Il. ze.
16 Soo8, C., Telegr.Injpekt.5
Hanfjen, M., Konrekftorin a.D.
Rod, F., Stadtamtm.
Köhler, %., Ob.Stud.Rat
RrätfOmer, %,, Stade:
Inipefkt.
Lütbje, 6., Bankbeamt. {
Lorenzen, R. Stadtamtm. 2
Rath, Olga, Banfbeamt. 2
Rath, W., Landesamtm.a. D.
17 E. Senjdo, E., Ww. 1.
Hingit, A., Rentner
—99., Lehrer 3
Kariten, O., Handelsvertr. 2
Langbein, W., BudHhHändlerin
Lemte, G., Wo. 2
Schadow, W., Dr., Stüß..
Direkt.
Schulke, R., Cure
Weikke, “ Fl
18 E. Hanjen, E., Ww.
(Ausland)
V. Hausverwertung I. Howe
u. Söhne, Holitenftr. 1031
da N, Ob. Infp.
Höld, I, Wow.
OH ®, Boltsjhullehe,
Magnujfen, I, Ww.
Stemmler, R., Ob.Reg. 4
19 EEE Ne Bett, Ingen. T.
Klehr, M.,
Kraufe, N, N OLGWERDE 4
Krull, 6., Wo.
Maaß, ®., Ingen. T. 2
Naffe, W., Bufchneid. 4
Plambeck, R., Verw. And
Ww.
Nüßg, G., Mar.Ob.Ingen.
Striepte, C., Weipnäherind
20 E Hinzichjen, A. Wo. Erdg.
Feilte, E., Spark.Zweiglt.
Leiter 1
Hering, H., Dipl.Ing. T.
Kammer, 8. Ww. 1
Kiod, F., Ob. Zollrat 2
Mührel, 8. Studienrat 4
Schiemann, AM, Frl. Erdg,
Schröder, A., Stadtbaumftr.
0 DT 1
— 6., Wo.
Uebe, E., Frau
Wedemeher, A., Ww. T.
Z <- Yahnftr. Ze
21 eriftiert En
E/ Rnabe, B., Ww,
Vöhlt, D., Apothet.
— €, Kladvierpädagogin 1
Bremer, H., Verb. Redvij. 3
Sen Y., Leutn. 3. Ss“
ar F., Stadt-Ob. Inc
‚pett.
ge $., Kim. T. Erie
22 Meyer, A, Ingen.
Michaeljen, M., Rentnerin 1
ta Schifsoffig. El
»
Lo
MNRieje, L., Ww.
Schmidt, E., Kontoriftin 1
Q., Ww.
_ 28 E, Morawa, G., ä
Böteführ, Fr., Amtm. Mar.
t 1
Int. ;
Hallander, D., Kffr. T. 1
Höller, W., Dr., Reg. Rat 2
YJajchan, Berfäufertn Erde.
Beter8, E., HebammeT. Erdg.
Pflug, Stahl ON
M., Lehrerin 4
M., Frau Erdg.
M., Ww. Erdg.
X., Lehrerin a. D.
Silien 8 Rome



a. D.
— Korbmacherei
Stelling, Q., Lehrer 3
Wilfen, N., Landw. T.. 1
24 E. Dufjchinsti, I, Kapt.
a. D,
Birkenfeldt, D ; Wow.
Dreyer, K., Rbhotograph 2
Hobhenftein, ©. Ww
SEHEN €bh., Stadtinipett. 2
Lamp, A., Mar. Rendant a. D.
Lorenzen, A., Mittelihullehr.
a. D. “ Erdg.

