IT. zeit
4E Chriftenjen, $. ji
nenbauer i. N
Drews, M., Arbtrin.
Yohn, F., Rentner
Menfe, AW., Frau
NRotermund, M., Frau
Rüdiger, W., Arbtrin.
SE Deutjches Reich
V. Marine Standortsverw.
Lreuß, SG., Handelsmann
. Ah, L., Bote 4
8. 10. E. Marine-Fistus
Marine -Befleidungsamt T.
Offizier-Kleiderkaffe d.Rriegs8-
marine
12 E. Deutjhes Reich
V. Marineftandortsverwal:
tung Kiel
Der MarineoberftfriegSge:
richt&rat T. 1
Gericht der Flotte T.
Gericht der Marineftation
der Oftfee T. 1
Gericht des II. Admirals d.
Ditfee T. E
Gericht der Auftlärungsftreit:
„; träfte‘ T, A
Gericht der Sintenfeife
BZweigit. Kiel T.
uftigz

Erdg.
Wendt, A, Mar.
wachtmftr.
<- Adolfftr. Z
Lange Straße
(Staditeil Friedrichsort)
oft: Friedrichsort..
<- Friedridhsorter Str. DZ
Linke Seite
Srunditücde der Deutjchen
Werke A.G.
E. Deutjide Werke AG.
1—7 Gärten
<- Mittelweg DZ
9 Gylleniwärb, A., Rentner 1
Yooft, I., Schloffer Erde.
11 Göhring, E., Schloffer 1
13 Ehlers K., Dreher
Rother, W., Schloffer
Reim, O., Elektrik.
15Xruberg, Herm., Rentenempf.
Völder, RN., Ausgeb.
Beterfen, W., Kranführ.
Nahn, H., Rentner KErdg.
— 6., Schleifer
19 Arlt, O., Motoren{hloff.
Pech, I., Kraftwführ.
Weber, H., Schloffer
Nechte Seite
2 Bauftelle
4 E. Deutihde Werke
Hugt, 6. Feuerw.Brandmftr.
6 E. Deutiche Werfe ‘
Möller, A., Former
Sad, A., Revolverdreh.
<- Mittelweg DZ
8 iekbujch, G., Brandmitr.
Thiel, D., Werkzeugm.
10 Eitelmann, ©., Früfer
Gierth, H., Mentenempf. 1
Qüthje, W., Tijchler
12 Feiit, E., Elektrojchweißer
Vosgerau,H.,Mafjchinenwärt.
14 Bbhilipowsty, N., Schloffer
Totzeck, G., Verkäuferin
Werner, E., Ww.
— W., Eleftromont.
16 Sittermann, 9. SRArO feet:
Köhntke, A., Bote
18 Kappe, D., Rraftiwg. übe.
Köhnke, I., Pförtner 1
<- Neuer Weg DZ
<- Feldmart DZ


Langiusitrafe
Kaufmann Langius vermachte
der Stadt eine Stiftung zur
Verjhönerung KielS. Geft.1826,

