8 Nnede, IC
au X O0, ‚Betr ai. 2
. MG Soli a. A
Senf ® SF, Mar. Wertführ.
1
Gersein, M., We. 2
infelmann, W., Maler
Horn, G, Straßenb. Führ. 1
urfelbt, & Wafchmftr.
Zabel 6, de as er 3
“ 2
Biemus, N RUHMENE
% U—15 ie Lüde, D., Bauz
Yale, Baugejch. x
7 Baden, E, Glettrit. 2
Utmeijter, ©, Technik,
So AM. "Sattlermite.
Som idt, ©., 3 Sobautegn.
el 2, Wertmfte, a. D.
Üpfler, X, techn. Angeft.
X Salujdty, E., Wi. 1
taune, M., Werten 2
ubmann, %., Schlachter 2
aeger,‘ X, HAN 1
Ob E, Seritinfp. Anw.
1x areiß, A, BufOneid. 2
Sue B., Gejchäftsführ.
Set bed, „tech. Abteilgsleit.
„ Ingen.
a Ben Ingen. 3
echanif.
Golnter AM, Oberfeldiwebel
One CE , liegerfontroll.
Ss Nther, W., Frau
Orüder, © , Kim. Angeit. 2
Mmeltod, £., Oberfeld=
webel %
öl ze Perdundfunosanl.
Öhle, DVertret.
Samt € TE Dan
, Werfmftr.
Dil & Lag.Verw.
De mann, Q., Ob.
(Henson ) .
M Sel &
Schiffbau.
Dahme, Kr, Wertführ.
„ 6., Dede
Toffer
- 9., Bantangeitellt.
Min Crna, Lohnbuchhalt.
Na et, 8., Buchhalt.
Ye Oterichen, S., Angeftellt.
19 pe C., Mafchinenb.
Fee U. wie Nr. 17
aeligeer M., Rohn. Be-
Geile
Rudnert, 6. m Se
Melden, I W., 7 Angeit.
S l, N „ Sagerift
Seemann, © ba
ea nn Schiffb.Ingen.
ea € Maler Erde.
© HS. MafO. Schloffer
8 ta D., Kutfcher ;
Yüdeee” gl A.
ki We E., Maurer 3
Maurer
Sad © 8. G Strahenbahnig,
ee Seit
* Biere nit Sn
AR Schtöder, &., Lijhler. 3
ublig, ©.
Fr , Arbeit. Erde,
Al On ron nA
Adern „Ob. B-Boltiafi .4.D. 1
Se ©. ol a ®.
Bilder. Rott
Qi
v mal ( (eben 1.8.)
Mhdeeen.” S, O0 }
AR Umtöge E
CE 8 NEE
www
7 E. Schering, K.

; VBugenhagenftr.
5 : MRiefter, F., Maurerpol.
8 E. Alms, O., VBerw.Angelt.
vu Südemannfte, 49)
V. Hanien, W., Telegraf.
Gottwald, Fu Telegr. Wert:
mitr.
Sutfche, X: techn. Betr. Angeft.
Maß, Ch., Schloffer 2
Schmalz, W., Dekorat. 3
Siebenlijt,9., Ob. March. Mt.
Schmidt, E., Maurer 1
Storm, O., Arbeit.
10 E. Maas, H., Rentner
Dahnke, E., Maurer 3
Ever8, R., Reichs Angeft.
Heyde, H., Modelltiichl.
Yekat, F., Mag. Angeft. 2
Normann, Ch., Ww.
— F., Arbeit,
Schütt, D., Pofta[fift. 2
2 E, Einfeldt, H., Töpfermftr.
(Küterfiraße 28)
V. Einfeldt,G., Töpfermitr. T.
Einfeldt, H, & Sohn, Töpfe:
reien T.
Yaedel, N., Schlofjer 1
Leydel, G., Frijeuje Erdg.
Nieljen, H., Mater 1
Veterjen,F., Werkitattfchreib,
Rüjdhmann, W., Maurer 8
— W., Rentner
Samueljon, O.,
Angeft.
Schäff, 3., Schiffzimmerm. 2
Stoß, Clara, ffm. Angeft. 2
Wilhelm, P., Former 3
Wulif, W., Räucherer
—<- Calvinfir. Ze
Biülowftraße
Verwaltgs

