X

Il. ze MAdolfitraße
35 E. Miele, D., Eigentüm.
(Xheodor-Storm-Str. 9)
Ahrens, W., Zollinipeft.Erdg.
Macro, I, PoLHb.Wadt
mitr. a. D.
RPraibilsty, G., Angeftellt. 1
Wajhow, K., Ob.Steuerinfp.
Wieje, H., Lehrer
Böllner, H., Ingen.
37 E. Didmann, H., Monteur
“Boie, E., Ingen. Erdg.
Didmann, Mathilde, Kolo-
nialwr.
Drobe, A., Dreher
Körner, OD. Klempnermitr,. 3
Kröger, F., Prokurift
Lenijh, A., Malermeiiter 4
Merten, B., Majch. Schloff. 2
Prohn, A, Benfionärin 1
Rofje, W., Kim.
Stutenbröfer, A, Schub-
macherei
<- Waiglitr. DZ
39. 41 erijtieren nicht
43 E. Rirchengem. Verbd. Kiel
V.Rirchenvorftd. Ansgar: OftT.
Seffen, S., Baitor T.
45 E. Gijemwiti, A., Wim. Erdg.
Braajch, F., Hädt. Arb.
Gijewsti, R.y Ingen.
Meyer, A. Mitteljhullehr.i.R.
47 E. Heitmann’jde Erben
V. Benny, L., Makler
(Däniiche Str. 7) T.
Bregke, F:, Magazinarb.
Hecht, E., Lehrerin 1
— 9., Wow.
Heitmann, L., Slektrif. 2
Oiterkamp, E., Kapit. a: D.
— DO. Angeftellt. Erdg.
— OH., Schneiderin f D.
Schönrod, F., Straßbangeft.
49 geh. 3. Bejelerallee 43
<- Bejelerallee Z
49a E. Stadt Kiel
V. Nöhling, K., Fachlehr. 1
Bartel8,D., Stadtob. Yujpekt.
Brader, X., Maurermfir. T.
Felt, F., Zonkfünftl.
Möhritedt, F., Ingen.
Müller, K., Technik.
Onfes,A., Bankbevollmächt.2
Schramm, E., Rreisobm. T. 2
Wilborn, A., Ww. A
Banner, H., Stadtinjpefkt.
51 E. Clement, $., Tabakıv
Vertrig. T.
V. Hausvermwertung
3.9 ie u. Söhne, Holiten-
fir. I
Baltin, P., Ob. Boftrat a.D.
" Efien, 2. Ww.,Apothetenbef. T.
Maß, M., vw. Kapit.Leutn
53 E. Schmidt, Fr a T.:
Giejede, Th., Kim., T. Erde.
Swinner, H., Dr, Affefl.
Hunger, S., Majorswiw. 2
Schmidt, W., Ingen. T.. 3
55 E. Relm, E., Freg. Kapit
a. D. (Meppen)
V. Hausverwertung I. Howe
& Söhne, Holitenftr. 108
Kahn, A., Schuhm,
Reeh, H., Dr., Stud. Rat
Müller, S., Ww.
Schaaf, W., Reg. Rat 1
Schüße, K., Oberjhulleh-
rerin a. D.
57 E. Baglaf®, E., Kim, T.
E. Baglafeh, I, Frau, T. 2
Bolten, A, Rentnerin 1
Hanfen, E., Rentner Erde.
Kanz, D., Rentner KErdg,
— W., Kfm. '
2
Poglajch, E., Kfm. %
Vollnderg, H., Ob. Stabs:
zahlmeifter a, D.
<- Adoliplag >

