tr.
if
lt.
fer
lt.
3,
es


Olshanjenftr.
5 Adam, B., Ww. 4
ahro, W., HGandelsvertret.
Borchers, W., Bollajfift. 3
Se A Arbeit.
njen, C., Frifeur
Koch, R., Vorarb.
Mittendorf, K., Wow.
ufchala,W.,Eleftromont, 3
Wejtphal, E., Ww. 2
Wohlert, F., Wirtihafterin
Srunow, R., Kfm.
(Cömarchftr. 16)
Doje, W., Schloffer 1
Frenz, F., Hın. Angeft.
Sohle, K., Kraftwiühr. 2
agge, M., Ww. 8
Sanghagen, B., Ob. Brand»
fir. a. D
m ?
Beters, X, Werkmitr. 4
Buls, Kl, techn. Angejtellt. 4
Sie, W., Wehrm.Beamt.
a. D.
Sell, Mary, Angeftellt.
Zhoms, W., Vermeff. Angeift.
Siepner, E., Töpfermftr.
(£nooper Weg 175)
- Hausverwertung I. Howe
W.Söhne, (Holftenftr.108 I)
Uggen, W., Obergärtn, 2
Hanjen, H., Mafjchinenjchloff.
ander, M., Bol. Mitr. 4
Rein, D., Frau Erdg,
NMoßiche, Ch., Helferin 1
Schäfer, F., Rentner Erde.
Sorader, R., Dreher 4
lig, N., Feinmechanik. 1
Voß, O., Ob.Stadtajiijt. 3
ı Wolter, N., Torpedofchloff. 2
TE Meyer, F., Eigentüm. 2
taun, Zh., Schneider 3
Fahrenkrug, H., Milch
Slling, %., Ob.Bootsm.
Fölmer, B., Buchhalt.
Frahm, $., Maurer
Meyer, R., Kim.
Redow, $., Büroleit.
Scimidt, S., Kohlen T.
Schmig, E., Verkäuf.
NDS
x
m
=
Da
.® „Steppat, D. Leutn. 3.S. a.©.
BE Brok A Kfın.(Falejtr.19)
V. Goldmund, G., Wertmite,
urmeifter, €., Sattler 4
U T., Lagerift 2
ihmwig, R., Stabs Ob.
Bimmermftr. 4
SHanjen, W., Werkmiftz. 4
Veh, ., Maurerpol.
Keiwin, €, Berw. Aifift. 3
Martin, W., Malermftr,
ler, O., Arbeit,
m 2, Wi.
Mosbach, M., Rentner 2
% ler, €., Schlachtermftz. 1
root, I Db.Schreib.Mt.
od, F., Technik. 8
Schütt, W., Rentner 3
Stedmert, M., Abtein. Erde.
UÜlbrio, $., Ww. 8
Bollmann, M., Wow. 2
alter, A, Zigarren
15 u Samwerfir. >
eriftiert nicht
% Hausmann, W., Frau 2
qenlann, H., Angelt. 4
ni, R., Beutn. 3. S. a.D.
Ontad, N., Marinefekr. a.D.
Soihl, A. Ww.
Seelen, ., Mufit. Erdg,
oc, K< SE RT 8
ar . Snfpekt.
Rafuc, €, Wo.
u
rau
, 3 Kraftwführ.
DNS
19 Seinte, GC, Jim, Angeft. t
Veruhne, A, Ww.
Od DHausbverwertung X. Howe
al u, Söhne, Holftenftr. 103 I
ugat, S., Wo. 2
SBatszas, M., Ww. Erde.
guner, G., Seutn. (3.) a.D.
Wbne, R., Mar. Verw.
Neben, D., Wo. 1
St, En uf. Set. 4
; ©, Mar.Verw.
Ob. Infekt. 4

