Full text: (1940)

V. zeil 
12 E. Hönd, A., Arbeit. 
Hönd, E., Hebamme T. 
KBeterfen, W., Arbeit 
14 E.-Yanz, W., Kraftwführ. 
16 E. Beterfen, B., Stemmer 
Meing, A., Straßbhnfhaffn. 
18 E. Mordhorit, %., Motorboot: 
führ. 
20 E. Mohr, H., Elektr. Mont. 
Klorh, H., Arbeit. 
22 E. Ballitowsta,F., Anfchläg. 
Harz, A, Zimmerer 
24 Sarten 
26 E. Schlüng, X., Arbeit. 
28 E. Setter, 8., Schiffsführ. 
30 E. Beterfen, D, Schlach» 
tererei (Mönkeberg) 
Boller, W., Schachtmitr. 
Hinrichjen = Kroymann, W., 
Banfbeamt. 
Krügfeldt, W., Ingen. 
Martens, D.,. Sacdhbearb. 
32 E. Utecdht, H., Tijchlermiir. 
Kuhrt,. X., Majdh. Scohloff. 
34 Garten 
36 E. Gemeinde Schönkirchen 
En © Gend.Hauptiw.- 
Henning, K., Rentner 
838 E. Röpde, N., Arbeit. 
Fijcher, N., Steinjeß. 
 
Blomeweg 
<- Am Dorfteih DZ 
2. E. Kirchengemeinde 
SS F., Kirdhendien. 
4 E, wie Nr. 2 
V. Sievers, W., Baftor T. 
Bahnhof 
Friedhof 
<- Dorfgrenze Oppendorf ZD 
 
Dorfitraße 
Sinte Seite 
<- Mühlenftr. Z 
<- Auguitental 
1.3 _E. Struve, I., Bauer 
5 E. Stard, H., Schlachter 
Kardel, W., Maurer 
Wilfens, HH, Schuhrep.Ann. 
7 E. Schleibant T. 
V. Wulf, Lb.,Bankvorfteh. T. 
OT a Bank T. 
9 E. wie SH 
V. Wulff, Qh.,Bankvoriteh. T. 
Rentner 
SZebe, 6., 
Kurdts, CC Rofthakter 
Mikfeldt, %., Majcdhin.Wärt. 
Roftagentur Schönkirdhen 
11 E. Schlapfohl, H., Kim. T. 
BE ON E., Ww. 
Bohnhof, A., Ce 
Drenkov, A. 
Schlaptohl, er Malerei 
— ., Helfer 
1. E Motdborft N. Saft. T. 
Mordhorit,%., Ob.Wertmitr. 
17 E. Hilbert, Y., ELMont. 
Hennings, H., Klüter 
Hubrih, A., Arbeit. 
Stenner, I, Wachm. 
Thierbach, Cl., Soldat 
19.27 E Schwarten, Ch., Privat. 
28a . Ey MN., Werkeugm. 
Delren8, Dar Rentner 
7, D, Wo. 
Sie 4, W., "Arbeit. 
SE Gries, A., Werkeugm. 
Bauer, O., Dreher 
Deutidhendorf, E., AUrbeit. 
Kähler, W., Werkz.Ausgeb. 
Steffen, W., Maler 
25 E. Stoltenberg, D., 
Nr. 
) 
ee $., Boftmftr. a. 
E Stoltenberg,©., An 
9 E. Schmidt, €. „Kohlenhdl. T. 
 
