Hrandejtr.
21 v.Mering, A., Eleftromftr. 2
Lex, A. ‚Brauführer
Sie W., Ob. Stabtei
D.
Paleh, W., Leutn. (8) a. ©
23 E. Zucht, D., Kim.
(Niebubhrftr. 10)
Boll, E., Stadtob. Sekr.
Buhmann, F., Wertmitr.
Dittmer, Z., Ingen. T.
Gripp, H., Stadtjetr.
Küäsler, A., Ob. Waffenmftr.
Markiheffel, R., Maid. Ing.
Neuhaus, &., Ob: Steuerfelr.
Rieper, F., "Qeutn. (Ya. D.
Täuber, W., Bürovangeft.
Wille, E., Ob.Ger.Volzieh
25 E. Ruge, B., Kuwelier
(Holftenftr. 81)
Bredemann, L., Gew. Ob.
Lehrerin a.D. 2
Ehrhardt, Dipl.Ing. 2
Femerling, E., Ob. Feldw.
Fröhlich, Glie, Saufach=
bearbeit. Erdg.
heleh D Yi SötoferEre,
NRieljen, H., Lehrer
Olderog, & , Mafichin. Sugent
M., Wo. x
Brill, 6, StabsOb.Feldw.
NMöver, W., Schiffb. Ingen. 1
Schröder, Se Ingen. Erdg.
DNS
Schulte, S., Ingen.
Strauß, W., Ingen. 4
Tamborint, DD. NRechn.Rat 1
AWronka,M., Gew.Ob.Lehrin.
<- Hanfjaftr, Ze
Bauftellen
Rechte Seite
<- Anooper Weg >
<- Olshaufenftr. DZ
2 E. Hammerih, M., Frau
(OIshHaufenftr. 1)
Bäbetker, H., Ingen.
Begunfk, & Pol. Haupt-
wachtmftr.
Ehlers, H., Landesjefr. 1
Yadh, E., Tijhler
Kilies, F., Krim. Beamt.
Luhm, A., Invalide 4
Mohr, H., Mar. Angeh.
SUN & On ET. Erde.
ta rogerieT, Erdg,
Wandtte, A., Wi.
Babel, 6, Abteilgsleit. a.D.
4E Qaurikenjche Erben
reeje, X, Mufjenmöleit. T.
rube, $., Konrektorin a. D.
Sembbhner, F., techn. Stabt-
infpett. 2
Thurau, $., Dr. phil.
Wilbrodt, W., Dreher
6E Hal ihe Erben
Bruhn, M., Aw. Erde.
Chriftianfen, L., Ob. Majch.
Doege, H., Maler
Halfbrobt, N., Ww. 1
Holft, A., Werkführ. 4
Ywerfen, A., Ww. 3
Lübhr, M., Wi.
Dettmeier, €, Ingen.
Suhl, X., Boftfacharb.
Timme, M., Buchhakt, 1
Traulien, M., Juftizang.
Wijdhnack, %, Bürogehilfin
BE u. V. wie Nr. 6
Gebhardt, B., Schloffer
Graßnit, €, Ob. Feldw.
Hola, W., Rontrolleur 3
Hoffenfelder, R., Lebensm.
Kähler, F., ff. Angeft. 1
Laurigen, A, Www. 8
Runge, H., Elektrik, 1
Sprinzed,3.,Majch.Schloff, 4
Tiege,G.,tehn.Ob.Sekr.a.D.
10 E. Andrefen, G. M., Lands
wirt
V. Stahlhut, B., Verwalter
(Holltenftr. Sr
Andrefen, A., 4
Barthel, W., 4
Clör8, U., Kim. T Erdg.

