Il. zeit
89 E. Beterfen, E., Frau T.
V. Beterjen, R.F., Ingen.T. 1
91 E.-Burejch, H.,Www. (Meran)
Schirren, 6. G., Dr. Fach=
art T,
<- Bartelsallee >
93—97 erijtieren nicht x
99 E. Rabjer, Q., Ww. T.
Düvelius, E., Wi. T.
101 E. Rudolph, M., Eigent.
Rudolph, W., Gejchäftsführ.
103 ES $., Dr. med., Arzt
Mblord, ©. A, Dr, Recht8-
anw. u. Not. T.
105 E. Mehrtens, D., Ober
ingen. a. D. Erde
Badenhaufen, D., Od.Zoll-
rat T. 1
Bartels, Sartenarb.Untg.
Meyer, W., Faıl. 2
Schiry, M., Ww. T. 1
107 E. Ufjener, %., Wow. T.
Yodie8, E., Ww. 2
Sachau, B., Zimmerm.
Sn Vizepräfident
a Dil 1
109 E. Hinrihfjen, N.,Dr.,Zahn-
arzt T. %
Koch, R., Wi. $
111 E. MMeine,G,, Ront. Admiral
a DT. 1
Fröhmer, Claus, Dr. Ing.
113 E. Nehve, E., Konful T.
Wen, A., Frau T.
Wijabki, W., Hauswart
115 E. Rasmuffen, R., Dr. jur.,
Landger. Direktor a. D. T.
117 E-Brumm, Getreide(Prees)
Bo, W., Sattler
Mori, X. L., Korvett.Kapit.
(6) „ Erdg.
Wilhelmi, F., Dipl.Ing.,
FL.Stabsing. %
<- Capribiftr. Z
119 ertftiert nicht
E. Qüthje, O., Kim. T.
Nagel, E., Elektrik,
123 E. NiefHling,H.,RechtSanw.
u. Notar T.
Bargfeldt, R., Brunnenbohr.
Beder, H., Oberft d. Luftw.
Fride, G., Dr. phil., Univ.:
vof. T. 1
123a E. Seibel, W., Fabrit-
Def T, 1
ef,
125 E. Fistus
V. Preuß. Staatshochbau:
amt I
Chem. Phyfikal. Knftitut der
Univerfität Kiel
Kerften, X, Univerf.Rechn.
Nebif. T.
Philipp, E., Prof. Dr.med. T.
Schwarze, F., Ob.Werftz
buchführ.
127 E. Hanfen, O., Rentner
Matthiefen, B., Kim,
Molter, E., Schloffer
Wilt, R., Kapit.Leutn. (3) T.
129 E. Tartiuß M., Brof.=
D.
Ww. T.
Martius, Lilli, Dr. phil. T.
131, 133 E. Deutjiche Werke
SG. Kiel
WG.
Klinsmann, ©., Finanzprä:
fident, Dr. jur. T.
135 geb. 3. Nr. 187
1837 E. Fijher, A. W., Prof.
Dr. med... T.
Fock, W., Invalide Untg,
139 E. Fisius
Sufje, G., Vize:Admiral
<- Moltfejtz.
141 ertitiert nicht
143 ach ©., Dr.rer.pol.,
R
im. T.
Tappe, Oberleutn. d. Schp.
145 eriftiert nicht
147 Nervenklinit
Preuß. Staat
Piychiatrijche u. Nerventklinit
d. Univ. Kiel T.
Niemannsweg
147 GCreußfeldt, H.XS., Univ.
Prof. Dr. med.
Günther, A., Schwefter
Hartmann, G., Oberpflegerin
Lemte, O., Bohrer
Lichtenjeld, KR., Hausmitr.
Lübke, F., Majcdhinenmftr.
Lug, L., KranfenfHweiter
Maibauer, B., Schweiter
Schulz, F., Küchenvorfteherin
Aege, K., Univerf].Infpekt.
Wegener, H., Ob. Pfleger
Wehrhahn, L., Schweiter
149. 151 eriftieren nicht
153 E. Stadt Kiel
Böttcher, C., Ww.
Saranjeh, E., Hausgehilfin
Tiedemann,M., Feuerwehrm.
195E.Diederidhjen,$.,Dr., Kfm.
(Nr. 178)
Anders, O., ‚Konftrutkt,
Mobr, H., Kraftwagenführ.
205 Gärtnerei Forited
E. Diederichjen, H., Dr., Kim.
(Nr. 178)
V. Möller, H., Gärtner T.
211 Forftbaumfchule
E. Stadt Kiel
Thomfjen, Ch. W., Gärtner
—<- Dübvelsbeker Gehölz DZ
<- Roejterallee
Gärten
235 E. @rundftücsamt der
Stadt Kiel
®oerte, A, Schmied Erde,
Kraufje, Sı, Wi. 1
Sentfer, A., Fıl.
Meyer, HD., Kim:
Wonloweczyk, W., Helfer
Gärten
247 E. Fistus
V. Marine:Standortsberwal-
tung Kiel (Holtenauer
Str. 183
VBejhnitt,H., Mar. Verw.Ing:
Herrmann, R., Mar.Verw.:
Ob. Infekt.
Schi, A., Lagermftr.
Rechte Seite
<- Klaus Groth:Plaf >
2 E. Schlint, €., Kfm. T. Erdg.
Timm, £., Ob. RPoftrat a. D. 1
4 E. Prinz, E., Architeft
(Lorengendamm 20)
V. Arendt, E., Lohnbuchbalt.
Arendt, O., Pilegerin Erdg.
v. Fonteney, B., Ww. T. 1
Heim, M., Poftjefretärin 2
SYanßen, L., Wi.
Kornhardbt, H.,Reg.=u.Landess
fulturrat Erdg.
Schirren, €, GOymnaftit-
Tehrerin 3
Schmall, H., Poftfekretärin 2
Vollbehr, D., Frl.
Biegenbein, D., Kreisleiter 2
<- Kirdhen{tr.
E. Gröbler, E., Ww. (Altona)
Beck, W., Maler
Borgiwardt, M., Ww. Erdg.
Hildebrand, H.,. Reichsbt.-
Infpekt. 1
Krömer, A., Arbeit. Untg.
Weidemann, K.,-Int. Amtm.
a. Dr 2
Ko
%
E. Brodmeyer, M., Eigen:
tüm. T.
Frohwann, H., Behörd.:
Angeftelt.
— WM, Wow.
Kujarsti, A., Arbeit.
Lauenftein, H., Wi.
Sembte, W., Konrettor Erdg
Mechlenburg, K., Dr., Legat.:
Rat a. D. 8
10 E. Prinz, E., Architekt
(Sorengendamm 20)
AUrp, M., Volfspflegerin 3
Doje, F., Schloffer