Goetheftr.
24 Reeje, A., Lehrerin 4
— F., Lehrerin a. D.
Rehbein, I., Wmw. T. Erdg.
Schlottmann, S Baumeift.
Stod, B.,
Thomas, R., ‚Mar. Konftr.a.D.
25E, Heeich‘ ide Erben
OleSwig)
V. Qöding, A. Iuft.Inip.Erde.
Dig, H., Intend. Amtm. a.D.
Michaelis, H., Schifb.Ingen.
Niceljen, A., Kim. T. 1
Nieljen, I., Mitteljhullehr. 2
26 E. Ulrid, A, Ww.. TI.
V. Wehrend, I, Verwalt.
(Willeftr. 9
Böttger., A., Stud.Rat 3
Srofler, K., Ingen. 1
Rolodziej, P., Verw. Ober:
injpett. 4
Leisner, M., VBerwalt. Schulz
dirett. T. Erdg.
Neumann, B., Ww. 4
Otto, A.,-Dr., Studienrat 2
Reinide, W., Elektr. Ing. 1
Runge, M., Ww. 4
Sperber, 3. Handjhuhmmftr.
WiedhHering, F.,MarDb.Lehr,
27 E. Baas, A., Wiw.. Erdg.
Asmus, R., Reichsb. Ober:
injpett. 2
Bee techn. re
- Infpekt.
Hartwig, 6. Regiitr. a. S
— ©. D., Bol. Inipekt. 3
RKoll,I.,Mitteljhullehr.a.D.3
Meifjterernit, Dr., Landes:
oberverwalt. Rat T, 4
Niffen, A., Ww 2
Rehhoff, D., Kfm. T. Erdg.
Scheelt, M., Ww. 1
— 6., Lehrerin 1
Spethmann, W., Kim. T. 4
28 E. Bäßler, A., Eigentümrin.
(Iungfernftieg 24) T.
V. Bruhn, X., Konrektor a. D.
Arp, OD., Boft-Amtm: 2
ba Stadtinjpetkt. ®
Suyot, W. A
Hornhardt, B „, Ob. Moftinip
Kacobfen, X "mw.
Klingberg, D., Zugf. a. D.
Stelling, E., "Lehrer 1
Wente, W., Kim. T. 1
Wolgaft, Ch., Wim. 8
29 E. Zrauljen, N., Drog.
(Flensburg)
‚ V. Salau, €, Stadtangeft.
Arnold, W.ObWerftbuchhalt.
Beng, B., Bucdhbind.Mitr. 2
Hanjen, R., Stadtinfjpekt. 3
Hiejener, E., Heilgeh. 2
Hoffmann, A. Banfbevolm. 4
Yönffon, A., Angeftellte Erde.
Lafrenz, &, Wi. 2
Odlen, T Lehrer 8
Roefen, E., Kapt.Leutn,
Strud, ©, Stadtinjpekt. 2
Sylla, B., Mar. Yuft. Amtm.
Voß, H., Elektromech.
80 E. Wejelmann, R., Kfm.
(Dahimannfir. 11)
V. Editein, W., Dipl. Volts-
wirt (Sophienblatt 11)
Aulidh, F., Schuhmach.
Burdhard,E. Helfer i. Steuer:
jachen T.
Freyer, H., Sign.Gefreiter
Huber, F., Ob. Zollinjpekt, 3
Yeve, E., Krantkenfhweit.
— Xh., Wow. 4
Kaufmann, $., Blumen T.
Kling, I. N., Drogerie T.
KBenkert, OD. Kücdhendhef 4
Berzl, N., Boftrat T. 2
Beterfen, X., Stadtangeit.. 5”
Lrien, M., Konfitüren Erdg.
NRohn, KX., Funker T.
Sailer, B., Ww.
Schneider, D., Frau
Sind, D., Wachın.
Weber, N., Dr., Handlungs-
bevollın.

® OU

Sg
30 Wichmann, Johanna, Heiß:
mangel
<- Gutenbergftr. DZ
Grabaftraße
(Stadtteil Ellerbet)
Boft: CMerbet
Benannt nach dem Landes-
hauptmann der Provinz Schles:
wig-Holftein, von SGraba.
<- Prinzenftr. DZ
Die nicht mit E. Bei OneICH
Srundftüce find
Grundstücde des Arbeiter:
Bauverein8 e. 6. m. b. OD.
Linte Seite
1 eriftiert nicht
3 E. Loffau, M., Frau (Klo:
fterftr. 6)
Biegler, F., Meifjterbertr.
IJungjobann, H., Schloffer
5 E. Werner, S., mw.
Werner, Sn Motorjhloff.
7 E. Yöhnk, W., Rentner
Möller, K., Werkzeugdreh.
9 E. Raabe, Kraftfahr. Un:
ternehm. (Stojchftr. 10)
V. Heider, W., Elektrif.
Biester, H., Arbeit.
Hanjen, SG., Inval.
Krebs, W., Elefktrif,
Saga, S., Arbeit.
11 Bogner, AM., Ob. Infjp.
13 Lehmtuhl, H., Waffenwart
15 3aiß, D., Beamt.Anwärt.
NE ONE S., Schiffs:
majchintft
19 E S B., Schiffsführ.

