A 
 
 
  
   
  
  
  
  
   
 
  
   
  
  
   
11V. Wächtler, S., „Betlagsleit. 
(Mudliusfjtr. 41) 
Freundek,A., Drudereileit. T.3 
eintich, %., ee T: 1 
undt, M., 
Mies, Berta, Tl. 
olken, M., Uhrm. 
Norbdijhe Rundichau, N.S.: 
aknerlag Sch Schlesw.=Holft. 
iele, TE Orafinhr, 8 
Dep. A Revijor 1 
195 Glajen, Ai „‚(Boorde) 
Susfea Käthe, Arbtrin. 
Re Herder, W., Rundfunk T. 
mb, €. x Marineangeb. 
& W. A, Bahn: 
., Tafler 2 
na %., Konditor 2 
Sprdlle ich, Maria u. ma 
Sicbutat, Buchhdlg. T. 
rule, G., Bertret. 
E’lanowSt, %., en 
Sufemibt, X, W 
wölinsfer. 37) 
., Kauf. 2 
tmen, 
% etetfen, U N One obei 
Rn <- Mubhliusftz. > 
Ei Muhliusftr. 36a—38 
Ne 6, PN Potüclen T“ 
„, Kinderwagen 
Su A, Urchit. T. 
RL elaus ©. Böttger T. 
SQAR. Gaufilmitelle 
Ro A =Holitein T. 
übe , Hausw. 
Dem CC 4. G., Kraft: 
fahtzeuge 
19 etforgungSanıE Kiel T. 
Sodig- -Wüjtnei, Gejchw. 
An velsbefer Weg 29) 
Rei je, ., Uhren T. 
8 Hi I, Rev. Oberwacht: 
(M 
Ge 
Ge 
<= N ihiahrut Ze 
25 Eu etieren nicht 
„ Dr.phil.Apot 
Adler “Feterverfig. T . 
Cut camten-Verfichg., 
Seel Apotbete am Dreieds- 
Rod, $. 
Binnig, 6, u 
Sirene © am T. Erdg. 
, 9., Ubemmftr. T. 
YE Weber, W., Sebensm. T. 
SCagers, an, 
Ritz 8,9 One ale 
Son 5 ©. SU „prit. EFT, 
6, W., A 8 
rat Seite 
4 Qesfele 
6 En Kühe WB N 
ne DS a 5 
DA NSborprüfungsamt b. 
TiegSmarinewerftRielT. 
8 SS Bbilofophengang > 
eifter, D., Kfm. 
Meilen u W Fürforgerin I 
Auaelte, 8 . 
1 eljela, W., Wo. ® 2 
US Schulgarten 
geh. 3. Mubhliusftr. 31 
 B = Muhliusftr. > 
fa. EEwON Sftr. 
E Süncpof {tr. 36. 
© Aue 3 N Hotelier 
nat ‚O6. Sign.Maat 
eiß Bee agdeburg, $. 
Dagt Beben N edit 2 
Ye ‚Lapetermfir. 2 
la, ei Simm, Betmiet, 
She en, ©. Qotel 7 
Bergftr. 
22 eriftiert nicht 
24 E. Schlotfeldt, W., Schlach: 
termftr. ‚CMubliuSftr, 34) 
V. Bolewsti, K., Tijchlermftr. 1 
Glüfing, H., Ob.Majch.Maat 
SFungesbluth, FW.,Dr. Zahn- 
arzt 
Lenz, A., Wo. Erdg. 
26. ‚E. Beamten Bank Kiel 
(Rnooper Weg 25—27) 
Bruns, H., Bauing. 
Barmer Grinbfafle, Bezirks: 
berw. Kiel T. 
Deutide Beamten-Kranten: 
berficherung B. a. SG. T. 
Nordftern Allg. Verf.=A.:G. T. 
We, W., Kellner 
28 E. Röfter,£., Wwv., Fürberei 
(Reumünfter) 
„ Frl. (Dorn: 
V. Müller, M 
fenftir. 39) 
Brons, W., Werftbuchhalt. 
Fiken, © , Schneider Erde, 
Sembfke, e Fu. 
Lugmann, $ Affiftentin- $ 
Regorz, L., Zujoneid. 
Shin M., Sera 
Start, 3, Fi. 
<-— Wilheklminenftt, DZ 
30 E. Stadt Kiel - 
Adolphs, F., Würfthen 
Heijer, C., Drogerie T, 
Nordjee-Fijhhalle Dreied- 
plag W. Armbrecht T. 
Tocpffer, G., Zeitungshdl. 
—<- Holtenauer Str. Z 
Befjelerallee 
Wilhelm Hartwig Befeler, 
Statthalter der GHerzogtümer 
Schleswig-Holjtein 
von 1849—1851 
a N 
en Son 
& m 
 
