87 eriftiert nicht
MSgartirde mit Rüfter-
E Cvangelifch-Iuth. Kirchen:
Gemeindeverband (rnide
Straße 2a)
Senjo, 6, Rüfter 2
E Cvangelij: :Iuth.Rirchen:
ee Kicl(FlämijheSir.2a)
- Chalybaens, 6., Baftor T.
Ha E Hatt, 8. 6. M.,
Frau (Nr. 93)
On een, F. I, Ladibrt. T.
E, Hatt, 8. 6. M., Frau T.
en W., Sadfabrtt, T.
Freitag, W, Yngen. Erde‘,
Uppe, S5., Dr, Ob. Bürger:
mit, a. D.
DE Friceius, E., Dr. med.,
Soöning, D., Lagermftr.
„E. Balleritein, G., Kim. T.1
Döfer, N. Dachves. Mir. T.
ober, €, Wow. 8
X Korb, Angeftellt.
| — Qörtmaun, D., Rentner
( Soiegl, F., Inipizient T. 2
8 „ Benfion T.
| Sol üler, h., Dentift T.
A ceivald, O., Goldjhmieh
N Bat10r Erben
N N Odtte un X. Howe
8 DE SU Holftenfir. 103 I
8 edler, G., Makichneiderei T.
El Büll, & Rentner 5
A 5 3 Kellner
i S Seh en, D., Rentnerin 3
VE BCl E., Rentnerin 2
| Ämberger, M., Rentnerin
Möller, B., Aw. 1
JegorSni, 4 D., Sachbearb. 3
iederquell, M., Rentnerin
Bent, D., Wow. T. Erde
= 6, Br.
— $., KMempnermiftr. T.
— 8., Sohn, InftallationT.
R., Ww.
DD , Bautepnit R 8
, Kempnermftr.
Somleree 8 „ Bordfunk.
i<- N Sohkaan >
NE Böker, N., Frau 1
Dpuhn, %., Dolls idullehe.
| ug eher, „ Ww. 2
E Gier € T., A T.2
4 ürgene € "a r 1
4
4

vohn, %., Gemüfe T.
eecwig, WG... Win
Rob, %., A ange
Wins, € Mechanik,
= ©. N Facharzt
Sander, H., Invalide
Sn , 8. Maurer Krdg,
% Stab! 1 Figareen
03, 1086 €. Sen
tadt Kiel
08 Ahlers; %., Benfionärin 3
s eek D., Buchdrudk.
Queens, 6 , Kontroll.
Du gel, €, Kellner
Nor lit, nn ” gapellmftr. T
Ron A, Verkäuferin
Me Ss vage, Q., Rektor
S Soneider, R , Technit.
Ouldt, B., Souffleufe
tübt. Sk plehens T
% Qowaldt, %., Dr. phil.,
Atlanten Büro
90, E., Tertilvertr. T.
Ange,
en Ad EEE, 5


u
Ds eilt,
‘hal, B.,Generalagt. T. 3
2 Bude. D Bei. T.
, Stadtverwalt.
vd Diarie, Inhalato-
Sonny
Tür, W., Waagenb. 4
ümmers, 8, Sparf. Angejft.
AWriedt, 0 Mar. Sereiberin

