Full text: (1940)

 
 
 
 
 
 
NV. geil 
Schreiber‘ jhes Haus 
Langfeldt, F., Arbeit. 
Schünemann jun., W., 
Bimmerer 
Xöhnkiches Haus 
E. Yöhnf, W., Kranführ. 
Sellmer‘jhes Haus 
E. Sellmer, F., Benfionär 
Tiedemann‘jhes Haus 
E. Ziedemann, M., Schäfer: 
meifter 
<- Feldmarl DZ 
 
Strandweg 
<- Weg von Schilfjee > 
1 E. Greve, M., Müllermftr. T. 
Magen, en NEE T 
„ Kim. T. 
a E. Diedelapjen, ® Dr.h.c. 
(Siel) 
Graf, W., Kraftwführ. 
Hanfjen, S., Kraftfahr. 
Kürgens, D., Arbeit. 
Kufferow, Q., Schmied 
— W, Kraftwfühe. 
Sl B., Arbeit. 
VE Diederihfen,Q-, Dr.h.c. 
Kiel) 
Greve, H., Kohlen 
Schütt, 5, Angeftellt. 
1c E. Greve,W., Müllermftr, T. 
2 E.Martens, E., Bauer(Nr.31) 
Martens, Wi; Schlachter 
3 E. Bofenau, %., Kebensm. T. 
4 E. Qudolphy, no Lebensm. 
Stabe, E., Arbeit. 
5 E. Horn, Se Bauer 
6 E. Bogae, € Aa T: 
TE Rrüjfing, M „ Bauer 
Ta E N € Rentn. 
Marczinski, W., Frifeur 
SE NE ©. hloffer 
De „ StabsOb.Mafjch. 
Sell, SU 
8a E. A „, Ww. 
Hartwig, W., ” Ruticher 
dE Martens, ©. GartenbauT. 
10 E. Chriften8,D., Kraftwführ. 
Martens, M., Ww. 
11 E.Brader, Gärtner 
Karfchewsti, W., Steinm. 
12 E. Jön8, $., Bauer 
V. Muffeldt; G., Landıw. 
— Bül, Fr Arbdeit. 
13 E. Baajch, W., Bauer 
Baajch, D., St 
14 E. Rähler, D., Ww. 
MWeftphal, G., Rentner 
BE Beüßing, 5. O., Schäfes 
reibef. T. 
16 E.Frahnm,H., Schlachtermftr. 
Frahm, W., Landwirt T. 
17 E. Zhede, &, Hauptlehr. 
(Sronshagen) - 
17a E. wie Nr. 17 
Kampen, Q., SuPEnE a.D. 
17b.E. wie Nr. 17 
Amjchler, H., Tapezier. 
18 E. Gemeinde Suchsdorf 
Volksjchule 
Burfeind, - AW., Hauptlehrer 
 
