A11V. Wächtler, S., „Betlagsleit.
(Mudliusfjtr. 41)
Freundek,A., Drudereileit. T.3
eintich, %., ee T: 1
undt, M.,
Mies, Berta, Tl.
olken, M., Uhrm.
Norbdijhe Rundichau, N.S.:
aknerlag Sch Schlesw.=Holft.
iele, TE Orafinhr, 8
Dep. A Revijor 1
195 Glajen, Ai „‚(Boorde)
Susfea Käthe, Arbtrin.
Re Herder, W., Rundfunk T.
mb, €. x Marineangeb.
& W. A, Bahn:
., Tafler 2
na %., Konditor 2
Sprdlle ich, Maria u. ma
Sicbutat, Buchhdlg. T.
rule, G., Bertret.
E’lanowSt, %., en
Sufemibt, X, W
wölinsfer. 37)
., Kauf. 2
tmen,
% etetfen, U N One obei
Rn <- Mubhliusftz. >
Ei Muhliusftr. 36a—38
Ne 6, PN Potüclen T“
„, Kinderwagen
Su A, Urchit. T.
RL elaus ©. Böttger T.
SQAR. Gaufilmitelle
Ro A =Holitein T.
übe , Hausw.
Dem CC 4. G., Kraft:
fahtzeuge
19 etforgungSanıE Kiel T.
Sodig- -Wüjtnei, Gejchw.
An velsbefer Weg 29)
Rei je, ., Uhren T.
8 Hi I, Rev. Oberwacht:
(M
Ge
Ge
<= N ihiahrut Ze
25 Eu etieren nicht
„ Dr.phil.Apot
Adler “Feterverfig. T .
Cut camten-Verfichg.,
Seel Apotbete am Dreieds-
Rod, $.
Binnig, 6, u
Sirene © am T. Erdg.
, 9., Ubemmftr. T.
YE Weber, W., Sebensm. T.
SCagers, an,
Ritz 8,9 One ale
Son 5 ©. SU „prit. EFT,
6, W., A 8
rat Seite
4 Qesfele
6 En Kühe WB N
ne DS a 5
DA NSborprüfungsamt b.
TiegSmarinewerftRielT.
8 SS Bbilofophengang >
eifter, D., Kfm.
Meilen u W Fürforgerin I
Auaelte, 8 .
1 eljela, W., Wo. ® 2
US Schulgarten
geh. 3. Mubhliusftr. 31
B = Muhliusftr. >
fa. EEwON Sftr.
E Süncpof {tr. 36.
© Aue 3 N Hotelier
nat ‚O6. Sign.Maat
eiß Bee agdeburg, $.
Dagt Beben N edit 2
Ye ‚Lapetermfir. 2
la, ei Simm, Betmiet,
She en, ©. Qotel 7
Bergftr.
22 eriftiert nicht
24 E. Schlotfeldt, W., Schlach:
termftr. ‚CMubliuSftr, 34)
V. Bolewsti, K., Tijchlermftr. 1
Glüfing, H., Ob.Majch.Maat
SFungesbluth, FW.,Dr. Zahn-
arzt
Lenz, A., Wo. Erdg.
26. ‚E. Beamten Bank Kiel
(Rnooper Weg 25—27)
Bruns, H., Bauing.
Barmer Grinbfafle, Bezirks:
berw. Kiel T.
Deutide Beamten-Kranten:
berficherung B. a. SG. T.
Nordftern Allg. Verf.=A.:G. T.
We, W., Kellner
28 E. Röfter,£., Wwv., Fürberei
(Reumünfter)
„ Frl. (Dorn:
V. Müller, M
fenftir. 39)
Brons, W., Werftbuchhalt.
Fiken, © , Schneider Erde,
Sembfke, e Fu.
Lugmann, $ Affiftentin- $
Regorz, L., Zujoneid.
Shin M., Sera
Start, 3, Fi.
<-— Wilheklminenftt, DZ
30 E. Stadt Kiel -
Adolphs, F., Würfthen
Heijer, C., Drogerie T,
Nordjee-Fijhhalle Dreied-
plag W. Armbrecht T.
Tocpffer, G., Zeitungshdl.
—<- Holtenauer Str. Z
Befjelerallee
Wilhelm Hartwig Befeler,
Statthalter der GHerzogtümer
Schleswig-Holjtein
von 1849—1851
a N
en Son
& m

