RE
ä Sanjen, S-, Red. Dreher

T 6 E


Hanjaftr.
56 E, Rathjen, G., Rentner
(Elijabeth{tr. 121)
; & Steen, M., Buchhalt. 1
* Babo, F., VBerw.Ahtiit
Braun, S., Buchhalt. 8
Mrotoka, F., Kol. Haupt:
wachtmftr. E
YRowoldt, N., Kalkulat. 3.
Schröder, R., Mufik. 2
haden, A. Buchhaltrin.
ille, O., Leutn.3. S. a. D.2
58 itt, W., Rentner 4
E. Bode, Q., Ingen. T.
Bechtold, AM. Bollichiffer
ölling, X, Lohnbuchhalt.
Söhnk, ©., Tijhler
Kipfe, Gebr., Obftgrokhdlg.
Krämer, ©, Ob. Verw.:
2
aat
Siebelt, Q., Rentner 2
Sodt, €, Wp. Erdg.
ele, & OH
er, $., Zolljekret.
Dit, &., Waffenmftrgeh.
Bries, 5, Magazinarb. 4
Xed8, %., Auto Rep. Wertit. T.
Witthöft, F., Bäder 4
E. Bauer, M., Kim. 1
Ndrejen, N., Feinkojt T.
Oppe, W., Steward
Kühler, E., Rentner
Mi R., Tapezier (4
zedvien, H., Ob.Laborant 2
I. Schneiderin,
a Sohe, H., Ob.March.
ende, W., Ob. Maich. Mt.
O., Kellner 8
Ro er, 9., Schlachtermftr. 2
ze dling. $., Stadtangeft.
tetter, W., Reichsangeft. 1
febig, 2, Win. 8
EdT, FF, Berir. 1
it, I., Unterfeldw.
<- Waibftr. DZ
Hupfer, Ih., Led. Be-
Heidungs-Werkit.
%etmann, A, Ob.Bauarb.
techeiS, H., Ob.Steuerm.
tanf, ©. Kellner 2
Ze D., Reichsb.Setr,
Säfte, D., AUrbtrin.
Dee 6., Drogift
Ufer, E., Zujchneid.
etelien, R., Kraftfahr. +
eigfeldt, E., Lerrazzoleg. 4
Nette Y., Ob.Steuerfetr. 1
eslen, S., Schneider 4
üthje, N., Bol.Hauptwadht-
Meifter 8
N Martens jche Erben
a artens, €, Beftattgs.:
Shit. (Wörthite. 7)
eine, A, Kfm. 1
Tünnert, W., Bolljefr.a.D.4
ecltenjen, %., Ingen. T. 2
De 6, Leutn. (3.) a.D.2
qudmeifter, M., Frau
qubert, I. Wiv. Erde.
Qeele, AM, Maurer 3
Senat Sr tet ;
enberg, F., Ob. Werft:
Buchführ. ®
6 Ann F., Seutn. (%) a. D.
N Wilhelm, AM. Afın.
Se, D., Wa. 2
San n $., Buderw. Erde,
“ ‚4
ef S Handel8&vertr.
, €., Wow. I
Sabr, jun, &., Zijolermfte,
Nöpte, $., Ratswachtmftr: 2
Rotnblum, B., Schloffer-
A T
9B, M., Bürogehil
oppen, A. a 5
Srdiß, U, Wo. 4
mann. E., Näherin
Green 201e, ., Wo.
S Dagenas ., Maurer
Sanıpe Ob Tale