Edeeberg, O., Lehrerin T. 2
— 180 —
10 Hedler, G., Bibliothetsjekre:
tärt.
Homann, E., Voltspflegerin 1
Kähler, I., Rentnerin 8
Marfily, N., Rentnerin 2
Möbius, D., Rentnerin 1
Rendtorfi, E., Lehrerin a.D.T.
Stüben, D., Voltspflegerin T.
12 E. Holitein, %., Ww.
Ellert, A., Boftihafin. a. D
Sn le En Univ.Lehr.
— M., Ww. T.
Holitein, O., Kim. Zwg
Quig, E., Wo. Zwg.
14 E. Bedmann, W., Dipl.
Ing. 1
CN S., Bürgermftr.
a
TFrädrih, G., Bürovangeft.
Oppig, A. H., Landıw.
Schein, D., Frau 1
Sierach, E., Konftrutkt.
Buber, E., Werkarb. Erde.
<- Garnifonfirche >
16 E. Rirdhengemeinde
V. Adler, N., Küfter
Stehr, &., Rentner
18 E. Rruje, M., Eigentüm. T.
Müller, F., Stellmach.
Opis, O., Bankbevolmäch:
tigter 2
Ried, K., Dekorateur T.
20 E. Ajdenborn, F., Ww. T.
Yauch, A., Ww. T. 1
Reimer, M., Maurer Untg.
22 E. Doebel-Niffen,H., Ww. T.
ABmus, $., Dr., Facharzt T. 1
Bader, O., Dr. med., RNönt:
geninftitut T. Erdg.
24 E. Qubinus, A, Ww.
26 E. Loewe’jche Erben
V.Qoeive, G., Stadtfyndikus T.
26a E. APR Ronleradmical
a. D.
E. Stahl, ., Eigentümerin
28 E. Schulte, F., Eigentüm. 1
Hanjen, A, Bäderei T.
30 E. Bodendahl, X., Ww. T.
Hahn, I. G., Dipl.-Ing,
Mafjdhinenbaudirekt. T.
32 E. BöhlLDO., Autovermietg. T.
Barth, E., techn. Angeft. T.
Hinrichs, M., Mufiffchrerin T.
IJürgenfen, F., Ww. T.
Mastow, E., Freg.Kapit. T.
34a E. u. V. wie Nr. 34
Arndt, A., Herditüße 1
Pliihewsti, G., Bootsm.
Waslifowsti,R., Schloff. 1
en Ss Stecher
rdg.
34 E. Howe, R., Eigentüm.
(Raisdorf) ;
V. Hausderwertung %. Howe
u. Söhne, Holftenjir. 103 I
Behrens, W., Ober-Boftinz
jpett. T, Erdg.
Dümte, M., Frl. 8
*bonder Fort, G., Korvett.
Kapit. T.
v. Gynz-Refowsti, Marianne
LPianiftin
Harz, W., Kim.
36 E. Weber8‘jhe Erben
V. Webers, E., Rentner
Brinfmann, A., Sehrerww. 3
Claußen, F., Kfm.
Göder8, K., Arbeit.
Klenze, E., Fl.
Sucht, A., Wi.
Ragfke, B., Verwalt.Anwärt.
Schöne, M., vw. Prof. 1
38 E. Schmelger, X., Landw.
(Sroß=-Brebel)
V. Rrodn, H.„4D. Nehm‘8
* MNilg., Feinkoit- T.
Bruhn, R., Lagermftr. 3
Saß, ©. Konbitorei T,
Wegner, W., Mar. Angeh.
40—44 ertitieren nicht
—<- Rebventlouallee >
46 E. Saubinger, M., Ww. T.
v. Bülow, M, Ww. T. 1
uunf

