IT. - geil 
17 E, Wild, M., Ww. 1 
7” Dethmann, K., Schloffer 
Hinrichs, K., Ob.Leutn. (W) 
Inaverjen, N., Poftinfp. 
SOC N., Reg. ea 
jpeft. 
Neddermann, W., techn. Te: 
Tegr. Infpett. 3 
Rardey,C. Bolizeimftr.a.D.T. 
Schenk, €, Wi. 
Schmidt, E., Kfm. .o 
Wollborn, K., Buchhalt. 4 
19 E. Gunft, %., Wo. 1 
Adelmann, W., Werfmitr. 
Allwardt, K., Baugejch. T. 
Balt, M., Ingen. T. . Erde, 
Bohlmann, E., Kajffier. 
Claafen, H., Bademftr. 1 
Eakharbt, O., Mentner Erdg. 
Heitmann, H., Kamm. Mufit, 
Hochfner, W., Ladier. 4 
Hunitod, A., techn. Angeft. 3 
SJungbluth, F., Ingen. 2 
Lämmerbhirt,€., Schlachterm. 
Lange, X., Bankbeamt. 4 
Obhljen, I, Rentenempf. 3 
Schröder, Chr., Stadtiefr. 3 
Sievert8, F., Gruppenleit. 
Weriedt, L., ftädt. Angeft. 
<- Schauenburgerfixz, —> 
21. 23 ertftieren nicht 
25. 27 E. Stadt-Kiel 
8. u. 10. Mädchenvolksjchule 
V. Strowigfi, X., Schulhaus: 
mtr. 
29. 31 Bauftellen 
83 E. Nifjen, D., DAF.-Ab- 
{Onittsobm. T. 1 
Förit, D., Bol. Rechnungs» 
rebif. . 
35 E. Neimers, A., Rentnerin 
Ortmann, £., Städt. Angejt.2 
Wehner, G. D., Werbeleit. 
37 E. 2oj%, E€., Ww. 
Bredlow, B., Ingen. Erdg. 
Ohnejorge, H., Büroangeift. 
39 E. Lenkeit, F., Ingen. 
(Berlin) ° 
Bürfner,G., Mar. Minifterial: 
rat 
Dornbufjch, W., Oberwerft. 
infpett. 
41 E. Rübhl, H., Bantkbeamt. 
Boeld, I., Rentner 
Fijcher, K., Dr. Ing., Mar.: 
Ob.Baurat 1 
43 E. Fedder, H., Kfm. 
Gregger8, H., VBerw.Infp. 
Ulrich, D., Ob.Lin. 3. See 
45 E. oje, O., Bankbeamt. 
Frigjche, Martha, Boftaffijt.1 
Kloje, H., Bantbeamt. 
Lange, E., Forftmftr. a. D. 
Naumann, X, Zollmajchin. 
we ne On N ON 
unz, A., Gen.Landjh.Infp. 
49 E. Voß, AM, Fl... Dede 
Meinde, K., fm. Angeft.Erdg. 
Ollenjchläger, €, Rektorin 1 
51 E. Hupfer, Th. Frau(Nr.62) 
Böhm, K., Affift, Anwärt. 
Härbder, E., Kapit,Leutn. 
Stamp, $., SA.Führer 1 
53 E. Kröger, F., Frau 1 
Einide, M., Steuerrata. D. 
Kröger, O., Mitteljhull. a.D. 
abe, B., Angejtellt. 2 
55 E. Brandt, H., Wäjcherei 
(Hohenberoftr. 26) T. 
V. Schönbohm, R., Kim. 2 
Keller, O., Dr. Chemit. T. 
Lohrer, W., Kapt.Lin. (Ing.) 
57 E. Mahrt, O., Bankbeamt. 
V. Hausberwertung I. Howe 
u. Söhne, Holitenjtr. 108 I 
v. Tabouillot, AW., Dr. 
Mar. Kriegsger.NRat 
Windichild, H., Kim. 
59 E. Wefjthäusler, E., Frau 
Xhoböll, G., Ww. 
— ., Lehrerin 
61 E: Humborg, W., Mittel- 
fcOullehr. Al 
Hanfajtr, 
63 E. Wieje, E., Schriftfeg. 
Wenzel, H., Sing. Mitr. 
65 E. Born, W., fm. Angeft. 
Bornhorit, X, Baumftr. 1 
Linde, M., Lehrerin 2 
Born, W.. Hm. Angeft. 
67 E. Schacht, A, Kaufın. 
(Bremen) 
V. Roerdt, A., Ww. 
Halbe, A., Rentner 
69 E. Bogen, E., Dipl.Ing. T. 
<- Frandeftr. DZ 
71 E. 3itidher, H., Dr., Stu: 
diendirekt. (Berlin) 
V. Nedlefjen, N., Gen. Vertr. T. 
Klein, M., Fell. 
Nedlefjen, Ellen, Dr. phil., 
S Kunfthiftor. 
73 E. Prinz, W., Bol. Meifter 1 
E. Prinz, D., Fın. Angeft. 
75 E. Rüdhl, G., Ob.Steuerfetr. 
77 E. Betarus, E., Ww. 
HYohnfen, W., Stadtangeft. 
79 E.®Groy, M., Mar. Schulreft. 
Laß, X., Nentner 
81 E. Henning, F., technifoh. 
Stadtamtm. T. 
83 E. Schlinter, R., Magazin: 
” verwalter 
85 Ei M., fm. Abt, 
eit. 
Mörfch, E., Buchhalt. 
87 E. Beder, E., Wu. 
89 E. Yolfsdorff, K., Ob.Ing. 
91 E. Junge, A., Lehrer a. D. 
93 E. Stofief, R., techn. Stadt: 
Ob.-Knip. 
95 E. Wegner, W., Betr. 
Direlt. T, 
97 E. Bibow, A., Frau 
Bibow, DO., Reijender 
99 E. en, %., Werkmfitr. 
a. D. 
101 E. v. Härpe,M., Ob.Fürfor- 
erin 
g 
E. Sumpf, Räte, Mufikflehr. 1 
Chardr, M., Archit. 
<- Dishaufenftr. 
103 E. Deutjhes Reich 
V. Steinberg, N., Leutnant 
(Ing.) a.D. (Kleiftftr, 39) 
vb. Buchka, O., Korb. Kapit. T. 
Buijch, H. E., Korv.Kapt. T. 
Kettner,H., Dbhb.Reg.BauratT. 
Rohrs, H., Dipl.Ing. 1 
105 E. 3inde, W., Ob.Telegr. 
Infpekt. 
Albrecht, S., Fabrikt. T. 
Hagemann, I., Dr. Ing., 
Ob.Reg.Baurat 
107 E. Schüler, D., Schlofferm. 
dur Bois, D., Kfm. 
Grawert, E., Wi. 
Kurfawe, G., Angeftellt. 
109 E. Siebert, R., Ob.Ingen. 
Rath, H., Verw.Angeit: 
Sig, M., Ww. 
Streder, AM, Dr.jur.,, Afftz 
ftentin 2 
—<- Rabensberg DZ 
NedhHte Seite 
<- Saldernftr. > 
2 E. Bauljen, H., Kfm. 
(Dänijhe Str. 43) 
V. Hausverwertung %. Howe 
u. Söhne, Holftenfir. 1031 
Buße, K., Angeit. 
Deijemann, W., Angeftellt. 
Gilenftein, H., Werkmitr. 4 
Friedrichs, X., Stadtangejt. 
= Hanfjen, M., Ww, 1 
Huf, A., Zigarren T. Erde, 
Rule Dh, Ob.Werkhunftr, 
a 
„DD. 3 
Obermann,$., SchlachtereiT. 
Wöähling, H., Ob.Stadtjekret. 
Wohrmann, F., Angeftellt. 
4 E. Beterjen, A., Ww. 
(Flensbutg) 
 