Rechte Seite
2a E. Holitein, M., Ww.
Elmfitad, Ch., Wi. 3
Hirjhmann, E., Ww. 2
Hohenjee, R., Kranführer 3
Kaufe, W., Frau 3
Meier, E., Kanalmatroje 1
Saborowsti, R., Schlrfjer 2
Schmidt, D., Bürogeh, 4
Spiegler, D., Schloffer 4
Tode, E., Scouhm. A
Wichelmann,H.,Särtn. Erdg,
E. Schuhe, jun. ®., Dach-
dedermfir. T. :
Claußen, D., Arbeit. Untg
Dithmer, H., Arbeit.
»
Loff, C., Wi.
Mehl, M., Rentner 2
Montanus,A.,Roch 3.S.Erdg.
Baprotny, SG, Magazinmftr. 2
Scharf, O., Maurer 3
Soltau, €. MajdhinenfOloff. 3
E. Mödhl, E., Rentner
Brandenburg, E., Tanzlehr.1
— O., Eleftrit, 1
Bresgen, I., Schloffer
Dorow, L., Ww. Untg.
Neuenkirchen, M., Ww. 2
Schreiner, E., Boftfacharb.
Urhanmmer, 3, Schachtmftr. 2
Wendt, A, Ce
Wöllfel, E., Hausmitr. 3
E. Mordhorit, O., Eigentüm.
(Sammerftr, 32)
VBartojdh,”N., Handelsvertr.
T Erdg.
Hab, W., Ziunmerm. HH.
Hefe, B., Kraftwagenführ. 2
Hinnenberg, E., Reichsang. 2
Koch, I., Frau 3
Kriegelitein, £., Ww. 1
Krohn, G., Verw.Angeftellt.
Mordhorit, O., Dreher
Willer, D., Frau” Untg.
8 E. Hofmann, H., Mechanik.
(Abolfitr. 8 a)
Dahl, H., Hfın. Angeft.
Draeger, D., YuvalideUntg.
Hofmann, N., Metalldrück. 1
Mohr, I, Bote 3
Reterfen, K., Ww. 2
Radejto, A, Werknftr.
Rathmann, E., Ww. Erdg.
Schlegel, E., Gemüje T.
Schröder, I, Invalide 2
SaE. DOT D., Metallwr.
0 }
Schlegel, Y., Rentner 1
— N., Gemüfehdir.
10 E. Federwijch, D., Wi.
El8ner, Th., Schulhmfir. a.D.
a W., Motorjhloff.
eld, E., Wo. Erdg.
SFudel, F., Schiffdauer Erdg.
SFunge, £., Majcdh. Mt. a.D. 2
Knuft, E., Ww.
— W., Zahntechn. Labor.
Kohl, H., Majdhinenb.
Kolbe, H., Rentner
Lehmann, D., Kim.
Pic, B., Rentner
Rafch, M., Regiftrat.
Schindeler,F., Lebensmittel T.
— D., Kraftwführ.
10 a E. Zrogijh, E., Rentner H.
Baumann, &., Elektrotechnik,
Kirchhoff, W., Bäder Erdg.
12 E. Neudek, M., Kim. (ES:
marchfir. 18)
V. Schlabrig, A., Tijchler
Auft, M., Schneiderin
Bähr, O., Fliejenleg. 2. H. 2
Berg, A., Büchjenmmfir. 2
Bielidi, A. Schlofier -
Bifhof, O., ScoOmiedemftr.
Bood, K., Arbeit. 1. H. 3
Bunte, W., Kontrolleur
Czaja, M., Arbtirin.,
Fey, Ch., Angeft.
Hamer, W., Frijeurmfir. 3
Rod, H., Arbeit. 1. H. Erdg.
Lange, X., Ynvalide 1. H.3
Lindemann, F., Wehrm.=
Ungelt.
Meyer, D., Ww. 1.H. 2
>
lo
% ©

12 Müller, W., Reihsangeft.1
Bodlmann, A., Inv. H.
Rebehn, Anna, Frau H. 2
Neger, F., Kraftivf. H. Erdg.
Reimer, W., Ww. H. 1
Rogge, B., Arbtirin. 4
Röhling, O., Arbeit. 2. H.
Samleniti, 2., Lidl. H. 2
Sticzynsti, M., Ww. 2. H.
Thiemm, Y., Autofchloff.
Weers, F., techn. Angeft.
<- Durchg. 3. Lirpikfir. >
14—20E. Fistus Reichsfinanz-
verwaltg (Berlin)
DOberfinanzpräfidium Nord-
mart T.
Burmetiter, F., Steuerajfilt.
Schröder, W., Kraftwführ.]
BViffer, I, Botenmftr, Erdg.
22—98E. Fiskus Reichsfinanz-
vermwaltg. (Berlin)
Amt f. Beamte der NSDAP
Oberfinanzpräfidium Nord-
marft T.
Hinz, X., Majchinift
SEEN SORT d. Nordmark
€.
<- Qornfenftr. Z-
30 geb. 3. Lornjenftr. 34
32 E. Cdert, B., Ww. (Wil-
helmshavener Str. 19)
V. Breuß, K., Difiz. a. D. 3
Barniek, K., Ob.Buchtf. Erdg.
Dreyer, A., Hın. Angeft. 1
Fillinger, G., Erpedient
Harder, H., Heizinjtal.Mftr.
SXohannfen, D., Ww. 8
Neumann, H., Oberingen. 2
Preuß, N., Difiz. a. D. 3
Brojh, A, Steuerinfpeft. 1
Stufenbröfer, A, Schubm.
34 E. Schüße, R., Eigentüm.
(Qornjenite. 30)
Boeder, K., Mar. Stabgober:
ing.
VBöh, I, Bücherrevij. 2
Dummer, E., Vertret. Erdg.
— 9., Nähm. Vertr. T: Erdg.
Hart, A., Schloffer 4
— %., Werftduchführ
Delmann, W., Maflierer T. 1
Schulz, A., Chem. N T
„. Erdg.
Steffen, B., Wachm.
Storm, E., Konftrutt.
Thode, E., Näherin 8
36 E. Brillwig’ihe Erben
V. Brillwig, E., Frl.
VBlöder, D., Angeftellt.
de Camp, Helene, Frau 1
San E€., Oberftfeld=
mitt,
Kahn, W., Handelsvertret. 3
Nagalhard,A., Reg. Sefr.a.D.
Schink, A., Holzmatl. T.
Witt, AW., Obft T. . Erdg.
38 E- Din M., Frau (Waitkitr.
a
Bofjert, N., Invalide
St., Wo.
Dohzn, H., Ingen..
Harder, X Former 1
Kröger, W., Zheat. Maler 3
Lilienthal, K., tehn. Angeft,
rn MA, Fl.
„, Ww.
Sangel, F., Fabrit.
Schmelcher, A., Ingen.
Schmidt, O., Angeft.
Schwager, A., Buchhaltrin. 3
Sperber, L., Markimfir. 2
Ulbridh, M., Kontrolleur 4
<- Waigitr. DZ
40 eriftiert nicht
42E. Schäfer, B., Kellner Erdg.
Beichler,M., FahHjOulkonrekt
Schäfer, W., Ob.Feldw.
Schmidt, H., Mar.Amtm. 2
Schröder, A., Wi.
44 E. Nicolaijen, L.L., Wow. 3
Herrmannjen, YA., Bopldieelt:
a. D.
NRicolaijen, S., Ww.