FE 
 
 
 
Mbolf fr. 
Gerhard fiz, 
E 
oltenauer Sir. 
 
 
 
MS 
Riooper Weg 
 
<- Niemannsweg DZ 
Linke Seite 
1—5 Bauftellen 
7 E. Mosle, N., Frl. Krdg. 
Kühl, H., Zimmerm. 
OLE £., Ww. 2 
NMichter, B., Erfter Staats: 
anwalt T. 
Schuller, Dt Reg.Baurat 2 
Stenzel, A., Lotführ. Untg. 
Urlaub, F.,Werftdirelt. iR. dl 
<- Forftiveg DZ 
9 eriftiert nicht 
11 E. Schade, W. 
Dandwerts, ©., Kim, 
13 eriftiert nicht 
, Frau T. 
Kim, T. 
 
ia: £ 
15 E. Elten, £., Nentner 
van Beet, B., Wo. 1 
Chrijtianjen, AW., Mufiflehr. T. 
Bwidert, H., Optiter T. 
17 E. Wiefje, W., Reichsangeft, 
SD A., Handelsbvertr. T. 
19 E Bürdard, DH.r Kapit. 
3 S.( 
Knoop, €, Kalkulat. 
21 E. Safrenz, $., Zivilingen. T. 
NRiederquell & An R.6. 
Hngen. Büro T. 
21a E. Nidhel, D., Ww. T. 
23 E. Nüdel, H., Wi. T. 
Ienfhef, A., Kranführ. Erdg. 
N E. Rogaenfjae” joe Erben 
V. Beterjen, H., Rendant T, 
Behrendt, N RN: Kapt. 
(Ing.) a 
Hamann, | SCHöISIOE 
—<- Xirpigjtrake > 
27 eriftiert nicht 
29 E. Sabahn, N., Kfm. T. 1 
Holling,E., Ob. Poftfekretärin 
Marquardt, W., Dr., Ajtift. 
Arzt 2 
Mierke,R.,Dr., Ob. Reg. Rat % 
Mundt, M.,Stadtoberfetr. 2 
Siggelfow, A., Bürovorfteh. 
Szjemeitat, D., Blumen -T. 
31 E. Chler8, $., D.Dr., Rechts: 
anmw. u. Notar T. 
33 _E. Wyfraykowsti, A..Frau T. 
Conrad, a Ingen.a.D. 
Harnijch, O „ Univ. Brof, 
Staffeldt, & een 2 
AWbfrzykowsti, A 
bertret. T. Erdg. 
35 E. v. Studnik’jhe Erben 
V. v. Studnik, H., Ww. 2 
Buchholz, W., Dr, Korb. 
Kapit. (V.) T. 
Hoffmann, E., Dr. - phil., 
De Erde: 
Kraufe, A A E Untg. 
D. Studnig, € ., Setretärin 
37 E. Dahm, A. Verfich. Kfm. T. 
„Ente, D., Schlachter 
” Bollborn, ®., Dr., Marine: 
ftabSarzt T 
87a E. Kahl, M., Hotelbef. 
(Warnemünde) 
V Ra SF. Sf ya) 
D. (Alfen fir. 7. 
Oauet 3 R., Ob. Chile T. 
SIokijch, E., Schneider Erde: 
Karberg, ®., Bäder 
Wichers, D., Ob.Ingen. T. 
389 E Deuffen, W., Dr.med. T. 
Broderfen, A., Rentner 
41 E-Muß,D. „Kantinenpächt, T, 
Ebeling, Carla, Bantkangelt. 
Mees, H., Schmiedemftr, 
—<- Adolfftr. DZ 
48 E. Fordert, W., Baumftr, 
CA Ener 45) 
Czech, X., Nangierauffeh, 
Buben Q., Lebensm. 'T. 
Chriftianjen, x Lehrer 1 
Emmerich, W., Kim. 
Sohn, 1., Drphil, byfif. T. 
Qabarre, E , Sehrerin 1. N. 
Runge, E,, Seprerini. Erde, 
Sichert, 3., Lehrerin 
Wedemeyer, X., Frau 
Weiß, S., A ST 1 
45 E. de la totte, 6., £fm. T. 
Kaczensti, G., Tijchler 
Kiamroth, M., Korv.Kpt. T. 
47 E. Mordhorkit, ae D. theol. 
Bijchof i. N. 
49. 51 geb. zu A aielz NE 
53 E Be A, Dipl.Ing. T. 
HS 3 Frau 
Mahrt, I., Sandw. 2 
Weiland, M., Ww. 1 
55 E. Nieljen, X. Ener ;) 
V. Grünwalo, tadtob 
Setr. (Ublandftr. 2) 
Boldt, H., Regiftrat. 
Horftmann, X „ Frau 
Roland, K., NONE Tl 
 