Dr., Fachärztin
>> NUN


Holtenauer Str.
105 E. Loge, E., Studienrat
(Ibehoe)
V. Hausvermertung X. Howe
u. Söhne, Holitenftr. 103 I
Artler, N Angeftellt. Erdg,
— D., Wo.
Seffen, I, Lehrer a. D.
Iohannjen, R., Priv. KlinifT.
Yoppy A., Schaufpieler
Martens, Sr NRentnerin
Majehrzad, E., Ww.
Magen, W., Terrazgojchleif.
Oben, C., Rentnerin 4
105 Wiener, A., Dr.,Reg.Rat Z
Wilitermann,. R., Gemeinde:
helferin 3
— MM Wo. 8
107 E. Baulfen, X., Dr. med.
dent. (Virpibftr. 161)
V. Hausvermertung X. Howe
u. Söhne, Holjtenftr.103 I
Gebier, E., Güterfernverk, T.
Sauihildt, ©., Dr. Stun,
Hofmann, K., Ww.T. Erde
Ihlenburg, F., Dr., PE
Lebverenz, W., Kim. T.
Wittmann, I. „Dr.Univ. Brof.
Wolter, B., Funker
109 E. Franken, RN., NRb.Nat
(Mannheim)
Beeje, A., Stadtangeftellt. 1
— 6, Lehrert n 1
Feuerhake, F., DS Bei
vollzieher a.
Hartmann, W., Sberfefons
Hillmann, R., Khotogr. Mitr.
„Künzel, F., Frau
Rave, A., Freg. De D..2
Schönmuth, €, Wr.
Sieblift, O., Zimmerm. 4
111 E. Shoot, ., Hm. Direkt.
(Franffurt a. M.)
V. Grot,9., en
DE,
Dt FF. user Amtm.
Sie Q., Buchhalt,
Kernig, £., "Studienrat 2
Markmann, S., Frau T,
SE $., techn. Infpekt.
Schoof, D., Wow.
IN HAT E Kegminat, D., Rund:
OS ; Dr.phil.
wiffenic. Riff.
SIepfen, D., ShHifsh.
Kelle, B., Kim.
113 E. Baumann, A, RMentrier
(Tegernfjee)
V. Hausverfvertung X. Howe
u. Söhne, Holitenftr. 1081
Claufien, D., Ww.
Drogerie H. I. Sievers T,
Hahnkamp, H., Baftor T.
Hafje, A., Schreibwr.
Sjeimte, K., Orcheft. Mufik.
Kluge, Minna, Wäjchewert-
ftatt T.
Kurth, E., Verwalt.Angeft. 3
Liethmann, Ch., Benfionär
— M., Det.Konftrukt.
v. Bein, M., Wi. 1
Rlep, E., Kupferichmied
Rundt, I., Frifeur KErdg,
Siever8, H., Drogerie T.
„ Wöhit, W., Oberfeldw.
—<- Düppelitr,
<- Rnooper Weg DZ
115 E. Beterfen, WW, Ww.
Nr. 144
V. item F., Gärtnerei T.
Roop, I, Boftjhaffn.
Beterfen, A., Blumen T.
Schmidt-Kabul, E., Bildh.
117. 119 eriftiert nicht
121 E Solten: Brauerei, Abt.
Kiel T.
Klindk,E., Brauereidirektor T.
Nilfon, %, Braumftr. T.
Bape, MM, Fabr. Direkt, T.
128 E. On R., Bol. Rat T. 4-
Alf, W., Staatsanmw. 4
“ Biefel,D., Straßenb.Schaffn:
Roh, HD. Dr. Jur„ Reg. Rat 2

1007
123 Rreifh, L., Kapit. 3. S.
Kröger, H.:B., Rechtsanw. %
Notar T.
SE 9... Dr. arte.
Arzt
Qüth, N ‚Dr, Afilt. Arzt T.
Rob, IM. Dr. med., Arzt T.
125 E. Berteljen, E., Kapitän
(Kollund)
V. Baumgarte, X., Ww. 1
Gebühr, H., Mar. Indent.
Amtimn. a. D. 1
Giejede, L., Frau 3
Srothues, H., Dr. Biblio-
thefsrat 1
Heekt, C., Ww. T. 2
Hikegrab, E., Win.
Hulkidh, I, Boftrat a. D.
Lindemann, A., Ww.
Lila, A., Korv. Kapit. SE
Rode, G., Ob. Ingen. T. 3
Siemerling, ©., Dr. phil.,
Stud. Rat 1
127 E. Rilly, ebe. Architett
:(Schlettitadt)
V. Eetitein, W., Dipl.Voltsw.
(Sophienblatt 11)
, B., ungen.
ARE „Dr.Facharzt T.
SP Sl An
Ieß, A 4
Rauer, A Ruplerimich 4
Schmidt, H., Ob.Landger.Rat
Voß, B., Dipl.Ing, Mar.Ob.
Stud. Direkt. T.
129 E, Bieger, B., Frau T.
Broszat, E., Heizer 4
Mede, E., Korv.Kapit. 3
Mohrbutter, A... Dr., Prof.,
Qberftud. Rat a. D. Erde‘,
Böffel, W., Dr., Zahnarzt T.
Schwendt,E., Dr.,Stud.NRat 4
Bieger, M., Vertret. T.
131 E. Ebeling, M., Ww.
V. Ebeling, %., Dr. med.,
prakt. Arzt T.
Frahm, I, Kutfher 4
Hammerich, A. L., Kaffees
röfteret T.
Knittel, H., Einkäuf. 8
Sümmel, U., Verkäuferin
Maß,‘ Th., Stud.Rat T. 2
Müller, I., Stabsmajchin
Schilling, %. Nrleimngaten
händler
Straub,E.,Dr.,SandesratT. 1
Türen, H. ‚Ob. Landger.Rat 3
133 E. Medlenburg, E., Ww.T.
Gäde, H., Rentner
Kaijer, B., Studienrat T. 3
Looje, Th., Bez. Direkt. T. 1
Schöllermann, %.,Malermftr.
135 E. Bornhöft, W., Hofbef.
S V. Hausverwertung X. Howe
u. Söhne, Holjtenftr. 108 I
Dodven, E., Bankbeamt.
Ehmjen, ®, Saft. T.
Sul F., Reg. Bauinfpett.
Helen, ©, Stadtangeft.
Kurkweil, W., Arbeit.
Veterfen, R. „Ob. Steuerinjp. 3
Reckling, K., Mar.Verw. Ar
Huf.
Somit, ®S., Frijeur
Strien, F., Ob. Kellner ; 2
Bappe,.W., Kfm.
B/IE Hehler,M., Kapit. Erdg.
Charlet, D., Rladierlehrerin2
Dierds, H., Ob. Poftjetr. 3
Kubbetat, &. Konftrukteur 4
Schente, E., Ww. 4
Weißenberg, W., Ingen. u.
Handelsvertr. T, 1
<- Steinftr, >
139 E. Arendt, Emma
(Niemannsweg 23)
Baade, A., Rol. mn Erdg,
Böhmer, $., Kim. T.
Boettcher, D., Dipl. Ing. 3
pn SE Ob. SG
Gebauer, St., Ww.
Siejenberg, ©. Bertidute
A leiter TEC

