Il. zeit 
89 E. Beterfen, E., Frau T. 
V. Beterjen, R.F., Ingen.T. 1 
91 E.-Burejch, H.,Www. (Meran) 
Schirren, 6. G., Dr. Fach= 
art T, 
<- Bartelsallee > 
93—97 erijtieren nicht x 
99 E. Rabjer, Q., Ww. T. 
Düvelius, E., Wi. T. 
101 E. Rudolph, M., Eigent. 
Rudolph, W., Gejchäftsführ. 
103 ES $., Dr. med., Arzt 
Mblord, ©. A, Dr, Recht8- 
anw. u. Not. T. 
105 E. Mehrtens, D., Ober 
ingen. a. D. Erde 
Badenhaufen, D., Od.Zoll- 
rat T. 1 
Bartels, Sartenarb.Untg. 
Meyer, W., Faıl. 2 
Schiry, M., Ww. T. 1 
107 E. Ufjener, %., Wow. T. 
Yodie8, E., Ww. 2 
Sachau, B., Zimmerm. 
Sn Vizepräfident 
a Dil 1 
109 E. Hinrihfjen, N.,Dr.,Zahn- 
arzt T. % 
Koch, R., Wi. $ 
111 E. MMeine,G,, Ront. Admiral 
a DT. 1 
Fröhmer, Claus, Dr. Ing. 
113 E. Nehve, E., Konful T. 
Wen, A., Frau T. 
Wijabki, W., Hauswart 
115 E. Rasmuffen, R., Dr. jur., 
Landger. Direktor a. D. T. 
117 E-Brumm, Getreide(Prees) 
Bo, W., Sattler 
Mori, X. L., Korvett.Kapit. 
(6) „ Erdg. 
Wilhelmi, F., Dipl.Ing., 
FL.Stabsing. % 
<- Capribiftr. Z 
119 ertftiert nicht 
E. Qüthje, O., Kim. T. 
Nagel, E., Elektrik, 
123 E. NiefHling,H.,RechtSanw. 
u. Notar T. 
Bargfeldt, R., Brunnenbohr. 
Beder, H., Oberft d. Luftw. 
Fride, G., Dr. phil., Univ.: 
vof. T. 1 
123a E. Seibel, W., Fabrit- 
Def T, 1 
ef, 
125 E. Fistus 
V. Preuß. Staatshochbau: 
amt I 
Chem. Phyfikal. Knftitut der 
Univerfität Kiel 
Kerften, X, Univerf.Rechn. 
Nebif. T. 
Philipp, E., Prof. Dr.med. T. 
Schwarze, F., Ob.Werftz 
buchführ. 
127 E. Hanfen, O., Rentner 
Matthiefen, B., Kim, 
Molter, E., Schloffer 
Wilt, R., Kapit.Leutn. (3) T. 
129 E. Tartiuß M., Brof.= 
D. 
Ww. T. 
Martius, Lilli, Dr. phil. T. 
131, 133 E. Deutjiche Werke 
SG. Kiel 
WG. 
Klinsmann, ©., Finanzprä: 
fident, Dr. jur. T. 
135 geb. 3. Nr. 187 
1837 E. Fijher, A. W., Prof. 
Dr. med... T. 
Fock, W., Invalide Untg, 
139 E. Fisius 
Sufje, G., Vize:Admiral 
<- Moltfejtz. 
141 ertitiert nicht 
143 ach ©., Dr.rer.pol., 
R 
im. T. 
Tappe, Oberleutn. d. Schp. 
145 eriftiert nicht 
147 Nervenklinit 
Preuß. Staat 
Piychiatrijche u. Nerventklinit 
d. Univ. Kiel T. 
Niemannsweg 
147 GCreußfeldt, H.XS., Univ. 
Prof. Dr. med. 
Günther, A., Schwefter 
Hartmann, G., Oberpflegerin 
Lemte, O., Bohrer 
Lichtenjeld, KR., Hausmitr. 
Lübke, F., Majcdhinenmftr. 
Lug, L., KranfenfHweiter 
Maibauer, B., Schweiter 
Schulz, F., Küchenvorfteherin 
Aege, K., Univerf].Infpekt. 
Wegener, H., Ob. Pfleger 
Wehrhahn, L., Schweiter 
149. 151 eriftieren nicht 
153 E. Stadt Kiel 
Böttcher, C., Ww. 
Saranjeh, E., Hausgehilfin 
Tiedemann,M., Feuerwehrm. 
195E.Diederidhjen,$.,Dr., Kfm. 
(Nr. 178) 
Anders, O., ‚Konftrutkt, 
Mobr, H., Kraftwagenführ. 
205 Gärtnerei Forited 
E. Diederichjen, H., Dr., Kim. 
(Nr. 178) 
V. Möller, H., Gärtner T. 
211 Forftbaumfchule 
E. Stadt Kiel 
Thomfjen, Ch. W., Gärtner 
—<- Dübvelsbeker Gehölz DZ 
<- Roejterallee 
Gärten 
235 E. @rundftücsamt der 
Stadt Kiel 
®oerte, A, Schmied Erde, 
Kraufje, Sı, Wi. 1 
Sentfer, A., Fıl. 
Meyer, HD., Kim: 
Wonloweczyk, W., Helfer 
Gärten 
247 E. Fistus 
V. Marine:Standortsberwal- 
tung Kiel (Holtenauer 
Str. 183 
VBejhnitt,H., Mar. Verw.Ing: 
Herrmann, R., Mar.Verw.: 
Ob. Infekt. 
Schi, A., Lagermftr. 
Rechte Seite 
<- Klaus Groth:Plaf > 
2 E. Schlint, €., Kfm. T. Erdg. 
Timm, £., Ob. RPoftrat a. D. 1 
4 E. Prinz, E., Architeft 
(Lorengendamm 20) 
V. Arendt, E., Lohnbuchbalt. 
Arendt, O., Pilegerin Erdg. 
v. Fonteney, B., Ww. T. 1 
Heim, M., Poftjefretärin 2 
SYanßen, L., Wi. 
Kornhardbt, H.,Reg.=u.Landess 
fulturrat Erdg. 
Schirren, €, GOymnaftit- 
Tehrerin 3 
Schmall, H., Poftfekretärin 2 
Vollbehr, D., Frl. 
Biegenbein, D., Kreisleiter 2 
<- Kirdhen{tr. 
E. Gröbler, E., Ww. (Altona) 
Beck, W., Maler 
Borgiwardt, M., Ww. Erdg. 
Hildebrand, H.,. Reichsbt.- 
Infpekt. 1 
Krömer, A., Arbeit. Untg. 
Weidemann, K.,-Int. Amtm. 
a. Dr 2 
Ko 
% 
E. Brodmeyer, M., Eigen: 
tüm. T. 
Frohwann, H., Behörd.: 
Angeftelt. 
— WM, Wow. 
Kujarsti, A., Arbeit. 
Lauenftein, H., Wi. 
Sembte, W., Konrettor Erdg 
Mechlenburg, K., Dr., Legat.: 
Rat a. D. 8 
10 E. Prinz, E., Architekt 
(Sorengendamm 20) 
AUrp, M., Volfspflegerin 3 
Doje, F., Schloffer 
 