Sraf Bülow von Dennewig,
yreukijcher General,
geb. 16.2.1775, geft.25.2.1816.
«<= Forfiiveg DZ
Linke Seite
1-erxiftiert nicht
3 E. Hammer, H., Steuerinjp.
(Eichendorfiftr. 62)
Schlicht, H., Prokurijt 2
Chrijtiani, E€., Dr. med.,
„Nervenarzt 1
Herrmann, G., Ww.
Neumann, B., HauptamtS-
walt.
Rabl, R., Dr. med., x
jeftor a. D.
Rodewald, A, Ww., T.
5 E. Harder, Ce "(Ca
priviftr. 28
-Denede, W., Staatsanw. 2
Hahufeld, W., Reg. Rat
Heller, R., Dr. Studienrat
Menke, G., Stubienrat
Schaefer, D., Ing.
Schelm, O., Dipl. Ing.
N 0 S BVertret.
Ulrid, E., en
Dr. phil.,
Si de (Flensburger
Str. 7
Claes, © Buchhalterin
Düfterdiek, E., Dipl.Ing. T.
Hoherz, T., vw. Reg. Mat 2
Hultgren, I., Ingen.
Plauth, A., Reg. Baurat 1
San „Mar, Ob. San
DE ‚Beterjen Urchit. Wu
Gtte we Dr. phil. Mar.
Studienrat
Seller, R., Dr., Mar.Ob.=
Intend.Injp.
Klinter, H., Offizier ;
Köftermann, _E., Dr. phil.,
Dozent
Meier, D., Dipl. Kim.
Mormann, O., Dipl.Ing.
Thomjen, D., Kim.
<- Graf-Spee=Str. DZ
Gärten
<- Yorditr. DZ
<- Zirpigfir. DZ
2,4 Addids, I,


ZOg
21 E. geb. zu Tirpikftr. 141
23 E. Rühmann, ®., Wmw. Erdg,
Anderjen, &%., Kfm.
Dreger, E., Setr. 8
Heije, Ih., Kfm.
Ko, M., Drogift 3
Schmalb, S., Wo. 2
Staaden, 6., Kfm.
Stoltenberg, B., EN T. 3
Wohlers, M., 1
— &., Sehretin J
25 E Lütt, F. W., Benfionär
(Sedanftr. 10)
V. Ma, R., DA 2
Bergemann, 6 ., Boftinfpekt
S.
Gift, AM., Handelsbertret. T.
Haaje, M., Ww. Erde,
Hamwerkamp, H., Zollbeamt.
Hübel, M., Frl. Erdg.
N W., Boljetr.
Schulz, S., I. 1
Schumann, C.,Leutn.z.S.a. Se
27 E Fahrentrug, B., Wi.
Urndt, R., Angeitellt.
Förjter, ©, Qöjchmftr.
Hoffmann, H., Kellner
Rriener, W., Dekorateurmftr.
Lobifa, M., LTerrazzo T.
Möbdl, I., Rentner Erdg.
Bemöller, Frau 1
Reter8s, C., Kontorift 1
Bieper, T., Angeftellt. 1
Scheel, Zn ran“
Vagt, M., Wi.
Weinand, '. Dreher 5
29 f. a. SD 18
n „ Frl. (Aljen-
E. Kopp, x Fl. (Aljen-
jr. 4
Bromann, F., Stadtinip. 2
Iebe, K., Lebensmittel T,
Sechnwig, H., Wehrmacht
Affe.
Thomann, M., Krim.Sefr. 1
Weiß, I.H.Handelsvertr. T. 3
Witt, M., Boftaffift. 2
Nehte Seite
E. Qauer8S, D
tr.
2—10 E. Wohndau SG. m. 5. H.
V. Zraeder, F., Berwalt,
(Sraf=Spee=-Str. 50)
VBaumfir.
Feuerhake, K., Reg. Baurat
Keidel, I., Xngen.
LQütgen, ©. Reg.Ob.Infjpekt.
Möller, I., Reg.= Sekr.
Stieper, 9., Baumftr,
6 Dünder,£., Reg. Ob. Infpekt.
ijcher, 1., Reg. Ob. Inipef.
EU R., Iuft. Injpek.
Hägele, B., techn. Reg. Ob.
Inf.
A
Stier, 8. „Hauptm.
Nüter, %., Yen Amtm.
8 Brüggemann, Dog. Ob. Infpetk.
Günzel, E., Prüfer
Hanjen, 8 Bauingen.
Hiöhn, M., Bauingen.
Rahl,-G., Aa Ob. Infpekt.
Beichdel, W., F1.Ob. Stabs-
ingen.
10 geb. 3. Graf-Spee=Str. 50
<- Öraf-Spee:Str. DZ
12 E. Niffen, A., Dr.jur., Sand»
richter a. D. (Tirpigftr. 80)
"V. Hausverwertung X. Howe
u. Söhne, Holftenftr. 108
Bredemeier, H., Oberleutn.
3. See
Döring, E., Wow. 1
Fiedler, M., Wi,”
Lange, X, Souffleufe T. 1
Mendtorf, M., Frau
Schwerdt, W., Hm. Angeft. 3
Wodrig, K., Vizeadm. a. D.T.
Wülfing v:-Dittmar, B.,
Vizeadmiral
4 E. Mews, M., Frau %
Albrecht, E., Ww.
Döring, H., Kapellmftr, T.
Dunimann, $., Apothel.
x
Im 19. YJabrh.
fommender Name, nach dem