VBöhme-Jeffen, A, Frau 2 
Kochon, H., Rentnerin 
V. Hausverwertung X. Howe 
GE 
4 Anderih, F., Vorhandwerk. 
Serichow, Ch., Ww. Erde. 
Müller, J., Klempnermftr.T. 1 
Rofffahr, W., Tijchler 4 
Schädel, B., Verw.Sekr, 
6 E. Lorenzen, Helene, Eigen: 
tüm. 
Arpe, W., Ingen. 
Ebeling, B., Ww. Erdg. 
Kraufe, G., Redhn. Rat 1 
Lembrecht, Chr., Ob. Poft- 
ichafın. 
Michaelis, M., Ww. 3 
Schaefer, A., techn. Ob. Zn: 
jpeft. a. D. 2 
Schreive, R., Orcheft.Infp. 4 
Sell, F., Buchhalt. 8 
Stirnat, W., Mar. Infekt. 3 
8 E. Martius, L., Frau 
(Niemannsweg 164) 
A E., Uhrm. 2 
alzow, A, Stadtfefr. 1 
Heidt, N., Stadtob.Infpetkt. 
Hinz, G., Verw.Ob.Injp. 1 
Meß, O., Wiv. 4 
Pörkjen, M., Ww. 2 
Stange, E., Werkmfitr. 1. RN. 
Subhr, Heinr., Kellner 3 
Wilhelm, A., Kolonialwrhdlg. 
Wittfe, H., Stabsfeldw. 4 
10 E. Doßmann, R.,. Kfm. 
(Ierlohn) ; 
V. Huper,M., Landesob.Injp. 
Alvensleben, A, Steuerin: 
ipett. 2 
Elitereit, H., Wow. 2 
Kobarg, F., Baumftr. 8 
Kohlmorgen, €, Boftaift: 
ftentin N 
Martini, F., Prokuriit 
Rober, G., Telegr. Ajfijt. 4 
Schmidt, W., Sporilehr. 
Wagner, G., Lin. (Ing) a. D. 
Wed, M., Zollinipekt. 1 
12 E. Beufen, H., Bäderet T. 
Albrecht, W., Kfm. 2 
Beufen, K., Konditormitr. 
Dittmann, B., Gemüfe: 
Großbhdl. T. 
Frehygang, K., Konditor 
Röhler, A., Ww. 4 
Krohn, M., Ww. 8 
Lichterfeld, D., Mar.Ingen. 
Müller, F., Ob.Feldw. 
Bertus, M., Gärmer 1 
NRebenstorff, H., Ingens 
Stammich, S., Feinmedhan 
Stolley, 3., Technik. 1 
Wejtphalen, K;, Ww. 2 
Willede, K., Hm. Angeft. 3 
—<- Qindenftr. > 
14. 16 eriftieren nicht ) 
18 E. Schnabel, E., Dipl.Ing. 
(Bremen) 
Drefjel, W., Maßfdhneideret 
Erichjen, A., Ww. 1 
Fitehn, E., Wow. 8 
Hewert, W., Zigarren T. 
Kejy, F., Betriebsobm. 
obarg, W., Schiffbauer. 3 
Mau, A., Pförtner 
Mayer, C. Mar. Obermajchin. 
Meyer, A., Rentnerin 2 
ir, O., Malermftr. T. 
Schulg, O., Werkzeugfhloff. 
Stender, W., Kraftw.Führ. 
Volz,R., Bol.Hpt.Wachtmftr. 
20 E. Stegelmann’j%e Erben 
V. Niffen, I, Maurerpolier 
(Rörnerfir. 10 
Braefch, A., Ob. Brandmftr. 4 
Evers, H., Mentner 
Gorzolla, I., Maurerpolier 1 
Hagen, F., fäbt. Arbeit. 4 
Holle, R., Wi. Erdg. 
Nipp,F., Boftaffiftentin a.D.2 
Rebelt, H., Buchhalt. 
Rathjen, I, Rentner 2 
Schloffer, E., Wmw. Erde. 
SS F., Stadtajffift. 
a. D. 
22 E. Beter8, F., Schloffer 2 
VBaajch, A., Wi 4 
Brehmeier, A., Dreher Erdg. 
 