66 Hook u. Kornblum, Mas
idhinenbau T. H.
Lechner, R., Bankfkaffierer 2
68 E. Dibbern, H., Kim.
(Brinz-Heinvich=Str. 71)
V. Eichler, I., Buchhalter 1
VBrecour, K., Wi. 4
Gammelien, H., Mar. Int.
Buch.
Gombert, F., Hm. Angeft. 3
Hennig, M., Bol. Angeft. 2
Yöhnk, A., Pol. Hauptiwacht:
mtr.
Möller, A., Angeftellt Erde,
Rennefahrt, R., Kammer:
mufif.
Schellhorn, M., Sekretärin 2
Schiffner, M., Mar.Angeft.
< Frandeftr, >
70 E. Cornelius, G., Schneider
Allmann, S., Ingen. 1
Dofje, A., Angeftellt. Erde,
Heuichild, KX., Sebensmitt. T.
Knoop, B., tehn.Angeftellt. 4
Knuft, 8, Malermftr. T. 2
Vreufchoff, G., Ingen. 3
Reimers, D., Buchhalt. 3
Schulten, F., Steward 4
Tietjen, H., Betr. Leit. T.
72 E. Hebeler, K., Frau
Bergmann, £., Saborantin
Boldt, H., Inftallat. %
Boelling, H., Bantbeamt. -T.
Hebelec, H., Steuerinfpekt.1
Yacobjen, M., Ww. 4
Sasmann, SE, Ww. %
Jürgens, F., Hm. Angeft. 4
Kath, H., Buchhalt.
Lambach, E., Magiftr. Anz
geft. T. ni
Mielih, H., Kontoriitin 4
OMNhöft, £., Stabtangelt.
Beterjen, X., Stadtangejt. 2
Nönjch, S., Kontoriftin
Schmid, H., Feinmechan.
74 E. Voß, W., Ww.
Bodelmann, E., Arbeit. Erdg,
— W., Pflegerin
Bönig,
C., Wo.
Nowak, E., ftädt. Feuer:
wehrnt. 4
Rebehn, E., Ing. Kim. 3
Reftorff, H., Angeftellt. 2
Schatt, M., Ww.
Schneider, N., Kapit. Leutn.
Struve, A., Angeft. 2
Vollitedt, M., Ww.
76 E. Scohnad, D.; Kfm.
(China)
V. Spiering Nachflg., Berw.
; (olitenftr. 38)
Durkt, VB., Land. Infpefkt.
Florence, E., Telegr.Wertf.
Sraewe, H., Mar. Ingen.
Harms, A., Ww. Erdg.
Raab, F., Wi. 4
Roslowsty, K., Profur. 4
Samle, E., Ingen. 2
en
76 Ruft, G., Nok.Haupttaffie
Sydow, F., techn.
Infjpett.
Voigt, H., Zollinjpekt.
Wachtelborn, O.,Db.ZoNjetr.
78 E. Holz, R., Wow. 1
Sall, F., Ingen. Erdg,
Hellmann, G., Ingen. 2
Krage, F., Kraftwführ,
Langer, B., Zollinfpetkt.
Ollejh, A., Generalland-
{chaftS-Negiftraturborfteher
Ohlien-Kreffing, W., , Baus
mtr. 4
Sablowsti, R., Reg. Infpekt.
Schulte, G., Benfionär
Stabl, F., Bankvorfieh. a. D.

80 E. Madel, E., Kim. 1
Conrabdi, G., Ingen.
Duntkelmann, H., Ingen.
Gebhardt, Ch., Gew. Ob.
Lehrerin
Hanjen,W.,Poftinfpektt.Erdg.
F., Stadtob.Setr, 1 |
| itandefommen

— 85
80 Herrmann, R., Ingen. T.
Nabel8, IX., Ingen..
Schüler, F., Mar.Baurat
Weimann, O., Klempner
Witt, C., Arbeit. 4
82 E. Dührjen, H., Kfm.
V. Dierk, H., Ob.Wetkmftr. 4
Clauffen, G., Leutn. 3. S.a.D.
Conradt, B., techn. Angeft.
Dörr, F., Frau, Kolontal-
war. T.
° —, $., Feinkoft ’
Gerftenberg, H., Buchhalt. 2
Yohannfjen, H., Kaffenleit.
Kirjhe, N., St.Ob.Feldw.
Kühl, H.,Verwalt.Setr.a. D.3
Lange, A., Landes: Injpekt. 2
Möller, H., Neifend.
Rudolph, F., Leutn.-a. D. 1
Scharnte, G., Mont. Beamt.
v. Seelen, E., Frau 2
Stepper, £., Technik. 8
Voigt, W. Schuhm.
Wriedt, D., Bohrer‘ 4
<- Olshaufenftr.. >
Bauftellen
<- Bremerfir, DZ
Hanfjen8s Privat-
itraße
(Stadtteil Wellingdorf)
oft: Ellerbet
Nah dem Ausleger, Kaufm.
Ludwig Hanfen benannt.
<- Schönberger Str. DZ
Linke Seite
Bauftellen
RNechHte Seite
2 Bauftelle
4 E. Gögge, $., Werkmftr, a. D.