Langer Segen
Linke Seite
4—9 unbebaut
11 E. v.Betery, A., Dipl.Ing. T.
Sommer, B., Ingen. 2
Bapp, RN., Kapit. Leutn.
13 E. Schmig, A, Frau T.
(Düvelsb. Weg 39)
Demuth, W., Bez.: Schornz
fteinfegermftr. T,
Kuhlmann, O., Handelsbvir. T.
en A. „Bollinijpelt. Erdg.
E. Beterfen, I, Ww. 1
Hausvermertung I. Howe
& Söhne (Holftenitr. 108)
Behrens, H., Verw.Angeft. 2
Sbritopherien, F., Rentner 2
Kraufe, A , Steward Erdg.
Röper, G, Ww. Erdg.
Siebert, W., SDOnniTE 1
Utejch, F., Ingen.
17 E. Dünder, De Stadtins
jpett.
V. Bollocet, E., Anzeichn.
Diedmann, H., Arbeitsführ.i.
RN.A.D
Hambdorf, Ch., Kfm. 1
DHefie, E., Kfm. 2
RProjch, A., Ww.
Sterra, X, &fm. }
19 E Graucob, E., Frau T.
Sraucob, M., Kim. T
Köfter, M. „Oberarchitett i EN.
21 E. Schönhuth, N., Fabrit.
Holland)
V, Bauer, Ma Architekt T.
23 E.Willing, D., Großjhlach»
termitr, T.
25 E. Kamin, S., Wow. T.
Bunge, A., Wo. 2
27E.Hanjen, I., Gejchäftsführ. T.
Schulz, H., Ob. Majch. Mt.
29 E. Beder, W., Abteilgsleit.
Annuß, A. E., "gar. Angeh.
81 E: Kirchmann, Q., Stadt
Ob.Setr. Erdg.
BE, I. Schlachter:
1
38 E. Zhee, E., Eigentümerin
(Sophienblatt 5)
Da Ps Mar.Db.
Mai. DM 2
DE ubett 3. ReiOsBLOD:
nipett.
35 E. Docter8, D., Dbd. Ge:
richtävolla. T.
Schüffel, E., gr NOTEenEmN
37 E. Schul Ba „Frau
V. Schulg, G., Rentner
Hartung, ®, "Dr, Reg.Rat
Rbilipp.H., MarineOb.Ing.
Wile,, E., Od. Ger. Bollzieh.
39 E. Bod, NR., Zimmerpol.
Beder, E., Hochfhuldoz.
Sud, W., Beamt.Anwärt.
41 E. Mörde, ®., Sofomot.»
Führ.
Boll, E., Hm. Angeft. x
Hölterling, W., rn
43 E. Sußmann, A, Ingen. 1
Döhler, F., Hın. "Angeftellt.
45 E. a F., Gejchäfts:
führ.
St kaibein M., Wo.
47 E. Schmidt, D. Ingen. 1
Dehme, A., Vertret. T.
49 E. Dedow, F., Rentnerin
E. Kirjhbaum, H., Kir.
Nuberg, M., Hm. Angeft.
Vollbrandt, A., Zigarren T.
51 E. Nebelung, A., Dr. rer.
nat., Dipl.LZandw. 1
Siewert, F., Ingen.
53 E. Harder, D., Kfm.
Suter, A., Sejhäftsführ.
55 E. u W., Landes:
Infpekt. a. D.
57 EYukorf,6., „Bürftenmach. T.
Kühl, Cb., Ww
59 E. Bölche, Al, Kim. T
6LE ah ©. Ingen.
Boed, D.,
68 EBWader, £ "Dr. Redtsani.

