E 
8 
UT 
ft 
7. 
Wr En a 
E Rr 
ba 
er 
_- 
5 
ver 
EEE APR SER ORTE FREIEN SAFT AAN EN 
et 
hi 
A 
A 
 
= 
uch8dorf 
SO 
Welliee 
V. geil 
89 Lorenzen, H., Schloffer 
Nojche, K., Steuerm, 
90 E. Bill, H., Flugzeuob. 
Hinrichjen, O., techn. Angeft. 
Seemann, £., Beamt, d.Sch. 
91 E. Boddin, W., Bauunter- 
nehmer. T. 
. Hinrichjen, A, Büroangeft. 
Ola E. mie Nr. 91 
Boddin, W., Bauingen. 
Brodmann, M., Archit. 
Freudenrveich, H., Schriftleit. 
öl, Ww. 
92 E. Schiller, R., Arbeit. 
Hiejener, S., Ww. 
SKürgens, E., Maler 
Kahl, W., Kraftwagführ. 
Maaß, B., Arbeit. 
Reher, G., Arbeit. 
93 E. Schröder, T., Steuerjekr. 
Graupner, H., Kraftwagführ. 
Krafow, Th., Schmelzer 
Kufferow, A., Ww. 
Naumann, H., ELL.SOweiß. 
Reimer, H., Dreher 
94 E. Stührf, M., Bote 
Dittmann, W., Telegr. Mech. 
Fittfau, M., Wi. 
Dorfitrafe 
Linke Seite 
1 E. Wörpel, T., Bauer 
Hinz, K., Kranführ. 
Reich, I, Wi. 
16 E: Wolter, A., Sand. 
14 E. aß, Chr., Ww. 
Haß, E., Landwirt 
— €, Schloffer 
13 E. Gem. Wellfee 
Meyer, H., Maichinenb. 
Möller, Chr., Bohrer 
Sommer; H., Bauarb, 
12 E. Harder, K., Berw.Angeft. 
Harder, D., Ww. 
Ube, H., Invalide 
Wieje, H.; Rentenempf. 
11 E. Hingit, I., Sandw. 
10 E. Roer, A., Eigentümerin 
(Birfenjee) 
Horn, A., Arbeit. 
Schill, A., Rentner 
18 E. Reeje, -%., Wo. 
Rohr, A., Kraftwführ. 
Schlüter, K., Schlachter 
38 E. Mordhorit, I, Gaftw. 
Frahm, W., Bohrer 
Heitmann, E., Landwirt 
Sommer, ©., SHloffer 
Wriedt, U, Ww. 
23 E. Dibbern, F., Schloffer 
Nr. 21) . 
Ho! EN %., Malereibetr. 
— M., Www. 
Mijchte, G., Zimmerm. 
20 E. Förlt, E., Schlachter 
37 E. Didelmann, E., Rentner 
Haß, Ch., Ww. 
Ruge, H., Lehrer a. D. 
24 _E. Meyer, £., Schuhmmftr, 
NedhHte Seite 
2 E. Ott, A., Bauer 
Krufe, I., Schleifer 
19 E. Hartung, A., Invalide 
E. Hartung, A, Frifjeur 
(Eimjchenhägen) 
 
 
94 Grothtopp, B., Ww. 
Schröder, H., Rentner 
Voltmann, H., Maurer 
95 E. Deutihes Reich 
Urff, Fr Frau 
Ririus, E., Bahnhofamftr. 
96 E. Dievrichjen, H., Maler- 
meifter 
Gau, R., Reichsb. Affilt. 
Herbit, N, Betonarbeit. 
Kähler, A., Maurer 
Laß, F., Arbeit. 
Morik, S., Arbeit. 
Reher, J., Maurer 
97 E. Brandt, W., Saft. T. 
Bud, %., Schlofferet 
MNidel, W., Lehrer 
Reterjen, H., Kim. 
Spar: u. Dahrlehnskaffe 
Suchsdorf e. 6. m. b. ©. 
Bimmermänn, W., Feinmech. 
98 E. Thomjfen, D., Mag. Auff. 
Freytag, F., Rohn. Betr. Alf. 
Sobhl, K., Ob.Majch.Maat 
Hinrichjen, B., Arbeit. 
Monste, F., Arbeit. 
RBoerjchke, C., Ww. 
teher: ©. Mordhorit, Bop 
EEE EL OeemEINET Ott, T. 8 
 
99 E. Bergemann (Kiel) 
V. Wilte, G., Schornitein: 
fegemftz. 
Blafius, H., Maler 
Düder, F., Feuermwehrm. 
. Egaer8, H., HeizgS. Mont. 
Gradert, W., Pfleger 
KXens, W., Schlachter 
Stöterau, E., Flugzeugmal. 
100 E. Fijcher, B., Schmied 1 
Fijher, W., Zimmerm. 
Hanjen, M., Ww. 
Kieckhufch, W., Schneider 3 
Ströh, R., Glasreinig. 2 
Willer, H., Schleifer 
101 E. Namm, M. (Kiel) 
Kiftenmacher & Ramm, Gebr. 
Gartenbau 
Lange, K., Gärtner 
Rafch, Br., Gärtner 
102 E. Schauß8, E., Stuffat. 
Maack, A., Benfionärin 
— FF, Verw. Angeft. 
103 E. Gemeinde Suchsdorf 
Umformerhaus 
104 E. Frige, E. (Kiel) 
V.. Dietmann, D., Arbeit. 
Welliee 
 
