Full text: (1940)

 
 
 
 
| 
. 
j 
© 
 
V. Teil 
26 Faber, W., Schloffer 
Fitt, N., NIE 
Kubis, K., Angelt. 
28E. Rakebl, O., Schifsgimm. 
Arp, W., Gärtnergeh. 
Franke, W., Mar.Sold. 
Morig, H., Ww. 
30 unbebaut 
32E. GREEN „Klempunmftr, 
Muller, 4 „Kfm. 
34 E. Seidler, D., Schloffer 
Meier, I., Bäder 
<- Seeftr. Z- 
36 E. Gundlach, F., Ob. Poft- 
ichafin. 
Andrejen, N., Zimmerm. 
38—42 unbebaut 
44 Stölting, £., Ww. 
Kajulfe, O., Straßb. Schaffn. 
Klefia, E., Arbeit. 
Köpfe, B., Tijchler 
Stölting, €., Kraftwführ. 
46—50 en as 
A ROTE pEEET. ) 
52E. ES 
Hils, L., 
Kurths, On Tecnit. 
Mahlke, ©. techn. Angeft. 
54—60 unbebaut 
62 E. Röhls, I., Rentner 
Stoltenberg, H., Lehrer 
64—68 unbebaut 
—<- NRebenftüden > 
70 E. Grömm, ©., Bauer 
72 E. Heinrich, E., Invalide 
Heinrich, E., Zimmerer 
74 E. Rohwer, I., Bäcermftr. 
(Nr. 128) 
Quds, M., Www. 
Lühr, E., A % 
„Seien, € „ Ww. 
6 E. Dobelte, Eigent. (Kiel) 
/. Meimer, H., Bauarbeit, 
Baaich, © Arbeit. 
Bendt, W., VBorbarb. 
at &., Feieurmfr, 
en A., Dreher 
78 unbebaut 
80 E. Mordhorit, M., Gaftıwv. 
Bauer, A., Malergeh. 
Book, H., Schmied 
Stölting, M., Ww. 
82 E. Mordhorit, M., Saftw. 
(Dorfftx. 80) 
Huß, O., Laftautobetr. T. 
Meier, B., Gaftwv. T. 
84 °E. Hopp, G., Maurer 
Blieje, D., Schloffer 
Doje, H., Boftichaffn. 
Lembfe, R., Schloffer 
Nohns, W., Nieter 
Ubrhammer, A., Arbeit. 
86 E. Nagel, R., Fabrit. (Kiel) 
Mahrt, H., Schloffer 
88 E. Sievers, C., Zankitell.- 
Ind. T. 
Eijermann, W,, Mechanik, 
90 E. Hagemanın. FF. Fuhr. 
gef. T. 
Brügmann, E., Arbeit. 
 
Kufjee 
90° Dettmann, D., Arbeit. 
Koch, G., Wachtmitr. dD.Sch. 
Thomjen, B., Kraftwführ. 
92 E. Hagemann, F., Lajtauto: 
betr. T. 
<- Bahnhofftr. Ze 
94 E. Hütımann, N., Sandw., 
96 E. Jäger, Chr., Sattlermitr. 
Yäger, E., Sattler 
98 E. Sell, A, Frl. 
Führjel,R., Schlachtermftr. T; 
100 beitebt nicht 
102a E. Doje, X., Tijhler 
Kobujch, S., Schloffer 
102b E. Wulf, a Gärtnerei T. 
Wulf, E., 
102 E. Lütt, 0 ü Chladtermfiz: 
Göttich, E., Angeftellt, 
104. 106 unbebaut 
108 E. Zhomfen, H., Bohrer 
110 E. Reck, H., Schlachtermftr, 
Neumann, B., Heizer 
Sander, H., Wurftfbrk. T. 
112E.Dzeit,E., Fuhrunternehm. 
Leterjen, E., Kim. 
114 E. Friedrich, E., Frau 
116 unbebaut 
„118 E. Helbig, K., Arbeit. 
Bentfeldt,D.Fuhruntern. T. 
120 E. ®toth, M., Frau 
Groth, S., Rentner 
Koh, H., Kim. 
Witt, W., Schneidermitr. 
122 E. Arp, Chr., Arbeit. 
Steffen, W., Eijenkonftruft. 
124 unbebaut 
PR6E SI Tijchler 
Nübhje, M. , Benfionär 
12E. Krüger, F., Milcdhverteil. 
Krüger, W., Ww. 
130. 132 unbebaut 
134 E. Micheljen, W., Rentner 
136 E. Reimer8s, M., Mechan: 
Metiter T. 
136a E. Haeffe, H., Zimmetm. 
Infelmann, F., Arbeit. 
Sütel, D., Kraftwführ. 
188 E. Rrleg, R., Gärtner 
Henkich, E., Bollbeamt. 
140 E. Minge, H., Ynvalide 
Heu, H., Boitfacharb. 
Reimer, W., Dreher 
Schippmann, F.,Boftfacharb. 
<- Heidholm 
<- Ruffeer Gehege > 
142 E: Heud, I., Lehrer a. D. 
144—154 unbebaut 
156 E.Starf,3., Ob. Poftidhaffn. 
Meier, K., Reichsangeft. 
158—184 unbebaut 
186 E. Meyer, Chr., 
Benthien, X., Ww. 
Meyer, R., Kontrolleur 
<- Dielweg > 
188—194 unbebaut 
<- Am Taubenkruge > 
196 E. Rröplin, B., Ww. 
Schwennejen, W.,Db.Trupp- 
führer im RAD. 
AWeejtmann, 3., Rentner 
Frau 
LO 
198. 200 unbebaut 
202 E. Becher, K., Kalkulator 
Mübhrmann, R., Schneider 
x Dorfgrenze De 
 