Strande 
Gut Ekhof 
E. v. Neergaard, Prof. 
(Schweiz) 
V. Bornhöft, H., Pächter T. 
Appel, H., Arbeit. 
— ß., Arbeit. 
Freeie, K., Schuhm. 
— W., Rentner - 
Dr F., Kraftwf. 
Sußgen, H., Arbeit, 
RPries, H., Haushalt. 
Rizeienitowsti, F., Arbeit, 
Scherf, O., Arbeit. 
Seld, E., "Arbeit. 
Teichner, X. A., Rentner 
Wohlert, E., Wie. 
Bimmer, G., Arbeit. 
96 — 
Nöhren‘fhHes Haus 
E. Nöhren, A., Amtsvorft. 
Nöhren, I., Altenteil. 
Jen jche8 Haus (Hotel) 
E. Buls, E€., Gaftw. 
E. Bulls, E., sen., Gaftw. 
ma %, Ob.Zollichift 
a. D. 
<- Dorfitr. <- 
Pal iches, Haus 
E. Buls, jun., E., Kfın. 
Soowenn’ ihes Haus 
E. Schwenn, %., Dr., Arzt 
E. ungenannt 
Wellendorfjhes Haus 
E. Wellendorf, AU., Dreher 
Such8dorf 
Wellendorfidhes Haus 
E. Wellendorf, H., Fijcher 
Wellendorf‘jhes Haus 
Wellendorf, W., Fijdher 
Wellendorfjhes Haus 
E. Wellendorf, W., Wie. 
Ivers he Haus 
E. Yver8s, I., Wwe 
Lage‘jches Haus (Störtebeder) 
E. Sage, Dr., Ingen. 
SIohannfen‘fhes Haus (Maren) 
E. Johannjen, F., Sew.Db. 
Lehrer 
E. ungenannt 
<- Bülter Str. DZ 
Such2Ddorf 
(Rreis Rendsburg) 
Amtsvorfieher u. Bürgermeifter: Chr. Süverfkrüpp, Nr. 51, T. Kiel 5362. 
Gendarmeriehauptwachtmeijter: Sahau, T. 5298, 
NSDARB. Ortsgruppenleiter: Lehrer W. Nickel. 
NSBV. Ortsgruppenamtsleiter: Lehrer OD. Reimer. 
Ortsbauernführer; Friedrich Kru fe. 
Feuerwehr: Wehrführer Q. DiedridHfen. 
19 E.Broods,W.,Schmiedemfir, 
V. Röl,H.„Ob.Feuerw.Maat. 
20 E. Wagner, Wim, (Kiel) 
Schnad, I, Landwirt, 
21 E. Rodhrt, G., Boftichaffn. 
22 E. Hammerich, H., Gaftmw. T. 
NMahn, H., Arbeit. 
22a E. Stabe‘jhe Erben 
Hammerich, O., Gafjtw._T. 
Herold, E., Buchhalt, T. 
Hodam, F., Ww. 
Hub, O., Arbeit. 
Stabe, M., Ww. 
Stollen, E., Erpedient 
Ströh, W., Auffeh. 
23 E. Voß, M., Milchkontr.- 
VBeamt. 
RNahn, E., Schloffer 
24 E. Rähler,H.,Schweißermftr. 
Baesto, B., Nieter 
25.E. Schade, F., Malermfir, 
Grothfopp, X., Zimmerm. 
Wadermann, M., Wow. 
26 E. Drews, E., Milchvert. 
Drews, Th. ‚Laftiwvagenverk. T. 
— W., Mildhverteil. 
Schuh hmadher, R., Maurerpol. 
27 E. Lüdt, F. Koftihafiner 
28 E. Rrufe, F., Bauer 
29 E. Beterjen, G., Bauer T. 
30 E. Stoltenberg, R.,Schladh- 
termitr. T. 
80a E. UArp, M., Ww. 
31 E. Martens, E., Bauer 
31a Schlotfeld, W., Werkmftr. 
32 E. 8öbte, Ch., Bäuerin 
83 E. Bajtian, H., Sandw. 
33a Höhne, E., Wi. 
— M., Arbeit. 
34 E. Qud8, E., Frau 
DiederichsS, E., Rentner 
Quds, H., Kim. 
35 E. Rähler, O., Heizer 
Beder, W., Sei fer 
36 E. Albers, B., Bauer 
37E Friedrichien sen., $., 
Landw. 
Frank, O., Handl.Geh. 
Srag, R., Maurer 
Grothfopp, E., Ww. 
Hartwig, F., 
Kühl, O., Arbeit, 
Beterfen, E., Rentner 
Wriedt, I., Steinjchleif. 
Bidert, N., Arbeit. 
Straßenb.UAng. 
 
37a E. wie Nr. 37 
Friedrichjen jun., H., Mildh- 
fontr. 
Hammerich, W., Kraftwf. 
37b E. wie Nr. 37 
SZanjfjen, N Ww. 
SIohannfjen, O., Arbeit. 
38°E. Heide, O., Sajtın. T. 
Niemann, F., EEE AUrb. 
89 E. ‚Baajch, E., Maurer 
Stenzel, S., Wo. 
40 E. Büll, H., Bauer 
41 E. Weigert, B., Landw. 
42 E. Zrepfau, F., Landwirt 
43 E. Book, I., Bäcker 
„ Seemann, £., Feitmacher 
Stoltenberg, B., Tijchler 
44 E. Beterjen, F., Rammer 
Reterjen, I., Elektr. 
45 E. Bod, E., Zimmerm. 
Bo, M., Wow. 
46 N „Schäf.Bef.T. 
TEA „ Bahnarb. 
HR $. (Kehlfamp) 
"du DH., Arbeit. 
Sala, I., Stemward 
Kerber, WW... Bahnarb. 
Röbke, A., Arbeit. 
Pröjch, M., Arbeit. 
Reher, I., Schloffer 
Reimer, E., Ww. 
Stoltenberg,. I.,, Wächter 
48 E. Gemeinde Suchsdorf 
Gemeindeverwaltg. 
Frank, E., Arbeit. 
Franzte, A, Gemnd.Hauptw. 
Klühn, H., Gemeindebeamt. 
49 E Brügge, . Gärtnereibef. 
50 E A en Sin T. 
Köhntke, H., 
— W., eb En aM, 
SED Se Rentner 
50a E. wie Nr. 50 
SE ® Kraftwführ. 
‚50b E. wie N 
Glve, ang, "Qandw. 
Hardt, W., Kraftwiführ. 
Meyer, H., Angeftellt. 
51 E. Süverfrüpp, Ch., Bürger: 
mtr, T. 
51a E. wie Mr. 51 
Sübverfrüpp, M.,Altenteilerin 
52 E. Roeve, Chr., Wi. 
Koeve, I., Angeftellt, 
53 E. Gemeinde SuchSdorf 
Sprigenhaus 
54 E. Hab, B., Aw. 
Hah, K., Rentnerin 
— W., Weritbuchhalt. 
Teegen, H., Reichsb.Arb. 
55 E. Stahl, E., Gutsbefig. 
(Schwartenbef) 
Becker, N., Melker 
Ohm, E., Kraftfahrer 
56 E. Rruje, D., Ww. 
Kratow, F., Arbeit. 
— ß., Rentner 
Kruje, X., Beifahr. 
57 E. Neimer, I., Rentenempf. 
58 E. Stahl, Ch., Frl 
(Schwartenbet) 
Schöning, H., Arbeit. 
Siebrecht, F., Stellm. 
59 E. Gemeinde Suchsdorf 
Schoenect, A., Ob.Landj.a.D. 
60 E. Höhne, ©. Gärtner T. 
61 E: Bod, Ch., Ww. 
Bud, I, Schlofierei 
Hartwig, O., Gärtner 
62 E. Moll'‘jhde Erben 
Großmann, Q., Lehrer 
Moll, Anna, Fuhrgejh. T. 
63 E. Stahl, .E., Gutsbef. 
(Schwartenbet) 
Bornholt, W., Arbeit. 
Burmeifter, S., Arbeit. 
Hörnke, W., Arbeit. 
Nämwe, R., Arbeit. 
T.|64 E U ©. (Nr. 120) 
er „ Rranf. 
Trebek, W., Kutjcher 
Weber, Ch., Arbeit. 
Wulf, F., Rentner 
65 E. Vollbehr, M., Ww. 
oe 2), ‚ Kraftwführ. 
Dias 6. Kraftwag. Führ. 
Dibbern, Su Tagelöhn. 
67 E. Schulz, M. „ Ww. 
Hartwig, D., Arbeit. 
68 E. Deutjdes Reich 
Schwarz, W., Rbhn.Setkr. 
69 E. Deutiches Reich 
Uri, S., Wo. 
70 E. Nolofi, W., Rentner 
NRoloff, M., Ww. 
71 E. Deutihes Meich 
Breyer, H., Schloffer 
 
