JT. zei
(Straßenbild zu Moltkeftz.)
Sn en
De
Ei
we
EL
aM

LT eg
5 E. Meynköhn, en Kim. T.
7 E. Wenneker, E., techn. A
ftentin
BE „Dr.jur.,Recdhtsanw. £
„8 Ni. T, Erdg.
9 E Davidis, M., Frau
Bed, M., vw. Bürgermeifter
Davyidts, "9.
NE Schwarte, &., Apothek, T.
13 E, Jeffen, A., Wi. T. Urtg.
Schwenn, £., Dipl. Ing. T.1
Siever58, RK., Kim.
15—95 eriftieren nicht
<- Düppelfir. D
27 geb. 3. Düppelftr. 16
29 E. Rriegsmarine
Beufter, X., Schuhm.
Hormel, O.,KonteradmiralT.
81:E Werner, R., Yuft. Nat
(Hagen i. Weitfalen)
V. Huth, O., Freg.Kapt. a. D.
D. Dutius, 2. d Ltn.Obg.
33 E. Rübl, E., Kim. T.
io „Einichal.Untg.
35 E. ih, M. .„Moftinipekt a. SD.
Schwerdtieger, E., Ww.Erdg.
87. 37a E. Oberbräfident (Ver:
mwaltung d.Provinzialverb.)
et ErfterSandesrat T.
SIT „Dipl. Ing., Bauz
89 E idenberg Se Gejhäfts:
führ. a. D. T.
41 E Wichmann, E., techn.
5 Wifiitentin (Waigftr. 19b)
Magnufen, 1., Ob. Ing. T.
43 E. Kriegsmarine: Verwalt.
Bettenhäufer, W., Konter:
abdmiral Qua) T
45 E. 3iehm, 3., Dr. jur.,
Amtsger. Rat a. D. T.
47 E. BadHmann,D.,Dr..Recht8=
anmw. u, Notar (Foritiveg 3)
Martens, W., Tijhler Erdg.
Son 8 Oberfileutn. S
49 e en ©. Dr. jur,
RNMechtsanmw. u. Notar T.
V. Fijdhel, I, Frau
49a E. Jaeger, €. Eigentümerin
Brandenftein, ©., Automech.
Yaeger,M., Ob. Reg. Med. nn
49b E. EN E
Prof. Ww. T.
Roi Beterlen.&, „Dipl.Ing.
rchitett
Künne, R., Architekt
51 E. Lebment, Quife,
Frau
Konful T,
Dr., Stud. Rat
Moltkejtr.
53 E. Roemmele, Z., Ingen.
Hahnhuber, H., Ww.
Hildebrandt, E., Ww.
Vosgerau, K., Kraftwführ.
55 E Kauffmann, F., Prof.,
Dr., Geh. Reg. Rat a. D. T
57 E. Bappenheim, W., Dr.
jur., Sandricht. T. (Berlin)
Miedel, ST Frau
Mfeifer, € EEE
ı Sonnmerwerd, 3,
— M., Stud. Rätin a. D. 2
59 E. Rodenberg, A., Frau
Geh. Rat T.
b.d. Rede, H., Freiin,Bankanz
geft.
Bauftellen
61 E. Harm8,Q., Landesverw.=
Direkt. Erdg.
Rogge, 8. Handelsvertr. 1
<— Esmarchitr. DZ
63 E. Heinzel, G., Korv.Kapit. T.
65 E. Elias, F., Rentner
E: Elias, M., Frau
Neichsbd. d. dijch. Kapitals u.
Keinrentner
67 E. Mirswa, E., Kim. T.
69 E. Yöhnk, G., Senn
LE Hoffmann, © , Bolljefr.
73 E. Nicolayfen, Se "a.
75 Bauftelle
77 E. Fledner, P.,Dr.,ODb.Lan-
desger. Mat
79 E. BothHmann, M. „RochErde.
Nedlich, W., EHEN %.
Reretin
81 E. Schumacher, G., Reg.
Infjpekt.
Socht, B., Beamt. a. D. 1
83 E. Maiwald, E., Röntg.-=
Affijtentin KErdg.
Maiwald, E., Ww.
85 E. Brink, C., Reg. Landmeff.
85a E. Buchaly, R., Brokurijt
37 E, Krupp, Fr., A.G. (Efjen)
Ye W., De zIng. T.
89 E. Roos, R.,. Frau T.
Roos, H., A T.
91 Bauftelle
93 E. Beeda) Sen esabenleng
(Berlin)
Sn FF... Korv.Kapit.
te M & Co., Handels:
bverit. T.
95 E Ol Q., itädt. Direkt.
Redte Seite
2. 4 ertitieren nicht
6. 8 E. Mar. Standortverwaltg.
Dransfeld, M., Ww. 2
SIenfen, E., Rentnerin 2
Bichweger 8, Korvett.Kapit.
10 Er Lüthde, EC. F., Kfm.
(Ahrensburg)
“b. Bufetift, U., Kim. T.
Muder, M., Kfm.
Sauer, B., Dr., Gen.Staat8:
anw. T, X
12 E. Botelmann, A., Ww. T.
DOSE ®., Admiral
Krägidhmar, R., techn. Ungelt
14 E.Reeje,6. ”Yurftizrat-Ww. 7.
Ma Betriebsleit.
Neeje, I. A., Rechtsanw. u.
Notar
16 E. Hahne, % NechtSanıw.
u. Notar T.
Kirjhnif, G., Heizer
18 E. Rahlte, %., Dr., Rechts:
anw. u. Notar T.
20 E. Kanalamt Riel
.. (Sopbienblatt)
Mönfeldt, A., Heizer
<- Wejerfahrt DZ
<- Düppelftr. Z
22.—26 eriftieren nicht
28E. Corpus,H.,FremdenheimT.
SO SP zu Düppelftr. 14
Springer, E., Lehrerin