Hansdorfer Moor 
<- Doriftr. DZ 
E. Doofje, H., Bauer T. 
«- Feldmarkt DZ 
 
RKuffee-Heidenberg 
(. a. u. Kronshagen, Heiden: 
berg) 
RNecdhHte Seite 
Kuhrt‘jhes Haus 
E. Ruhrt, W., Land. 
Grimm, E., Gärtner 
Jakobs, E., Ww. 
Wenzing‘jhes Haus 
. Wenzing, M., Ww. 
Sing, SD. Initallat. 
E VO Kiel 
V. Delis, F., Landw. 
Qinte Seite g. 3. Rronshagen 
<- Weg nad Ruffee 
Schlotfeldtihes Haus 
E. Schlorfeldt, H., Eigentüm. 
(Hofhouzallee 98) 
Freije’jhes Haus 
E. Freije, O., Rentner 
Eggers‘ihes Haus 
E. Eggers, E., Gartenbau T. 
<- Feldmart DZ 
 
Ihltater Weg 
<- Dorffir. DZ 
Sintfe Seite‘ - 
1 E. Grönwoldt, M., Maurer 
3 befteht nicht 
5 E. Lepfien, R., Helfer 
Hole, W., Rupferjhmied 
TE Reimer, D., Maurer 
9 befteht nicht 
<- Bramberg DZ 
11 E. Stolpe, A, Ob. Poftichafin. 
BE NRebendabl, S., Ob. SR 
jhafner 
15. 17 unbebaut 
19 E. Barau, E., Bauauffeh. 
Dreyer, D., Schlachter 
Flath, W., Invalide 
Neubau 
E. Blod, H., Oberwachtmftr. 
<Rundmweg Hohenleuchte 
Nechte Seite 
E. ungenannt 
 
<- Dorfgrenze SA 
Schilfjee 
(Rreis Edernförde) 
Bürgermetfter: Auguft Lütt. 
 
 
Klofterweg 
<- Bahnhofftr. De 
Linke Seite $ 
1—19 unbebaut 
21 E. Bülow, DO., Gärtner 
23 E. Siebrecht, €., Zimmerpol. 
Meder, K., Majcdhinenbau. 
Rechte Seite 
2—12 unbebaut 
14 E. Rähler, D., Invalide 
16 E. Ramde, X, Invalide 
18—22 unbebaut 
24 E. Bülow, DO., Gärtner 
(Klofterweg 21) 
NRothweiler, E., Ob.San. Mt. 
Taajch, I., Rbhn. Angeft. 
<- Am Kofter > 
Rebenftücken 
<- Dorfitre. DZ 
Linke Seite 
1 Bauftelle 
3 E. Sinnfnecht, Eigentüm. 
(Kiel-Hafee) 
Kühl, I, HauptjOhHriftleit. 
5 E. Plambed, On Wim. 
Hagemann, 6. , Bimmerm. 
7. 9 E. Qübhr, GE, Eigentüm, 
(Dorfitr. 74) 
Msmuffen, RM Buch- 
druckeretbef. 
Berfe, M., a 
Buh, K., Bäder 
Meier, 6, Qandarb. 
Möller, M., fm. Angeft. 
11 Bauftelle 
13 E. Wendt, W., Rentner 
Lütgens, E., Ww, 
Munım, CL, Schloffer 
15 E. Nehder, O., Angeftellt. 
Neumann, H., Lel.Arb. 
MNehder, K., Maurer 
Rechte Seite 
2 E. ungenannt 
2 E. Bod, AM., Invalide 
„ Steinfe, W., Saft. 
<- Feldveg > 
 