Holtenauer Str.
139 Jungjohann, Färb.Filiale |
Laddep, M., Poftajfiftentin 4
Martijhemwsty, A., Rol.Ob.
Infpett. 4
Mews, E., Drogerie T.
Deßelmann, S., Rentner T, 2
Schröder, R., Rapt. Qtn. T.
Schütt, E., Nr Leiterin
Stanfewig, M , Ww.
141 E. Beyreis, M., Ze 2
Berner, H., Kim. T.
Gentel, F., Ob.Steuerinfpett,
Schwarz, M., Dr... Brof.,
Studienrat a. D.
Sturm, £., Kapit.Leutn.
143 E. Bidel’jhe Erben
V. ‚Bidel, MA., Töpfermfir.
(Holtenauer Str. 73)
Badewik, D., Ww. 8
Drews, D., Verwalt. Infjpekt.
riedrichfen, W., Ww. 3
Führing, K., Malermfir. | 4
Holdt, G., Dipl.Ing.
Kiene, D. Tapezmitz. T. Erdg.
Kolarezyt, R., Ob. Mafjch. Mt.
Küfer, O., Biolincellift
Lippe, 6, Induftriebed. T.
Maafch-Engelhardt, E., Ww.
Maly, M., Heißmangel 4

Repenning, G., Lehrerin
— Q., Kim.
—3%., im. 1
Tödt, D., Kim.
Wolter, G., Ww. 8
145 E. Delfs, B., Rentner
Bull, W., Od. Zolljetr. 3
Burmeifter, E., Klav.Lehrerin
— O., BVertretg. T.
Dibbert, E€., Wo.
Döring, R., Blirovorft. 2
Graupner, mM. Mar. Fadh-
jchulreft. a. D. T. 2
Harder, K., Heiz. Mont. 4
Hartung, H.Leutn.3.S.a.D. 1
Manthey, E., Tijchler
Scobel, C., Bäderei T. Erde.
<- Csmarchfir. Z
147 exiftiert nicht
149 E.Siegmon, M., Ww. T.
Drejcher, Se De
Embacher, or: Kabit,
Seutn. m 2
Fedden, Aw.
Kramer, A Ingen.
Meyen, H., Dipl.Ing. ve
Gewerberat T.
Mogel, W., Lebensm. T.
Schmidt, ©, Dr.phil., Stud.
Nat 3
Stephan, D., Mar.Ob. Lehr. 3
Reber, D., Tijchlermftr.
— ©. ®., Dr, Stabsarzt T.
IE. Borowsti, N. Gartenbau
153 Bauftelle
155 E. Stiefler, %., Baugejch. T.
157 F Se %B., Baugefch.
T
V. U D., Ww. (Adal=
bertftr. 11)
Gutmann, ©., Dr., Chemit,
Hanjen, $, Rentner
Rothert, A., Klempner
Tralau, F., Steuerinjpefkt.
Wichmann, E., Sraieider
mitt.
159 E. San H., Rechn. Rat
Hagge, O., Konfiftor. Sand,
Mentmiir. T. X
— ß., Mufiktehrerin
<- Hardenbergfir. DZ
161 E. Beamt. Wohnungsverein
e.6.m.b.9. (Rarlitr.13. 15)
ee En Studien-Rat
use, &.
D.
Gmbete, W., Lebensmitt. T.
Hornen, M., Opernjäng. 4
Schwandt, 6. Gen. Sand{oh.
Verwalt. Direkt. a. Del
163 E. Rathje,S., Buchhaltrin.
Brods, SC am
Sinn, ©.,
Seh wetAnn Mar. Stabsing.
Reg. Amtm.
2