— 174 —
Kapit. „Reumlinfter)
Bohrer, A., Frau 1
Rod, S., Sekretärin 2
Nagel, 6. Stenotypiftin
Schmidt, H., Maler -Erdg,
Weber, A., Handelsvertr.
36 E Eiocbredt, N., Amtsger.
nn €, "Frau 1
38. Lemde, E., Frl.
Lübbe, Anna, gel.
<- Caprivifir. DZ
40 geb. 3. Capribifir. 28
2E Si tmer, X., Frau T.
Wittmer, M., Ben.Bertr. T.
44 E.v. Dallwiat 3. Lichtenfels,
Baronin T.
Marren,H:, Materialausgeb.
46 E. Schewe,” S., Bauunter-
nehmer T.
Niders,' H., Bildhauer T.
48 E. Wefthäufler, H., Aw.
Eigentum. T.
Adler, E., GejanglehrerinT.2
VBürflen, %., Dipl. Ing. T.
Meyer, G., Kupferjhmied 2
Müthling, H., Dr., Landes:
vermwalt. Rat
50 E. Faber, M., Ww. 2
Schmieder, D., Univ.-Prof.
52 E. Minettt, H., Magiftr.
Baurat
Andrae, $., Voltspflegrin. T
SGoldbed- -Nöme, S., Volts:
pflegrin. T. Erdg.
Yohn, B., BEE: Erdg.
54 eriftiert nicht
56 E. Sandesbrandkaffe
(Sartenftr. 6)
Frey, E., Direktor
58 E. Beder‘ihde Erben
V. Hausverwertung X. Howe
u. nn Se. 103 I
Fingen, N., Ww. T. Krdg.
Hagemann, £. O., Mar.:
Kriegsger.NRat T. 1
Rathie, H., SETS mEAgen.
60 E. Schmidt, E., Dr., Univ.:
Prof. T.
62 E. Weiland, Brigitte, Dr.
med., YWerztin T.
Bolewsti, H., Baftor
64 E. Mordhorit, H., Kin. T. 1
Hummler, SG., Schneiderin
Niebuhr, N., Sattler 2
Schmidtdhen, B.,Tijchlermftr.
Schwanhäufjer, H., Kapit.
Leutn. (Ing.)
66 E. v. Bredow, E., Eigen:
tümerin T. 1
Köfter, H., Staatsangeft.
Wegener, W., Malermitr. T.
68 E. Geyer, ©. Fabrit, T.
Bonner, E., Rentner T.
70:E; SSH $. Arzt (Knooper
Weg 3'
Ferber, & Korb. Robik: .
Maaß, A., Ww.
70a Re mangels, M. z 7
72 En N Cttnd, F.Zd., Baumftr,
Blieje, A., a Te
Freund, W., Ob.Feldw. 2.
74 Pr „Bediger, FF, FU.T. 1
infnecht, W., Mar. Stahs:
Medal
Reterjen, B., Dreher
76 E. Stalweit, X, Dr. Yntor
T

= Prof. (Sranffurt a. M.)
Kim.
Krank, R.,
78 E. Ahrens, W., Dr. Verf.
Beamt. (Magdeburg)
v.Karger, W., Dr., Kım.
Reppenhagen, W., Maler
80 E. Kobold, H., Dr., Untv.:
Prof. a. DT.
Iohnjen, H., Ingen.
Meinhold, %., Univ. Prof.
82. 84 E. Deutiches Reich
Et
86 E. Laub, R., Kfm.
Laub, &, Wo.

SC ©. Kapit. Leutn. T.
Springer, A, Kim. T.
Spig, W. ., Taucher
34 E.Damwid,H., Dr. Dr.Korbett.
Mühlenbach
88 E. Hecht, &., Dr. phil.,
hoff. T.
<- Niemannsweg ZD

Mondfpiegel, Ant
fiehe unter U
Mönfkfeberger
N Chanfjee
umbenannt in
Heifendorfer Landftraße

