4 Jürgenjen, O., Rentner
elting, €., Ww.
Oberg, W., Rentner
Köhler, R., Rentner
Koppmann, F., Wo.
Senz, %., Ww.
Seffau, ©., Ww.
Sipfius, M., Wın.
Sunau, Ch., Rentner
HE an Rentner
er, $., Frl.
Meyer, E., u
jemann, E., Ww.
Obdefey, B., Rentner
Beters, M., Rentnerin
Dggenjee, X., RMentner
Miejenberg, €, Ww.
Noer, M., Renimnerin
Nölchtein, K., Wow.
üren, S., Rentner
Schröder, W., Rentner
OÖwenjen, Gejchw., Rentner
taad, El., Mentnerin
töden, Ch., Rentner
uhr, W., Rentner
3ambien, Ch., Nentnerin
amm, S., Ww.
Tant, A, Rentnerin
Zaujendfreund,4., Rentnerin
Zei, M., Rentnerin
-Zdhun, O., Frl.
Cgner, F., Nentner
AWiltens, A, Nentner
ittmüß, %., Nentnerin
Kronshagener Weg >

Hohes Tor
— (Stadtteil Neumühlen-
Dietrichsdorf)
Poft: Ellerbet
Flurname in der Gemarkung
Neumühlen-Dietrichsdorf
<- Ydvensring DZ
- Friedhofftz. Z
<- Strohredder DZ
Hohe Straße
ON der Holitenftraße zum
berg iteil anfteigende
Straße
<- Holftenftz. Z
6 Sinfe Seite
"UNdftüc, geh. zu Holftenftr. 82
<- Mübhlenbad >

} TE EÜitiert nicht
RE


4 p Senwegroßhdia. T.
4 E ls MD 0DIG: T.
E" & Müblenbach 16
lauberg, E., Kauf.
7 (Doliten{tr.. 82)
lauberg, C., Nafiermeffer:
3 gu abrit. T,
5 RK uitelle
Schumann, F., Buch:
Spidermftr, T 1
m . 2
Cr Chr., Buchbin:
<< Rurze Str. DZ
6 Nehte Seite
Tunditüe, geh. 3. Holftenftr. 80
ES Mübhlenbach >
tadt Kiel
2a E Stadt Riel
” Danjen, 3., SG. m.
b.'9Q.
Maßen, B., Mempnermftr.
Sethte, ©
, €, 3 2
quad, S., Dojenichließ.
S Mm, Bertha, Zigarren
SOuiterzeit, W., Heizer
8a F., Clektrojchweiß.
14 g Ceitehen nicht
berfohren, X, Frau
Ss Bismardallee 17)
teens, votfbrt.
(Doljtenjix. 68)

Hohenzolernring
16 E. Gerbrandr, Iunghans
& Co., Kommanbdit:-Ge:
jellfich. (Fleerhörn 1. 3)
Bakowsti, K., Brenner H.
Bärnchl, H., Helfer 9
Engelland, F., Kellner
Cmers, F., Hafenarbeit. H.1
Örimm, X, Steinträg.
Iwers, Wi, Arbeit. HK. 1
Kirh, E., Arbeit.
Kiftler, F., Wo. H; 1
Kohlmorgen, H., Steinmes 1
Rolls, E., Invalide 3
Laffen, O., Korbflecht. H.Erdg.
a Waffenmftr,=
eh.
Möller, B., Handelsm. H.
Moltig, M., Ww, Hy
Monin, A., Maurer
Nordftröm, W., Arbeit. H. 2
Rech, A., Stiderin 1
Rath, M., Schriftjeß. 2
Rogge, W., Ww.
Romahn, I., Ww. 1
Rubin, E., Invalide H.3
Sattler, F., Arbeit. 1
Thies, D., Arbeit. H. 1
18 E. Beterfen, O., Schneider:
mftr.
Marfmann, W., Arbeit.
Meinke, F., Seejandhlg.
Beichel, A., Maurer Erdg.
20 E. Matowsti, I, Eijen-
waren T. 1
Makowsti,W.,Majchinenb.
22 j. a. Treppenftr. 13
E. Wagner’iche Erben
Boyfjen, I., Hafenarb. 2
Harloff, H., SGaftw. T. 1
Thomas, B., Ww. 2
Wagner, Q., Safjtwv. T.
<- Zreppenfir. >
Hohler Weg
(Stadtteil Neumüblen-
Dietrichsdorf)
oft: Cllerbef
Früherer mit Knicks eingefaßter
Feldweg, anfteigend nach dem
Kirjhenberg und nah Marga-
retenhöhe
«<«- Tiefe Allee >
Linke Seite
Bauftellen
9 E. Stadt Kiel
Schule
Schönemann, S., Lehrer T. 1
Wilferling, E., Lehrer
Bauftellen
Nechte Seite
2 Bauftelle
4 E. Bauer, H., Schneidermftr.
6 E. Pries, R., Schuhmmftr,
(Schönfirchener Str. 10)
Arps, E., Majcdhinenjhloff.
Reined, I, Schifszimmerm.
Schulze, W., Elektroichweiß.
8—12 E. Schönalı, W., Gaftw.
%
Schneider, F., Bohrer 2
Wagner, E., Rentner
<- Steintamp
Bauftellen
<- Yoensring DZ
<- Sanger Rehm DZ