u. Söhne, Holtenfir. 1081 
Hanfajtr. 
22 Hammer, D., Wo. 3 
Harms, G., Gefhäftsführ. 2 
Lettgaft, O., Wehrm.Angeft. 
Schmidt, R., Torp.Schloff.1 
Schuhmacher, A., Fuhrunter- 
nehmer T. 8 
24 E. Vrüßing, R., Schlachter 
mtr. T. 
Häfner, M., Wehrm.Beamt. 
Haufchildt, G., Milchvert. 
Heinzel, M., Ww. 2 
Hoffmann, M., Ww. 2 
Karf, W., Zimmerm. 
Krull, M., Betriebsleit. 
Lütt, A., Kücdhenmftr. 
Ohlridh, D., Rentner 8 
<-Schauenburgerftr. 
26 E. Beer, W., Koch 2 
Barfow, A., Werkmitr. 
Broders, B., Vertreter. 1 
Ybelshäufer,$., Ob.Steuerm. 
Möhring, I, Rentner 1 
Rubinfke, H., Kolonialwr. T, 
Starf, €, Ob. Amtswalt. 
im R.A.D. 
Strudmann, A., Rentner 
EEE W., Majchinen: 
mtr. 
28 E. Yürs’jche Erben 
V. Yürs, W., Maurerpolier 
Hefe, B.;, Stadtangeft. 
Holthaus, A., Ww. 
Hunger, I., Invalide 
Kanngießer, H., Angeftellt. 
Köpfe, M., Wo. 
Niecbifh, M., Ww. 
Roweek, A., Hobler 
Lamm, E., Ww. 
Wientke, L., Arbtrin. 
30 E. Schlüter, AM., Schmiede: 
tr. © . 
EN SON 
mitr. al. 
_ Feilt, E., Rentner 1 
ÖGerftenberg, AM., Maler 4 
Knicrehm, A., Frl. 8 
Maeder, SG., Ww. X 
Müller, W., Mar. Angeh. 
Otto, H., Wehrm.Beamt. 
Richter, B., Ingen. 
Stender, D., Ww. 4 
32 E, Zhoms, F., Ingen. 
(Haffelmannftr. 31) 
V. Milinowsti, A, Ww, 
Babener, W., Zimmerer 2 
Claujen, E., Arbeit. H.Erdg, 
Döring, E., Ww. B.A 
” Kettig, M., Werkmftr. 4 
Klimef, I, Kajfiererin Erde. 
Ko, W., Buchhalt. 
Lorenzen, E., Plätterin 1 
Möller, KX., Schneider 8 
Müller, X%., Rentner % 
Schlüter, €., Erpedient 4 
Stolle, M., Zigarren Erde. 
34 E. Brandenburger, N. u. T., 
Schneidermftr. (Wilhelmi: 
nenftr. 19) 
Hahn, .©., Arbeit. Erde. 
— Yu Former 2 
Hamer, W., Rentenempf. 3 
Hanjen, W., Schriftjeker 1 
Herzog, A., Dreher 8 
Hingit, M., Wo. 4 
Sahnte, H., Mot. Schloff. 
Yöhntk, We, Biürovorfteh, 1 
Ohm, ., Invalide 3 
Lagels, W., Invalide 
36 E. Möller, M., Ww. 
Hamann, F., Schifb. 
Seldorff, Ih., Rentner 
Möller M., Wo. 
Nabe, H., Zugführ. 8 
IW., Klempner 
6., Wo. 1 
Rentner 
WU., Schloffer 
F., Rentner 4 
Täubert, K., Werkzeugm. 
38 E. Voß, H., Inkaffo-Vertret. 
Bohle, D., Ww. 4 
; Braun, X., Arbeit. 8 
Doofje, H., Kraftw.Führ. 4 
Cijenblätter, B., Frau 2 
in B., Schriftfeß. 8 
artung, ©., Buchhalt. 
  