Fraedrich, I, SSeHTEEM EN
Gögge, R., Ww.
Kan, H., Ob.Steuerm.
Meiburg, A., Müller 1
6 E, Hanjen, A., C., Kfm. (Nr.8)
Rohrfen, F., Ingen:
NRohwer, W., Erpedient
8 E. Hanfen, A. C., Kim. T.
Bauer, E., Infjpekt. HH.
Hanjen, A. C., Reederei T.
Haß, A., Kutfcher H,
Kam-Larfen, H., Frau
Koop, D., Architett T. 1
Schlüter, N., Schifsgimm.
Smarjch, W., Dreher H.
Lagerplaß

Hanfjenftraße
(Stadtteil Wit)
Loft: Wik
Kammerrat Profefjor Dr.Georg
Hanffen, Profejfor d. Statiftik u,
Kameralwiffenfhaften, Ehren:
bürger der Stadt Kiel wegen
jeiner Verdienfte um das Zu:
der Altona:
Kieler Eijenbahn,
geb. 81. 5. 1809 in Hamburg,
geft. 19. 12. 1894 in Göttingen
=<- Prinz Heinrih-Str. Z
Linke Seite
1a E. Behrens, O., Kim.
(Schillerftr. 18)
V.Bimmermann, F., Bäder:
mftr. T. N
Bernitein, E., techn. Angeft. 4
Ehlers, B., Krankenpflegerin
Eijenblätter, R., Bol.Haupt-
wachtmftr, . 2
Hante, E., Angeftellt. 8
Hoegen, A, Krim. Beamt. 3
Serzunski, R., St.Ob.Maich.
Kajper, I., Schneider 2
Kühnaft, W., techn. Angeft.
Segband, SE, Yuft.Sekr, 4
Möller, E., Revij. 4
Richter, B. Aw. - 3
Runge, W., Schuhm. Erde,
Schildfnecht, H., Majchinenb.


Hanffenftr. . * AM. zei
la Schröder, A., Mentier
Schulz, W., Angeftellt. 4
Vanhoefen,E., Dh Majch.a.D.
Wichmann, 3, Heißmangel-
betrieb
E. Gebede, F., Dr. med.Arzt
(Lirpigftir. 109)
V. Hausverwertung, X. Howe
‚u. Söhne, Holftenftr. 103 I
Sauder, W.. Ob.Sign.Maat
=
Ienjen, B., Sattler 4
Kahl, G., Zimmerm. 2
Meyer, DO., Angeft. 8
NReimers, N., Lagermftr. 1
Thelen, K., Stadtangeft. 1
Witthöft, H., Tijhler Erde.
E. Scheer, W., Meierei
Bruhn, €, Majchinift
Evers, X., Rentner
Herzig, L., Ww.
Lüddens, M., Ww.
Scholz, D., Ww.
Schröder, A., Angeft.
E. Schaalburg, %., Bau-
Auf.
Soo8, A., Tapezierer
9
05 m md
on
u. NN
Hecht, H., Schiffsmafich.
Holgerffon, Meta, Wafch-
anft. T.
Jürgens, O., Schuhm. Erdg,
Sapeltfe, M., Verw.Angeft.
Seemann, A, Ww. 8
Wiczorow8stki, A., Verw.Ob.
Setr
7 3
E. Staad, Wi. (Schüßen-
wall 68)
Früchting, W., Gefdhäits:
ftellenleit.
SIeffen, E., Kontrolleur
Kümmel, M., Kraftfahrmaat
Möhring, H., Stadtangeft. 3
Luzicha, H., Benfionär
Schnorr, H., Seem. 8
Schramm, Fr., Frau
Sommer, 8, Wo.
E. Nüß, W., Neichsbt.Ob.
Geldzähler
Emmelmann, A., Wo. 1
Knuth, L., Iuftizangeftellte
Meyer, H., Obft.
Preuß, N., Schloffer
Reiter, N., Pol.Setkr. 2
Schaarfhmidt,G., Angeftellt.
Stade, W., Mod. Tijhler 4
Wehnkik, M., Ww.
Bimmermann,W., Poftichaffn.
11. E. Stölting, D., Ww. Erdg.
Ka 18)
Albrecht, SG., Lagerift Erde,
Bes, A., Stabsjeldw.
Göttjche, B., Straßenbahn:
führer 8
Harder, H., Rentner 2
Horn, W., Dreher 1
MNizze, G., Arbtrin. 8
Pizolla, M., Wmw. Erde.
Störmer, G., Yjolier. 1
13 E. Stölting, ©., Ww. T.
Bornjchein, M., Ww. 1
„Czirr, G., Ob. Mafjchinijt. Mt.
Detjen, H., Hm.Angeft. 1
Dofje, W., Rentner 2
Di H., Büroangeft.
ofch, M., Ordnungsmitr. 2
Griebel, M., techn. Angeit.3
a
©
Lütten, O., Elektrif. 8
Schramm, 6., Abrechn.
Beamt. 2
Stölting, D., Wow.
— Hedwig, Kolonialwaren
SoneEtjen 8. Stra
a. D.
15 E. Sem, D., Kim.
MEEEN W., Sherjchoffer
Appel, FF, Arbeiter 3
Berg, M., Buchhalterin 1.
en keon M., Arbeit, 1
rümmer, 9., Maijchinijt
Hofmann, B,, Ob.Majch. Mt.
Kulurus, Ch., Straßenbahn:
führer 2
Qöbowig, RN., Wächter 2
Möäbhl, H., Flugz. Mechanik.
Schubert, M., Mafjchinift
Bepf, A., Feldw.
12 E. Subhr, &.,