10 Haad, R., Wow. 1
Hamann, F. u. E., Fl. 2
Ran M., techn. Reg. Ob,
Krumm, M., Näherin Fi
Offermani, M., Wis.
Schreiber, W., Ww. Erde,
Tietgen, E., Ww. 3
12 7 Drägert, Fabrikt.(Leipz.)
V. Zonns,£., Lehrer (Goethe-
ftr, 2)
Heidemann, A., Bordwart
Kraufe, W., Torped. Infpekt.
Morig, O., "Ob. Leutn. d.SchH.
Myjcdh, F., Yuft.Injpekt.
Othmer, A., Rentner Erdg.
LPfißmann, Dr. Bhyfit.
ne kon Q., Mar. Amtm.
4
= cOhröder,F., Leutn.(X.)a. D.
© tahmer, M., Reichsb. Sr
& «fret.
Bie.ur, A., Strider
14 E. & lichenberg, Chr., Ei:
gentüm. (Hambg. Ch. 128)
V. Ziedemann, I., Shöbe
bahnichaffn.
Alerandre, W., Bordfaff.
‚Bibow, F., SteuerAifift.
VBichowsti, A., Wi.
Brennede, V., Reichsb. Betr.
Wart. 3
Carftenfen, €., Angeftellt.
Sadau, I, Rentner
Glödner, M., Stadtinfpekt. 3
Hagen, &., Schuh mmftr. 1
” Schesfat, D., Monteur 2
Schütt, B. „fm. Angeft. Erdg.
Wünderich, Ch., Wiv. 4
<- Samiverftr. D
14a E. Fahrenkrug, D., Wi.
(NReventlouallee 10)
V. en ©., Hauswart
Bodel, M.,- Sal.
Lehder, F., Zollinjpekt.
Lüdeke, W., Schneider 4
Nebe, H., Vermeffl. Ing.
Schmidt, W., BuhHhHalt.
Se F., Land.Ob. Ani;
SO ‚Korv.Kapit. a. 2.
Trede, A., Wi.
Wilfens, %., Obermftr.
6 E Dempool, Th., Ww.
Doherr, D., Iult.Sekret. 4
Grundt, M., Ww. 2
Klann, A, Ob. Sn
von der Lieth, W., Land.
Ob. Selr. al
Matthee, E., Penfionär 3
Rempt, Bücherrev.
Rofja,. SD. Feldw.
Tietjen, H., Ingen.
18 E. Müller, &., „Leutn.(Y)a. >
Haalf, F., ungen.
Hagemann, E., Wo. 8
Hingit, D., „Boftinip. a. ®
Homeifter, M., Ww.
Krüger, G., Schiftbau. Su
Kuisle, ., Mechanik... H.
Nieljen, 6., SEE Erdg,
Baffau, % Wim. 4
SE €. RO rnenD.
Söth, P., Rentner 4
Stephan, A., Leutn. 3.S. a.D.
Wiggert, F.,Leutn.3.S. a.D.2
20 E. Conrad, A., Frau
+ Eichoff, W., jtädt,Angeft. 1
Frehje, M., Dipl.Ing. 3
Haufer, G., Baumftr. Erdg.
Kaad, H., Hilfsarb. 4
Sappe, H., Schneidermftr. 2
Schoer, O., Voltsihullehrer 3
Süverfrübbe, I, Werkzeug»
madcer
Timm, W., Yngen. Erdg,
Wichmann, B., Baumftr.
<- Hanfjaftr. Z
Bauftellen
<- Müller-Emden-Str. Z
Bauftellen
<- Weddigenring Ze

E60:
Hranzensbader
Straße
(Stadtteil Elmihenhagen)
oft: Elmjchenhagen
<- Meichenberger Allee DZ
14 E. Storm Dilipboeiteh-
a. D.
20 Biegeleiwerf II
E. Hanjen, A, C., Eigentüm
(Wellingdorf)
Detlefjen, X., Arbeit.
Lenz, W., Maler
Nahn, E., Arbeit.
Wulff, M., Schneider
<- Feld >