<- Saarbrüdenftr, Ze
y
a. D.
138 E. Et, $., Majchinenb.
1 [44 E Undrae, R., Buchhdla.
— 158 —
65 E. Brammer,. Fr.,
Ob. Injpekt.
Rauch, R., Dreher
Voigt, G., Hochjhuldoz.
67E Saußen, ., Bürovorft. T.
Hobhlfeld, E., Dr. Ob. ArztT.
Ulhner, A., Dr. HohHjhuldoz.
69E. Harder, W., Sandw. (Bo=
Tel, Rr. Rendsburg)
V. Harder, D., Kim. (53)
Andrejen, % "Angen: 2
Bodenijtab, S., Bankangeft.
Scharnberg, %., Bauing. T.
RNechHte Seite
2—6 Bauftellen
8 E. Storp, O., Kraftfahrzg. T.
10 E. Vreuß, MW, Reg. Inipekt.
Sottidhald, HD., Angeftellt.
12 E. Bauer, © Mar.“ Chef»
ingen. a. SD. T.
Krauje, I, Schweiter a. D.
ME Sievers, eu Lehrer
16 E, Trueljen, 8, ., Stadt-Ob.
ee MM. Bürovorft. T.Erdg.
18 E. Junge, C., Reederei:
Infpekt. (Hamburg)
Hullmann, A.,Drganiftin T. 2
BPfileiderer, H., Dr. med., Do z
20 E. Jvens, A., Kfm. .T. Aa
Voigt, A., Woljterwerkit.
2E Schwantes, 6., Dr.
phil., Univ. rof, T.
24 E. Harder, A., Dr., Rechts
anw. T.
26 E. Hanjen, N., Yuftiz- ob.
Inijpekt. a. D.
28 E, Margarinefabrif Holftein
SF. Harmjen, NK.G. (Gärt:
nerfir. 45—47)
Wagenführ, G., Rn EOfeL 5
30 E. Neem M.,
Schlüter, RK N honul
2 E. Dürmeher, A., Stempel:
jabrift. T.
34 E. Zillmann, E., Kfm. T.
(Rarlitr.)
Bente, H., Dr. Univ. Prof, T.
36 E. Stringe, E., Frau T.1
Stringe, R., Vertret. T.
Zn %., Ob. Voitinjpekt.
Stadt:
Ing. T.
40 E. Arp, £., Kim. T.
42 E. Warner, H., Bankprokur,
V. Gehrt, E., Frau %
46 E. Schröder, D., Wagenb.
Schröder, E., Ww.
48 E. Nieljen, N., Dr. Recht8:
anwalt u. Rotar %
50 E. Stöhr, M., Obering. T.
52 E. Hufen, E., Frau T.
Hufen, Ih., Mar.Verwalt.
Sefret. T.
Yaeob8, H., Vertreta. T.
v. Reiche, D., Ahle Aeul
3 S.
Syemonn „ Barkettgefch.
54 E. Roop, Sn Wo.
Saß, D., Wiv.
Stein, F., Kim. T.
Bauftellen
«<- Winterbefer Weg D

Leebitraße
Franz Lech wurde am13.8.1934
in Wien im Freiheitstampf um
SGroßdeutfchland hingerichtet
(Stadtteil Elnjcdhenhagen)
Boft: Elmjdhenhagen
<- Preeger Chauffee DZ
Linke Seite
<- Meigenftr. Z
9 E. Flenter, C., Eigentüm.

EM ., Feilenfabrik. T.
Geppert, A. ; Ingen.
Lehmberg
9 Dehn, E., Rentnerin
Sarg, W., Werimitt.
Oldenburg, H., Heizer
Stölting, A, Arbeit,
Walther, Pbh., Maurerpol.
11 E. Fenker, C., Eigentüm.
(SYettkorn 6)
V. Büter, H., Majcdh.Bauhelf.
Hoffmann, A., Bohrer
Söhne, W., Arbeit.
Lütjohann, H.,-Arbeit.
Schill, A., Mafjchinenb.
Sommerfeld, R., Bote
Strauch, M., Steindrud.
Wulff, G., Yuftizangeft,
13 befteht nicht
17 E. Förft, E., Eigent. ($iel)
Müller, H., Anfchläg
27.E. Schilling, A, Dreher
29 E. Mattion, A.,
Boll, E., A rahOfG0e
Bauftellen
NedhHte Seite
8 E. Cver8,9., Werftobermitt. T.
MNitjdhe, K., Stadtinjpekt.
Bopp, H., Konrektor a. D.
10° E. Weterjen, Ih., Baus
gef.
Wohlgehagen, L., Frl.
<- Meigzenjtr. DZ
20 E. Nahn, E., Zijdlermftr.
Claujen, E., Rentner
22 Bauftelle
24 E. Zimburg, W., Rentner
26 E. Bachmann, M., Eigent.
(Neuftadt, Heilanftalt)
Bachmann, A., Frau
28 E. Rirchleitner, F., Renten:
empf.
30 Bauftelle
32 E. Dehn, A., Wi.
34 Bauftelle
36 E. Peterfen, W., Zimmerm.
Detlaff, N., Rentner
38—42 Bauftellen
44 E. Hamm, R., Gärtnerei
46 E. Hamann, SG., Angeftellt.
Leisner, B., Feinblech{hloff.
Stolley, I., Stellmach.
Wejenic, B.,z Bote
2

Lehmberg
Nach der alten Flurbezeichnung
der Gem.- Brunswit „Lechm-
bur8“ oder „Sehmbargstoppel“