Edeeberg, O., Lehrerin T. 2 
— 180 — 
10 Hedler, G., Bibliothetsjekre: 
tärt. 
Homann, E., Voltspflegerin 1 
Kähler, I., Rentnerin 8 
Marfily, N., Rentnerin 2 
Möbius, D., Rentnerin 1 
Rendtorfi, E., Lehrerin a.D.T. 
Stüben, D., Voltspflegerin T. 
12 E. Holitein, %., Ww. 
Ellert, A., Boftihafin. a. D 
Sn le En Univ.Lehr. 
— M., Ww. T. 
Holitein, O., Kim. Zwg 
Quig, E., Wo. Zwg. 
14 E. Bedmann, W., Dipl. 
Ing. 1 
CN S., Bürgermftr. 
a 
TFrädrih, G., Bürovangeft. 
Oppig, A. H., Landıw. 
Schein, D., Frau 1 
Sierach, E., Konftrutkt. 
Buber, E., Werkarb. Erde. 
<- Garnifonfirche > 
16 E. Rirdhengemeinde 
V. Adler, N., Küfter 
Stehr, &., Rentner 
18 E. Rruje, M., Eigentüm. T. 
Müller, F., Stellmach. 
Opis, O., Bankbevolmäch: 
tigter 2 
Ried, K., Dekorateur T. 
20 E. Ajdenborn, F., Ww. T. 
Yauch, A., Ww. T. 1 
Reimer, M., Maurer Untg. 
22 E. Doebel-Niffen,H., Ww. T. 
ABmus, $., Dr., Facharzt T. 1 
Bader, O., Dr. med., RNönt: 
geninftitut T. Erdg. 
24 E. Qubinus, A, Ww. 
26 E. Loewe’jche Erben 
V.Qoeive, G., Stadtfyndikus T. 
26a E. APR Ronleradmical 
a. D. 
E. Stahl, ., Eigentümerin 
28 E. Schulte, F., Eigentüm. 1 
Hanjen, A, Bäderei T. 
30 E. Bodendahl, X., Ww. T. 
Hahn, I. G., Dipl.-Ing, 
Mafjdhinenbaudirekt. T. 
32 E. BöhlLDO., Autovermietg. T. 
Barth, E., techn. Angeft. T. 
Hinrichs, M., Mufiffchrerin T. 
IJürgenfen, F., Ww. T. 
Mastow, E., Freg.Kapit. T. 
34a E. u. V. wie Nr. 34 
Arndt, A., Herditüße 1 
Pliihewsti, G., Bootsm. 
Waslifowsti,R., Schloff. 1 
en Ss Stecher 
rdg. 
34 E. Howe, R., Eigentüm. 
(Raisdorf) ; 
V. Hausderwertung %. Howe 
u. Söhne, Holftenjir. 103 I 
Behrens, W., Ober-Boftinz 
jpett. T, Erdg. 
Dümte, M., Frl. 8 
*bonder Fort, G., Korvett. 
Kapit. T. 
v. Gynz-Refowsti, Marianne 
LPianiftin 
Harz, W., Kim. 
36 E. Weber8‘jhe Erben 
V. Webers, E., Rentner 
Brinfmann, A., Sehrerww. 3 
Claußen, F., Kfm. 
Göder8, K., Arbeit. 
Klenze, E., Fl. 
Sucht, A., Wi. 
Ragfke, B., Verwalt.Anwärt. 
Schöne, M., vw. Prof. 1 
38 E. Schmelger, X., Landw. 
(Sroß=-Brebel) 
V. Rrodn, H.„4D. Nehm‘8 
* MNilg., Feinkoit- T. 
Bruhn, R., Lagermftr. 3 
Saß, ©. Konbitorei T, 
Wegner, W., Mar. Angeh. 
40—44 ertitieren nicht 
—<- Rebventlouallee > 
46 E. Saubinger, M., Ww. T. 
v. Bülow, M, Ww. T. 1 
uunf 
 
