ma

Il. zeit
25a Yodins, W., Bauing.
Röfter, A., Kreisamtsleit.
Lütt, H., Vertreter
Schindeler, E., Funkmftr,
Stiba, B., Kranführ. 2
25b Behrmann, M., Verw.Ang.
EHE BEFORE, M., Ob. m
Raabe, X., Ob.Injp.
Winkler, $., Verw. Ungeit. 1
Bilian, A, Kim. T. Erdg,
25c Haar, W., Kanaliteurer
Knittel, D., Waffenwart
Ludwig, R., eig. 2
Beters, D., Kim. T.
lath, H., SA.DOb. Truppf.
<- Apenrader Str. DZ
26 E. üpeteil, Cb., Zandm.
Blatt, A. Schneiderin.
Siewsti, Al, Wo.
Mofjede, F., Reg.Rat a. D.
Stender, M., Ww.
27 E. Wert, W,, Stadtrat
(Wilhelmshavener Str. 25)
Reterjen, H., Kim T.
28-E en MU., Steuerer
a. D.
Meiwes, B., Kim.
Voß, A, Verwalt. Infjpekt.
— 6., Berw.Injpekt. Anm.
29 E. Ramm, ®., Gaftw. T.
Fahrenfkrug, en Tijchler
Herb, 1
Ramm, ®., Sonellaftbert. T.
30 E. Schmidt, ©., Schlachter
mtr. T.
Bauer, D., Kfm. 1
Großler, W., Konfitüren
Lorenzen, E., techn. Angeft.
Beterjen, O., Kim.
Staniewsfy, H., Zimmerer
831 E. Bunts, H., Lagervberw. 2
Bunts, L., Tabakwr. T.. 3
Gier, © ep eren Erdg.
Höfer, E., Wow.
Ay, A., Kapitän &
Mikfieldt, F., Wo.
NRathje, B., Lagerhelf.
82 E. Sucht, $., Tijchlermftr. T.
Böge, M., Kanaljteuerer 2
Blohm, B., Kanaliteuerer T.
Dommajdh, H., Heikmangel
SmookWW., Ob. Dedoffiz.a.D.
33 E. Schi, A., Schlachter-
mitr. (Serbarbftr. 93)
V. Rohwer, M., Hotel T.
National-Lichtipiele 1.
34 geb. 3. Wendenburgftr. 1
<- Wendenburgfir. Z-
35 E. Mogenjen, W., Schlach-
termfir. T.
VBeder, A, Schleujendedsm.
Lohje, H., Kanaliteurer 1.R.. 2
L0o08, K., Mar.Angeh. 1
Mogenjen, I., u. Söhne,
Schlachterei T. 1
— R., Schlachter
MBeter8, C., Kapitän 8
Wollejen, W., Kanalfteuerer2
36 E. Peters, A., Betriebslit. T.
Srunze, C., Wi. 1
Köhn, M., Wiv.
— 9©., Buchhalt.
— Cbr., Wow.
Möller, W., Kanaliteuerer 3
eter8, W., Kaufhaus T.
Nitjch, A., Ob. Funimfir. 1
Trauljen, A., Drogerie T.
Wiek, AW., Sebensmittel T.
<- Durchgang 3. Wulleftr. DZ
37 E. Kieler Spar: und Leih:
Taffe(Sorenkendamm28-30)
V. Michaelis, A, Sparfkaff.
VBorft.
Stadtverwaltung, Verwal:
tungSftelle Holtenau T.
Städt. Lungenfürforgeftelle T.
Standesamt Kiel-Holtenau
Drehler, E., Dipl. Ing T. 3
ee "6. Ob. SH
Kieler Spar- und Seitafle
Nebenftelle VI T.
Klinker, H., Zahnarzt T.
Kanaljtr.
378lumpp, E., a neothele 12
NühsS, Ss .„ Sotje I
Baufch, D., Stubienrat iR
88 E. Soreiber, M., Frau
(Berlin)
V. Günther, W., Gaftw. T
Coch, E., Lehrerin
Dufjdhinsti, SS ‚opilün a. =
Haffe, E., Kapit. T.
Marwedel, ®., Mufithaus T.
89 E. sn omelle, ., Bigarren:
np,
Dill, H., Pol. Ob. Setr. NR.
Kleyer, F., Behörd.Angeft. 2
Knothe, NR., Reichsangeftellt.3
Lauftian, W., Sand. Infp.
Rait, G., Angeft.
Wiebers, E., Krim.Ob.Affijt,
40 E. Raphael, M., Frau
(Hohenrade 5) :
Bröjel, K., Bordfunter
Chrijtians, M., Ww.
SJohannjen, S., Tijchler Erde,
Meinert, B., Kanaliteuerer
Rathie, K., Maurerpol. 2
Schulz, I, Zehn. Angeft. £
Sütel, A., Arbeit.
Teglafi, R, Landjch. Gärtner
Meimann IW., Kanalftenerer
Wiedenhöft, €, Angeftellt.
41 E Seite mann, ., Kapitän
1
eine %. Ww. 8
Kunze, Friedel, Rapierwr. T.
Mabhlitedt, H., Kfm. 2
Schumann, G., Lotfje 2
Schwabel, Se „Wi. %
Söht, H., Lotje 3
StiefE., Ct, Stab8feldiv
Tiedemann, C., Koch 3
42 E. Yacob8, X., Reichsang.
Brotfabrif Kilia
Casper, O., Euer 2
Göttel, A., Fijde T.
ee S. Frifeurgefe.
Kunze, R., Ingen. T.
— GE., Gejhäftsführerin
Schneber, YW., Verkäuferin
Volquarts, O., Hm. Angeft.
43 E. Stadt Kiel
Albrecht, W., Beamter
VBlumfchein, Ch., Frau T.
CH F., Benfionär 2
erner, A., Bez.Schornitein:
fegermftr. T.
44 E. Chriftenjen, ., Kfm.
Köhn, S., Schneiderei 2
Küfjter, E., Kanalarbeit.
Schoof, M., Lotje 4}
Tanz, N., Kim.
Türen, A, Tijhler
45 E. Qud8s, M. et (Nr. 46)
Kairis, S.,
Hanjen, W., Ob. Lotje‘
Marrus, R., techn. Angeft.
Schroeder, $. Schiffamafler
Straßburger, H., Angelt.
46E.En6,LZh.,Konjul(Rendsbg.)
V. Quds, M., Konful T.
10. Boliz. Rev.
47 E. Deutjches Reich
E a (Muhlius-
fer.
VS SER ZOH Be HANTOOFHEN
Lüders, Kanalmitr.
Strauch, D., Hafenmftr,
48 E. Deutiches Reich
Aurich, B., Ob.Feldw.
Dürr, F., Maidinenbetriebslt.
49 E. Deutjhes Reich
Vogler, B., Mont. Injpekt.
50 E. Wafferftrakenamt Hol:
tenau T.
Burmeifter, A., Ob. Maijdhin.
Schmiedeke, K., Majch.Mitr.
51—53 Gärten
<- Kaftantenallee DZ
54 E. Grimm, ©., Holzhdig. T.
55 E. Grimm, &. Kim LT.
se eriftiert nicht
öTE eerie R., Schiffs:

