E
8
UT
ft
7.
Wr En a
E Rr
ba
er
_-
5
ver
EEE APR SER ORTE FREIEN SAFT AAN EN
et
hi
A
A

=
uch8dorf
SO
Welliee
V. geil
89 Lorenzen, H., Schloffer
Nojche, K., Steuerm,
90 E. Bill, H., Flugzeuob.
Hinrichjen, O., techn. Angeft.
Seemann, £., Beamt, d.Sch.
91 E. Boddin, W., Bauunter-
nehmer. T.
. Hinrichjen, A, Büroangeft.
Ola E. mie Nr. 91
Boddin, W., Bauingen.
Brodmann, M., Archit.
Freudenrveich, H., Schriftleit.
öl, Ww.
92 E. Schiller, R., Arbeit.
Hiejener, S., Ww.
SKürgens, E., Maler
Kahl, W., Kraftwagführ.
Maaß, B., Arbeit.
Reher, G., Arbeit.
93 E. Schröder, T., Steuerjekr.
Graupner, H., Kraftwagführ.
Krafow, Th., Schmelzer
Kufferow, A., Ww.
Naumann, H., ELL.SOweiß.
Reimer, H., Dreher
94 E. Stührf, M., Bote
Dittmann, W., Telegr. Mech.
Fittfau, M., Wi.
Dorfitrafe
Linke Seite
1 E. Wörpel, T., Bauer
Hinz, K., Kranführ.
Reich, I, Wi.
16 E: Wolter, A., Sand.
14 E. aß, Chr., Ww.
Haß, E., Landwirt
— €, Schloffer
13 E. Gem. Wellfee
Meyer, H., Maichinenb.
Möller, Chr., Bohrer
Sommer; H., Bauarb,
12 E. Harder, K., Berw.Angeft.
Harder, D., Ww.
Ube, H., Invalide
Wieje, H.; Rentenempf.
11 E. Hingit, I., Sandw.
10 E. Roer, A., Eigentümerin
(Birfenjee)
Horn, A., Arbeit.
Schill, A., Rentner
18 E. Reeje, -%., Wo.
Rohr, A., Kraftwführ.
Schlüter, K., Schlachter
38 E. Mordhorit, I, Gaftw.
Frahm, W., Bohrer
Heitmann, E., Landwirt
Sommer, ©., SHloffer
Wriedt, U, Ww.
23 E. Dibbern, F., Schloffer
Nr. 21) .
Ho! EN %., Malereibetr.
— M., Www.
Mijchte, G., Zimmerm.
20 E. Förlt, E., Schlachter
37 E. Didelmann, E., Rentner
Haß, Ch., Ww.
Ruge, H., Lehrer a. D.
24 _E. Meyer, £., Schuhmmftr,
NedhHte Seite
2 E. Ott, A., Bauer
Krufe, I., Schleifer
19 E. Hartung, A., Invalide
E. Hartung, A, Frifjeur
(Eimjchenhägen)


94 Grothtopp, B., Ww.
Schröder, H., Rentner
Voltmann, H., Maurer
95 E. Deutihes Reich
Urff, Fr Frau
Ririus, E., Bahnhofamftr.
96 E. Dievrichjen, H., Maler-
meifter
Gau, R., Reichsb. Affilt.
Herbit, N, Betonarbeit.
Kähler, A., Maurer
Laß, F., Arbeit.
Morik, S., Arbeit.
Reher, J., Maurer
97 E. Brandt, W., Saft. T.
Bud, %., Schlofferet
MNidel, W., Lehrer
Reterjen, H., Kim.
Spar: u. Dahrlehnskaffe
Suchsdorf e. 6. m. b. ©.
Bimmermänn, W., Feinmech.
98 E. Thomjfen, D., Mag. Auff.
Freytag, F., Rohn. Betr. Alf.
Sobhl, K., Ob.Majch.Maat
Hinrichjen, B., Arbeit.
Monste, F., Arbeit.
RBoerjchke, C., Ww.
teher: ©. Mordhorit, Bop
EEE EL OeemEINET Ott, T. 8

99 E. Bergemann (Kiel)
V. Wilte, G., Schornitein:
fegemftz.
Blafius, H., Maler
Düder, F., Feuermwehrm.
. Egaer8, H., HeizgS. Mont.
Gradert, W., Pfleger
KXens, W., Schlachter
Stöterau, E., Flugzeugmal.
100 E. Fijcher, B., Schmied 1
Fijher, W., Zimmerm.
Hanjen, M., Ww.
Kieckhufch, W., Schneider 3
Ströh, R., Glasreinig. 2
Willer, H., Schleifer
101 E. Namm, M. (Kiel)
Kiftenmacher & Ramm, Gebr.
Gartenbau
Lange, K., Gärtner
Rafch, Br., Gärtner
102 E. Schauß8, E., Stuffat.
Maack, A., Benfionärin
— FF, Verw. Angeft.
103 E. Gemeinde Suchsdorf
Umformerhaus
104 E. Frige, E. (Kiel)
V.. Dietmann, D., Arbeit.
Welliee