Veters, PB. Kraftofühe. Untg. 
 
Niek{hejtr. 
46a E. Krupp, F., Germania: 
werft Aft.Gej. (Gaarden) 
S.A.-SGruppe Nordmark T. 
48 E. N. S. D. A. R., S.U.: 
Gruppe Nordmark 
50 ertitiert nicht 
52 E. Fi8tu8 
Luftmaffengericht Kiel 
Falte, D., Yuit. Aachtmftr. 
<- Karolineniweg DZ 
54—74 eriftieren nicht 
76 E. Holm, Oberingen. T.Zwg£. 
Marfjen, W., Privatier T. 1 
Rogge, E., Dr. Ing., ftädt. 
Baurat 
Settegaft, O., Sartenmftr. 
78 E. Provinzialverb. d. Prov. 
Schleswig-Holftein 
Schow,W.,Dr.,Landeshaupt: 
mann T, 
80. 82 ertitieren nicht 
84 E. Wegener, A., Vizekon- 
{uDT. 1 
V. Wegener, H., Vrokuriit 
(Düfternbroofer Weg 77) 
Henjen, B., Reg.RatT. Krdg. 
Mielcarek, I. Majcdhin. Erdg. 
Virh, H., Bankdirekt, T, 1 
86 erijtiert nicht 
88 E. Qüder8, E.,Dr.jur. Vize: 
präfid. a. D., Dr. T. 
Maag, R., Dr. med., Wifift. 
5. Chir. Klinit. T. 
90 E. Rähler, O., Dr. jur., 
RechtSanw. u. Notar T. 
90a _E. Breede, K., Kfm. T. 
92 E. Effel8groth, Th., Konful 
(Yirpigftr. 181) 
Doje, B., Revif. 
Meufing, M., Frau T. 
Sammann, $., Feldw. 
Weichold, E., Kapit.z.S.T. 
94a E. Fistus 
Giefe, N, Ob.Finanzpräfi: 
dent T, 
94 E. Wildhagen,£.,Dr., Univ.» 
Prof, T. 
9% E. Krupp, Fr., Germania: 
werft, Att. Gef. (Gaarden) 
v. Sanden, K., Prof. T. 
98 E. Alingmüller, 8. Dr, Prof. 
Ss 
a 
5 
& 
a 
Kopfermann, O., Prof., Dr. T. 
100 E. Fisfus 
V. Marine=Standortverwal- 
tung (Kiel, Holtenauer 
Str. 183) 
Böttcher, AU., Erheber a. D, 
Kummef, D., Kapit.3.S. T, 
102 E. u. V. wie Nr. 100 
Marine=-Afkademie 
Albrecht, E., Gen.-Admiral 
Hillers, K., Gärtner 
<- Düfternbrooker Gehölz > 
152 E. Verein 3. Förderung des 
Edrtietan- Albrecht QaN 
e8 
1 } 
V. Marine-Lazarett Düftern- 
broof T. 
Baustellen 
=<- Lindenallee Z 
<- Roonftir. 
160 E. Stadt Kiel 
Holit, N., Kraftwjühr. 1 
Saupreffeamt 
Saupropagandaamt 
NeidhSpropagandaamt 
Schleswig-Holftein T. 
162 E. Bielenberg, L., Eigen: 
tüm. (Moltfeftr. 39) 
Bielenberg, H., Dr. jur., | 
NechtSanw. u. Notar T. H. 
Haeder, F., Rechtsanw. u. 
Notar T. 
164 E. Martins, A., Ww. T. 
166 E. Haenijh, A, Frau T. 
Haentjdh, H., Dr. Facharzt T. 
168 E. Rogge, B., Oberingen. T. 
Holler, 3.=6., Dr.med. Mar. 
Ob.Stabsarzt T. 
170 E. Waller, $., Dr., Fach 
arzt T. 
<- Bismardallee Z 
 