<- Gerhardftt, Z- 
 
Befelerallee 
55a; E.Andrejen, N., Eigentum. 
ea) 
Va es Kim. (Da: 
nijdhe Str. 7) 
Fanta, Os Dürlerl Erdg. T. 
Senfen, RW. RES T.3 
Kühnhold, N, Dr. phil., 
Ob. Reg. Rat. T. 1 
Lehment, F., Kim. T. 
Meisner, A., Ww. T. 2 
NRiefe, L., Wo. x 
Rexin, A., Ww. Erdg. 
— €, ten. Angeft. 
Scharnberger, M., Wi. 
Tillmann, E., Dr, Ber: 
„meffung8rat 2 
57 E. Deutihes Reich 
Herbig, A, Ww. 
Kesler, H., Gärtner 
59 E. Schlutt, O., Dentift T. 
Müller, A., Elektroingen. 
59a E. Öreuer, K., Ww. T. 
Anger, B., Biv. Ingen. T. 
Baade, A., Ladiermitr. 
Trodel8, H-W., Dipl.Ing, 
Wormuth, A., Frau 
61 E. Springer D„egierungs- 
Rat 
Boyjen, Wi. 
Günterberg, Meta, Aififtent. 
Thiel, Su Verwalt. Ob.: 
Inipe 
638 E; N hehren Dr.med. 508 
arzt T. 
vo. Both, H.K., Korv.Kapit. 7 
Sennetamp, Di Ob.Majch. 
<- Holtenauer Str. Z- 
65 E. Ballerftein, G., Eigen: 
tüm. (Holtenauer Str. 95) 
Garagen 
Städt. Licht» u. Waffer: 
werke, Transformat.Stat.1 
67 E. Carftenn, 6.F. C., Maler- 
miftr, KErdg, 
Echardt, N., Kim. H3 
Fölfter, H., Maler 
or, E., Un HA 
füfing, R., Frau 
Hamer, € , Stadtangeft., 
Kaczenöfi, "MM. Frau 
— D., Werfi fir. 8 
rufe, D., Rentner 
Krüßfeld, D., Schloffer 2 
Majdhmann, O., Kfm. 
Reeje, H., Erpedient 2 
Schippmann, W., Zimmerm. 
Vetter, H., ra Ach. 14 
Waldmann, E., Ob.Feldw. 
Winiede, St., Wacht. H/8 
Winkel, H., Frau H. 4 
69 E Rübfer, M., Wi. Erde 
Boll, A., Nentn. 
Brandt, $., Bol.Meifter . 
Fechtmann, SH. u, R., Bar: 
Tettgefh. T. 
Fritjdhe, H., Rentner 2 
Sanfen, T ’Rentnerin Erde, 
— ©., Straßenb. 
Yöhnk, I, Ti H.:3 
Kapifchte, H., Arbeit. Erde, 
Krohn, Minna, Lebensm. T. 
Ladda, W., InvalideH.Krdeg. 
Ludwig, N., Arbeit. H. 1 
$Malewig,M., Elektrofchweiß, 
DU D. ED SEHE 9 
Otto, B., Won. 8 
ED Arbeit, HB 
Sehger, N., Schloffer 
Untiedt, ©. Invalide H, 3 
Bimmermann, MN, Fräfjer 
— 8. ten. Angeit. 
69a E. Semte, F., Kim. (Wil: 
Yale, 81) 
V. Hausvermertung X. Howe 
u. En Holftenftr. 1081 
Allert, W., Hilfsarb. H 3 
Bergau, ß, ss Dn H::2 
Bodelmanı, „ Flugzeug» 
monteur 
EN Se GM 
Bunt, AU 
Doofe, &, tler H.Erder 
— 9. Mohrleg. H. Erde. 
Hanfen, D., Schneider 
Jürgeleit, W., Rohrleger H. 
 
