mm


64 Reller, X, Nentner 2
Sucaffen, 2, Rentner 2
Möding, Cor, „RentnerinErdg.
Schnobr, H., Tijchler 4
Sell, €, SFuftitutwärt. 8
Sopb, &., Rraftiogtühr, 1
Wulf, E., Kim. T. Erdg.
<- Rirchhofallee >
68. 68 eriftieren nicht
E, Rrnger, M., Ww.
(Ausland)
“ Dausverwertung %. Howe
u, Söhne, Holitenftr. 1081
Harmöftr.
82 Höhme, B., Ingen. 3
Kloth, = Lofomotivführ. 3
Otte, 6., an 1
Schnoor, M. „, Feinmech. Mit.
Stampff, De Technik. 1
N H., Buchhalt. 2
Warrlich, K., DS Schorn:
fteinfegm{iz, T. Erd;
Draheim, % „Ob. Decoffiz.
3
Qi0e m , Ob Voftichafin..
Rönle E 8:6. „Tertilwr. T.
Schmfuhl,” ©., Devtf. Sach-
DEE F., tehn.Setr.a.D.2
SO PTODLRL Maich. Soon
Wechwert , M., Frau 1
mE, MO
E. Yenjen,&,, Gefchäftsführ.
(Saarbrücenftr. 38)
Armonat, O., Kim.
Arending, F., Angeftenlt. 3
Al, $., Ob.Boftfekr. a.D. 1
San B., Kuticher
Sul W., Matragen-
Son AM, Maurer
net, $., Bantheamt. 3
; Nr &, Stadtvermeff.:
2
ME S Sun, M., Wmw. 1
Deitet, Cb., Kellner 4
efgräf, M., Ww.
X (mann, ©., Betriebsmitz.
SE €, Blumenbin-
Erdg.
Rod nn "Boftaffiftentin
Ne > Voftinipekt. a.D. 8
S ee, R., Ob. Zollietr. a. D.
Sue &. Telegr.Infpekt. 2
je, F., Wegemitr. T. 1
EtSbi619,G. Sot.Führ.a.D.
DA X. Rüäjegroß:
V Sausverwertung I. Howe
Be 4. Söhne, Holjten{tr. 1031
8 aus, „ Frau Erdg.
Kane R., Boftajfiftentin
, atitens, MM, San 2
Öiefete ©,
Rn 8 Ob. Werftbuchhalt.
Mi ., Bauingen.
el , M., Prokurift 3
Sec E, Stenotppiitin
Scura, E., Rentner
aim W., Holztim. T. 3
Krank che Erben .
nd ade, D., Frau 8
Big im. dl Angeft.
lajen, EM fm. Angeftellt.
ien, F., Baderin
üniedi, 8 A 3
trafanft.
Wachtunftr, B
Sehnemann, S ‚Sn ST
© A, Buchhalt. Erde,
Sdlotjerd, © Dit
Sandın
ode, &, Wo.
80 Bas "mM. mw. Erde,
dell Rabbengit, Do, Hr. Anz
tg, W., Berw. Infpekt,
S Meise iS Ds, N na
, uchhalt.
Mohrdieet, F., Lehrerin iR.
Nieljen, ®.,
Betetjen, Ne 2
Sohlüt
Sa RW. DBerftdirettor
V. A Seate
rt, E€., Zijchler Erdg.
Yuan Berwaltungsinjp. 2

B,
84 E. Rraufje,“ F., Mittelichul:
Tehr. a. D. Erde.
Ahrberg, W., Ingen.
Behnde, A., Konreftorn a.D.
SE „Reichsb.Ajfifjtentin
a. D.
— S., Poftaffiftentin a.D. 1
Horn, A., Leutn. d. M. a.D.2
SLangfeldt, $., Bol. Haupt
mwachtmftr. a. D.
Schmidt, Ch., Poftinjpekt. 5
Stales, I. „Straßb. Schafin. 4
Staad, D., RNeichsbtk. Oh
Bählmftr.
86 E. Sievers, A., Wow. 1
Asmus, IW., Poftinjpekt. 3
VBlöder, E., Ww. A
Fad, %., Angeftellt.
Son RE %., Verw.Ob.Infp.
Yägen, BD .„, Boftinjpekt. 3
Kunft, A., ” Schloffer 4
Rohde, D., Pol.Ob.Injpekt.
Wallner, X, Bücherrevif. FT
88 E. Barkmann, N., Kfm. T.
Brammer, R., Wow.