auSrüft. T.
— 128 —
DE Ser nicht
E. Wafferftraßenamt Kiel:
Holtenau T.
Lüders8, H., techn. Infpekt.
Lange, K., Bordfuntker
60 E. Neichsfanalamt T.
Srimm, W., Kim. T.
61—63 ’E. Deutjhes Reich
Grimm, O., Holzhdig.
64 Seemannsheim u. Mijfion
E. Deutjch-Lutherifcher See
mann8sfürforgeberband e.V.
(Hannover)
V. $lingiöhr, K., Diakon T.
65 E. Finanzamt
Dill, M., Wo.
Vollmer, E., Ww.
67 E. Grimm, W., Brenn:
material. . T.
68 eriftiert nicht
E. Deutjhes Reich
Behrens, St., Ww.
70 E. Deutjhes Reich
Thorweit, E., Ob.Reg.Rat
-—- Waurat. I.
71 E. Deutjhes Reich
Schulz, W., Laftfuhrw.
72—76 befteben nicht
77 Kanal-Lotjenhaus Holtenau
E. Deutjhes Reich
V. Warnde, B., Ww.
<- Am Rai DZ
<- Fliegerhorft Holtenau Ze
Kantftraße
Immanuel Kant, Bhilojoph,
geb. 22.4.1724 in Königsberg,
geft. dafelbfit am 12.2.1804
<- Kronshagener Weg DZ
Linke Seite
1—7 eriitieren nicht
9 E HE
ichaft e. S.
u Sean, S. GEGEN
E. Gilebrand, S., Kammer:
13 E. Claajfen, X., Krim.
Inipekt. T.
Schaube, ©. Ger.Referend.
B5E eh on Roftfchaffn.
17 E. wie Nr.
V. Zimm, O., © Boftichafin.
Marren, X., Kim,
19. 29. E einfiedlungs-
genoffenjhaft e.6, m. b.9.,
V. Mübhrke, A., Kranfüh.
21 Haar, R., Land.Ob.Inipefkt
3 SGummert, H., Bez.Schorn-
fteinfegermitr. T.
25V. Schneider, I., tehn.Angeft.
Haufjer, F., Invalide
27 Find, R., ftädt. Kammer:
mufifer
29 DasDe D., Kammermufit,
De SS "StabsOb. Maijch.
31.E. Anobel, F., Beamt a. D.
33-39 E.Gemeinn.Baugenoffen=
ichaft „Kinderfreunde‘
e.6.m.b.9. (Nr. 38)
33 Rreb8, R., Fräfer
35 E. Potthaft, KX., Mechanik.
37 E. Zhomjen, B., Werkzeug.
Ausgeb.
39 Arpe, O., Schneider
41 E. Biederih, W., Arbeit.
43E. Lenz, B., Fuhrwefjen
Kiftel, F., Feuerwehrm.
45 E. Argens, E., Schneider
47E. Müller, A., Buchhafkt.
49 E. Schultes, F., Kalkulat.
51E.Schneider, X., PhotographT.
53 E. Hanjen, H., Buchhalt.
55 E. Rnoop, N., Schneider
Kifter, Y., Verw.Ob.Mt.
57-E U etmanı Y, Lehrer