105 E. Bo, E., Tijcolermitr, 
Bock, C. & E.,SaratijchlereiT. 
106 E. Schmalow8fy, N., Arb. 
Raprotka, O., Kraftwführ. 
107 E. Böge, D., Fuhruntern. 
108 E. Fiicher, Poftbeamt. 
Neumünfter) 
Reimer, D., Lehrer 
109 E. Wagner, N., Ob. Poft» 
ichafner 
Kurth, E., Arbeit. 
110 E. Namm, I., Arbeit. 
Haafe, H., Maidbaugeh. 
Prien, R., Rentner 
111 E. Bagel, I., Maurer 
Wedemann, W., Aifift. An. 
112, E. Baajch, H., Sandw. 
113 E. Stahl, Ch. 
(Schwartenbet) 
Bauer, A., Arbeit, 
Rod, E., Arbeit. 
114 E. Stabl, €. 
(Schwartenbef) 
Cafjüben, E., Verwalt. 
Quchting, E., Korv.Kaptt.3.S. 
115 E. Stahl, Ch., Eigent. T. 
(Schwartenbef) 
penbriügge, T. 8550, 
iel 8554. 
NSDAP. Ortagruppenleiter: Ernit Dahl. 
NSD. Ortsgruppenamtsleiter; Lehrer Breder. 
° Orts 
Hauerniüihrer: Theoder Wörpel. 
Feuerwehr: Löjchzugführer Ernit Dahl. 
19 Meyer, D., Wo. 
Möller, E., Arbeit. 
Mriedt, O., Büroangeft. 
80 E. Schramm‘jhe Erben 
GEinfeldt, H., Arbeit, 
Sarau, H., Maurermfir. 
22 E. hiem, H., Bohrer 
5 E. Sped, F., Rentenempf. 
29 E. Caritens, €., Frau 
E Caritens, Th. Maichinijt T. 
Lijchemwsti, H., Schloffer 
6 E. Ott’8 Erben 
Krufe, I, WM X 
Spindler, OD. Elettrif. 
28 E. Dit, A, Saft. T. 
Ott, A, Bürgermitr. 
7 E. Reimer, O., Bauer 
8 E. Wolter, E., Bauer 
Qütjobann, 6. Bimmerm. 
Wörpel, HD. MRentenembf. 
9 E. Geerdt5s, W., Privatier 
Abraham, A., Schlachter 
“ JvenS, Q., Qohnbuchhalt, 
“ Mehnert, D., Dreher 
NRitich, B., Kraftwfüihr. 
Wulf, WW. Elektrik. 
Bigelsti, A., Maler 
44 E. Rautenftoc, B., Knbvalide 
17 E. Braas, E., Rentenempf. 
E. Xvens, B., Ww. 
Braas, E., Majchinenb. 
Schimmelpfennig, „Maurer 
21 E. Dibbern, 6., Clettrif. 
64 E. Schlüter, h., Mag. Arb. 
Reich, R., Schifsgimmerm. 
61 E. Nauitian,WM., Zimmerm 
Q27E. Schmidt, %., Müllermitr. T. 
Biere, F., Bohrer 
 
EimjOhenhagener 
Weg 
<- Dorfitr. Z 
 
39 E. Witt, Chr., Bauunters 
nehm. # 
DOhliger, E., Malermitr. 
Witt, B., Kraftwführ, 
Claußen‘ihes Haus 
E. Claußen, M., Ww. 
Röfhmann,Q., ElettroSchw. 
<- Eimihenhagen D 
Poppenbrügger | 
Weg 
Linke Seite 
38 E. Schramm, H., Bater 
54 E. Bertler, E., Früfer 
57 E. Dower8, 3., Rentner 
Schröder, H., Rangier 
RNedhHte Seite 
4 E. Dahl, E., Sandw. 
48 E. nn RN., Ob. Poftfhaffn. 
a. D. 
Ochs, D., Schloffer 
47 E. Both, H., Schifszimm. 
46. E. Wolter, A., Sand. (16) 
Lange, W., Schmied 
Malz, B., Straßb. Schaffn. 
45 E. Haß, W., Elektromont, 
Boje, I, Ww. 
Dittmann, W., Feuerwehrm. 
Stieglig, M., Fräfer 
Schulitraße 
E. Gemeinde Welljee 
Schule 
Brader, %., Lehrer 
Colmorgen, ©., Schriftitell. 
2 E. Wrege, F., Tijchler 
Wrege, H., fm. Angeft. 
 