Bufchfeldjtr,
14Scholz, R., Bantktaffier. 2
Schott, K.,Dr. Privatdozent
Schufter, H., Ww. 3
16 E. Frykberg, N „Frl. Eigent.
(Stodholm)
V. Hausverwertung
N: Wa san, Holften-
U D
ude, Robi 3. See (Ing
Claufen, M Kim. a
Donner, R., Konteradmiral
a. D. T.
1
Sabelend, R., Dr. Finanz:
präfi
Kodhrt, H., Frau 8
Lange, F., Dr., Ob.Landesges
richt&rat T. Erdg.
Liebler, E€., Ob.Reg.Rat
Stubbe, C%., D; Dr. Phil,
Raftor a. D.
Thorell, E., Frau 5
<- ZTirpikfir. Z
<- Yorkitr.
18. 20 eriftieren nicht
22 °E. N Met
De OH. Reg. In:
{peft. D . Quftwaffe
Büldt, H., Dr. Ob, Landes:
ger. Rat
U „Ob.Leutn. (Ing.)
Frasfe, A., Ob. Weichenwärt
Yacobs, 6, Wiv. 8
Kauffmann, © Win. 2
en M. Torp. Ob.Stabs:
a. D. Erdg.
stiefel, 6. „teOn.Affiftentin 3
Niemzig, ., Reichsbantk:
infpeitt. 1
Steen, M., Lehrer Erdg,
24 E. Serno, S., Werftdirelt.
a.-D. en Eidertamp 15)
V. wie Nr. 2
Bauer, HD.
Reg. Nat
Chriftians, Do. Ash: (3.)3
Huth, O., Ingen. T. N
Hudriede, F., Kapt. Seutn.
(Ing
Loorz, W., Dipl. Ing.
Wie E., "w., Ob. Rec. Rat
„Serden60, BetriebSl. T. 2
6 E. Gebauer, St, Wi.
(Holtenauer Str. 189)
V. Stegelmann, S., Baus
unternehm. (Soharnhorft:
{tr. 15)
Chu ©. E., Ob. Leutn.
3
Dennftebt, H., Küchenmftr.
Köhler, O., Angen.
Kühn, E., Kapt. Leutn.
NE B., VBerficherungen
Nebel, € , Neg ‚Rat
Neibnig, ©. Sb. Leutn. (no)
Schulg, B., Kim.
<- Scharnhorftftr, Ze
Burgitraße
zuerft vor:
Dr. rer. nat.,