FEMbolf fr.
Gerhard fiz,
E
oltenauer Sir.MS
Riooper Weg

<- Niemannsweg DZ
Linke Seite
1—5 Bauftellen
7 E. Mosle, N., Frl. Krdg.
Kühl, H., Zimmerm.
OLE £., Ww. 2
NMichter, B., Erfter Staats:
anwalt T.
Schuller, Dt Reg.Baurat 2
Stenzel, A., Lotführ. Untg.
Urlaub, F.,Werftdirelt. iR. dl
<- Forftiveg DZ
9 eriftiert nicht
11 E. Schade, W.
Dandwerts, ©., Kim,
13 eriftiert nicht
, Frau T.
Kim, T.

ia: £
15 E. Elten, £., Nentner
van Beet, B., Wo. 1
Chrijtianjen, AW., Mufiflehr. T.
Bwidert, H., Optiter T.
17 E. Wiefje, W., Reichsangeft,
SD A., Handelsbvertr. T.
19 E Bürdard, DH.r Kapit.
3 S.(
Knoop, €, Kalkulat.
21 E. Safrenz, $., Zivilingen. T.
NRiederquell & An R.6.
Hngen. Büro T.
21a E. Nidhel, D., Ww. T.
23 E. Nüdel, H., Wi. T.
Ienfhef, A., Kranführ. Erdg.
N E. Rogaenfjae” joe Erben
V. Beterjen, H., Rendant T,
Behrendt, N RN: Kapt.
(Ing.) a
Hamann, | SCHöISIOE
—<- Xirpigjtrake >
27 eriftiert nicht
29 E. Sabahn, N., Kfm. T. 1
Holling,E., Ob. Poftfekretärin
Marquardt, W., Dr., Ajtift.
Arzt 2
Mierke,R.,Dr., Ob. Reg. Rat %
Mundt, M.,Stadtoberfetr. 2
Siggelfow, A., Bürovorfteh.
Szjemeitat, D., Blumen -T.
31 E. Chler8, $., D.Dr., Rechts:
anmw. u. Notar T.
33 _E. Wyfraykowsti, A..Frau T.
Conrad, a Ingen.a.D.
Harnijch, O „ Univ. Brof,
Staffeldt, & een 2
AWbfrzykowsti, A
bertret. T. Erdg.
35 E. v. Studnik’jhe Erben
V. v. Studnik, H., Ww. 2
Buchholz, W., Dr, Korb.
Kapit. (V.) T.
Hoffmann, E., Dr. - phil.,
De Erde:
Kraufe, A A E Untg.
D. Studnig, € ., Setretärin
37 E. Dahm, A. Verfich. Kfm. T.
„Ente, D., Schlachter
” Bollborn, ®., Dr., Marine:
ftabSarzt T
87a E. Kahl, M., Hotelbef.
(Warnemünde)
V Ra SF. Sf ya)
D. (Alfen fir. 7.
Oauet 3 R., Ob. Chile T.
SIokijch, E., Schneider Erde:
Karberg, ®., Bäder
Wichers, D., Ob.Ingen. T.
389 E Deuffen, W., Dr.med. T.
Broderfen, A., Rentner
41 E-Muß,D. „Kantinenpächt, T,
Ebeling, Carla, Bantkangelt.
Mees, H., Schmiedemftr,
—<- Adolfftr. DZ
48 E. Fordert, W., Baumftr,
CA Ener 45)
Czech, X., Nangierauffeh,
Buben Q., Lebensm. 'T.
Chriftianjen, x Lehrer 1
Emmerich, W., Kim.
Sohn, 1., Drphil, byfif. T.
Qabarre, E , Sehrerin 1. N.
Runge, E,, Seprerini. Erde,
Sichert, 3., Lehrerin
Wedemeyer, X., Frau
Weiß, S., A ST 1
45 E. de la totte, 6., £fm. T.
Kaczensti, G., Tijchler
Kiamroth, M., Korv.Kpt. T.
47 E. Mordhorkit, ae D. theol.
Bijchof i. N.
49. 51 geb. zu A aielz NE
53 E Be A, Dipl.Ing. T.
HS 3 Frau
Mahrt, I., Sandw. 2
Weiland, M., Ww. 1
55 E. Nieljen, X. Ener ;)
V. Grünwalo, tadtob
Setr. (Ublandftr. 2)
Boldt, H., Regiftrat.
Horftmann, X „ Frau
Roland, K., NONE Tl