Büttner, E., Ww. 2
SIohannfen, S, Kim.
— W., Bürovangeftellt. 4
Meier, C., Ww.
Meyerhofi,A., „Behörd. Mai
Theufen, &., W
90 E. Rortum, D m.
Blaszhewsk, e Bauing. 2
Caritenjen, %., "Qehr. a. D.
Chriftenjen, H., Wi.
Heyden, W., Filialleit. 8
Kaljtröm, H., Lehrer a. D. 1
Kortum, 6., BPoft= Kraftw.
£
übt.
Kropp, H., Lehrer
Kußky,D., Juftizinjpekt, a. ee 3
92 E. Walter, F., Ww. Er
Bebenfee, A., Steuerinjp. 1
Große, W., ©. EMI 3
Hänfel, € 8 Erdg,
Harleß, E., Shaun 2
Neumann, % Wertmftr. 4
Schlag, A, NReichsb. Ob.
Selr. a. D.
Are F., Dipl.Handel8-
Tehrerin 1
Werner, %, SGew.Ob. Lehr.
4 E. Germain, G., Mai
Baumftr,
\'A N ae eng S: one
u. Söhne, Holftenftr. 103 1
Harmwerth, E€., Stadtangeft.
a. D:
Iöhnk, K., Bädermftr. 4
Kahl, W., Verw.Beamt. 1
Kleinhammer, E., Ob. Leutn.
(Ing.) a. D . Erdg.
Möhl, H., Sportwarf
Michaeljen, B., Ww.
Schnell, fe Schloffermftr. T.
Ulbricht, Ob. Mafjchinift
9% E. aller W., Schlachter»
meifter T. 1
GEinfeldt, H., Angeftellte 3
Hanfen, ne Wi.
OH „„ Rol.Setr. 2
Kahlert, W. "a NRathjen,
Sroßjchlachterei T
Kohn, W., Maler
Kuchark, BB. Arbeit. 4
Siegmund, L., Wi.
Wellnig,W., Bollinipett. a.D.
98E. Hermann, D., Bürodorft.3
Anders, B., Abilgäleit.
Baars, Fu Terrazzoarb. 4
Bahnjen,&. „Ob.Landesinjp.1
Dittbrenner, X., Schmied
Freefje, N Stadtob. Setr. 2
— Ch., Reg. Infekt.
Henke, Al., Hm. Angeit.
Holße, A., Ob. Selbe
dahn, M., Wi.

ZA
98 Jahn, S., Ingen. 1
Mautthes, N. Lagerarbeit, 4
Trettin, M., Ww. 8
Woortmann, C., Studienrat
<- Scüßenwal
<- Schüßenpart >
100. 102 erijtieren nicht
104—122 E.StadtHofter T.
Dinie, Ye Hausmitr. z
— jun., X, Feuerw.Anwärt.
Lonys, A., Rrantenjhweft.
Schramm, $., Pförtner
<- Baltrow{tr. Z-
124 E. Wörpel, W., Bäder:
meifter T.
Carftens, G., Boftinfpett.
Dibbern, 3. Schuhm. Erde.
a e Pd., Rentner 1
Jäger, W., Hın.Abteilgsleit.
Schmidt, $., Schneidermftr.
Schulg, &:, oftatfitt. a. D.2
St
Trutichel, R StabbQnipelt,
Verdi, E., Angen.
Women, 6, Mar. Ob. Setr.
126 E rs SI. Zijhler
damit, H., Landesamtm. 1
Böttcher, €, Land. Infjpekt. 3
Chriftenjen, €. „Sehrerin Erdg,
Fiting, O., Ob. NO EEEUCE
Mennide, P., Bol.Amtm. 2
Möller, F., Rentner
Müller, A, Iuit. Sekr.
128 E. Dir, O., Schneider
Bünz, W., Fachlehrer 8
Follmer, H., Lehrer 2
Gerfe, H., Verfich. Büro T.
Mordhorit, H.Kammerjäg. E
Bete, Ch Ww.
., Lehrer a. D. 1
Sülau, € xuftiziett. 8
130E. GetoAMinna Benfionär,
GSiefe, B., Verw.Angejt. 2
En $., Bilanzbuchh.2
Kurth, 6. , Kuit. Setr, 8
Nebendabl, W., RNRohn.Setr.
Schmoll, F., Kim.