AHlmannfiraße
9 Hanfjen, R., Heiz. Techn.
Kucharsti, B., Steuerajfift. 1
Leisner, E., Rentner
Orlowsti, A., Feuerw. Maat
Plambed, E., Einkäuf.
44 Schaumann, M., Wmw. 2
Thieken, W., Dipl. Ing. T.
46 E. Rraufe, AM, Frl. Erde.
Bähr, K., Zijchler
Yähnidhen, D., verw. Stabs:
zahlmiftr. 1
48 E. Seidenglanz,. £., Leutn.
d. Mar. a. D. .
Hermann, A., Schloffer 1
<- Bejelerallee Z
50 E. Grewe, X., Frau Erdg.
Brinkfop, B., Ingen. 2
David, E., Lehrerin
SGrewe, E., Privatier Krdg.
Lange, A, Ww. 4
Naudk, K., BuchhalkterinErdg,
Node, I, Ingen. T. 2
Sucmow, H., Kap. Lin. N
52 E. Nbilipp, B., Ing. (Wien,
V. Haus: u. Grundbef-Ber:
ein e.B. (Schevenbrüde 12)
Brütt,D.,Amtäger.Rata.D. 3
Koch, H., Fahob:Studienz
direft. 2
Kortmann, I. Lord. Kpt. (MU)
Binte, $., Dr. phil, Stahl
rat
54 E. wie Rr. 56
v. Blome, E., Baronin T. 1
Hanfen, F., Steuerinjpekt, 3
Irrgang, G., Ww. T. Erdg,
Müller, W., Dipl. Ing.
Subhr, I., Lehrer a. D.
56 E. Bollbehr, H., Torp.
Stabsing. a. D. T.
v. Beulwig, H., Major Dipl.-
Ingenieur 2
Lengert. H., Dr. Reg.Rat
Schneider, F., Werimftr.
Wilfe, M., Korv. Kapit, T.
<- Adolfiplat >

Ahhnannftraße
Dr.Wilhelm Abhlmann, Bankier,
Stadtverordneter von 1862 bis
1888, geb. 13. 7. 1817, geft.
15. 9. 1910
<- Hanjafjtr, DZ
Linfe Seite
1 E. Dibbern, W., Bäder
Dirds, W., Verw. Direkt,
Höreth, E., Ww. 2
Koch, I, Bauingen.
Lenz, B., Obdbft
Palm, M., Wi.
Schulze, M., Chorfäng.
Stoffregen, N., Frijeur
Thamer, S., Ingen.
Wiebke, P., Frau
3 E. Hübhry, F., Malermitr, T.
Bötel, H., Steuerinjpett. 2
Frank, F., Bolljetr. 4
Günther, ., Stadtjefr. 83
Heidemann, S., Mar. Ober:
mitr. a. D. 1
Heumann, OH. E., Mar. An:
geftellt. 2
Kußbach, H., Kim. T. 1
Schuldt, D., Hın. Angeftellte
Sübverfrübbe,W.,HFm.Angeft.3
Voß, B., Lijhlermfir. F 4
5—11 E. Gemeinnügige Klein:
PSPRUNAS DHOE): (Führ-
{tr. 18)
V. Fuchs, M., Rentner (Nr.7
5 David, N., Kfm
1
A
3
1
4
3
4
Dührkop,D., Schriftjeg.Erdg.
Ccohie, Dr, Prof. ‘4
Emwering, K., Ingen. 1
Hinz, G., Krim Affift. 2
John, K., Kim. 1
Reters, I., Kim. T. Krdg.
Bellmer, K., Bol. Setr. 2
7 Bahnfjen, I, Privat. 1
uchs, M., Rentner Erde,
eller, N., Bol. Angeft. 1
HJanide, E., Ingen, 2
Röhn, H., Kreistaffenleit. T.
Nommenfen, F., Ww. 2
Schönwanbt, 3., Schriftfeß. 8
Strug, H., Technik. 8