19 Simon, O., Wi. 2.
Thiele, L.,Schifsingen.a.D. 3
21 E. Grunert, A., Dreher
Boljahn, E., Ww.
Bolze=-Willböft, K., Frau 3
Döring, I., Mar.Obering. T.
Fijcher, E., Ob. Dedkoffiz.a. D.
SGrunert, R., Angeftellt. 4
Hoffmann, K., Ww. Erdg,
Runge, M., Ww. 4
Schiforra, A, Produkten
Staa, R., Ingen.
Tijhendorf, H.,Arjenalangeft.
23 E. Stabt Kiel «
Boldt, E., Malermftr. T.. 1
Claußen, €., Schiffahrtsfach-
bearb.
Henke, E., Kraftwführ. 4
Kröger, I, SA.Verw.Führ.
Lau, A., Yuft.Infpekt. 2
Mettig, M., Maler 4
Schmidt, F., Schlachter
Schweiß, H., Fbrk. Direkt.
Seemann, $., Zijdhler Erdg,
Turkowstki, O., Feuerwk8.Ltn.
FE aD
Uber, 6., Dipl.Voltsw.
25 eriftiert nicht
<- Hanjaftr, Ze
Bauftellen
<- Müller-Embden-Str. Ze
Bauftellen
Rechte Seite
2 E. Haupt, Zh.EigentümerinT.
Diedmann, K., Feinkoit TI.
Haupt, A., Inftallat. T. 1
Keßler, M., Lehrerin
— W., Benfionär 4
Lenfjoh, E., Magaz. Ang. a. D.
Meiß, S., Angeftellte
Müller, E., Tijhlermftr. T. 2
NRietmüller, E., Ww.
Ruß, F., Hm. Angeft. 2
Stog, Fr., Siedlg.Infpekt. 1
Thomfen, W., Bezirksleit. 3
Wobdäge, A., Tijdhler 3
E. de Ia Motte, C., Kim. T.
(Bejelerallee 45)
V. Roth, W., Modelltijchl.
Buffe, A., Helfer in Steuer:
jagen 2
Doke, H., Hm. Angeft. 4
Feldmann, 3.,Werftangeft. T.
Sn Y., Feuerw. ad
a. D.
— ©., Bürovangeft.
Hafjenbalg, F., Meierift 3
Kroll, M., Ww. 7 3
Möller, E., Bürvangeft. 1
Müller, A.,. Wehrm. Beamt.
Beterfen, A., Ww. 4
Synomzig, S., Strafanft,
Ob. Wachtmftr, 2
Beidler,H.,Leutn.z.See a.D.4
6 E. Fabienfe, Q., Rentner
(Ausland)
V. Hausvermwertung, X. Howe
u. Söhne, Holftenftr. 103 I
Andrejen, H., Stadtangeft. 4
Haufchildbt, W., Wbteilgsleit.1
Hempel, E., SGauOb.Mufit-
zugführ. .
Hinrichjen, W., Angeft. 1
. S6., Schiffb.Ing. 4
Pleß, O., Ob.Steuerinjpelkt.
Schäfer, AU., Freg.Kapt.
SE )
Schöfer,A.,Fabridirekt. a.D.2
Schweym, A., Wiv. 8
E. Zham8 & Garf8, Lebens«
mittel (Qübed)
V. Beterfen, G.(Holftenbr. 6)
-
%
Bluhm, A, Medhanikmfir. 1 K
Groß, N., Kfm.
Gubhra, R., Roftfacharb. 4
Hanfen, O., Bädermftr, T,
Homann, 8., Wi. 1
Kalftröm,F., Wehrm.Angeft.4
Lange, M., Ww. 8
Michter, E., Ingen. 8
Schmidt, F., Steuerinjpekt.2
Siemwertien,A.,Yuft.Setr.aD.
Spiefermann, F., fm. Angeft.
<- Bon der Horft-Str. Ze