Kühler, I, Rbhn.Angeft. 
E. Sminf, 3., Negibrk. T. 
 
Stabig‘fhes Grundftüc 
E. Siabig, ®., SGaftiv. 
Roljs‘ihes Haus 
E. Noljs, H., Kim. (Kiel) 
Villa Seeblit 
E. de Ina Sauce, F., Kapt. 
3. S. (Ing.) 3. DB. (Kiel) 
Villa Strandef 
E. Weije, E., Kim. (Kiel) 
Yöhnt, B., Maler 
— 6., Rentner 
Stoltenberg, U., Ww. 
Wohler8,9., Zugführ. a.D, 
<- Weg nad Bült DZ 
 
72 E. Deutjches Reich 
N %., ARNO 
Steffen, W., Steinjeg. 
73 E. Beterfen, F- (Nr. 29) 
E. Nieper, M., Frau 
Bychsti, I., Nentenempf. 
74 E. Miepen, M., Schlachter 
Baajch, M.. I. 
Siemer8, M., Schloffer 
  
 
75 E. Gohlfe, Elijabeth, Sa 3 
wirtin 
Gohlte, F., Be 
76. E. Meher, F., Invalide 
Reher, E., Stontzolleur 
AL E Stroh, S , Ww. 
Steffen, Sr Schuhm. 
Stührf, H. 
SXahn, E., Schloffer 
„ Heizer 14 
78 E. Duedeng, W., Si 
79E. Roharh, M. (Kronshagen) 
Gerdes, C.:H., Majchiniit 
80 E. Steffen, 6, Steinjeg. 
81 E. Friedrihien Bauer 
82 E. Kahl, A., Gärtner 
Albers, A., Benftonärin 
Kohannjen, W., Verkäuf.- 
VBoitl, H., fm. Angeft. 
83 E. NUR Landwirt 
84 E. Rnopp, E:, Eigentüm. 
(Bries 
Boller, E., Maler 
Gräfe, &. ; Mat.Verwalt. 
AKriemann, ©., Schuhm. 
Sm, Ingen. 
Kahn, W., Zimmerer 
Ströh, W., Sattler T, 
Stührt, &, Na 
85 E. Siegmund, 6 , Gärtner 
Hodam, M., Arb eit. 
86 E. Olof, A., Sandw. 
87 E. Michel, B.St.-Wachtmftr, | 
Cave, Ö A 
Haß, W 
Sädel, € unbett, 
Rochansti, FF, Kenn. 
Breller, A., Bimmerer 
Schiller, SF Rieter 
Schröder, &., Maurer 
Willrodt, K., Arbeit, 
88 E. Deutjches Reich 
Halteftelle Sevensau 
89 E, Siebmann, B, „Cigentüm. 
M., Archit, 
Lange, O., Arbeit. 
DEN 
 
 
 
 
 
	    
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.