Hranzinsallee
(Stadtteil Ellerbef)
Boft: Elerbet
Früher Frenendllee, nach der
Lrinzeffin Irene von Preußen.
1910 umgeändert bei der Ein-
gem. in Franziusallee nach dem
Seh. Admir. Rat u. Marines
Hafenbaudireftor Franzius,
Förderer desEMerbeterArbeiter:
baubvereins
<- Werftftr. Z
Die nicht mit E. bezeichneten
Grunditüce geh. dem Arbeiter:
Bauverein e. 6. m. b. H.
Sinfe Seite
1 Garten geb. 3. Werftftr. 27
3 E. Seider, A., Heizer Erde.
5 E. Sau, F., Rentner
7 En M., Wow.
Limburg, R , Majchinenb.
9 E. Meß, A., "Oo. Voftidhafin.
IE Schumacher, R., Yndval.
Kruje, I, Kreis Haupt:
ftellenfeiter
13 E. Staa, C., Wo.
Riedel, A, iglen
Se E Möller, Q., Rentner
E. Rurth52., Frau (Berlin)
m Kaedle, A, NMentner
Faßmer, B., Angeft.
19 E. Gloodt, E., Frau
Howide, F., Ste
2E Koltermann, M., Ww.
Thöm, EL., Werftbuchfühe.
2 E Fiicher, N „ Kalfulat.
Künzel, O., Maler
25 E. Eilerbeter Bauverrin
V. Bruneit, N., Stellmach.
Beterjen, H., Pbhotogr.
2TE Cohn tor C., Wow.
Weinhardt,E., Moltspflegerin
29 E. Mehfeldt, X, Frau
Rehfeldt, G., Mar. Setr. a.D.
31 E. Miedel, R., Tijchler-
mftr. (Werfifir.)
V. Hajchke, W., Rentner
Wach, E., Majcdh.Maat
33 E. Sched, E., Stiderei
35 Driver, W., Rentner
35a Birfewig, D., Ww.
Rohder, R., Arbeit.
37 E. Carius, %., Wo.
STaE, Ren €h., Ob. Deck
offiz.
39 E Matthes, W., Kanzl.
Setret. a. D. Er
41 E. Wöbhde, W., Wo.
43 E. Moßkus,M., Eigentüme-
rin (Blücherplag 15)
EN Neffen, H., Mar. Werft.
it.
45 E. Meyer, I., Majdhinenb.
E. Hofmann, $., Feinbledhn.
47 E. Witt, $., Schloffer
F Witt, L., Näherin
V. Witt, F., Wow.
49 E. VBehning, A, "Tijichler
Sen F. Fr 1.
51 E. Hartmann, X., Rentner
Bremiter, ©, Telephonift
53 0E Sofmann, D.,. Mar.
Werff. a.

Hofmann, E., N öibrer
Hranziusallee
55 Robhard, E., Mafjchinenb.
57 eriftiert nicht
59 E. Jöllmer, W., Wow.
Reterfjen, B., Wi.
61 E. Broditedt, Ch., Werkmfitr,
Jäger, A., BaudIng.
638 E. Meeder, Ch., Kapitän
65E. Kehr, G., Frijeurmftr.
(Kiel:Garden)
Kehr, W., BPenfionär a
Schimed, B., Wow.
— 6. Näherin
67 E. Kath. Kirchengemeinde
„ (Kiel-G.)SraueSchweft. T.
69 E. Semmler, E., Ww. 1
Niffen, A., Sn 1
71 E. Hanfjen, H., Frau Erdg,
E. Hanfen, I., Dreher Erdg.
Smuda, E., Kaffier. 1
78 E. Möller, $., Obermftr.
IJürgenjen, 9., Ob. Werfmitr,
75 E. Wriedt, M., Ww.
V. Wriedt‘ on Erben
77 E. CEihmann, £., Wow.
Brandenburg, Ch., Invalide
79 E. Hanfjen, N., Schloffer
Weigel, E., Schifszimmerm.
81 E. Ever8, K., Ob.Revif.
83 E. Zroft, E., Zollajfift.
85 E. Weber, R., Schuhm.
87 E. Zbhiemer, E., Werimftr.
a. D. (SchönbergerStr. 92)
Meißler, F., Schlachtermftr.
BE W., Siabent
Füh
89 E. Weidner, nn Indvalide
Hauler, H.,
91 E. RNipfen, A, Drau
(Berlin: Mariendorf)
V. Nipfen, N., Betr.Leiter
93 E. Gülf, H., Mentner
(Sr. A 11)
a ., Handigsgeh. 1
Schoel, W., "Raufın. Erdg.
95 E. Hof, M., Frau
Argens, A., Sal.
Hof, R., Mojginenb.
101 E. Gruber, A., Indalide
Berndt, W., Bildhauer
108 E. Brammer, F., Andvalide
Schneider, M., Angeftellt.
105 E. Seyfiert, F., ‚Spa line
V. Titode, F., Wow
Mahnke, W., Werkmftr.
1077E. Hübner, Th., Schneider
109 E. a R., Dreher
Nöpde, M., Wow.
111 E Senoor, R., Ww.
113 E. Vollitedt, N., Schifszim.
Vollitedt, Chr, Motor. Schloff.
115 ne Ol Schmied Erde,
— M., Wow. 1
117 E. Struve, G., Bootsbau.
Strumwe, A, Frau
119 E. Hart, I., RMentner
121 E-Oppermann, 8. „Schloffer
123 E.Mathje, $:, Wertführ.
125 E. Neumann, W., Rentner
(Gebhardfir, 3)
Möller, H., Spark.Redvif.
127E Cwolrt, M., SF
129 E. Landau, M.,
Landau, Anna, Kabatın. T.
131 E. Veichert, Martha, Gaftiv.
vo. Aspern, X., Keffelidhmied 2
Berg, Ch., Dreher
Hein, Ch., Schiffbaumftr.
MNieljen,B., Kraftw.Fiühr. Gh.
Drau 8. Stabiaffifk-
Teichert, A., Gafjtw. T.
Weber, M., Majchinenb. 1
WendorfG., Kupferfhmied 2
—<- CEijenbahnübergang D
<- QLütjenburger Str. Z
<- Schlageter-Plaß >
147 E. Friedrichfen, D., Rentn.
149 E. Stender, H., Invalide
Stender, M., Frau