Wehner, M., Angeftellt. 3 |
Witteborn, E., Frau 1
132 E. Arp, A Maurerpol.
Dabideit, N., Strafanft.Ob.
Wachtmftr.
Hallander, A., Kfm,
Hamer, & A
Hedrich, €
Lüddens, A ‚Soßäroulehee
Meyer, M., Ww.
Meufchel, A., Bankheamt. 3
134 E. Feige, L., Frau
(Forftweg 21)
V. Hausbermwertung X. Howe
u. Söhne, "a 1031
Dierberger, A., Kim. 3
Hauberg, W,, Frifeurgefeh.
RoSlowsly, H., Ingen. 4
Nagel, W., Om W
Nerong, X., Lehrer
Veinemann, ©. Ingen. * 4
Beterfen, M., Haustwart 8
U $ Korv.Kapit.
RMauer, G., Wi.
Rieden, © Helf. in Steuer:
jachen T.
fen Gemwerbe-Ob. Lehr.
Thomas, R., Mar.VBerw.:
Angeftellt.
Zbhomfen, C., Lehrer 2
Venodhr, K., Stadtpol.Amtm.
Wieje, M., Www. 4
<- Haffeldiefsdammer Weg >
————
Harriesitraße
Dietrich Harries, Prediger an
St. ep in Kiel von
1872—1887
<- 8önigsweg >
Linke Seite
1 F EISner’ihe Erben
V. Elsner, Berta, Lebens:
“mittel
OH

ws

Harriesftr.
1 Anderkon, A., Fed. 3
VBeder, H., WW. 2
bo. Boritel, H., Benfionär 1
Buffe, W., Milchhdig. Erde,
Hegemann, D., Rentnerin 3
Lenger, F., Angeftellt. 1
Mohr, H., Rentner 4
Steffens, D., Ww. 4
Wichmann, X, Angeftellt. 2
E. Möller, Meta, Sekret. 1
E, Möller, Minna, Frl. 1
Sramtau, W , Schmied 2
BE ®., 8400 4
Arufe, N , Mierdehdl. Tu
Lüth, © "Sohzarb. 1
Mordhorit, Si Kajfier. Erde.
Naß, Ch., Tijchler 8
Neigel, D., Former
NRiftenbieter, S., Schmied
(2
Strajchemwsti, A., Meijter 3
5 E. Wil, . Ww. 2
V. Sohahn, K., Nieter 2
Badehorn, H., Qagermitz.
VBengtion, O., Angeftellt. 4
Blumenthal, E., Angeftellt. .
Dankert, en Ww.
Frigiche, E., Stemard
Heinze, NM, Ww.
Hosmann, M., Ww.
Otto, KL, N Dedofftz. a T
Pribyl, W., Maurer
Schulg, Rn, Invalide 4
Seemann, ® Ww. 4).
— 9., Kutjcher
Wanter, da, Wi. 8
7 E. Wulf, F., Boftbetr.Aff.
Arp, D., ee Erdg.
Baaich, F., Ww. 2
Bergmann, D., Dreher 3
Dittmann, S., Schlachter 4
Karften, A, Wachm. 4
Knura, De GSejhäftsführ. 1
Misfeld, M., Ww 8
Morig, ® Schneider 4
Stender, W., Kutfher 2
Walde, R., Klempner 1
E nn ‚3 Dofe
meijter (Nr. 11)
Bo, F., Rentner 8
Dittbrenner, A, Verkäuferin
AM,
Cdmann, al. Maurer Erde.
elledhner, A NRohn. Arbeit.
üntber, B., Ww.
Hatendabhl, A., Ww.
Heide, M., Frau
Xatols, R., Steinträg.
NRabdant, %, Seemann
Reefe,
Barth, A.,
11E Simon 6, Schloffe:
mftr. T.
iedler, N., Mentner
uinand, $. et
Rohberg, SI, Wo.
Maibaum, H., Rentner 8
Ertl W., Mol
Sch
Orlet, N., A
©
nm
SS DE aan
Beterfjen, M., Ww, 8
Neicharbt, E., Dreher T
Rühmland, $. Kraftfahr.
.Voth, D., Monteur 4
18 E. Majcheif, %., Rentner
Ahrens, E., Ww. 4
Bendfeldt, H., Kraftwführ. 3
Bondy, Ss Arbeit.
Brüfy, D., Wi.
u) M., Dreher Erle
Ehlers, L., Wo.