 
Nedderkanp 
<- Seefjtr. DZ 
Linke Seite 
1 E. Ramde, W., Zimmerer 
3 E. Obhmijen, E., Schmied 
Ohmijen, A., Steinfeg. 
5 E. Grabe, E., Majchin.Schl. 
7 E. Meyer, R., Schloffer 
9 E. Siebrecht, W., Zimmerer 
11 unbebaut * 
18 E. Tejdhner, F., Maurer 
Morig, K., Schloffer 
15 E. Hödendorif, 6., Nobhn.: 
Betr. Wart 
Amtsvorfteher: Albert NöhHren, Strande, T. Dänijhenhagen 186, 
NSDAV. Ortsgruppenl.: 
Albert NöhHren, Strande, T. Dänijchenhagen 186. 
Schilffee 
Nedhte Seite 
2 Garten. 
4 E. ®ogoll, R., Feinblecher 
6 E, Jöhneg, H., Scohuhm. 
Lempe, H., Frau 
8 E., Bahrs, H., Arbeit. 
Dombronsti, W., Maler 
10 unbebaut 
12 Garten 
14 E. öhl8s,Cl.,Telegr. Arbeit. 
16—18 Neubauten 
20 E. Hanjen, sen.,L., Archit. 
(Züneburg) 
22 E. Qadewig, H., Arbeit: 
24 Garten 
26 E. 368, H., Arbeit. 
 
Sandbhlet 
<- Am Klofter D 
2a E. Radomstki, M., Ynvalive 
38 E. Benzius, M., Rentenempf. 
Birpins, A., Rentnerin 
7 E. Wolff, A, Dr. phil, 
Ob.Chemik. a. D. 
12 E. Schwarten; E., Frau 
Hememann, S., Rentner 
Schwarten, E., Gärtner 
—<- Bahnhofftr. Ze 
Seeftraße 
<- Dorfitr. Z 
Linfe Seite 
1 E. NMiclaffon, E., Seemann 
3 E. Zhaden, M., Www. 
5—7 unbebaut 
9 E. Hödendorff, R.,ODb.Rohn.- 
Wärter a. D. 
Hirfchfeld, KR. Lagerbuchhalt, 
11 E. Wiesner, H., Tijchler 
13—19 Baupläge : 
21E. Yürgis, X., Rentner 
Rechte Seite 
2—6 unbebaut 
SE DEN Xh., Eigentüm. 
( 
Sjanijch, S., Zimmerer 
10 E. Bacch, %. EHE 
Kobarg, W., Mau 
12 E, Beed, Cbh., Eigent: (Kiel) 
Bahr, D., Klempner 
Beet, N., Rentenempf. 
14 DBauplay 
16 E. Siebraffe, ©., Maler 
NMohde, M., Steinmeg 
18 E. Gogoll,E.,Leutn.g.S. a.D. 
20 E. Seligmann, ©. Rernmach. 
<- Nedderlamp > 
 
 
 
 
B. Ortsgr.Amtsl.: Otto Br ob ft, Lehrer. 
Ortsbauernführer: HeinriH Kähler. 
Feuerwehr. Löjchzugführer: Julius Harm. 
   
 
E. Schumacher, D., Bauer 
Dorfitraße | On S., Rentner | na Due | SE SD. Bauer a N Bauer 
| t, O., Dreher | vopp, 3., Arbeit. | € ter, ®., Arbeit. 
<- Weg nach Friedrihsort > | E. Gemeinde Schilfjee | Rrüßfeldr‘j hes Haus : | Schumacher’ jhes Haus ed 
ginfe Seite E. Krüßfeldt, Eigentüm. | Anartenjen, ©. Mentnerin Schumacher, D., Bauer 
| 
mann ‘jhes Haus Yünde, F., Saft. 
| 
| Sprigenhaus | 
| Schlüter‘ jches Haus 
| 
| 
“ < Weg nad Seetamp = Det 
 
® | Diedmann, H., Bauer Boftitelle T. (Heijco) E. Schlüter, %., Sand. 
Sieninecht‘jhes Haus | E Diedmann, H., Bauer | < Weg nach Cohrt, H., Rentnerin E. Schliütter, $., Landw. 
E. Sienfnecht, A., Vogt | Kuhlmann, F., Arbeit. | Dänijdhenhagen > | Reeger, OH, Arbeit. Nöhren, E., Arbeit.
	    
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.