Holmannftraße
(Stadtteil ENerbet)
oft: EMerbef
Nach dem Admiral Hollmann
benannt
<- Berftftr. >
Linke Seite
1 E. Arbeiter-Bauverein -
Kiel-EMerbet
Matthiejen, W., Werkmftr. 2
Trauernicht, H., Ing.
Weigand, B., Werknftz, 1

— 105 —
3 E. Seidel, H., Ww.
Steinhagen, W., Bürohelfer
5 E. Schlappfobl, A., Modell:
tijchler
7 E. Orap, M., Wim.
Ehlers, W., Kraftwführ,
Wahrdujen, A. Wirtjchafterin
9 E. Wollidhläger, V., Ww.
11 E, Nicolai, F., Techn. Reg.
Infpett. a. D.
13 E. Sprenger, M., Betr.Ing.
15 E. Wüftenberg, K., Büros
angeft.
17 E. Ehlers, &%., Lehrer
Brumm, E., Frau 1
19 E. Rraufe, R., Kalkulat,
Saatmann, $., Wiv. 1
21 E. Brey, W., Rentner
Arp, D., Bootsbau.
<- Prinzenftr. >
23. 25 E. Schneefloth, A., Ww.
Kluge, H., Bäckerei
27 E. Prange, F., Mentner
Schulg, W., Propagandiftin
29 E.3ajadacz, FF. Holzichnigerei
(Möllingftr. 5)
Beterfen, W., Schmied
Raufer, W., Bäder
81 E. Zhon, H., Mentner
33 E. Stüve, ., Ob.Dedoffiz.
a.
Di
33 Streder, W., Schifbauer 1
35 E. Urp, C., Schifszimmerm.
Arp, E., Ww. 1
37 E. OGrie8, Yoh., Rentner
Heu, K., Kalkulat.
<- Probiteier Str. DZ
89 E. Dinfe, K., Dodmftr.
Börner, A., Rentner x}
41 E. Rug, A., Frau
Ruß, A., Schneider Krdg,
43 E. Stieper, M., Schneiderin
Köpke,E., Schloffer
45 E. Storjohann, &.,
Kolonialwr. T.
147 E. Wiedhmann, R., Frl.
Münger, B., Majdhinijt 1
Wiechmann, A., Ww.
49 E. Jöhne, C., Invalide
51 E. Steinbod, %., Werftbuchh.
53 E. Göttiche, $., Keffelihm.
Maeder, H., Schmied
55 E. Subhr, ©., Spielleit.
V. Kuhn, D.,-Wiv.,
57 E. Grabbet, M., Ww.
Höhn, G., Kraftmwiühr.
Winkelmann, ., Arbeit.
59 E. Saenger, C., Mechanik.
Saenger, A., Berfich.Angelt.
61 E. Schmidt, M., Ww.
Saffte, A., Kauft.
63 E. Mir, R., Rentner
Anhäufjer, €., Elekftromont.
Sievert, F., Arbtrin. 1
65 E. Timpfe, R., Malermftr.
Hoffmann, G., Tijchler
67 E. Affeldt, F., Technik.
69 E. Nepenning,H.Fın. Angeit.
71E. elitan, O., Mar. Ob.
Wert,
73 E. Gafffe, A., Qebensm. T.
Neumann, D., Majchinift
Rechte Seite
2 E. Zhöm, B., Invalide T.
Hofmann, W., Ob.Majch. Mt.
v.Orbe, E., Hilfswerkimitr.
Diter, H., Elektrovorarb.
4 E. Hanjen, G., Torp. Kapit.
Leutn. a. D. 2
6 E. Witt, M., Ww.
Sronoftay, E., Wi.
8 E. Dahm, C., Gefch.Fübhr. T.
Schwarztopf, G., Buchhalt.
10 E. Brandt, O., fm. Angeft.
Willgerod, F., Bürvangeft.1
12 E. Septhien,-H., Mafjchinift
(Smwinemünde)
Strud, I, Dreher 1
14 E. Holz, W., Stadtinfpekt.
(Schöntkirchener Str. 61)
Holz, E., Obermitr. a. D. 1
Schwidert, £., fm. Angeftell t.
16 E. Schmidt, N., Mar. Wert:
; führ, a. D.-