ma ab 6.
21E Smolfa, Sn Cleftromech.
23 E. Bodhorn, F., Vorarb.
25 E. Budzijh, YU., Invalide
Hennig, M., Ww.
27 E. Laabgen, I., Rentner
29 E. Dibbern, H., Mar.Sefr.
aD:
81 E. Schmidt, E., Frau
E. Schmidt, G., Rentner
33 E. König, W., Klempnermftr.
(Wörthitraße 36) T.
V. Weitphal, Ch., Maurer
Behnke, RX. H., Klempner
35 E. Brennede, A, Wmw. 1
Bien, M., Zijodler Erdg.
37 E. Mroskowiak, I., Frau
Mrostowiak, SE. Kuhferfhmbd.
Pohlmann, H., Kupferjhmied
Vohs, H., Kupferjhmied
839 E. Hanfen, A., Rentner
41 E. NRathjagk, W., Ww.
Meyer, F., fm. Angelt.
43 E. Zrappe, H., Elektromont.
Kalbhen, K., Vertret.
45 E. Wedde, N., Invalide
Wedde, H., Tijchler
47 Weitphal, H., Maurerpol.
49 V. Stielau, £., Rentner
<- SGebhardftr. DZ
51. 53 eriftieren nicht
55 E. Plambed, T., Tijohler
Brandt, W., Lrüfer
57 Rurths, A., Ww.
Steen, D., Ralkulat.
59 Heide, M., Monteur
Siedler, E., Stenotypiftin
61 E. Mündow, NR., Schmied
Mündow, K., Feinblechn.
<- Plöner Str. DZ
68 E. Diedrich, F., Bohrer
Bönide, D., Rentenempf.
65 E. Thomfen, W., Mar.Wert-
führ. a. D.
Tomjen, B., Technik.
67 E. Sammer8, B., Angeftellt.
69 E. Ehrfe, W., Seemann
71 E. Nigau, A., Werkmftr.a.D.
Brinkinann, B., Buchhalt.
73 E. Rorra, I., Benfionär
75 E. Boddig, W., Ww.
Folwacıny, B., Schuhm.:
Werkit.

Grabajtr.
77 V. Lorenz, F., Invalide
Lorenz, H. E., Schweißer
79 E. Band, R., Nieter
Band, O., Segelmach.
81 E. Kauß, E., Rentner
83 E RC S., Bürodireft.
a. D.
Röfjhmann, H., Zeichner
85 E. Soltwedel, E., Schiffbau.
<- GEijenbahnübergang ZD
87. E. Beder, E..Schlachterei T.
89 E. Dr R., Kim.
<- Pojadowstyftr. DZ
91 EN Heyn, W., Schiffb. Kon-
93 E N emer®. O., Werkführ.
95 E. Preifjhus, M., Rentner
Tiefenjee, E., Schneider
97 E. Dünne, W., Bohrer
99E.Bierend, Fr., Bauh. Arbeit,
Rath, H., Dreher
101. E. Scheller, B., RMentner
BVölter, E., Schloffer
108 FE. Sengeltmaun, O., Mas
Bielfa, E., Kontoriftin
— €, Wo.
105 | E: Bader, M., Wi.
Müller, A., Tijchler
107 E. Roflad, M., Zimmerm.
Koffad, B., Majcdhinenbau.
109 E. Schütte, A., Tatler
111 Grauert,W.,Zollwachtmftr,
113 E. Sing, B., Elektrif.
115 E. Wreth, M., Ww
Befers, H., Meierift
117 Jacobs, B., Buchhalt.
Nieljen, L., Schloffer
119 Baajch, M., Wem.
Levin, R., Arbeit.
121 E. Heyn, D., Rentner
«<= Federmannftr. te
123 Willvodt, M.,
125 E: Dofje, I. Ütentner
127 E. Greif, W., Invalide
Mildenitrei, D., Brandmitr.
129 E. Oppermann, E., Frau
Ehrich, Käthe, Hausangeft.
131 E. Johanufjen, $., Telegr.
Bauhandw.
133 E. Berteljen, Zu Invalide
135 E. OS Maurer
137 E. Nehls, L , Rentner
139.E. Schulz,- B., Ww.
141 E. Leven8s, %, MRbahn.
Betr. Affift.
143 E. Harr8, I., Werkmfir.
145 E. Hauptmann, A, Wert:
fir.
147 Dooje, H., Schneider:
meifterin f. D.
— W., Cleftromftr.
149 E. Kühl, A., Ww.
Kühl K., Kim.
151 E. Stednefjt, C., Ww.
Stedneft, N., Schloffer
153 E. Elerbefer Baudverein
V. Raabfe, M., Wi.
Yatob, W., Tijchler X
Rechte Seite
2 eriftiert nicht
4 EM D., Mildgefjch.
. Müller, F., Invalide
6 E Davids, A, Kranken:
{Ohwefjter
Davids, E., Arbeit.
— BY, Rentner
8 Franke, F., Wi.
Xoof, H., Schloffer
10 E. Rollmar, T8., Tijhlermitr.
a N, Tijohler
2 E Wullmer, A., Wi.
Ta air ” Former
14 Stäbe, A Schloffer
16E. Hoffmeifter, S., Invalide
18 E. Schröder, H., Tijchler
Schröder, P., Kinvangeft.
20 Subr, X., Rentner
22 E. Schlüter, ©., ifo
24 Lorenz, F., Meilt
26 E, Schulz, M., Stenotypift.
Schulz, W., Arbeit.