a. D.
Neumann, H., Volfspflegerin
59 E. Edding, W., BVertret. T.
61 E.Weng,W.,StadtOb.Setr.
63 E. Schubert, L., Lehrer
Mefter, X., Kim.

65 E. Reiter, C., afadem.geprüft,
Landw.

Karlstal.
67 E. Bethte, G., Boftfetr.
69 E. Ahrens, A., Ww.
71 E. Schmidt, A, Baufütht.
73 E. Sachau, Me. Einricht,
75 E. Rongfted, M., Lehrer
77 E RE NM. , Rangiermitz.
79 E“ A SF. Kellner
81 E. Qüthje, G., Frau
Lütje, E., Kraftwbef.
— M., Lehrerww.
83 E. Bfaffe, N., fm. Angeft.
85E. Schulz, E., GoldjhmiedT.
Lbhillipp, G., Boltspflegerinl
Rechte Seite
2—8 eriftieren nicht
10—32 E. Poftbauverein
SG. m. b. ©. (Haffeldietk8:
dammer Weg 39)
10 Hildebrandt, I, Rentner
VBoppe, F., Boftichafin.
12 Wrage, E., Ob.Poftihaffn.
14 V. . Beib, 3 Telegr.Leitg8.
Auf.
16 Schmidt, M., Telegr. Selkr.
18 Qüders, O., Roftichafin.
20 Ladewig, ., Voftjhaffn.
22 Günther, W., Poftichafin.
24 SJohanniffon, B., Kaffiererin
Stender, D., Roftichaffn.
Upleger, M., Sefretärin
26 YJürgenjen, H., Ww.
v. Bugt, A., Boftjchaffn.
28 Seonhardt,A., Poftbetr.Ajfift.
30 Zunau, ©., Boftichaffn.
Treinat, H., Ob.Feldw.
32Maringer, I., Kernmach. 1
Teige, W., Boftajfift.
Häufjer ohne E. geh. d. Bau:
genoffenjch.„Kinderfreunde‘
34 Rlooß, H., Bol.Hauptwacht-
mtr.
36 Chriftianfjen, E., Rraftfahr.
— 8., Gärtner
— ß., Bucdhbinder
38 Tietgen, E., Gefhäftsführ.
40Matthiejen,C., Lel.Ob.Leitg5.
YAufjeh.
42 Nagel, A., Kanzleiangeft.
44 Bölf, A., Autovermiet.
Baffick, ©, Heizer
46 E. Bauer, H., Angeftellt.
48 E. Qaffen, K., Kellner
E., Hortnerin
E. Bujch, H., Bürodangeft.
E. Oh techn.Zeichnerin
Bufjch, M., Aw.
Mannweiler, F., Frau
52 E. Gerbdes, H., Reichsangelt.
54 E. Fahl, H., Stadtajfift.
56 E. Nehl8, W. Buchhalt.
58 E. Floor8, M., Dr. phil.,
Lehrer
60 E. Neben, W., Stadtaffift.
Neben, M., Frau
62 TE Ba Se Sohiffb. Konftr.
Bujdh, E., Frau
a ®%., AR
64 E. Nentjch, M., Ww.
66 E. Witt, &., Tiichlermftz.
68E. Wieben, O., Direkt.Stell-
bertr. 1 RN.
70 E. Schulz, A. Maid. Ingen.
72 E. Bock, H., Poftfjekr.
Walther, O., Kapellmftr.
4 E Schotter, E., Ob.Ing.T.
76 E. Jodhannfjen, C., Handels:
vertret. T.
78 E. Zieke, F., Nadio T.
80 E. Vollbrandt, H., Landes
Hnfpelt. T.
Wagner, W., Schloffer
82 ED Neichsb, Ob-
efr.
84 E. Yun, O., Buchhalt.
Schulg, E., Ww.
86 E. Nicdel, I., Kim.
88 E. Holtmann,H., Mar. Buch:
halt. Erdg.
<- Langenbedftr. Z-