— 183 —
10 E. Butfhto, E., Kfm. 1
HYanjen, -Ch., Ww. 4
Kaufmann, O., Bankbevolm.
Kittler, A., Schloffermftr. T.3
Lange, H., Leutn.d. Mar. a.D.
Lüßenhop, B., Frau 4
Müller, N., Lebensmittel T.
Schwicdhtenberg, H., Bankan-
geftellt.
Wagner, R., Kapit. Leutn.
MA) LT.
Wittmann, W., Ingen. 2
12 E. Odlfjen, W., Baugefch.T.
V. Oljen, I, Frau
Bahling, K., fın. Angeft. 2
Cobobus,M.,techn. Lehrerin 3
Hıiljebein, W., Oberingen. 1
Köhler, W., Ingen. 3
Krautwald, E.,tehnAffiftentin
Lenz, I, Ingen.
Martens, O., Ob. Ingen. 2
NRiepen, D., Kfm. T.. 8
Wilms, Ih., Ingen.
Lagerplaß hinter 12
E. Obljen, Wildh., Baumftr.
(Navensberg 1
Ohlien, Walt., Bauuntern. T.
14 E. Beterjen, H., Büroleiter
(Niemannsweg 67a)
Berg, N., Ob.Tel.Setr.a.D.1
Glinfa, B., Leutn.3.S.a.D. 2
Hinrichjen, Maria, ffın. An-
geftellte Erdg.
Möller, RN., Beamter a.D.2
Müller, A., Artikl.Ingen. 3
Münfkel,I.,Straßenb.Führ. 4
Rademann, L., Mamfell
Rathmann, E., Benfionärin
Sohillow,M.,Leutn.(I) a.D.1
Schwarz, A., Hın. Angelt. 3
Sperling, W., Ob.Boll-
jefretär a.D.
16 E. Voß, O., Lebensmittel T.
Bäder, F., Ingen. 3
Buchholz, A, Frau 1
Fiedler, H., nm. Leiter
Hübner, K., Leutn. 3.S. a. D.
Kalliente, W., Verwalt. Ang.
£loth, H., Mentenempf. 1
Krußikowsty,F., Hın.Angeft. 2
Martenjen, H., Vertreter T. 2
Rauls, X., Nieter 4
SR: S., Leutn. (I)
a. D. 3
Standte, D., Benfionär 4
Stehl, $., Ingen. 2
Tad, D., Drogift 1
<- Samwerftr. Z
18 E. Wagner, A.M., Ww.
AUrp, E., Wiv. 4
Diekmann, M., Ww, 1
RU F., Dbd. Leutn.
ef.
— W., Ob.Ingen. 2
Langer, W., Gradveur
Lindau, X., Mar.Amtm. 3
Schöning, X%., Konftrult. 4
Schroeder, F., Ww. 8
Veit, I, Mar.Stabsbootsm.
20 E. Rähler, I, Baugefch.T.1
Hing,R., StabsOb.Steuerm.
Hölbe, F., Ingen.
Kühler, K., Baumftr. T.
Krüger, F., Reichsangejt.
Reterjen, H., Bautechn, Erde,
Rave, O., techn. Stadt Ob.

Injpett. 4
Strehlau, W., Bürovangeft. 2
Studenholz, A., Ww. 2
22 E. Marks, N., Fenfterreinig.
Anftitut -T.
Frang, L., Ob. Poftinfpekt.
a. D. 2
Hah, F., Klempnermftr. T.
Heißhufjen, I., Ingen.
Niegel, A, Frau 4
Sproß, R., Ingen, 8
Stern, B., Kult. Sekt, 2
Weber, A., StabtOb.Setr. 8
24 E. Belzer, N., Hotelier
New York)
V. Qohenfee, R., Poliz.Beamt,
a. D.
(

Ottomar-Cnking-Str,
24Wrmonat, NR. Leutn.(Y)a.D. 2
Hanjen, E., Klempnermftr, T.
Rojenthal, M., Milchvert. 3
KRoßmann, A., Www. 8
Sanftenberg, D., Mar. In:
fpeft. a.D. 4
Schmidt, A., Ww. T. Erdg.
Schreiber, W., Mar... Ver-
walt. Infpekt. 1
Starte, E., Ww. 1
Tepperis, W., Bauingen.
26 E. Zhrö, M., Frau (Ring:
fir. 74)
V. Seng, O., Wehrm. Beamter
Book, H., Verfich. Vertr.
Häbide, O., Ob. Steuerin:
ipeft. 4
SYapp, K., Ob.Bollinip.
Neuhaus, H., Benfionärin 3
Reißig, 2. RbL.Ob.Zählmftr, 3
Rireder, X., Stabs Ob. Steu:
erm. 2
Vosgerau, I, Rentner 2
Werfig, D., Zollinjpektor 1
Wiefje, B., Ww. 4
Bauftelle
<- Hanjaftr, Z-
Bauftellen z
<- Müller-Emden:Str. Z
Bauftellen
<- Webdigenring DZ