Friedrichjen,D., olSgehtin
Hanfjen, D., Rammer 1
Krawutichte,R., Feinbledhner.
Möller, W., Rentner
Müller, W., Arbeit.
Vogler, W., Arbeit: 8
45 E. Stüder, D., Kim.
(Brunsbüttel)
V. Hohn, H., Buchhalt.
Dohrendori, Dr Bol. A
mwachtmftr, a. D.
” Peffel, RN., Bühnenmftr. 3
Meinkens, 9. Erpedient 4
Steffens, O., Telegr.Leitg8:
Auffeb. 8N. zei
17 E. Brader, A, Frl.
(Möllingftr. 18)
V. Wagner, H, Malergefch.
Anders, A., Invalide 3
Arp, E., Ww. 2
Baumbhage, H., Angeft. 1
Bittermann,W. DS
Iwer8, H., Arbeit.
Reimer, E., Kontroll. 3
Nieper, E., Rbhn.Bedienit. 2
Nüjchmann, E., Dachdee.
Schwien, O., Arbeit. 1
19 E. Govemann;D.,Kupferfhm.
Bädeler, F., Rentner 4
Diekmann, B., techn. Angeft.
OH „W.,Heizer Erde.
vemann, R., Hebamme 1
Wittmaad, Chr. „Werkunftr. 2
21 ED Kupferfhnm.
(Nr. 19)
Meyer, A., Eleftromont. 4
Niffen, © Schloffer 4
Plehn, H., Majchinenfhloff.
Pohl, F., Schriftjeb. x
Preger, F., Arbeit, Krdg.
Ruge, B., Wi. 3
Schröder, H., Www. 1
Schwee, X., Rentner 3
Seidel, W., Schloffer 2
Störmer, S., Rentner 2
23 E.Spiedermann, H.,Rangier-
aufjeher (Schierenfee)
V. Gejchonte, €., Frau
Eirmbter, F., ‚Kalfulat.
Sejchonke,R., Berw.Ob.Maat
Hark, D., Wo. Erdg.
Herzig, RN., Kim. Erdg.
Iwer8, I., Rentner 3
Knipphals, K., Klavierb. 1
Kolberg, H., Kranführ. 4
Bape, H., Invalide 3
Pohl, K., Rentner 4
25 E. Nüfch,AW., Rentner Erdg
Freygang, R., Rentner 2
Gerlach, R., Erpedient Erde,
SKüfter, F., Schneider 1
Reimann, W., techn, Zeichn.
Rieden, H., Tijchler 8
Schaalburg, F., Wiv. 2
Sievers, A., Ww. 4
Wagner, F., Rentner 4
AWöhlf, H., Rbhn.Angeft. 3
27 E. Homeifter, E., Wo.
(Stadtfeldfamp 35)
V. Heimer, W., enter
Baumann, M., 1
Ce £., Slemmer Erdg.
Harn, X ‚ Zugihainer 2
Heide, M., W 4
Heiner, M., Sebengmittel *
Kafimir, Chr, Ww.
Kewitich, A., Cijenb. Süper
Rloen, M., Ww.
Künzel, H., Wow. 1
Stochaus, R., Rentner .3
29 E. Müller, X., Mentner
(Raftanienftr. 15)
Balfter, A., Poftbetr.Wart.
Breiter, K., Vertret. 8
Brühahn, W., Rentner De
Groth, en Arbeit.
Korth, E., Dreher
NRajche, 6, Seutn. d. Sch.
Set gleAC fim. Ang.
Wen, A.;, Ob.Feuerwerk.
Wendt, ©. Schloffer 4
Wilhelm, F., Neichsb.Ajfijt.3
831 E. Fiicher, X., Schuhmumftr.
(Edernförder Sir. 1)
V. Vollbrecht, W., Schmied
Benn, dB Qagerarbeit. 1
Bull, A, Brunnenbau
AUCEE ®., Rentner 2
Hüttmann, F., Schloffer
Jappe, D., Schloffermftr. 4
Lübke, A., Arbeit. Erdg.
Möller, H., Arbeit, 4
Schmidt, A, Schmied 4
Thonejen, & Futtermftr. 3
8338 E. Dielmann, Ch., Rentner
Anderjen, 11., Majch.Schloff.
Buchner, X., Schlofier 2
Küähler, A., Torp.Schloffer 1
Kürfchner, en Nentner 1
Beterjen, E., Wertmitr. 4-
Lridat, W., "Tatler Erdg.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.