Veters, PB. Kraftofühe. Untg.

Niek{hejtr.
46a E. Krupp, F., Germania:
werft Aft.Gej. (Gaarden)
S.A.-SGruppe Nordmark T.
48 E. N. S. D. A. R., S.U.:
Gruppe Nordmark
50 ertitiert nicht
52 E. Fi8tu8
Luftmaffengericht Kiel
Falte, D., Yuit. Aachtmftr.
<- Karolineniweg DZ
54—74 eriftieren nicht
76 E. Holm, Oberingen. T.Zwg£.
Marfjen, W., Privatier T. 1
Rogge, E., Dr. Ing., ftädt.
Baurat
Settegaft, O., Sartenmftr.
78 E. Provinzialverb. d. Prov.
Schleswig-Holftein
Schow,W.,Dr.,Landeshaupt:
mann T,
80. 82 ertitieren nicht
84 E. Wegener, A., Vizekon-
{uDT. 1
V. Wegener, H., Vrokuriit
(Düfternbroofer Weg 77)
Henjen, B., Reg.RatT. Krdg.
Mielcarek, I. Majcdhin. Erdg.
Virh, H., Bankdirekt, T, 1
86 erijtiert nicht
88 E. Qüder8, E.,Dr.jur. Vize:
präfid. a. D., Dr. T.
Maag, R., Dr. med., Wifift.
5. Chir. Klinit. T.
90 E. Rähler, O., Dr. jur.,
RechtSanw. u. Notar T.
90a _E. Breede, K., Kfm. T.
92 E. Effel8groth, Th., Konful
(Yirpigftr. 181)
Doje, B., Revif.
Meufing, M., Frau T.
Sammann, $., Feldw.
Weichold, E., Kapit.z.S.T.
94a E. Fistus
Giefe, N, Ob.Finanzpräfi:
dent T,
94 E. Wildhagen,£.,Dr., Univ.»
Prof, T.
9% E. Krupp, Fr., Germania:
werft, Att. Gef. (Gaarden)
v. Sanden, K., Prof. T.
98 E. Alingmüller, 8. Dr, Prof.
Ss
a
5
&
a
Kopfermann, O., Prof., Dr. T.
100 E. Fisfus
V. Marine=Standortverwal-
tung (Kiel, Holtenauer
Str. 183)
Böttcher, AU., Erheber a. D,
Kummef, D., Kapit.3.S. T,
102 E. u. V. wie Nr. 100
Marine=-Afkademie
Albrecht, E., Gen.-Admiral
Hillers, K., Gärtner
<- Düfternbrooker Gehölz >
152 E. Verein 3. Förderung des
Edrtietan- Albrecht QaN
e8
1 }
V. Marine-Lazarett Düftern-
broof T.
Baustellen
=<- Lindenallee Z
<- Roonftir.
160 E. Stadt Kiel
Holit, N., Kraftwjühr. 1
Saupreffeamt
Saupropagandaamt
NeidhSpropagandaamt
Schleswig-Holftein T.
162 E. Bielenberg, L., Eigen:
tüm. (Moltfeftr. 39)
Bielenberg, H., Dr. jur., |
NechtSanw. u. Notar T. H.
Haeder, F., Rechtsanw. u.
Notar T.
164 E. Martins, A., Ww. T.
166 E. Haenijh, A, Frau T.
Haentjdh, H., Dr. Facharzt T.
168 E. Rogge, B., Oberingen. T.
Holler, 3.=6., Dr.med. Mar.
Ob.Stabsarzt T.
170 E. Waller, $., Dr., Fach
arzt T.
<- Bismardallee Z