Bauer 
27 
29 
 
Schönkfirhen 
31 E. Boß, E., Händler T. 
<- Nlüßkuhle DZ 
833 E. Dahme, E., Bauer 
35 E. wie Nr. 33 
BVBop, G., Wächter 
837°E. Gem. Schönfirdhen 
Sprigenhaus 
39.45 Aderland 
47 E. Gieje, N., Landmann 
Rlöger, H., Müller 
49 befteht nicht 
51 E. Beterjen, NR. Mühlenbef. T. 
NedhHte Seite 
2 E. Klein, R., Zigarren T. 
E. Rein, W., Zimmerer 
Heyn, W., Arbeit. 
Struf, 6, Wo. 
4 Schule 
_E. Gem. EN 
MN , Hauptlehr. 
SO DE 
rohr W., Schloffer 
Wieje, D., Rentnerin 
BE Struve, Y., Bauer 
<vens, F., Altenteil. 
8 E. Struve, I., Bauer 
Se S., Ob. Boftihafin. 
Rötlen z. Rieter 
10 E. Heuek, B., Gaftw, T. 
<- Hin > 
<- Um Dorfteih DZ 
12.24 beiteben nicht 
26 E. Rußmann, G,, Arbeit, 
28 E. Werne, W.,Bädkermftr. T. 
30 E. Stoltenberg, B.,Db.Woht. 
Sahn, E., Arbeit. 
32 E. Stoltenberg, B., Angelt. 
Burmeifter, F., Bankbeamt. 
Xahın, E., Arbeit. 
SXatkobjen, H., Bankbeamt. 
34 befteht nicht 
36 E. Prieß, YA., Architett 
(Mühlenftr.) TI 
Doorenk, H., EL.Mont. 
Stolley, $., "Bimmerer 
88 befteht Re 
40 E. Yenfen, E., Wo. 
Fahrenkrug, ©. ‚ Rraftwführ. 
42 E. Dibbern, M., Rentner 
<- Dorfgrenze Dobersdori > 
 
Heifendorfer Weg 
<- Schönberger Sanditr. DZ 
Sinfe Seite 
Aderland 
<- Kemmeden Z- 
1 E. Baproth, A., Konftrukt. 
E. Ballmann, B., tedn. Ang. 
5 E. Seidel, F., Schloffer 
7 E. Hoffmann, N., Schloffer 
<- Raltitein Ze 
9 E. Prehn, %., Schloffer 
11 E. Beter8, F., Zimmerer 
Laß‘ihes Haus 
E. Qaß, I., NMentner 
82 E. Voller, W., Arbeit. 
Schmidt, K., Arbeit. 
Stade, D., Schmelzihweiß. 
80a E. Frand, E., Maler 
Kurth, W., Tijchler 
Se Do N 
74 E. Be Kranführ. 
Meher, M., , Wow. 
Thieme, $. Arbeit. 
Biermann‘ihes Haus 
Biermann, F., Nentner 
111 E: Spobr, F., tehn. Reg. 
Infjpekt. a. D. 
Hammerich, Sf Prefjeführ. 
Wieje, W., Tijhler 
141 E: Somölde, ©, Maler 
% 
 Sanber, &S., Wachmann 
140 E Felten, D., Eigentüm,. 
<- DorfgrenzeHeifendorf DZ 
 
A 
NedhHte Scite 
83 E. Rähler, E., Landwirt 
Baden, I., Arbeit. 
Kähler, X., Arbeit. 
— W., Elektr. Mont. 
Blodihes Haus 
E. Blod, H., Wacdhmann 
Möbibk‘ihes Haus 
E. Möhik, W.,Bürgermfir. T. 
Lilienthal‘ jhes Haus 
E. Silienthal, M., Ww 
Lab, R., Bäder 
75 E. Spobhr, L., Bauer 
Böhm, K., Arbeit. 
Holm, D., Arbeit. 
Steffen, O., Zijhler 
 
Hirn 
<- Um Dorfteih. DZ 
Zinfe Seite 
1 E. Stoltenberg, B.,Altenteil, 
3 E. Friedrichfen, I., Landwirt 
Fiicdher, B., Arbeit. 
5. 7 beftehen nicht 
9 E. Gröpper, Ch., Frau 
Gröpper, E., Kraftwführ. 
Kühl, H., Maurer 
Schulg, D., Kontoriftin 
E. Hundertmark, $.,Vorarb. 
<- Feldmarl DZ 
NedhHte Seite 
2 E. Rrufe, I, Schmied 
Friedrichfen, H., Bohrer 
4 E. Rruje, I., Schmied 
 