<- Gerhardftt, Z-

Befelerallee
55a; E.Andrejen, N., Eigentum.
ea)
Va es Kim. (Da:
nijdhe Str. 7)
Fanta, Os Dürlerl Erdg. T.
Senfen, RW. RES T.3
Kühnhold, N, Dr. phil.,
Ob. Reg. Rat. T. 1
Lehment, F., Kim. T.
Meisner, A., Ww. T. 2
NRiefe, L., Wo. x
Rexin, A., Ww. Erdg.
— €, ten. Angeft.
Scharnberger, M., Wi.
Tillmann, E., Dr, Ber:
„meffung8rat 2
57 E. Deutihes Reich
Herbig, A, Ww.
Kesler, H., Gärtner
59 E. Schlutt, O., Dentift T.
Müller, A., Elektroingen.
59a E. Öreuer, K., Ww. T.
Anger, B., Biv. Ingen. T.
Baade, A., Ladiermitr.
Trodel8, H-W., Dipl.Ing,
Wormuth, A., Frau
61 E. Springer D„egierungs-
Rat
Boyjen, Wi.
Günterberg, Meta, Aififtent.
Thiel, Su Verwalt. Ob.:
Inipe
638 E; N hehren Dr.med. 508
arzt T.
vo. Both, H.K., Korv.Kapit. 7
Sennetamp, Di Ob.Majch.
<- Holtenauer Str. Z-
65 E. Ballerftein, G., Eigen:
tüm. (Holtenauer Str. 95)
Garagen
Städt. Licht» u. Waffer:
werke, Transformat.Stat.1
67 E. Carftenn, 6.F. C., Maler-
miftr, KErdg,
Echardt, N., Kim. H3
Fölfter, H., Maler
or, E., Un HA
füfing, R., Frau
Hamer, € , Stadtangeft.,
Kaczenöfi, "MM. Frau
— D., Werfi fir. 8
rufe, D., Rentner
Krüßfeld, D., Schloffer 2
Majdhmann, O., Kfm.
Reeje, H., Erpedient 2
Schippmann, W., Zimmerm.
Vetter, H., ra Ach. 14
Waldmann, E., Ob.Feldw.
Winiede, St., Wacht. H/8
Winkel, H., Frau H. 4
69 E Rübfer, M., Wi. Erde
Boll, A., Nentn.
Brandt, $., Bol.Meifter .
Fechtmann, SH. u, R., Bar:
Tettgefh. T.
Fritjdhe, H., Rentner 2
Sanfen, T ’Rentnerin Erde,
— ©., Straßenb.
Yöhnk, I, Ti H.:3
Kapifchte, H., Arbeit. Erde,
Krohn, Minna, Lebensm. T.
Ladda, W., InvalideH.Krdeg.
Ludwig, N., Arbeit. H. 1
$Malewig,M., Elektrofchweiß,
DU D. ED SEHE 9
Otto, B., Won. 8
ED Arbeit, HB
Sehger, N., Schloffer
Untiedt, ©. Invalide H, 3
Bimmermann, MN, Fräfjer
— 8. ten. Angeit.
69a E. Semte, F., Kim. (Wil:
Yale, 81)
V. Hausvermertung X. Howe
u. En Holftenftr. 1081
Allert, W., Hilfsarb. H 3
Bergau, ß, ss Dn H::2
Bodelmanı, „ Flugzeug»
monteur
EN Se GM
Bunt, AU
Doofe, &, tler H.Erder
— 9. Mohrleg. H. Erde.
Hanfen, D., Schneider
Jürgeleit, W., Rohrleger H.