105 E. Bo, E., Tijcolermitr,
Bock, C. & E.,SaratijchlereiT.
106 E. Schmalow8fy, N., Arb.
Raprotka, O., Kraftwführ.
107 E. Böge, D., Fuhruntern.
108 E. Fiicher, Poftbeamt.
Neumünfter)
Reimer, D., Lehrer
109 E. Wagner, N., Ob. Poft»
ichafner
Kurth, E., Arbeit.
110 E. Namm, I., Arbeit.
Haafe, H., Maidbaugeh.
Prien, R., Rentner
111 E. Bagel, I., Maurer
Wedemann, W., Aifift. An.
112, E. Baajch, H., Sandw.
113 E. Stahl, Ch.
(Schwartenbet)
Bauer, A., Arbeit,
Rod, E., Arbeit.
114 E. Stabl, €.
(Schwartenbef)
Cafjüben, E., Verwalt.
Quchting, E., Korv.Kaptt.3.S.
115 E. Stahl, Ch., Eigent. T.
(Schwartenbef)
penbriügge, T. 8550,
iel 8554.
NSDAP. Ortagruppenleiter: Ernit Dahl.
NSD. Ortsgruppenamtsleiter; Lehrer Breder.
° Orts
Hauerniüihrer: Theoder Wörpel.
Feuerwehr: Löjchzugführer Ernit Dahl.
19 Meyer, D., Wo.
Möller, E., Arbeit.
Mriedt, O., Büroangeft.
80 E. Schramm‘jhe Erben
GEinfeldt, H., Arbeit,
Sarau, H., Maurermfir.
22 E. hiem, H., Bohrer
5 E. Sped, F., Rentenempf.
29 E. Caritens, €., Frau
E Caritens, Th. Maichinijt T.
Lijchemwsti, H., Schloffer
6 E. Ott’8 Erben
Krufe, I, WM X
Spindler, OD. Elettrif.
28 E. Dit, A, Saft. T.
Ott, A, Bürgermitr.
7 E. Reimer, O., Bauer
8 E. Wolter, E., Bauer
Qütjobann, 6. Bimmerm.
Wörpel, HD. MRentenembf.
9 E. Geerdt5s, W., Privatier
Abraham, A., Schlachter
“ JvenS, Q., Qohnbuchhalt,
“ Mehnert, D., Dreher
NRitich, B., Kraftwfüihr.
Wulf, WW. Elektrik.
Bigelsti, A., Maler
44 E. Rautenftoc, B., Knbvalide
17 E. Braas, E., Rentenempf.
E. Xvens, B., Ww.
Braas, E., Majchinenb.
Schimmelpfennig, „Maurer
21 E. Dibbern, 6., Clettrif.
64 E. Schlüter, h., Mag. Arb.
Reich, R., Schifsgimmerm.
61 E. Nauitian,WM., Zimmerm
Q27E. Schmidt, %., Müllermitr. T.
Biere, F., Bohrer

EimjOhenhagener
Weg
<- Dorfitr. Z

39 E. Witt, Chr., Bauunters
nehm. #
DOhliger, E., Malermitr.
Witt, B., Kraftwführ,
Claußen‘ihes Haus
E. Claußen, M., Ww.
Röfhmann,Q., ElettroSchw.
<- Eimihenhagen D
Poppenbrügger |
Weg
Linke Seite
38 E. Schramm, H., Bater
54 E. Bertler, E., Früfer
57 E. Dower8, 3., Rentner
Schröder, H., Rangier
RNedhHte Seite
4 E. Dahl, E., Sandw.
48 E. nn RN., Ob. Poftfhaffn.
a. D.
Ochs, D., Schloffer
47 E. Both, H., Schifszimm.
46. E. Wolter, A., Sand. (16)
Lange, W., Schmied
Malz, B., Straßb. Schaffn.
45 E. Haß, W., Elektromont,
Boje, I, Ww.
Dittmann, W., Feuerwehrm.
Stieglig, M., Fräfer
Schulitraße
E. Gemeinde Welljee
Schule
Brader, %., Lehrer
Colmorgen, ©., Schriftitell.
2 E. Wrege, F., Tijchler
Wrege, H., fm. Angeft.