Schmidt, G., Kim.
Wendorf, N., Flugzeug:
mechanif. N 8
11' Dröge, H., Lehrer 8
Eggert, R., Betr.Prüf. 3
Hanjen, W., Kngen. T. Erdg.
Lauer, Joh. Mar. Ob. Ingen.
Metajch, SG., Ingen.
Schünemann, X., Reifend.
Wichert, N., Ingen.
Wilfe, K., Zollinjpekt. 2
13 E. Utbe, £., Kfm. (Theodor:
Storm-Str. 3) ‚3
Berndt, H., Stud.Affefl. 3
Gauz, A., Krim. Ob, Aifijt. 4
Kruje, H., Einkäuf. 2
Laß, Dr. F., Staditierarzt
Lerius, M., Vertret.
Nemeth, X%., Dr., Apothek. 3
Rath, E., Mufitmfir. 2
Schütt, H., Vertret.
Städer, W., Gebrauchswerb.
15E. Schülzfe,E., Pol.Afi.a.D- f
Borgmann, Ch., Ww
Höd, E., Revil:
Kaufmann, A., Ww. 3
Rempert, F., Ingen. Erdg.
Küchler, B., Ob. Majchinift
Meinig, H., Kupferfchm.
Pfeil, C., Frau
Schülzte, E., Bol.Affilt.a.D-
Stirra, $., Schifbauer Erdg.
Trahn, E., Ww.
Winkler, ., Boftinfpett.a. D.1
17 E. Berg, F., Baumftr.
(Straße der SA 438)
V. Söhnk, W., Zimmerm.
Chrijtenfjen, K., techn. Kin. }
Chriftianfen, E., fın. Angeft-
Eyner, B., Kunftmal.
Franke, K., Mar. Angeh.
Groth, O., Kaffier.
Hakiy, K., Angeftellt.
Heitmann, W., Autojchlofl-
Schütte, F., Technik.
19. E. wie Nr. 17
V. Friedrichsmeier, W.,
Schlachtermftr. Erdg,
Böge, K., Architett
Gerber, K., Dipl. Ing. 1
KXohannfen, G., DiplL.Ing-
Reterfen, A., Rechtsber.
Rickert, H., Apothek.
Rohlfing, H., Steuerin{p-
“Stallbaum, W., Kim. 1
Wasmer, L., Architekt
Mittmact, U, Hın. Angeft. 4
Nechte Seite
2 geh. 3. Hanjaftr. 5
4 E. Arp, R., Ww.
V. Arp, O., Kontroll. Erde, GE
Buck, K., Ingen. ;
Dreide, F., Kuft.Inipett. 4
Helling,R., RNeihsbE.Ynipelt.2
Sof, F., Realob.Schullehret
1 2
Lehmenfit, E., Dr, Prof. 4
Nicolaus, B., Berw.Injpett. 3
Siemonjen, H., jtädt. Ang.
aitromw, %., Land. Injpett. I
6 E Distupet, F., Ww. 2
Andrea, E., Rentner
Bistupet, F., Ww
— Yo Gemerbeoberfehrer T #
Chms, 6, Ww.
Rrabbenhöft, H., Bauarbeit-
Nadl, N., Glajermftr.
Reichl, G., fm. Angelt.
Schaumann, M., Arbtrin.
Sommer, I., Kellner
Schwiger, I, Helferin
MWedemeyer, H., SebenSm.
8 E Schnad, A, Ww., Wil’
Helminenftr. 26)
Bauer, A, Wertnftz. _ 3
Bonin, KX., Pol.Beamt.a.D- 1
Haller, A, Penfionär
Senjen, N., Tijchler 4 Ss
Sönke, H., fädt. Angeft. 1

DEE
Y

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.