al. Teil
165 E. SANT Dr, Fach-
arzt T.
167 E. Rump, F., Prokurift T.
Lah, R., Korv. .ftahit. (na)
Subr, N,
169 E. Benpingien, ©. daklın
Dorn, £., Berw.Selkret.
Godberjen, H., Boitinjpett.
Henningjen, D., Vorhandwerfk.
<- MNettelbedfir. DZ
171—175 E. Gemeinnüß. Gm.
b. ©. zur Schaffung v.
Wohngelegenh. f. Reichs»
angeh. (Berlin)
171 Beder, F., Ob.Steuerm.
Hopp, W., Ob.Stabsmajchin.
Sobannien, H., Waifenwart 2
Mücker, E., Beamt.Anwärt. 1
Mäusking, W., Injpekt.
Michaeljen,D., Stabsbootsm.
Möbhring, H., Ob.Mecdh.Gefr.
Nickkijch, K., Waffenivart 1
171a Hagen, W., Stabsbtöäm:
Hoffmann, D., Stabsmajchin.
Lange, I, Ob. Werftbucht.
Nigjche, O., Mar.Ob.Maijd.
Valentin, G.,Matr. Stahsgefr.
Veil, H., Milit.Anwärt.
173 Froft, E., Ob.Majcdh. Erdg,
Rech, H., Majch.Maat
NRomahn,H.,Stabsfignalmftr.
173a Deten, Y., Beamt.
Duchow, W., AA DeralE
YUnw.
Fijcdher, S., Ob.Majch. Mt.
Kröning, F., Bermwalt. Beamt.
Nimmerich, N., Waffenwt.(A)
Bruch, E., Bootsm.Maat
175 Eggert, R., Ob. Majcdh. Mt.
Gärtner, R., Stabsfeldw.
Sumdeau, Th:, Ob. Mafjch.
Hofmann, X., Ob.Maijch.
Neumann, W., Matr.Stabs=
gejreiter
Ramm, R., Ob.Schreib. Mt.
Scheibler, A., Ob.Stab3Mitr.
AWylepol, H., Ob.Funkmftr.
177 E. Nöhl, K., Rentner 1
E. Nöhl, E., a 1
SOEeMAET „Lehrer: 1
Köfter, R., Wim.
— ®, Sur Schiffsing.
Mag, W., Mar.Ing. a. D.
Möller, W., Ww.
Nathjen, E., Zollinfp.
Schulg, H., Steuerinfpekt.
Wellendorf,H., Ob.Steuerm.
179 E. Bocich, Gefchw., Eigenr
tüm. (DüvelsbekerAWeg 29)
E. Wüftnet, H., Ww. 4
Arpe, M., Wi. 4
Bengien, F., Stud.Rat
Bürger, X, eg. Baurat
Stobwaffer, Q., RaHENON
T,
Wege, H., Dipl.Ingen. 2
181 E. Stau, N., Rentner
V. Kurzweg, F., Rentner
Breittjchneider, H., Ober:
Bootsm. Mt.
a VBerforg.Anwärt.
Claußen, SG., Kim. 4
GSorghau, SG., ffın. Angeft. 3
Heinemann, BD. Blum. T. 2
Hornburg, D., techn. Zeichn.
” Orthmann, 6., Schuhm.
Bilz, K., Stadtangeftellt, 4
Rhode, X., Steuerinjpeft,
Schambach, H., Stenotypiftin
Sieber, G., Ob.Maich.
Sana W. Schlach=
termeifter T.
Stühmer, E., Ww. 1
=<- Rleiftftr. DZ
183—193 Dearine bau amt
E. Fistu
VA Year Standortvermwaltg.
Kiel
183 Marineftandortvberwitg. T.
Marineftandort Bauamt T.
Wittlake, A., Mafchinift T.
185 Soldateniamilienarzt

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.