Kalkitein 
<- Heitendorfer Weg DZ 
Sinke Seite 
1 E. Stölting, ©., Archivar 
Mönfemöller, M., AWw. 
3 E. ode, F., Büroleit, T. 
5 E. Graf, R., Eleftr. Mont. 
7 E. Brodmann, B., Arbeit. 
9 E. Ferit, B., Lijchler 
Hofmann, F., Schloffer 
RNehHte Seite 
2 E. Bob, A., ın. Angeft. 
Köpfe, E., Helier 
4 E. Hardekopf, B., Schloffer 
6 E. Meyer, A., Kalkulat. 
Meyer, A., Rentner 
8 E. Braunfhweig, O., Kaltu= 
Tat. (Holtenau) 
10 E. Rähler, B., Arbeit. 
<- Gärten DZ 
 
KätnersSredder 
<- Auguftental Z- 
Sinkfe Seite 
1 E. Seemann, S., Rentner 
Buck, K., Arbeit. 
Rofin, A, Ww, 
— 8, Ob.Wachtmftr. 
Stoltenberg, E., Majcdhinen: 
Schlo 
8E Buiß, D., Eigentüm. 
RNofin, 6 , Arbeit. 
Schmiedt, B., Schloffer 
Werner, CEl., Ww. 
5 E. Pries, A., Mafjdhinenb. 
Fuchs, E., Majdhinen[Hloff. 
Möller, W., Elettromftr, 
7. 9 Gärten 
11 E. Stephan, A., Wo. 
Seemann, A., Buchführ. 
13—17 Gärten 
19 E. FYendrejew8Sti, R., tehn. 
Angeit. 
21 Gärten 
23 E. Gutau, A., Eigentum. 
Frikihe‘ihes Haus 
E. Frigjche, B., Gärtner T. 
 
 
Schönkirhen 
Krujefhes Haus 
E. Krufe, F., Maurer 
Koch, G., Feinmechan. 
Krufe‘ihes Haus 
E. Rruje, E., Schmied 
NechHte Seite 
E. Stoltenberg, ©., Borarb. 
Kijltenmadher‘jhes Haus 
E. Riltenmadher,D.,Gärtn. T. 
<- Oppendorfer Weg 
<- Scharwegberg > 
 
Kemmecen 
<- Möntkeberger Weg > 
Linke Seite 
1 E. Onugmann, S., Zeichner 
2 E. Karftenfen, I., Zimmerer 
Schmiech, A., Schweißer 
3 E. Fijcher, W., fm. Angeft 
4 E. Martens, H., Cleftr.Mitr. 
5°E. Claufen, O., Schmied 
6 E. Raap, H., Schloffer 
Nanne, F., Schloffer 
7 E. Felih, W., Zimmerer 
<- Heikendorfer Weg > 
NehHte Seite 
unbebaut 
Mönkeberger Weg 
<- Schönberger Landftr, DZ 
Linke Seite 
1 E Schreier, O., Eigentüm. 
3 E. Fijcher, CM Steinfeß. 
Nath, Zb., Arbeit. 
5 E. Gamm, &., Arbeit. 
Samm, S., Schmied 
7 E. Kähler, H., Maurer 
9 E. Kähler, Chr., Wachleit. 
11 Garten 
13 E. Stoltenberg, H., Maurer 
15—23 Gärten 
25 E. Zamm, A., Wi. 
Witt, E., Arbeit. 
27 E. Badelt, F., Arbeit. 
Mau, M., Lehrerin 
29 E. Sau, W., Maurer 
Lau, F., Rohn.Afjift. a. D. 
31 E. Fölfner, W., Bootsbau. 
Boje, S., Kraftwführ. 
33 E. Frikiche, E., Bootsbau. 
<- Feldiveg > 
Rechte Seite 
Ackerland 
<- Kemmeden Z 
2 E. Hanfen, EC. Feinbl.Schloff- 
4 E. Hanjen, N., Elektr.Mont. 
6 E. Schuhmacher, I., Feinbl.= 
Schloffer 
8 E. Schurig, R., Elektr.Mont. 
Rrediger, W., Helfer 
10 E. Flettner,., Majchinenb. 
12 E. River, H., Mechanik. 
Brauer, N., Schloffer 
14 E. Sau, R., Gärtner 
16 E. Yard, W., Regifjirat. 
18 E. Friedrich, H.,Mafjchinenb. 
Mofner, W., Handelsvertr. 
20 E. Raufch, N., Schloffer 
22 E. Scholz, A., Schloffer 
24 E, Veters8, W., Maler 
26 E. Grashoff, O., Pritfer 
28 E. Baugenoff. Schönkirhen 
Klewenow, W., Buchhalt. 
Aderland 
Butt‘jches Haus 
E. Butt, €, Stemmer 
Butt, B., Gärtner 
Kierig‘fhes Haus 
E. Sierig, E., Schloffer 
 