178 Billa Forftec
E? REDEN Dr. h. 6
mST,
<- Rarkitz. DZ
Luftfreisfommando VI
<- Roefterallee DZ
Gärten
—<- Hindenburgufer >

Niekicheftrafße
Friedrich Wilh. Niegjche, deut“
icher Nbilofoph, geb. 15. Oft
1844, geft. 25. Aug. 1900.
<- Rronshagener Weg Zr
Sinfe Seite
1 E. Schiller, F., Ingen-
Menzel, B., Berw. Amtm.
Reimers, M., Kfm., T.
Schulze, ©., Angeftellt.
8 E. Schneefloth, R., Stadt
angeftellte
V. Schneetloth, M., Gletttt
mftr.
Hennings, L., Stud. tin AM
5 E. Hüjdhen, M., Diplk-
7E. Ehlers, H., Prokurilt
9 E. Schleswig-Holfteintid®
Sandeshrandkaffe 1
Beenken, E.D., Dipl.Ing. *
11-E Qi; D., Bantbeamt_
13 E. Schmidt, H., Ww. T
15 E. Teichmann, M., Frau T
Teichmann, G., Beg. Direkt. *
17 E. Schröder, E., Yngen: |
19.E. Sage, ©., Dr.Ing. 7.
21 E. Rraufe, B., Ww

28 E. Oreve, E, Ob.Steuet*
25 En Angelt
„Sau, fm, Angeft.
Dehma, A., Ob.Majchinil
Sau, W., Ww.
27 E. Schmidt, M., Wi.
E. Witt, &., Frau . 4
V. Witt, E., Ob.Maid- Ns
29 E, Gerberding, H., Gewerb-
‚Lehrer T
81 E. Alpers, €, Prokurift |
33 E. Sievers, D., Rektor it.
35 E. Döhlert, U, Ungeftelt
37 E. Hinz, K., Bantbeamt. A
39 E. Braun, W., Hochbau“
echnif. 7
Braun, D., StadtOb.Seft-
a. D
N N HE
41 E. Wöhre, E., Bankbeam
438 E. Bud, %, techn. Stadt
jpeft. 5
45 E. Rohweder, H., KroturiftT
Sähnäker, H., Ingen. ı
47 E. Gotthard, H., Kfm. 7.
49 E. Drenter, C., Büroche
51 E. Harrjh, M., Frau Er i
Fette, W., Eihmftr. :4g-
Harrich, K., Bierbrau. EX ON
58 E. Schulz, ©, Stud.Ra%
Tr. Ing. T.
55. 57 eriftieren nicht
Rechte Seite 5
2—16 Bauftellen $
18 E. Dieterle, RK. Kfm. tele
20 EEE F., Mitt
ullehr.
22 E. Suß, F., Ob.Rontroll-
24 E. Witt, Q., Handels Be
26 E. Hildebrand, P., INCH
28 E. Dreyer, W., Kfnt. rag:
Thedens, CE, Frl. EICH,
30 E. Bauer, M., Eigentüme?”
N F- Enge im
ieSniewSti, .,Dr.,
82 E. Albertjen, I., UutoV®“
5 ek T
eue, D., Kutjcher T-
34 E. Grüßner, M., am. (S9
aan 8 N T X
ab, 2. SZ, Kim. I
SECHS
anfjen, Al., A
40 E. Meyer, G., Duchhalt”
Leit.
Vetter, W., Ingen:

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.