Monsberg
(Stadtteil Pries)
Poft: Friedrichsort
Flurname in der Gemarkung
Pries
<- Frig-Reuter-Str. Z-
Linke Seite
1E. Vosgerau, © „Bohrer Erdg.
Hammeridh, S., Bohrer
Hofmann, D.;, Schloff. Erdg.,
BVeter8, F., Wächter
Priefer, N., Schnetder Krdg.
Vosgerau, Karoline, Lebensm.
Rechte Seite
2 Bauftelle
4 E. Beter8, N Diem
Böhm, a rbeit.
Henning, B., Dreher ;
nn M., ” Rentnerin
Koch, W., Arbeit.
Lindenau, ., Rentner£rdeg.
SE Stoffer8, A, Angeftellt. 1
Hallmann, B., OS
TOLoff. de.
Rujhau, E., Fijdher 1
E. Roch, W., Kanaliteurer T.
Mudhlack, M., Hm. Angeft.
<- Feldmart DZ
Moorblöcken
(Stadtteil Neumühlen=
Dietrichsdorf)
Boft: Elerbet
Flurname
<- Schwentine[ir. Z
Linfe Seite
1 E. Ungenannt
DE W., tehn.Gruppen-

führ.
Schönherr, B., Dipl.Ing.
Seidel, H., Kngen.
3 E. Hafe, W., Ww.
1
Beyer, B., Wertmftr. Erdg.
— Marianne, Lebensmittel
Mebien, G., Frifeur
<- Quifenftr. DZ
5. 7 ertitieren nicht
<- Nanthingaffe DZ
7a E. Rriegsmarinewerft
Dierds, €, Elektrik,
— &. "Werfttehnik.
7b E. Deutihe Werke
Dietrich, E., Arbeit.
Tidiene, ©. Feinblechn,
9 beiteht nicht
9a E. wie Nr. 7b
€, Ener
Qubik, H.,
9b E. wie Nr. CM
V. Et N en
9c E. wie N
Broders, &. SS teuader
11 ve Beters, Se Nentner
V. Schneider, L., Fräfer
Gisfeldt, G., Schloffer
Enoo, E., Summier. Erdg,
Rodhr, W., Elektrofchweiß. 2
Schneider, L., Bote
2 gehört zu Schwentineftr. HE
12 E. wie Nr. 7b
14 eriftiert nicht
16 Bauftelle
18 E. Schöning, F.,
<- Yohann-Meyer-Str. >
Die Straße Hit der zugefhüttelt
chen. Müblenbach, das nice Ende des Priüner Laufs, A
in der Fleethörn eine Wal“
1 eriftiert nicht
8 geb. 3. Holftenftr. 68
5 geb. 3. Holitenftr. 70 x
7 ij. a. Holftenftr. 78 Ss
Srundftüc geh. 3. Holften
Grundstück geb. 3. Holtenftr. 88
2, 4 eriitieren nicht
6E EAN LebhenSver


Wienroth, E., Bohrer 2
Wriedt, H., Maurer 1


13 E. Eflerwald,F., Wertmftr. 1
Beder, Ch., Rentner n.
Heitmann, %., Tijhler 2
Kühler, M., Arbeit. 2
Qooft, B., Frau
Stutt, E., Ingen.
net! M., Dreher 1
15 E. Nahlf, G., Arbeit. ETdg-
Asmuffen, W., Maler
Ballert, E., Ww.
BendijOneider, $ ® Werft
buchhalt.
SEN %., Meiftervertret.
Hinz, M., Wis.
NedhHte Seite
4 E. Niebeling, F., Schloffer*
meifter Erdg.
Bruhn, E., Schloffer Erdgs |
Kairis, H., Schloffer F
Kiging, F., Zeitichrift. Bote
6 E. Voß CE Bapierwr. I
Iven8, O., "Schiff8gimmermn-
Rniphals, X., Wi. 1
LQübderfen, E., Kraftmführ.
Mertens, X., Schloffer
—<- Quijenftr, Z-
8 eriftiert nicht
10E. Reter8,G. rbentmitet I
Anslin, F., Schreibbhilfe
Dunker, F., Buchhalter
Fender, W., Brenner
Hagae, R., Bohrer
Heeje, E., Stadtangelt. .
Köpfe, R., Arbeit.
Kranz, N Angeftellt.
Krohn, W., Schweißer
Röttgers, © Kontrolleur
Stochufen, ®. Ingen. T
Stüben, O., Angen.
Winter, H., Arbeit.
HZjäger, H., Wacdhmann
Reinke, R., Taobathdlg.
— £ß., Borarb. 4:
Willich, N., Drogift T. za
Fl.
(Webhdenweg 67) ft
V. Schwieger, H., jr
Mit. (DeitendorierWegd)
ArpS, W., Seemann
Boldt, M., Ww. 1
Faejcdh, I., Helfer
Örage, H., Wem
Michalichek, H., Bohrer
Obddey, A., Anvalide
Nabhli, E., Hauer
<- Heitendorfer Weg
Be
8
SS
Br
ER

Moorteichwiefe
unbebaut
Mühlenbach
mühble trieb,
<- Heethörn DZ
Linke Seite
E. Stadt Kiel 8
Rebehn, G., Obfthändler
Will, Z., Soipänbler a
<- Hohe Str. Zr
NehHte Seite
„. Begräbnistaffe
V psgttauwit, Sesietalelh
N

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.