13 E. Deutjhes Reich, Bahn= 
meifterei 
Kühl, C., Rottenführ. 
Sell, W., Rohn. Arb. 
Gärten 
<- Straße nach Vieburg 
34 E. Baas, H., Kin. 
Gärten 
2a Nauh, Fr., Arbeit. 
1 E. Mordhorit, H., Bauer 
Sievers, F., Arbeit. 
Rtatawsti, S., Arbeit. 
26 E. Mordhorft, H., Bauer 
(Mr. 1) 
Hamann, M., Ww. 
Henning, E., Lehrer a. D. 
Am Klofter 
<- Klofterweg DZ 
Sinke Seite 
1—11 unbebaut 
13 E. Boldt, N., Schloffer 
15 Garten 
17 E. Baajoh, I., Zugichaffn. 
NehHte Seite 
<- Sandblef > 
2—8 unbebaut 
10 E. Sambach, D., Zijchler 
12 E. Siebrecht, N., Maurer 
<- Feldmart DZ 
 
An Taubenkrug 
<- Dorfitr. DZ 
Qinfe Seite 
1 unbebaut 
3 E. Freundftüc, H., Rentner 
5 E. Balzer, G., Bierfaht. 
Roggenjad, W., Ingen. 
7E. Langmaad, H., Rentner 
9 unbewohnt $ 
11 E. Bargholz, F., Former 
13 E. Beterfen, N., Kraftwf. 
15 E. Möller, K., Arbeit. 
RNedhHte Seite 
unbebaut 
<- Feldbmartl ZZ 
 
BahHnhHofitraße 
<- Dorifir. DZ 
Binke Seite 
LE ZA ©., Hartfteinwert 
€ 
Ströh, E., Wertmftr. T. 
3 unbebaut . 
5 E. Gemeinde Ruffee 
Bunfen, W., Hauptlehr. 
Hartwig, K., Lagerift 
TE wie Nr. 5 
9—25 unbebaut 
„= Klofterweg Z 
27 E. Claufen, 3, Gärtner T. 
29 E. Glindemann, W., Bauer 
31—58 unbebaut 
<- Sandblet 
 
 
Poppenbrügge 
Feld 
21 E. Mohr, W., Rentenempf. 
27 E. Bietenje, Wilh., Tijhler 
37 E.Claufen,9., Maurermiftr. T. 
Wienide, H., Ziegler 
20.E. Wiedmann, A., Rentner 
Muus, A., Zijhler 
Schümann, A., Ww. 
9 E. Riever8, E., Ww. 
Arndt, A., Dreher 
Gärten ; 
25 E. Fisler, A., Kohlenhändl. 
Clajen, K., Büroangeft. 
Dorfitraße 
<- Kieler Stadtgrenze 
Amtsvorfteher: Chriftian S über früpp in 
Ol 
Linke Seite 
11 E. Sill, A, Gärtnerei 
Hark, M., Ww. 
Sill, H., Rohn. Arb. 
12 E. Möller, H., Rentner 
Hanfen, X, Majchinift 
Langmaad, D., Ww, 
Niffen, W., Kupferfhmied 
Sell, E., Wo. 
<- Qanditraßenbrüde 
14 E. Gefamtfhulverband 
Roppenbrügge (Schule) 
Bufch, Chr., Hausmitr. 
Katobfen, I, Lehrer 
Mordhorit, H., Lehrer 
Rufiee 
(Kreis Rendsburg) 
NKuffee 
Gärten y 
Sommerwohnung 
81 E. Nendler, E., Siedemfir. 
36 E. Fahlbujch, L., Arbeit. 
Dietrich, H., Schloffer 
RNehHte Seite 
BE EOEM OCT D., Bürger 
mitt. T, 
Sofch, A., Rbhn. Helfer 
Harn, C., Rohn. Arb. 
Reeje, K., Schloffer 
Schmidt, O., Rohn. Arb. 
10 E. Mordhorft, Bürgermeifter 
(Nr. 15) 
Makowsti, N., Schweißer 
Suchsdorf, T. Kiel 6780. 
tr 
AN reneier Willy Lühr, Dorfitr. 97, T. Kiel 1424. 
Gendarmerie-Oberwachtmeifter : SGodomw, Dorfitr. 45, T. 4899, 
NSDARP.: Ortsgruppenleiter: 8 o Ya I, Bahnhofftr. 82. 
NSB.-Ortsgr.Amt3l.: Raabe, Bahnhofitr. 5. 
Ortsbauernführer: Dibjbern, Dorfitr. 191. 
Feuerwehr. Oberbrandmeijter: BIambed, Dorfitr. 73. 
55 E. Grönwoldt, H., Zimmerm, 
57 E. Hagemann, F-, chmied 
Fuds, W., Zimmerm. 
SIonib, £., Tijchler 
Rerfion, W., Tijhler 
59 E. Yant, O., Ob. Loftfhaffn. 
61 E. Bacher, M., Ob. Boftich, 
Brunke, H., Arbeit. 
Näbel, W., Boftkutfcher 
63 E. Krufe, Q.r Zollinjpett. 
Rechte Seite 
2—22 unbebaut 
94 E. Hartwig, F., Rentner 
Miller, O., Slektrik. 
926 E. Reffau, A., Rentner 
V. Harm8, H., Angeftellt, . 
Hamer, Q., Schmieb 
Hugfeldt, W., Zimmerm. 
Maaß, E., Helfer 
— ß., Schloffer 
Schmidt, D., Arbeiterin 
28. 30 unbebaut 
392 E.Schütt,E., LohndrejhereiT. 
Granfow, R., Arbeit. 
Plümer, H., Schifszimmer. 
34—70 unbebaut 
72 Neubau 
74 E.Rrem8,G.,Db. Voftichaffn. 
Kahn, M., Krim. Affijt. a.D. 
76 E. Beterjen, I, Gärtner 
Dirzowsti, W., Bootsmaat 
78 E. Gumlich, 6., Wi. 
Kigbig, A, Arbeit. 
Qur, R., Arbeit. 
Wieje, W., Zimmerer 
80 E. Kunz, S., Gärtner 
82 E. Qoyal,A.,Db. Poftjekret. T. 
Qoyal, A, Mot.Schlofl. ß 
84 E. ODE V., Kranführ. 
MNübhr, F., Ingen. 
86 ohne, S., Invalide T. 
88 E. Alebingat, F., Poft Affilt. 
a. D. 
Betereit,H.,Telegr. Inipelt. T. 
90 unbebaut 
92 E. Ehlers, E., Rentier 
Haberitoch, I, Technik. 
Melzer, E., Tapezier. 
E. Deutides Reich, Bahnhof 
Lüßow, % EN 
tröh‘fhes Hau: 
E nal Der Fabrikbef. ($iel) 
“ Ströh, E., Wertführ. 
<- Melsdorfer Straße > 
—— 
Diekweg 
<- Dorfitr. DZ 
 