  
178 Billa Forftec 
E? REDEN Dr. h. 6 
mST, 
<- Rarkitz. DZ 
Luftfreisfommando VI 
<- Roefterallee DZ 
Gärten 
—<- Hindenburgufer > 
 
Niekicheftrafße 
Friedrich Wilh. Niegjche, deut“ 
icher Nbilofoph, geb. 15. Oft 
1844, geft. 25. Aug. 1900. 
<- Rronshagener Weg Zr 
Sinfe Seite 
1 E. Schiller, F., Ingen- 
Menzel, B., Berw. Amtm. 
Reimers, M., Kfm., T. 
Schulze, ©., Angeftellt. 
8 E. Schneefloth, R., Stadt 
angeftellte 
V. Schneetloth, M., Gletttt 
mftr. 
Hennings, L., Stud. tin AM 
5 E. Hüjdhen, M., Diplk- 
7E. Ehlers, H., Prokurilt 
9 E. Schleswig-Holfteintid® 
Sandeshrandkaffe 1 
Beenken, E.D., Dipl.Ing. * 
11-E Qi; D., Bantbeamt_ 
13 E. Schmidt, H., Ww. T 
15 E. Teichmann, M., Frau T 
Teichmann, G., Beg. Direkt. * 
17 E. Schröder, E., Yngen: | 
19.E. Sage, ©., Dr.Ing. 7. 
21 E. Rraufe, B., Ww 
 
28 E. Oreve, E, Ob.Steuet* 
25 En Angelt 
„Sau, fm, Angeft. 
Dehma, A., Ob.Majchinil 
Sau, W., Ww. 
27 E. Schmidt, M., Wi. 
E. Witt, &., Frau . 4 
V. Witt, E., Ob.Maid- Ns 
29 E, Gerberding, H., Gewerb- 
‚Lehrer T 
81 E. Alpers, €, Prokurift | 
33 E. Sievers, D., Rektor it. 
35 E. Döhlert, U, Ungeftelt 
37 E. Hinz, K., Bantbeamt. A 
39 E. Braun, W., Hochbau“ 
echnif. 7 
Braun, D., StadtOb.Seft- 
a. D 
N N HE 
41 E. Wöhre, E., Bankbeam 
438 E. Bud, %, techn. Stadt 
jpeft. 5 
45 E. Rohweder, H., KroturiftT 
Sähnäker, H., Ingen. ı 
47 E. Gotthard, H., Kfm. 7. 
49 E. Drenter, C., Büroche 
51 E. Harrjh, M., Frau Er i 
Fette, W., Eihmftr. :4g- 
Harrich, K., Bierbrau. EX ON 
58 E. Schulz, ©, Stud.Ra% 
Tr. Ing. T. 
55. 57 eriftieren nicht 
Rechte Seite 5 
2—16 Bauftellen $ 
18 E. Dieterle, RK. Kfm. tele 
20 EEE F., Mitt 
ullehr. 
22 E. Suß, F., Ob.Rontroll- 
24 E. Witt, Q., Handels Be 
26 E. Hildebrand, P., INCH 
28 E. Dreyer, W., Kfnt. rag: 
Thedens, CE, Frl. EICH, 
30 E. Bauer, M., Eigentüme?” 
N F- Enge im 
ieSniewSti, .,Dr., 
82 E. Albertjen, I., UutoV®“ 
5 ek T 
eue, D., Kutjcher T- 
34 E. Grüßner, M., am. (S9 
aan 8 N T X 
ab, 2. SZ, Kim. I 
SECHS 
anfjen, Al., A 
40 E. Meyer, G., Duchhalt” 
Leit. 
Vetter, W., Ingen:
	    

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.