28 E. Hill, D., Mafjchinenbau.
30 E. Barkow, KN., Elektromont.
32 E. Möller, D., Majchinift
34 E. Stagar8, D., Rentner
Tedenburg, W., Arbeit.
36 E. Bohnjack, E. Schneider,
88 E. Hoffmann, W., Mafjch.
Schloffer
Hoffmann, K., Rentner
40 V. Wiefje, O., Arbeit.
Albrecht, F., Tijchler.
42 E. Delfs, H., Mar.Werk-
meifter a. D.
Albrecht, F.,. Tijchler
44E.Woeit, X. Bauauffeher a.D.
46 E. Domjahn, R., Elektrik.
48 E. Rohrt, Chr. Ww.
Fiege, A., Zimmerm.
50 E. Ruballa, VB., Ww.
52 E. Hofmann, G., Rentner
54 E. Na „Keffelwärt.
56 E. Rohren, A., Ww.
58 Bähr,“ F., Anvalide
<- Gebhardfir. DZ
60—62 eriftiert nicht
64E. DR En Erdg.
Meerftein, F.,
66 E. Barfchnick, ; Mechanit.
Elter, H., Maler
68 E. Untiedt, H., Buchhalt.
(Bickertfir, 7)
Schmalz, A., AH DeWHTE
Untiedt, M., Wbo.
70 RKraufe, O., Invalide
<- Plöner Str. DZ
72 E. Weitphal, Arbeit.
Wilhelmjen, M., Arbeit.
74 Reißmann, 6. Klempner
BE Ben Se Mar. Hilfs-
werfmitr.
78 rufe, C., Ww.
80 E. Wegner, M., Ww.
„, Kim.
84 E. Meß, I. Wertuftz.
Meß O., Invalide
86 E. Brintmann, ©., Kalkulat-
88 Anorr, N., Straßb. Schafft.
90 E. Delfs, F., Ausgeber
92 E. BPeter3, R., Lehrera. D-
Pryzbilta, F., Angeft.
94 E. Oye, P., Maurer
Cdholt, F., Sn
Frijhmuth, E., Klempner
Hunitoc, R., Clettromont.
Bodhl, W., Schlachter
<- Eijenbahnübergang DZ
96 E. Söhndorf, L., Angeftellt.
98 Schulz, A., Mar. Setr.a.D. |
— S., KMabdierlehrerin
<- Bojadowsty{ir. Z-
100 eriftiert nicht
102 Struve, H., Kontrolleur
Schmidt, E., Eiektromont. 1
104 E. Seite, E, Ficher
Heite, a Seen
106 Ehrhardt, R., Invalide
108 Hoffmann, I
110 E. Stein, RW. Werkmftt.
112 Ranke, O., Kontrolleur
114 Hauberg, 5. Ww.
SLindacher, X, Verwalt. Mt.
116 E. Reuter, G., Rentner
Reuter, R., Zildler
118 E KBaul, € ten
Xacob8, I.,
120 E. Römer, Sn "Schmied
12 E. Brügmann, Q., Nentner
124 Zainz, D., Schiffzimmer.
126 Felfiner, G., Kellner
128
Löttgens, I. Clettromont.
130 Sangbehn, Ch., Tijchler
— 8. F., Zijhler
132 On OD.
Angeft.
184 V. Weiß, M., techn. Angeft-
Ehmler, ©., Hm. Angeft.
Müller, V., Ww.
techn
Muß, A., VBerw. Angeft. HS
<- Federmannftr, DZ
136. Rorfante, A., Schneiderin
— M., Keffeljhmied
Schiefetwig, E., Ww.
ze
Detlefjen, D., Tijhlet


m.
„ Schloffer

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.