 
Claufen, R., Schneider 4 
38 Roops, A.. Maler 
Marmwebdel, W., Schmied 1 
N.S. VB. Ortsgruppe Hanla | 
40— 44a E, Baugenoffenfchaft 
Hanfja e.SG.m.b.9. (Aljen* 
ftraße 82a) 
V. Balter, €. Ih., Kellner 
(Knooper Weg 143) 
40 Bleinagel, G., Steward 1 | 
Eichler, X., Büroangeit. 2 
Hanfen, H., Tijchlermitr. 8 
Sammers, W., Schlachter | 
Miedel, W., Ob.Mafjchin.Mt- 
Schöning, A., Schiffb.Ronftt. 
Weißer, G., Verw.Feldw. 
Weitphal, B., Mechanik. Erde: 
42 Fröhlich, B., Reichsangelt 
roh, E., Wo. Erdg. 
Harntjch, X. Mufik. 
Herrmann, S., Schneider 
Krüßfeldt, A., Aw. 
v. Schaffen, B., Xngen. 3 | 
Sieg, ©., Schloffer 2 
44 Baum, E., Schiffsingen- 
Boller, I., Stadtangeft. 
Borgiwart, RM., Schneider 
Füllgraf,‘ W., Bordmech. 8 
Göffel, F., Elektrik, 
Harders, B., Ob.Buchfüht. 
Schröder. W.,Schloffer Erde; 
Sjöften, F., Ingen. 2 
44a Bolzmann, H., Ingen, 
Brauer, K., Krim. Ob. UAfl? 
Kahl, Elje, Stabtaffift. 
Ko, B., fm. Angeft. 
Nößler, E., Ingen 
Rubink, E., Einricht. 
Schmidt, Krin.Ob.Aff. 
Stpllenberg, 5... Laborant 
Stogem, &X., Tedhnik. 
<- Alfenftr. Z 
46 E. Martin, A., Kim. Erds- 
Brods, F., Schloffer 
Grob, F., Ob.Majchinift 
Kairis, A., Rentnerin 
Kluth, E., Behörd.Angeft. 
Lemde, A., Angeftellt, 
Lunow, B., Bootsm. e 
Medermann,R.,Db.Mafjchin- 
Mohr, E., Schleifer 
Oppermann, A., Klavier“ 
baumftr. N 
Salvadori, M., Frau® 1 
48 E. Baugenoffenjh. „Han“ 
ja“ e.G.m.b. ©. (Aljen“ 
ftraße 32a) SR 
E. Spengler, 5., Gaftw. 
(Sohillerftr 2) ; 
V. Adamfen, H., Majchinif 
Fijcher, A, Niederl. Ben 
walt. T. 
alt. T. 
Haß, O., Kraftwführ. Erde, | 
Klammt, W., Sauertol | 
 