—<- Holtenauer Str, DZ
Linke Seite
<- Mitteljtr. DZ
1 E. Lage & Gramm, Kauflt.
(Yägersberg 8)
Matthies, F., Frijeurmftr,
Wied, L., Zigarren T
3 E. Lübow, D., Kim. 8
Alsleben, E., Steuerfetr. ER,
Göjd, M., ten. Angeft. 2
Hartwig, ©. Noßfchlacht. T.
Kuppe, A., Ww. Y
Lübow, Margarete, Ge:
brauchtwr. T.
Stöden, D., Schuhm.5 f. a. LeiOftr. 2
E. Sell, W., Bädermftr.
Großklaus, 6. Bohrer
Schütt, &., Rentner
7 exiftiert nicht
9E © (Oenben) „, Eigentümer
ambur,
V. Vels-Leufhe,F., Ob.-Aiflk
Arzt (Wilhelminenitr.140)
Ausborn, W., Rentner
Ernit, D., Zigarren
Goldmann, A., Zijchler 1
Hendel, R., Berwalt. angel
Hoheijel, R., MajdhineniO
Husfeld, W., Angeftellt. 5
Hukfeldt, A., Steinichläg
Sjahn, A., Buchbind.
Koch, H., Kohlen T.
Rohwedder, H., Kuft.Angell-
Szymansti, 8, VebenSm.
MWeitphal, %., Arbeit.
11 E. Schneefloth, S., 0.
Brandt, $., Arbeit.
Günther, A., Frau Erd8:
— 9. Benfionär
Holit, B., Kellner
$arnahl, D., Ww,
Krämer, B., Monteur
Lemmel, W., Rentner
Thiele, H., Einichal.
Weftphal, I, Ww
13 ertftiert nicht
15 E. Dührfen, Der Sebenf
mittel T.
V. Bob,
Duttau, di Angeft
Surniacayt, Ww.
Haus, K., Frau
Lehmann, M. Ww.
HL M., Arbeit.
Merkel, M , Frau 2
Mohr, D., "taufm. Angeft
en 8. DU
Wolf, D., Fra
17E. Een %. u. St „Eigen“
tüm lensburg,
V. Spiering, %., Nacht, DE“
walt. (Holitenfte. 88)
1
3
Klimer, O., Dilfselettrit.
Kohlmorgen, WW. Milchvert®
Lindemann, R., Gärtner
Mikling,Katharine,Lebens3% 5
teil.
Niemand, A., Frau d
Beterfen, I., ‚Maler 3
Plagmann, W., Yuvalide Di
Prien, A., nvalide 2. E.
Rohde, H., Ww. 8
Nöhling, W., Heizer
Role el G. "Sistammet
Son €, Ww.
Schulz, 2, Anvalide 1
— F., Zakler
Sielaff, F., Nieter
Tiede, B., Ynvalide
Trollmann, ., En 1
AWittlowsty, B.,
®
AR. (Holtenau)
V. Hausvermertung. S- 03 of
u. Söhne, Holfitenftr. 108 H.1
Arndt, R., Steinhauer I,
Dettmann, FF, Frau 8
Doje, S., Seemajchin. |
Fehrmann, A., zuglet
Frohm, O., Schmied:
Geiger, K., Werkmitt-
Heejich, K., Heizer
Raad, A., Lajtauto T
König, %, Arbeit.
Künzel, H., Brenner


(Kaftanienallee 6)
V. Gerhardt, %., Schmied

<- Zeidhftr. D

Mildenftreit, er Tau
Napierala, K., Aw. Se N
Aa
QP
DO
BE
Baaih, O., Arbeit. 1 y
Beffel, X, Ww. H. 2
Braejele, H., Bförtner H- Pe
Bremer, A, Ww.- :
— M., Wo.
Bühmann, W., „Elektrik. au
nee ar en 1.02
ggerS, $., Lageri :
er Seine H. T
arg, tell .
HenjOte, AB. Mafch.Arbeit 2
re
19 E. Freiwald, G., SS Operlotit
Yung, M., Schlachter Erdg
Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.