XI. zeil
69a Yöhnt, X., Lagerarb. 3
Kupferfhmidbt,H., Angeft.H.3
Lorenzen, W., Frijeur 1
Maslocdh, I, Heizer 4
Reterfen, C., WW. H. 1
De R., Majchinenwärt.
Schmidt, N., techn. Angeit.
Seefeld, F., DDR 1
Steenwerth, A., Rohn.
Schaffn.
71 E, Yvers, E., Rentner
AUrp, F., Arbeit. 1
Demantowsti, M., Dabemfie,
Erlat, D., Buber
SGrohmann, S., Hentnerta
Selen, ‚Q., Dekorat. Maler
König, M., We. 2
Babit, I, techn. Angeft.
Staad, , Kutfcher 3
Vogt, E., Plätterei Untg.
Wiehler, M., Schloffer 2
73 E: Tiedemann, E., Gaftwirt
(Ererzierplag 27)
V. Hausverwertung X. Howe
u. Söhne, Holftenfir. 1081
Sanfen, A., Buchhalt.
Senfen, I, Krim. Setr. 2
Klajfohm, N., Neicdhsangeft. 2
roeger, M., Möbeltijchl. 1
Langniß, Wild. Mildhhdlg.
Möbig, A Schlachterei T.
Biemer, W., Dreher
<- Rnooper Weg >
RNechte Seite
ZE. TErSeiC D., Ww. T. 1
Yochims, H., Dr.med., Prof.,
Kinderarzt 7.
4 e D., Bauunter:
nehm.
Siebiee, 7 Frau
<- Molttefte. >
6 eriftiert nicht
8 E. Martienffen, Dr., Prof.,
A (Forftweg 18)
Frey, E., Ob.Reg.Rat a. D
% Erdg..
Walder, e Waffenbau-
direkt.
10 E. Zemerige Erben
Meyer, H., Wächter 1
Mieljen, ©, Dr., Ob.Ing. T.
12 geb. 3. Foren 20
<- Forftiveg DZ
14 E. Berger, E., Wo. T.
Berger, F. W., Kim. T. 1
Orth, E., Frau
16 E Dührkopp, Frau (Kop:
herpahler Allee 165)
V. Heitmann, R., Lehrer
(Blücherplag 16)
Beder, R., Kraftwfüthr.
a GDn „techn. Telegr.
2
Sitenten, ®., TO eifehin
Aeneduen ©. Dr. phil.,
Pfarre:
18 E fu ®, Mentnerin 1
Sroh, Q.,
Schulz-Dornburg, ©.
9 EU U .
ufch, eichäftsf. T,
22 Bauftelle
+
26 E Röblerie Erben
E, Röhler, M., Ww. T.
28 sea Rohn.Db,
Ernit, Frl.
Freude, ©. Sn pet
Sehie
er,
30 E. KANN Erben
V. Rrijchit,€., Verwaltetin T.
Krifchit, B., Rohn.Setr. a. D.
oft, E., Dr. med.
<- Zirpigftr. DZ
32 E. Roreuber, F., Dr., Fach:
arzt T,
Boifelicr, B., Rentnerin 2 ;
Hahn, E,, Wow. Untg.
— 6., Poftillon Untg

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.