 
Mühlenftr. 
<- Auguftental Z- 
<- Dorifjtr. Z 
 
Gärten 
E. ungenannt 
Gärten 
15 E. ungenannt 
Geeft, W., Arbeit. 
Yäger, E., Arbeit. 
Qüth, A., Wo. 
Stamer, al, Maurer 
17 E.-Find, € Schloffermfte. T.— 
19 E. Hinz, X, Ww. 
Gröpper, O., Arbeit. 
Kardel, W., Tijchler 
21 E. Prien,N., Maurermitr. T. 
Köhler, D., Mot.Schloff. 
21a E. wie gr. 21 
Rebehn, A., Ww. 
— 6., Borarb. 
Striepede, H., Arbtrin. zZ 
23 Garten 
25 E. Schul, 
jefvet. a. D. 
27 E. Rufchev8fy, C., Invalide 
Fauft, X., Zimmerer 
Qömwenau, A., Schweißer 
Martimann, W., Schmieh 
29 E. Delter8, E., Maurer 
Kardell, I, Maurer 
Kulp, A, Elektr, Mont. 
Delters, el Maurer 
— W., Arbeit. 
Wulf, F., Arbeit, 
31E Qübfer, R., Arbeit, 
Bauer, I., Ynbvalide 
Boldt, A, Werkzeugm. 
Bönning, W., Schiffbau. 
Semburg, RN., Invalide 
833 E Mordhorit, SI, Saft. 
(Dorifir.) 
Behrens, E., Schneider T. 
Schlaptobhl, % Rentner 
Seemann, R., Gärtner 
Wiedemann, M., Fıl. 
35 E. Begold, E., Frau 
Vegold, H., Arzt T. 
Rechte Seite 
f <- Dorfitr. D 
2E ECO NEN 
ti. Qiqu. (Kiel) 
Ahrens, D., Lebensm. 
Rebehn, F., Amt&dien. 
4E Böden, %, Büdermitr. 7 
Behrendt, K., Arbeit. 
Leit, D., Rentner 
— Herm., Arbeit. - 
Steffen, W., Schiffspoft. 
6 E. Häderich, E., Angeftellt. T. 
Neeljen, D., „SFeinblehn. 
8 E. Yanjen, D., Frau 
Yanjen, M., Freijeur 
10E SKanjen, W, Un 
HZanjen, Q., Prit 
Stoltenberg, ®., hunter ee 
nehmer T. 
12 E. Schütt, W., Rentner 
Carro, H., Schmied 
Lehmann, A., Ww. 
Qsbahr, H., Tijchler 
Kamm, HS., Hın, Angeft. 
Schade, H., Schloffer ; 
Stahl, A., Maurer x 
Struve, D.,. Wiv. 
14 E. Pries, A., Technik, - 
Doormann, B., Invalid. 
Köple, E., Kraftwfühe. 
16 E Behnte, AU., Mar.Setr. 
Garlien, S., Arbeit. 
Seemann, &., Arbeit. 
Stoltenberg, X., Ww. 
18 E. Pries, M., (a. 
Theede, A. Bora 
20 E. Schlapfohl, En But 
Köpte, F., Rentner 
2XE ME F., Majchintft 
Rath, D Musgeb. 
Sonnenberg, &., Arbeit. 
24 E. Bähr, W., Bw. 
Koch, M., Frl. 
26 Garten € 
28 E. Gemeinde” Schöntivchen 
Aımt8= und Gemeindevet” 
mwaktung T. : 
—<- Plüßtuhle > 
Sinte Seite E 
 
 
Chr., Ob.BPofts 
 
Sa 
/ 
 
	    
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.