Holjtenbrücke
16 ®roth, H., Ww. 1
Prien, W., Betr, Buchhalt.
18 E. Brakel, K., Mar. Ob.:
Werkmftr. X
R., Mar. Ob,
20 E. Sell,
Wertmftr.
Haufchildt, W., Hm. Angeft. 1
<- Prinzenftr. DZ
22. 24 E. Stodfijch, W.,
Schlachtermftr. T.
Hoffınann, K.,Schlachtermiftr.
26 E. Blindenfürforge-Haupt-
verein (Nönigsweg 80)
V. Kühn, Direft.
° Boyfen, M., Wis.
28 E. Wahrenhurg, F., Tafler
Kolberg, E., Wu.
— ., Seemann
30 E. Mündow, €., Invalide
832 E. Nühs, I., Fihr-Majchinift
34 E. Rößich, A, Wow.
36 E. Nojfius, C., Schlachter
38 E. Wieben, E., Hm. Angeft.
40 E. Meyer, H., Schiffszimm.
42 E. Rüß, F., fın. Angejt.
42a E. Arbeiter-Bauverein
e. 6. m. 6.9. (Prinzenftr.
Nr. 26a)
Doovie, E., fm. Angeft.
— $., Invalide
44 E. wie Nr, 42a
V. Wie, K., Verforg.Anwärt.
44a _V. Wannhoff, B., Ingen.
46 E. Wander, O., Mar.Kuft,
Ob.Wachtmftr,
Haefte, H., Ingen.
Wander, D., Mar. Yuft.=
Wachtmftr.
48 E. Wulf, W., Kraftwführ.
50 E. Sangenhmwadt, D.,
Werkmftr. a. D.
52 E. Gräbhlert, F., Rentner
Hofmann, A., Frau
54 E. Prien, C., Rentner
Göttiche, D., Helfer
56 E. Gülf, A., Schuhwr.
58 E. Begler, H., Invalide
Begler, D., techn. Angeft.
Benter, E., Maurer
60 E. Schnad, R., Nieter
62 E. Hanjen, E., Prüfer
64 E. Zhom8s, M., Www.
66E. Schmubl, H., Schloffer
68 E. Hub, I, Ingen.
70 E. Blum, E., Ww.
72 E. Rrabbenhöft, X., Invalide
Redmer, I., Motoren{hloff.
74 E. Huß, S., Werkmitr. 4. N.
Huß, W., Schloffer
76 E. Andrefjen, -A., Wi.
78 E. Stade, A., Kaffiererin
80 E. Drewes, K., Dreher
82 E. Menz, Ch., Ww.
84 E. Ray, O., fm. Angeft.
<- Gebhardftr. >
Hollwijd
(Stadtteil Gaarden)
Unbebaut
Holftenbrücke
Die Straße entftand durch
BZujchüttung der fkanalartigen
Verbindung des Kl. Kiel8 und
des Hafens. Im ScOnittpunfkt
der Straße ftand früher die
alte Holftenbrüde, das Haupt-
eingangStor der Stadt
<- Rehdenftr. Z-
Sinfe Seite
1 E: Ahrens, W., Blumen T.
(Arndtplag 3)
3 E. Barbft, E., Leder (Quijen:
weg)
E. Roßmann,B.,Briefmarf.
Anderjon, H., Uhren
5 E. Rlauder, E., Buchhdlg. T.
E. Schul, M., Frijeur T.