Linke Seite 
1 E. Neumann, F., Arbeit. 
Neumann, N., Rentner 
3 unbebaut 
5 E. Scoimmed, 3., Schloffer 
7—11 unbebaut 
NeGhHte Seite 
unbebaut 
Beterfen, H., Schloffer 
VBeermann, H., Tijchler 
<- Feldmarl DZ 
2,4 
6 E. 
SE 
 
Dorfitraße 
<- RNendsbhurger Landjtr. > 
Linke Seite 
1—5 unbebaut 
7 E. Mordhorit, E., Gärtnerei 
Regener, B., Frau 
9 unbebaut 
11 E. Schmidt, W., Technik. 
‚13 E, Rohlf, E., Dr., Kim. 
(Nr. 23) 
E.Nohlf, L., Frau (Nr. 23) 
Ehlers, A., Frau 
15—21 unbebaut 
23 E. Nohli, E., Dr. Kfın. T. 
E. Nodhlf, L., Frau 
25—29 unbebaut 
31 E. Rabhl, ©., Stellmmite. T. 
Dibbern, W., Bäcker 
Riedel, H., Frau 
33 E. Stefjen, ., Monteur 
835 unbebaut 
37E. Schmidt, I., Fijhereibetr. 
39 E. Ahrend, W., Bauing. 
Boch W., Dachdedk- 
gef. T. 
41 E. Neve, F., Rentner 
48 E.Sindemann, F.,Penfionär. 
Bauer, W., Reijend. 
Hiibner, W., Zeichner 
Kreistaffe dD. Kr. Nendsbhurg 
45 E. Gemeinde Ruffee 
V. Godow, D., Gend. Haupt» 
wachtmiftr. T. 
47 unbebaut 
49 E. Beterfen, A. Senffabritt. 
Ehmte, D., Rohn. Arbeit. 
Hanie, E., Zimmerm, 
51 E. Mordhorit, R., Ww. 
Rathje, M., Lehrer a. D. 
53 E.Bütow, D., Kupferfehnried 
Bros, X., Verfich. Angeft. 
Köppen, H., Lagergebilf. 
Staad, W., Elektrojchweiß. 
55 E. Harbrecht, F., Mar. 
Stab8feldiweb. 
55Arnede, W., Fuhrunternehn. 
Prafje, H., Dreher 
Rick, D., Reg. Ob. Infpekt. 
57 unbebaut 
59 E. Dogzer, H., Iult. Setr. 
a. D. T. 
Meß, M., Kraftwführ. 
Müller, AW., Sebensm, 
Spar-u, Darlehnstkaffe Ruffee 
61 E. Zhode, G., Milch» 
verteil. T. 
63 E. Stender, A, Gajtw. 
‚Holler, F., Kutfher 
Böner, F., Boftich. a. D. 
65E. Sell, E., Eigentüm. (Kiel) 
Bauer, W., Arbeit. 
67 E. Seelemann, W., Rentier 
Bunzen;, S., Rentnerin 
Heinrich, A, Majchinenb. - 
Höwel, N., Bäcker 
Montag, F., Bankbeamt. 
69 E. Sell, R., Viehhdlg. T. 
Bendt, H., Techn. Angelt. 
Dombrowsti, €., Arbeit. 
71 E. Harmjen, E., Frau 
E. Harmjen, B., Landwirt 
Brammer, E., Altenteil. 
73 E. Plamber, H., Landw. 
75 E. Peglau, E., Bauer 
Heiligenitühler, A., Arbeit. 
Peglau, W., Fuhrunternehm. 
77E: N SEOeU W., Rangiermftr, 
a. D. 
79. 81 unbebaut 
83 E. Yarkovsty, E., Ww. T. 
Bo, G., Schloffer 
Plambed, S., Ww. 
Schlüter, B., Kraftwführ. 
85 E. Schlotfeldt, Augufte, 
Höfkerei 
Haaje, M., Schloffer 
87 E. Sellmer, M., Sandw. 
89 E. Butenihön, H., Landw. 
89a E. BPlüß, H., Mentner 
91E.Ströh, M., Schmied 
Böckling, KX., Kfm. 
Knobel, W., Straßb.Angeft. 
938 unbebaut ® 
95 E.Rrüger,O.,Dr.med., Arzt T. 
97 E. Qühr, W., Bürgermitr. 
Gemeindevermaltung 
Horn, H., Weichenwärt. 
99 E. Gemeinde Ruffee, 
Sprigenhaus 
101 E. Gehrf, G., Schuhm. 
Ströh, F., Baggerfüht. 
103 E, Dreyer, Gejchw., 
Dreyer, A.,. Lehrerwwmw. 
105 E. Weitphal, H., Rentner 
 