Segeberger Landitr.
Linke Seite
eterS’iches Haus
E, Peters, M., Wi.

Kafchubs, B., Werkzeugm.
Krohn, H., Werkmfir.
Rofenfeld, Chr., Zimmerm.
66 E. Willer, B., Schiffß=
zimmernt.
140 E. Schütt, $., Gärtner
Hütt, F., Nentenempf,
[52] E. Lütje, X., Werkmftr.
Lefing, M., Arbeit.
Lütje, W., Feuerwehrm.=
Anwärt.
[62] E. Hinrichs, H., Steinfeß.
-Danfklefjen, M., Arbeit.
Elbhing, H., Har. Stab8&gefr.
Gehrts, A., Ww.
Nikolai, 'G., Arbeit.
Randig, KX., Schuhm.
[60] E. Herzog, O., Ziefbauing.
Miodomöti,F.,Stabsbootäm.
[51] E. Kunze, X, Maijchinift
DER CE., Hallenmitr.
a. D.
[50] E. Borcharbt, B., Ingen
Unruh, N. Iuft.Oberfetr.a.D
[65] E. Freeje, M., Verwalt.»
Angeft.
[40] E. Wermte,D.„Modelltijchl,
ün, Chr., Arbeit.
Köfter, Ih., Tifhler
Richter, €., Hm. Angeft.
Bahnwärterhaus Bofjten 151
E.. Deutiches Reich
Horn, Anna,Schranfenwärtr,
[26]E. Mordhorft, H., Altenteil,
Mordhorft, X, Land.
Thode, A., Kupferfhm.
— R., Zijchler
[59] E. Burmeifter, Chr.,Rentens
empf.
[55] E.Schlüter, €. Rentenempf.
Hamann’jhes Haus
E. Hamann, W.,Poftfacharb.
Adam, N., Arbeit. ®
[53]E.Rlahr, G., Krim. Str. a.D.
[56] E. Terpe, D., Werkzeug:
au8geber
Terpe, W., Keramik T.


116. 117 Ranalamt
E. Neichstanalamt Kiel
V-WafferftraßenamtHoltenau
Graybowsty, OD. Weichengeh.
Kraufe, E., W V
Kugler, B., Weichenwärter
Reter8, I., Weichengeh.
118 E. Selahn’fihe Erben
Horn, A, Kraftwführ.
Selahn, L., Bürogehilfin
119 E. Krüger, A., Sandw.
120 E. Harm, H©., Bimmerm.
Kerber, K., Mar.Angeh.
121 E. Chriftens, O.,Eigentüm.
122 E. Meyer,B.,Eleftromfir. T.
Meyer, H., Elektromfir, T.
123 E. Yürgenfen, W., Maurer:
ie. 1.
mitte. T.
Buffe, H., ReidhSangeft.
124 E. Neichsfinanzverwaltg.
V. Rnobloch, R., Zollaffiit. T.
Havemetfter, O., Zolulaffift. T.
125 E. Schmidt, X., Gaftw.
126 E. Harn, H., Zimmerer
Bollverwaltung
Es

NehHte Seite
[34] E. Hameifjter, H.,Landw. T.
[35] E. Herzig, A., Rentner
Röhr, W., Arbeit.
[42] E. Denkert, H., Eigen tüm.
Hache, B., Kraftwführ.
— Q., Zimmerer
Lange, H., Maurerpolier
Rauftian, H., Maler
Buck, K., Kranführ.
[41] E. Rasmufjen, B., Leutn.
4. S: 0. Di
Baftian, E., Zimmerm.
Burmeifter, X., Arbeit.
NRebehn, E., Zimmerer
[36] E. Meyer, H., Kaffenbote
Lehmann, N., Arbeit.
Orbach, K., Maurer
Thomfjen, H., Schloffer
Wied, G., Former
Friederici‘jches Hau
E. Friederici, B.,
Goihl’ihes Haus
E. Goihl, I, Kraftwführ.
Nichaus, A., Arbeit.
Schlüter‘jhes Haus
E. Schlüter, $., Hallenmftr.
Haad, W., Angeftellt.
[31] E. Stabt Kiel
V. Madeke, H., Ww. T.
Krufje, W., ElektroMont.
Rieden, H., Rentner
Schröder, E., Ww. f
[25] E.Stoltenberg,%. Gärtner T.
8
allenmftr,

Wiefjenthal
30 E. Wieje, E., Eigentümer
(Noer b. Edernförde)
Baajdh, E., Bohrer
Köppel, H., Arbeit.
837E. Dethlefs,‘ A., Bäcker
Steffen, W., Schlachter
Gedrucdt bei Schmidt & Klaunig in Kiel.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.