151 E. Diedrich, H., Schweißer
IT. zeil
153 E. Obl, X., Kalkulat.
155 E. Rübver, D., Wo.
157 E. Rähler,A., Cleftromont.-
Vorarb.
159 E. Boat, © Schriftfeß.
Vogt, H., Arbtrin.
161 V. Böttger, X%., Rentner
Böttger, H., Soneider
168 V. Baumann, F., Dreher
165 E. Fehie, W., Penfionär
167 Holzerland, W., Ob.Bau-
auffeh. a. D.
169 E. Schaar, H., Betr.Ingen.
171 E. Sahl, W. Sattler
173 V. MelchHertjen, M., Frau
175 E. irfig, X., Majchinenb.
ICE Schmidtte, MN., Wi.
179 E. Sinfe, D., Pol. Mit. ER.
181 E. Beterjen, MN., Frau
Keterfen, I , Cettromftr.
Preger, B., Anvalide .
188 E. Range, W., Schifb
Helfer
Range, E., Arbeit.
185 E. Bendt, Cb., eher T
<- Schlageterpart DZ
187 V. Steffen, O., Buchhalt.
189 E. Henning, $., Kfm. Erdg.
Schneekloth, E., Rentner 1
191 E. Ralenberg, H., Beamt.
193 E. Höppner, H., Wi.
Will, A., Werkmftr.
195 E. NMiesbef, H., Wertkmftr.
Schurbohm, H., Former
197 E. Siebenhüner, N. Rentner
199 E. Geerfen, E., Frifeur
(Sr. Kuhberg 82) *
V. Da R., Schweißer
201 'E. Wichelmann, X, Han-
del
elsm.
203 E. Simoneit,®., Schlachter
Burgdorf, H., Helfer 1
205 E. Rraeft, N., Steuerfelr.
(Berlin
V. Sraeft, E., Berw.Angeit.
207 E. Georg, R., Gew. Ob
Q
ebt.
209 E. Stenzel, B., Ww.
Hühn, E€., Modelltijhl.
211 E. Nagel, B., Aw.
RBagel, D., Elektrik.
Strohbach, B., Stadtangeft-
213 E. Sangmaad, A., Ynval
E. angemaad, F , Frau
V. Qangemaad, Ce Oele
Dabid, K., Schiffbauer
215 E. Sindow,M., Ww. Erdg.
Qindow, I., Wo. 1
217 E. Jüntke, W., Www.
Harniidh, H., Ingen.
219 Dägling, E., Ww.
Wender, Ch., Maurer
221 V. Stender, W., Rentner
228 N Qnof W., Dilf8- „Werte
edle 9, KR
225.E. Feldt, N. „„, Klempn.
(Goslar)
Leeste, W., Rundfunkhdlr.
227 V. Claußen, E., Werimfir.
229 V. Weinhaufen, B., Aw.
Weißenfels, D., Ww. 1
<- Poppenrade DZ
Rechte Seite
2—6 eriftieren nicht
8 E. Bawolsti, K., Ynvalide
Dofe, G., Maidh.Schloff.
10 Bantin, X., Schloffer w
Cangler, A., Werftbuchh.
Lange, D., Mar. Werkf.a.D-
— W., techn. Angelt.
Warnede, X, Bootfteuer.
12 E. Boos, € SS
14 E. Ströh, E., Frau
Schleuß, H., fm. Angeft.
Ströh, H., Hilfsarchiv.
16 E. Stühmer,9., techn Sf
18 E. Rottel, M., Betriebsmftt.
20 E. Bottel, F., Schiffszimm-
22 E, Danfwardt, S., Wi.

Wolfram, N, Arbeit,


ba a)
a a a
ST U a
00-1
Q&

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.