17 E. ©jort, X, Ww.
Gentio, D., Brenner
Hiort, H., Baggermftr,
Sentjch, R., Bäder
Klinner, H., Ob.Buchhalt.
MNicolaßen, W., Erpedient
Sudau, H., Kranführ.
Tietje, D., Ww.
19 E. Siedfeld, E., Frl.
(Martensdamm 13)
V. Brüß, O., Knvalide 2
Genzen, E., Ww. 1
Yatobs, E., Frau Erdg,
Knaad, W., Arbeit. 2
Krumböhmer, A., Rentnerin1
Lundt, K., Invalide 3
Will, W., Ungeftellt. 3
Winzenborn, H., Mafch.Mt.
Biegler, E., Rentnerin
Rechte Seite
eriftiert nicht
E. Baukjen, D., Ww.
Fuhrmann, A., Frau
Hartwig, E., Ww.
Hoiid, H., Tijchler
YJürgenjen, E., Wartefr.
Kiene, H., Boitihaffn.
Kopzius, F., Rentner Erdg,
Trabant, D. Ob. Feuerwehrm.
Trojahn, H., Bohrer
E. Schmüfer, R., Bauuns
ternehmer
(Prinz Heinridh-Str. 43)
EImjtabt,H.,-Mar.Ob.Feldw.
Halgrün, P., Rentner. 1
Söhne, E., Wo. 2
Kern, F., Schneider
BPetermann, I., Strafanftalt»
Ob. Wachtmfir, a. D. H.
‚Schöne, H., Bootsm. 3
Schulze, A., Lagerhalt. 2
Sudheimer, W., Tijchler
U
NN 0=DNDuU
a]
DOC Sa
>
8 E. wie Nr.
Artler, H., NReichsangeftellt.
Drewanz, H., Buchhalt- 2
Sutwaffer, KX., Stabsmajchin.
Kerfer, H., Benfionär
Rucharzewsti, Y., EC
Niffen, W., Verfich.Vertr. T.
Nöhren, H., Wertführ. 3
Oftermeier, €., San desobfjetr.
Preuß, €, Wo. n
Schiller, E€., Penfionär 3
Subdet, H., Ob. Poftjchafin.
10 E. Bubeladh, H., Zimmer:
Bolier 1
Aliter, H., Angeftellt. 8
Anton, E,, Werftbuchhalt. 2
Benjdh, C., Schneider Erde.
Chmiel, B., Krantenpfleg. 2
Holit, F., Krim. Sekr. a. D.
Kafımter, D., Seemann 3
Krafiusti, I, Frau
rijeurmftr, 4
Cornils, M., Ww.
Gehlaff, E., Mil T. Erdg,
Grabs, H., Werkzeugmach. 1
RE R., Kanaliteuerm.
Mijchlimieg, B., Angeftellt,
Müller, R., Schriftfeger
Rohrbek, O., Schloffer 1
Schneider, A., Schneidermftr.
Subhr, €., Boftaffift. aD. 3
Wengel, M., Ww. 3
Wiedede, H., Leutn. (X.)
a. D 2
14 E. Baugejellichaft Niel mbH.
(Scharnhorftftr. 15)
V. Stegelmann,%., Bauunter-
nehm. (Scharnhorftftr, 15)
Dienemann, W., Soldat
Diedmann, &X., Soldat
Gorch, S., Soldat
Hupe, F., Soldat
Yopp, W., Soldat
Mardner, H., Soldat
Soziagbhi, E., Soldat
Stahl, 5., Soldat
16 E u. V. wie Nr. 14
Argendorf, PB. Ob. Majchintft
Kürfchner, Mar.Angehörig.
Lemandowsti, W., Mar.UAng.
Neumann, ., Mar. Angehör,

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.