 
Segeberger Landitr. 
Linke Seite 
eterS’iches Haus 
E, Peters, M., Wi. 
 
Kafchubs, B., Werkzeugm. 
Krohn, H., Werkmfir. 
Rofenfeld, Chr., Zimmerm. 
66 E. Willer, B., Schiffß= 
zimmernt. 
140 E. Schütt, $., Gärtner 
Hütt, F., Nentenempf, 
[52] E. Lütje, X., Werkmftr. 
Lefing, M., Arbeit. 
Lütje, W., Feuerwehrm.= 
Anwärt. 
[62] E. Hinrichs, H., Steinfeß. 
-Danfklefjen, M., Arbeit. 
Elbhing, H., Har. Stab8&gefr. 
Gehrts, A., Ww. 
Nikolai, 'G., Arbeit. 
Randig, KX., Schuhm. 
[60] E. Herzog, O., Ziefbauing. 
Miodomöti,F.,Stabsbootäm. 
[51] E. Kunze, X, Maijchinift 
DER CE., Hallenmitr. 
a. D. 
[50] E. Borcharbt, B., Ingen 
Unruh, N. Iuft.Oberfetr.a.D 
[65] E. Freeje, M., Verwalt.» 
Angeft. 
[40] E. Wermte,D.„Modelltijchl, 
ün, Chr., Arbeit. 
Köfter, Ih., Tifhler 
Richter, €., Hm. Angeft. 
Bahnwärterhaus Bofjten 151 
E.. Deutiches Reich 
Horn, Anna,Schranfenwärtr, 
[26]E. Mordhorft, H., Altenteil, 
Mordhorft, X, Land. 
Thode, A., Kupferfhm. 
— R., Zijchler 
[59] E. Burmeifter, Chr.,Rentens 
empf. 
[55] E.Schlüter, €. Rentenempf. 
Hamann’jhes Haus 
E. Hamann, W.,Poftfacharb. 
Adam, N., Arbeit. ® 
[53]E.Rlahr, G., Krim. Str. a.D. 
[56] E. Terpe, D., Werkzeug: 
au8geber 
Terpe, W., Keramik T. 
 
 
116. 117 Ranalamt 
E. Neichstanalamt Kiel 
V-WafferftraßenamtHoltenau 
Graybowsty, OD. Weichengeh. 
Kraufe, E., W V 
Kugler, B., Weichenwärter 
Reter8, I., Weichengeh. 
118 E. Selahn’fihe Erben 
Horn, A, Kraftwführ. 
Selahn, L., Bürogehilfin 
119 E. Krüger, A., Sandw. 
120 E. Harm, H©., Bimmerm. 
Kerber, K., Mar.Angeh. 
121 E. Chriftens, O.,Eigentüm. 
122 E. Meyer,B.,Eleftromfir. T. 
Meyer, H., Elektromfir, T. 
123 E. Yürgenfen, W., Maurer: 
ie. 1. 
mitte. T. 
Buffe, H., ReidhSangeft. 
124 E. Neichsfinanzverwaltg. 
V. Rnobloch, R., Zollaffiit. T. 
Havemetfter, O., Zolulaffift. T. 
125 E. Schmidt, X., Gaftw. 
126 E. Harn, H., Zimmerer 
Bollverwaltung 
Es 
 
NehHte Seite 
[34] E. Hameifjter, H.,Landw. T. 
[35] E. Herzig, A., Rentner 
Röhr, W., Arbeit. 
[42] E. Denkert, H., Eigen tüm. 
Hache, B., Kraftwführ. 
— Q., Zimmerer 
Lange, H., Maurerpolier 
Rauftian, H., Maler 
Buck, K., Kranführ. 
[41] E. Rasmufjen, B., Leutn. 
4. S: 0. Di 
Baftian, E., Zimmerm. 
Burmeifter, X., Arbeit. 
NRebehn, E., Zimmerer 
[36] E. Meyer, H., Kaffenbote 
Lehmann, N., Arbeit. 
Orbach, K., Maurer 
Thomfjen, H., Schloffer 
Wied, G., Former 
Friederici‘jches Hau 
E. Friederici, B., 
Goihl’ihes Haus 
E. Goihl, I, Kraftwführ. 
Nichaus, A., Arbeit. 
Schlüter‘jhes Haus 
E. Schlüter, $., Hallenmftr. 
Haad, W., Angeftellt. 
[31] E. Stabt Kiel 
V. Madeke, H., Ww. T. 
Krufje, W., ElektroMont. 
Rieden, H., Rentner 
Schröder, E., Ww. f 
[25] E.Stoltenberg,%. Gärtner T. 
8 
allenmftr, 
 
Wiefjenthal 
30 E. Wieje, E., Eigentümer 
(Noer b. Edernförde) 
Baajdh, E., Bohrer 
Köppel, H., Arbeit. 
837E. Dethlefs,‘ A., Bäcker 
Steffen, W., Schlachter 
Gedrucdt bei Schmidt & Klaunig in Kiel. 
— 
 
	    

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.