Weitphal, H., Müller 
10 Mordhorit, B., Fl. 
"30 E. Börgert, G.,Rbhn.Beamt. E 
V. zeil 
A 
<- Landitraßenbrüce > 
Gärten 
En 
 
Meimersdorfer Weg 
<- Dorfitr. DZ 8} 
Rechte Seite 
28 E. Johannjen, Ch., Rohn. 
Beamt. ‚8 
Benz, E., Rev. Dreher | 
29E. Schröder, Fıl., (Flensbg.) 1} 
V. Lafrenz, Ch., Malermftr, 
 
107—121 unbebaut 
123 E.Rohwer, I. Bäckermftr. T. 
125 unbebaut 
127 E. Beglau, O., Tijhler 
Yürgenien, W., Sijcoler 
129 E. Andrejen, A;, Arbeit, 
131 unbebaut 
<- Yolfater Weg > 
133 E. Schnoor, F., Tiefbau- 
unternehm. 
135 unbebaut . 
187 E. Benthin, D., Handel8s- % 
frau T, . 
Benthin, N., Kraftwfüihr. 
Meß, A., Arbtrin. 
189 E. wie Nr. 137. 
Voß, I: Arbeit. 
141—151 Rirchhof 
1538 E. Arieg, A., Gärtner 
Krieg, S., Wim. . BE 
155—185 unbebaus : 
187 E. Stolpe, F., Schloffer et 
Nsbahr, Chr., Gärtner 
Köpfe, B.-Lijchler 
Rudolf, G., Invalide 
Stolpe, B., Schloffer 
Treumann, F., Arbeit, 
189 E. Düdden, E., Eigent. 
(Ausland) 3 
V. Düdven, G., Rentenempfe 
Fig, H., Arbeit. 
Lemte, F., Arbeit. 
191 E, Dibbern, W.,Bauer T. 
<-Weg 3. Han8dorfer Moor 
RNechte Seite 
2’E. Sütel, W., Fuhruntern. T. 
Meißner, B., Mitteljhullehr. 
2a E. Sütel, W., Fuhruntern. T. 
Sütel, ©., Koch a 
4 Garten 
6 E. Sütel, $., Fudrgefd. T.. 
Doger, H., Lagerift. 
Scheel, W., Kraftwführ. 
6a E. wie Nr. 6 
Claufjen, I, Gärtner 
8—18 unbebaut 
18a E. mie 20a 
Feindt, I., Milchh. 
Hilbert, E., Arbeit 
Lorenzen, Arbeit, 
20a E. Aloha I., Kfm. (Köre 
nerftt. 
Sütel, N., Kraftwfüihr. 
20b E. Rod, S., techn. Angeft. 
22, 24 unbebaut 
26 E. Fröhlich, F., Sandw. 
Bötmann, -E., Benfionär 
 
 
Diekmann, W., Arbeit. 
 
	    

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.