Oppendorfer Weg
(Stadtteile Neumübhlen-
Dietrichsdorf u. Oppendorf)
Boft: Eigenheim Oppendorf
über Kiel
Benannt nad dem adel. Gui
Oppendorf an der Schwentine,
innerhalb des Gutsbezirf8 Op-
pendorf „Blomenredder“ nach
dem Grafen Blome.
—<- Schönkirdener Str. DZ
Linke Seite
Uderland
15 E. Frahm, A,, Baugefch. T.
17 E. Beterfen, I., Baugefdh. T.
19 E. Oradert, E., Lebens:
mittel T.
21 eriftiert ‚nicht
<- Trenntrader Weg Z
23 E. Gewand, F., Bohrer
Gewand, W., Werftbuchführ.
25 E. Keil, D., Bimmerm.
“| 27 eriftiert nicht
<- Rangauwmeg DZ
29 E. Fink, O., Majdhinenb.
Meier, E., Gärtner
31 E. Puft, D., Ingen.
833 E. angfeldt, W., Buchhalt.
Sangfeldt, Martha, Kolonial-
waren
35° E. Vosgerau, K., Glafer
Vosgerau, F., Dreher
87 E. Fegebanfk, F., Invalide
Bars, SG., Schloffer
89 E. Boll, A, Wi.
Theede, D., Bimmerm.
<- Ulmenweg D
41 Baustelle
43 E. Mikfeld, X., Vorarbeit.
Mikfeld, H., Zijchler 1
E. Grapengeter, F., Schloff.
47 E. Hartwig, G., Zimmerm.
NedhHte Seite
Aderland
<-Semarktung Schönkirchen->
<- Schwentinetal Z
<< Bahndamm >
18 E. Plagmann, €., Wi.
-Duchow, W., Fuhruntern, T.
Plagmann, N., Maurer 1
18a E. Mann, E., Banfangeft.
<- Spigentamp
20 E. Bat Magazin:
a
vb.
22 E. @ries, W., Maurer

II. zeit
24 E. Friedrich, R., Nieter
26E. Müller N. Bol-Bete- Affe,
a. Di
Müller, M., Werkzeugmach.
28 E. Stoldt, F., Autotrans:
porte T.
<- Landweg DZ
<- EMernbroot >
30 E. Speth, F., Dreher
32 E. Mujdhe, K., Hilfsbau-
auffeb.
Ramthun, F., Bohrer
34 E. Böhm, A., Kranführ.
36 E. Bauer, E,, Stemmer
Schmidt, M., Schloffer
<- Spibentamp be
838 E. Schmidt, I., Maurer
Rohmweder, R., Zimmerm.
40 E. Billing, E., Elektr.Zeichner
42 E. Grage, A., Frau
E. SGrage, 5. K., Arbeit,
44 Bauftelle
—<- Gemarkungsgrenze DZ
Ottomar-Cnking-
Straße
Stadtteil Pries)
oft: Friedrichsort
Prof. Dr. Ottomar Enting,
Schriftfteller, geb. 28. Ott. 1867
in Kiel, Iebt in Dresden,
Lehrer a. d. Staatl. Akad. für
Kunftgewerbe,
Ehrenbürger der Stadt Kiel.
Projekt. Sportplag
7 S
.&
„.Broieft. |... St Dessen
I
Reuter.
am LA


Brig»
or
»
Hrenffenftr.
9
Rarle
: Müllenhofz
SEE 5 Weg
en . lea
oebbel8s
Rrtg-
Stovenhagen: Sportplag
Weg: 311/69
] Projekt,
Herinann- las
BokdorfeBeg | ©
K

L. ) 9;
LEE
TEE
<- Feldmart >
Sinke Seite
39 E. Seiffert, E., Ingen.
CEimte, E., Nentnerin
Seifert, B., Fuhruntern. T.
41—49 Gärten M
<- Frig-Reuter=-Stir. Z
51 Bauftelle
58 E. Schweichel, E., Ww.
Klamte, H., Ob.Majcdh.Maat
55 Bauftelle
<- Rarl:Müllenhof=Weg
57 unbebaut
59-69 Dr.-Goebbel8:Sportplag
71 unbebaut
73 E. Otto, sen. $., Inbvalide
— jun. $., Mafdhinenb,
Sanjen, F., Kernmacher
75. 77 Bauftellen
79—111 E. Wohnungsbaugef.
f. Heimfparer G.m.b.Q.
(Dammitr. 32) -


Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.