Karl-Müllenhoff-
Weg
(Stadtteil Pries)
oft: Friedrichsort
Prof. Karl Müllenhoff, Ger:
manift, geb. 8, 9. 1818 in Mar:
ne, geft. 19. 2, 1884 in Berlin.
<- Ottomar-Enfing-Str. Zr
Linke Seite
1E ah Schlesw.Holft
m.b.9. (Dammftr. 32)
Ba F., Ob. Ingen. T.
8 E. wie Nr. 1
Steinader, R., Lagermfit.
5 E. Brüfewig, €, Former
7 E Schulze, W., Rundjehleif-
9 E. Wilhelmjen, H., Schloffer
11 E. Qöptien,©., Cletır. Schw.
13 E. Hab, E., Dreher
16:E. Schmidt, &. „Majchinend.
17 E. Plewka, G., Schweiß.
19 E. Holit, N Stoßer
21 E. Kaps, R., Metalldreh.
Rechte Seite
2—6 unbebaut
8 E. Fritjhe, D., Dreher
10 E. Nachbar, H., Schloffer
12°E. Big, Dr Werkmftr.
14 E. Kiugel, D., Dreher
16 E. Rraad S., "Schleifer
18 E. Glüfing, &., Schloffer
20 E. Arlt, E., Pußer
<- Feldmartl D
Karl-Radtke-Str.
(Stadtteil Gaarden-Süd)
Karl Madike w$urde am 9. 11.

19381 in Eutin im Dienfte Der
BewegungdesFührerSZermordet-
<- Otto-StreibelStr. Zr
(Unbebaut)
Karlsbader Strafe
(Stabtteil EImjohenhagen)
Boft: Elmjchenhagen
<- Kieflamp
3 E. Höppner, N., Bantangelt-
ern ” Werkwachtmfit-
5 E. Wulf, W., Bootsfteueret
7 E. Hidde, W., Fuhrbetrieb
Sandtau, K., "Maurer
MBeterjon, a Schloffer
fer
Reblatt, 8 Arbeit.
<- Marienbader Str. Zr


Karlsburger
eldweg
Cu Gaarden-Siüd)
<- Barkauer Weg
(Unbebaut)
Karlstal
(Stadtteil Gaarden-Dft)
Karl Blekmann, Ziegeleibefib“®
Jegte. die Straße aus
<- Werftftr. D
Linke Seite
1—25E, Seundie geb. d.RrupPr
F., MG. Germaniawertt
la Eggers, N., ObWertmftt-
1 Buhr, E., Ingen.
Benzin, M., Ww.

Streif, £., Negiftrat.
9—13 auftellen

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.