Schloß (früher Burg).
<- Dänijhe Str. >
NedhHte Seite
2 E. Kraufe, C., Bürftenfabrit.
(v. d. Golg-Allee 20)
Bofelmann, H., Handels:
vertr. T.
Hartmann, S., Mafjchinift.1
SKafchimzit, A. ; Schiffsing.
Mordhorit, ©. ‚ÄnabjOneiderei
Maute, E., Ww.
4 E. Chler8, G., Ing. T.
Sreulich, O.,
BANN C., Werkmftr. 4
Hinz, € ; Frau
SYenjeh, W., Nentenempfgrin
SJungjohann, WM. E., Nachfl.,
Herrengarberobe T, 1
Sohloffer

Böhme, N.
16:E. Sintjd EC DorN-

IT. geil
4 Kabundt, An Landes
amtm. a.
Klabundt, U, Schneider:
mitrin. T.
Miller, A., Ob.Maijdhinift
Dbdefeh, O., Bimmerm.
San &Chlers,Ynftall.-
"Seid. TI. Erdg,
Ulbrich, R., ANHNSE
Winkler, %., Kim. T.
<- Schloßftr. Ze
Sinfe Seite.
Schloß
E. Deutidhes Reich
V. Verwaltung d.Provinzial=
Verbandes (Gartenftr. 1)
Ob. Präfident d. y 00
Schlesw.-Holft. T.
Hiftorijche Landeshalle %
Schleswig-Holftein. Landes-
bibliothet T.
Asmuffen, $.. EL
Ruge, I, Reg. AWifift. a.
— 8. Sandesfekr.
—<- Kattenftr. DZ
Bufchblick
(Stadtteil Pries)
Loft: Friedrihsort
Alter Flurname in der früher,
Gemeinde Pries.
<- Stromeyerallee
Linke Se te
Bauftellen
5 E. Stender, H., Fahrer
T E Sellenberger 2. „Dreher
Karps, 7 Rentner
9 E. Huhn, M., Wäfcherei T.
WE underlig, R., Schloffer
Müller, K , Technik. Erdg.
18 E-Mandifcher,O. „Schleufen=
aufjeber
RN W., Waffenmitr.
Sehil
15 E. Mat, R., Technik. Erdg.
r E Qudwig, K „ Schloffer
E. Witt, &., On BVerw.
Angeft.
19a E. En ae M., Elefs
trobelf.
21 E. Böttcher, A., Tijchler
Freitag, A., Dreher
23 E. Michling,W.,Rundfchleif.
25 E. Manthe, H.,
27 E. Bod, F., Arbeit. Erde,
GElettrif,
NedhHte Seite
Bauftellen
6 E. Lohie, F., Kanalfteurer T.
aE Dehlert, M., Direkt. 1 RN.
10’E Siedfield, 8. Maler
«<- Fehröftr. DZ
12 E. ®uftavs, W,, Dee
14 E. Rluthmann, D., For
Tee
„ Ingen.
bujcdh b Stad e)
V. Köhler, W., Former
Köhler, K., SGebrauchswerb.
18 eriftiert nicht
<- Brindmannftr, m“
20 E. Rofjenfeld, A, Werk:
zeugfOleif.
<- Sen >
Buihfelditraße
(Stadtteil Gaarden:Süd
)
Reel Bujchfeld, 1910-1926
Kaufm. Direktor d. Fried. Krupp
Germantawerft A.G. + 1937
<- Bielenbergitr. Z
Linke Seite
1—138 u. 14—26 E. Krupp, F,
Germaniawerft AG.
1 Brügmann, 6 Hausmftr.
HE AO LS , Ingen.
Orgel, W
2
‚Seife 2
Beuß, S., Kim. 1
Thode,F., Nieter X

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.