Stolze, Q., Frijeur
XI. zeit
IE. Nordifhe Baugejellidh.A.G
(Hamburger Chauffee 38)
„Sphinz“ Fahrräder, Mufikz
waren, OH. Alt T.
11 f. au Holftenjtr, 34. 36
E. wie Nr. 9
Lämmerhirt, F., Frifeur T.
Weipert & Co., Tertil. T.
<- Holftenftr. Ze
13. 15 geb. 3. Qolftenftr. 31
17 geh. 3. Wall 1
<- Wal Z
Handelshafen
Fähre
E, Stabt Kiel
Katzunge
E. Stadt Kiel
Hatenbetrieb u. Emerführerei
„. m. b. ©., Spebition
u. Stauerei T.
RBavillon
E. Wöhler, S., Handel8sfr.
(Kirchhofallee 64)
<- Kieler Hafen D
RNedhHte Seite
<- Willeftr. Z
2 Bauftelle
4 E. Schlesw.-Holit. Bant,
Kiel T.
Börm, E., Rentner
Lubiß, O., Hausmitr, T. 4
Roth, B.:E., NMechtsanw.
u. Notar T. ; 1
Schlesw.:Holft.Brandgilde T.
Sepumacher, 3..Dr., Zahnarzt
Schütt, €, NMechtsanwalt
u. Notar T.
E Schleswig-Holiteinifche
Bant T.
®., Dr. med.,
homöop. Arzt T.
Böhmer, E., Geldjchränke T.
Beedling, &€., Bantdirett.
. 3
Bündgens, A, Dr., Rechts»
an. u. Notar T, 2
Beterfen,H., Immobilien T. 2
10 E. v. Bremen, E., Ww.T.
E. Schnoor, W., Kim. T.
V. Hausvermertung I. Howe
u. Söhne, Holftenftr. 108 I
Allianz u. Stuttgarrer Verein
Verlicher. A. G., Bezirtss
direkt. T,
Behrndt, W., Art. Buchführ.
Desler, I., BVertret. T.
®ocpel, M., Blechinftrumen-
tenmachmftr. T.
Srenzdörffer, W..Leihbücherei
Hanıdurg-Mannheumer Ber].
N.G. T.
Herchenröder, F., Frifeur T.
Kaufe Auguite, Konfitüren T.
Niehuhr, A., Dr., Zahnarzt T.
Plath, W., Veri.Beamt.
Sradtküche, Inh. €. Doberich
Mittagstiich T.
Wader,D., Dr., Rechtsanw.T.
Werner, H., Rechtsanw. u,
Notar T.
Werkluftihuß, Bez.
trauen8ftelle T,
Babel, R., VBantkfommiff, T.
12 j. a. Holftenftr. 38, 40
E. eh, Spegialgesch.
Allgem, Elektr, Gef. T.
Allgem. Eleftr. Gef, Schiff»
baubüro T.
Hahne, B., Rechtsanw. u.
Notar T.
Stolz, A., Kim.
<- Holitenftr. Ze
14 geb. 3. Holftenftr, 38
16 E. Roßmann, R., Staatl.
Lotterteeinnehm. T,
Doje, E., Tabakwr. T,
Oberg, K., Mittagstijdh T.
Schulz, M., jun., RundfunkT.
Vahder, O., Rohn.Betr.Ajfift
I, 8

©
kn
Vers
H.2

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.