 
XI. zeil 
69a Yöhnt, X., Lagerarb. 3 
Kupferfhmidbt,H., Angeft.H.3 
Lorenzen, W., Frijeur 1 
Maslocdh, I, Heizer 4 
Reterfen, C., WW. H. 1 
De R., Majchinenwärt. 
Schmidt, N., techn. Angeit. 
Seefeld, F., DDR 1 
Steenwerth, A., Rohn. 
Schaffn. 
71 E, Yvers, E., Rentner 
AUrp, F., Arbeit. 1 
Demantowsti, M., Dabemfie, 
Erlat, D., Buber 
SGrohmann, S., Hentnerta 
Selen, ‚Q., Dekorat. Maler 
König, M., We. 2 
Babit, I, techn. Angeft. 
Staad, , Kutfcher 3 
Vogt, E., Plätterei Untg. 
Wiehler, M., Schloffer 2 
73 E: Tiedemann, E., Gaftwirt 
(Ererzierplag 27) 
V. Hausverwertung X. Howe 
u. Söhne, Holftenfir. 1081 
Sanfen, A., Buchhalt. 
Senfen, I, Krim. Setr. 2 
Klajfohm, N., Neicdhsangeft. 2 
roeger, M., Möbeltijchl. 1 
Langniß, Wild. Mildhhdlg. 
Möbig, A Schlachterei T. 
Biemer, W., Dreher 
<- Rnooper Weg > 
RNechte Seite 
ZE. TErSeiC D., Ww. T. 1 
Yochims, H., Dr.med., Prof., 
Kinderarzt 7. 
4 e D., Bauunter: 
nehm. 
Siebiee, 7 Frau 
<- Molttefte. > 
6 eriftiert nicht 
8 E. Martienffen, Dr., Prof., 
A (Forftweg 18) 
Frey, E., Ob.Reg.Rat a. D 
% Erdg.. 
Walder, e Waffenbau- 
direkt. 
10 E. Zemerige Erben 
Meyer, H., Wächter 1 
Mieljen, ©, Dr., Ob.Ing. T. 
12 geb. 3. Foren 20 
<- Forftiveg DZ 
14 E. Berger, E., Wo. T. 
Berger, F. W., Kim. T. 1 
Orth, E., Frau 
16 E Dührkopp, Frau (Kop: 
herpahler Allee 165) 
V. Heitmann, R., Lehrer 
(Blücherplag 16) 
Beder, R., Kraftwfüthr. 
a GDn „techn. Telegr. 
2 
Sitenten, ®., TO eifehin 
Aeneduen ©. Dr. phil., 
Pfarre: 
18 E fu ®, Mentnerin 1 
Sroh, Q., 
Schulz-Dornburg, ©. 
9 EU U . 
ufch, eichäftsf. T, 
22 Bauftelle 
+ 
26 E Röblerie Erben 
E, Röhler, M., Ww. T. 
28 sea Rohn.Db, 
Ernit, Frl. 
Freude, ©. Sn pet 
Sehie 
er, 
30 E. KANN Erben 
V. Rrijchit,€., Verwaltetin T. 
Krifchit, B., Rohn.Setr. a. D. 
oft, E., Dr. med. 
<- Zirpigftr. DZ 
32 E. Roreuber, F., Dr., Fach: 
arzt T, 
Boifelicr, B., Rentnerin 2 ; 
Hahn, E,, Wow. Untg. 
— 6., Poftillon Untg 
 
 
	    

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.