingen. 2 
NRiepen, D., Kfm. T.. 8 
Wilms, Ih., Ingen. 
Lagerplaß hinter 12 
E. Obljen, Wildh., Baumftr. 
(Navensberg 1 
Ohlien, Walt., Bauuntern. T. 
14 E. Beterjen, H., Büroleiter 
(Niemannsweg 67a) 
Berg, N., Ob.Tel.Setr.a.D.1 
Glinfa, B., Leutn.3.S.a.D. 2 
Hinrichjen, Maria, ffın. An- 
geftellte Erdg. 
Möller, RN., Beamter a.D.2 
Müller, A., Artikl.Ingen. 3 
Münfkel,I.,Straßenb.Führ. 4 
Rademann, L., Mamfell 
Rathmann, E., Benfionärin 
Sohillow,M.,Leutn.(I) a.D.1 
Schwarz, A., Hın. Angelt. 3 
Sperling, W., Ob.Boll- 
jefretär a.D. 
16 E. Voß, O., Lebensmittel T. 
Bäder, F., Ingen. 3 
Buchholz, A, Frau 1 
Fiedler, H., nm. Leiter 
Hübner, K., Leutn. 3.S. a. D. 
Kalliente, W., Verwalt. Ang. 
£loth, H., Mentenempf. 1 
Krußikowsty,F., Hın.Angeft. 2 
Martenjen, H., Vertreter T. 2 
Rauls, X., Nieter 4 
SR: S., Leutn. (I) 
a. D. 3 
Standte, D., Benfionär 4 
Stehl, $., Ingen. 2 
Tad, D., Drogift 1 
<- Samwerftr. Z 
18 E. Wagner, A.M., Ww. 
AUrp, E., Wiv. 4 
Diekmann, M., Ww, 1 
RU F., Dbd. Leutn. 
ef. 
— W., Ob.Ingen. 2 
Langer, W., Gradveur 
Lindau, X., Mar.Amtm. 3 
Schöning, X%., Konftrult. 4 
Schroeder, F., Ww. 8 
Veit, I, Mar.Stabsbootsm. 
20 E. Rähler, I, Baugefch.T.1 
Hing,R., StabsOb.Steuerm. 
Hölbe, F., Ingen. 
Kühler, K., Baumftr. T. 
Krüger, F., Reichsangejt. 
Reterjen, H., Bautechn, Erde, 
Rave, O., techn. Stadt Ob. 
 
Injpett. 4 
Strehlau, W., Bürovangeft. 2 
Studenholz, A., Ww. 2 
22 E. Marks, N., Fenfterreinig. 
Anftitut -T. 
Frang, L., Ob. Poftinfpekt. 
a. D. 2 
Hah, F., Klempnermftr. T. 
Heißhufjen, I., Ingen. 
Niegel, A, Frau 4 
Sproß, R., Ingen, 8 
Stern, B., Kult. Sekt, 2 
Weber, A., StabtOb.Setr. 8 
24 E. Belzer, N., Hotelier 
New York) 
V. Qohenfee, R., Poliz.Beamt, 
a. D. 
( 
 
Ottomar-Cnking-Str, 
24Wrmonat, NR. Leutn.(Y)a.D. 2 
Hanjen, E., Klempnermftr, T. 
Rojenthal, M., Milchvert. 3 
KRoßmann, A., Www. 8 
Sanftenberg, D., Mar. In: 
fpeft. a.D. 4 
Schmidt, A., Ww. T. Erdg. 
Schreiber, W., Mar... Ver- 
walt. Infpekt. 1 
Starte, E., Ww. 1 
Tepperis, W., Bauingen. 
26 E. Zhrö, M., Frau (Ring: 
fir. 74) 
V. Seng, O., Wehrm. Beamter 
Book, H., Verfich. Vertr. 
Häbide, O., Ob. Steuerin: 
ipeft. 4 
SYapp, K., Ob.Bollinip. 
Neuhaus, H., Benfionärin 3 
Reißig, 2. RbL.Ob.Zählmftr, 3 
Rireder, X., Stabs Ob. Steu: 
erm. 2 
Vosgerau, I, Rentner 2 
Werfig, D., Zollinjpektor 1 
Wiefje, B., Ww. 4 
Bauftelle 
<- Hanjaftr, Z- 
Bauftellen z 
<- Müller-Emden:Str. Z 
Bauftellen 
<- Webdigenring DZ 
 