Meyer, F., Feinmechan. T. 
Schultheiß-Pagenhofer e 
REEL EEE Niedet“ 
age Kiel T. 
50E.Dird8s, R., Bimmerm.Erds: 
von Barm, S., Verfäufer! 
Brandt, H., Amts-Obh.SGeh- 2 
Deichen, F., Rentner 1 
Diekmaun, W., Rentner 1 
Dirks, B., Prourijt 2 
Ijenfjen, W., Stadtin{p. 3 
Mauersberger, R., Am. 
Schlapptobl, O., Tijhlermitr 
Todt, M., Wi. ee 
Topf, G., Waffenwart (A) * 
52 eriftiert nicht e Y 
54E. Rajper,E., Steuerinjpellg 1 
a.D.(Hohenzollernring 5 
V. Senfen, W., Schiffsing:, A 
Bulowsti, X, Pol.Haul 4 = 
wachtmitr. 1 
- Hartmann, F., Kammer: a 
ößnE ©, Lipleemilt. 
Ööhnt, O., ermfir. ; 
Ailhelmfjen, D., Mufitlebt | 
 
Madjen, %., Schneider 2 4 
For. 1 
Marren, $., Marmel. For. I 
Möller & LQucht, Bapiet“ 1 
oroßhdla. T. 3 
Mehder, R., Glafer & 
 
 
Iwan, M., Lagerift H. 
rin $ 
— QW., Handelsvertret. T. 1 E 
 
 
 
© ODODDDHGCGARK Ds 20.10.1005 10 A an a an 
> 
I 
CET 
> 
Aı 
X 
Ro 
CN 
E 
Si 
Es Sao
	    

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.