Oppendorfer Weg 
(Stadtteile Neumübhlen- 
Dietrichsdorf u. Oppendorf) 
Boft: Eigenheim Oppendorf 
über Kiel 
Benannt nad dem adel. Gui 
Oppendorf an der Schwentine, 
innerhalb des Gutsbezirf8 Op- 
pendorf „Blomenredder“ nach 
dem Grafen Blome. 
—<- Schönkirdener Str. DZ 
Linke Seite 
Uderland 
15 E. Frahm, A,, Baugefch. T. 
17 E. Beterfen, I., Baugefdh. T. 
19 E. Oradert, E., Lebens: 
mittel T. 
21 eriftiert ‚nicht 
<- Trenntrader Weg Z 
23 E. Gewand, F., Bohrer 
Gewand, W., Werftbuchführ. 
25 E. Keil, D., Bimmerm. 
“| 27 eriftiert nicht 
<- Rangauwmeg DZ 
29 E. Fink, O., Majdhinenb. 
Meier, E., Gärtner 
31 E. Puft, D., Ingen. 
833 E. angfeldt, W., Buchhalt. 
Sangfeldt, Martha, Kolonial- 
waren 
35° E. Vosgerau, K., Glafer 
Vosgerau, F., Dreher 
87 E. Fegebanfk, F., Invalide 
Bars, SG., Schloffer 
89 E. Boll, A, Wi. 
Theede, D., Bimmerm. 
<- Ulmenweg D 
41 Baustelle 
43 E. Mikfeld, X., Vorarbeit. 
Mikfeld, H., Zijchler 1 
E. Grapengeter, F., Schloff. 
47 E. Hartwig, G., Zimmerm. 
NedhHte Seite 
Aderland 
<-Semarktung Schönkirchen-> 
<- Schwentinetal Z 
<< Bahndamm > 
18 E. Plagmann, €., Wi. 
-Duchow, W., Fuhruntern, T. 
Plagmann, N., Maurer 1 
18a E. Mann, E., Banfangeft. 
<- Spigentamp 
20 E. Bat Magazin: 
a 
vb. 
22 E. @ries, W., Maurer 
 
II. zeit 
24 E. Friedrich, R., Nieter 
26E. Müller N. Bol-Bete- Affe, 
a. Di 
Müller, M., Werkzeugmach. 
28 E. Stoldt, F., Autotrans: 
porte T. 
<- Landweg DZ 
<- EMernbroot > 
30 E. Speth, F., Dreher 
32 E. Mujdhe, K., Hilfsbau- 
auffeb. 
Ramthun, F., Bohrer 
34 E. Böhm, A., Kranführ. 
36 E. Bauer, E,, Stemmer 
Schmidt, M., Schloffer 
<- Spibentamp be 
838 E. Schmidt, I., Maurer 
Rohmweder, R., Zimmerm. 
40 E. Billing, E., Elektr.Zeichner 
42 E. Grage, A., Frau 
E. SGrage, 5. K., Arbeit, 
44 Bauftelle 
—<- Gemarkungsgrenze DZ 
Ottomar-Cnking- 
Straße 
Stadtteil Pries) 
oft: Friedrichsort 
Prof. Dr. Ottomar Enting, 
Schriftfteller, geb. 28. Ott. 1867 
in Kiel, Iebt in Dresden, 
Lehrer a. d. Staatl. Akad. für 
Kunftgewerbe, 
Ehrenbürger der Stadt Kiel. 
Projekt. Sportplag 
7 S 
.& 
„.Broieft. |... St Dessen 
I 
Reuter. 
am LA 
 
 
Brig» 
or 
» 
Hrenffenftr. 
9 
Rarle 
: Müllenhofz 
SEE 5 Weg 
en . lea 
oebbel8s 
Rrtg- 
Stovenhagen: Sportplag 
Weg: 3 
 
 
 
11/69 
] Projekt, 
Herinann- las 
BokdorfeBeg | © 
K 
 
L. ) 9; 
LEE 
TEE 
<- Feldmart > 
Sinke Seite 
39 E. Seiffert, E., Ingen. 
CEimte, E., Nentnerin 
Seifert, B., Fuhruntern. T. 
41—49 Gärten M 
<- Frig-Reuter=-Stir. Z 
51 Bauftelle 
58 E. Schweichel, E., Ww. 
Klamte, H., Ob.Majcdh.Maat 
55 Bauftelle 
<- Rarl:Müllenhof=Weg 
57 unbebaut 
59-69 Dr.-Goebbel8:Sportplag 
71 unbebaut 
73 E. Otto, sen. $., Inbvalide 
— jun. $., Mafdhinenb, 
Sanjen, F., Kernmacher 
75. 77 Bauftellen 
79—111 E. Wohnungsbaugef. 
f. Heimfparer G.m.b.Q. 
(Dammitr. 32) - 
 
 
 
 
 
 
 
	    

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.