| 
 
 
 
V. zeil 
6 E. Gieje, $., Schloffer 
8 E. Nath, F., Ww 
Willrodt, B., Maurer 
12 E. Solterbed, ©., Arbeit, 
Solterbedf, N., Bootsbau. 
16 E. Willvodt, H., Arbeit. 
Kurzy, B., Arbeit. 
-Lüth, E., Arbeit. 
Schünemann, O., Arbeit, 
eben Ds Sehe, 
22 Er tree we Zijter 
„ <- In den Eihen > 
Zinfe Seite 
19 E. Jörgenjen, A., Schweiß. 
21 E. Rajch, G., Urtl.Arbeit. 
Kajch, R., Arbeit, 
23 E. Rrügfeldt, R., Arbeit. 
Appel, Sa, Ob.Art.iech. Mt. 
Bark, K., Prüfer 
25 E. Harder, K., Schiffbau. 
<- Gemeinde Ktgeberg > 
Ki —— 
Schreibersbruch 
< An den Eiden > 
Sinie Seite 
röje, G., Ing. 
5 E. Stahmer, M., Frau 
Megner, K., Gew.Ob.Lehrer 
Barfkfauer Weg 
Linke Seite 
Feld 
8 E. Bauer, EN Hökerei 
„ Süthjohann, € „ Ww. 
E. Gem. Moorjee (Schule) 
Sin W., Lehrer 
Gärten 
1 E, Hamann, De Bauer 
la E. wie Wr. 1 
Gärten 
6 E. Arp, Sn Bauer T. 
6a E. Arp, H. (Nr. 6) 
Ach, oz AM 
5 E. Bollbehr, W., Landw. T. 
5a _E. Vollbehr, W. (Nr. 5) 
4 E. Holft, G., Sandivirt 
Barkauer Weg 
<- Alte Qübeder Chauffee > 
<- Stadigrenze DZ 
Linke Seite 
38 E. Deutidhes Reich 
Heidtke, I. techn. Nohn. Ynfpkt. 
Molt, F., Rbhn.Ob.Infp. T. 
8 E. Deutihes Reich 
Hafenbein, M., Betr. Aifift. 
Henningjen, $., RangierAuff. 
Stecher, Fr., Betr. Aifilt. 
Weidemann, L., Weichenw. 
6 E. Deutiches Reich 
Bergert, H., Nbhn. Arb. 
Cyriftianjen, M., NRohn. Arb. 
Clement, W.,Reichsb.Schaffn. 
Hanien, A, Krank.Kontroll. 
 
 
Mönkeberg - 
NedhHte Seite 
4 E. Bauer, S., Feldw. 
<- Rigeberger Weg DZ 
Seeblict 
 
E. Erdmenger, H.,Korv.Kapt. T. 
 
Söhren 
« Dorfitre. DZ 
4 E. Techel, A, Nentenempf. 
Kähler, H., Buchhalt. 
6 E. Kraufje, N., Räucherei 
Adomeit, K., Schiffbau. 
Lrehn, H., Kraftwführ. 
8 E. Nübe, I, Penfionär 
(Zornejdh 
Ahrens, R., Schloffer 
SGrapengeter,R., Majdhinenb. 
13 E. Schneider, F.,Rentenempf. 
Schneider, A., Feinblechjhl. 
Sportplaß 
2 E. Nebehn, H., Arbeit. 
 
 
Strandweg 
<- Kieler Hafen 
 
O0 
’ Linke Seite 
9 E. NMepenning, E., Maler: 
meifter (Wellingdorf) 
Groffer, KX., Ww., 
Kühl, H., Flechter 
Werner, Mary, Fahrfkart. 
BVerkäuf. 
11 E. Sille, C., Gaftwirt T. 
Lacher, H., Kaffier. 
RNedhHte Seite 
10 E. Dahmke, H., Boot8sb. 
Troit, W., Elektrif, 
 
Stubenrauchjtraße 
<- Kieler Hafen DZ 
Linke Seite 
1 E. Reefje, M., Gaftıw, (Nr.3). 
Logemann, Q., Schacht» 
meıfter 
Prie8, ARCHE, 
— W., Arbeit. 
Stührt, Y., Mafjchinift 
Thode, RW. Arbeit. 
E. Reefe, M., SGaftw. T. 
Kiüppers, L., RNentenempf. 
(5 
Moorlee 
(reis Rendsburg) 
 
Poppenbrügge 
5 E. Hinz, M., Ww. 
Detlefjen, A., Angeftellt. 
Hameifter, M., Ww. 
Wendt, R., Rentner 
7—11 Bauftellen 
18 E. Drobe, E., Frau 
Drobe, G., Borhandwerk. 
15 Bauftelle 
17 E.zur£oye, C., Mar. Baurat 
19. 21 Bauftellen 
23 E. Sonntag, D., Majdhinift 
Senz, Q., Rentner 
Keßler, C., Seemann 
Mitkeljen, S.; Rentner 
25 E. Stöterau, X., Boot8b. 
Stöterau, C., Wwm., 
Bauftellen 
<- Gänfekrugredder D 
NehHte Seite 
2—8 Bauftellen 
10.E. U S., Buttergroß: 
dl % A 
G. 
12. 14 Bauftellen 
16 E. Haß, M., Ww. 
SYahn, W., Arbeit. 
18. 20 Bauftellen 
22 E. Schmidt, F., Wächter 
Marhauer, E.;, Werftbuchf. 
— G., Kraftwführ. 
Bürgermeifter: Hermann Mordhorit, Boppenbrügge 15, T. Kiel 8550 
“ NSDAB.-Ortsgruppenleiter: Georg Horn 
NSV.-Ortsgruppenamtsleiter: Walter SchHulg, Lehrer 
Drisbauernführer: Gujtav Hamann 
Feuerwehr: Löjchzugführer SGuftav Hamann 
4a E. Holit, G., (Nr. 4) 
Holit, H., Qandww. 
3 E. Förit, W., Gafıw. 
NE Vollbehr, W., (Nr. 5) 
Biegemann, H., Arbeit. 
Doje, K., Melter 
Gellenthin,E€., Majdhin.Schl. 
17 E. Meterjen, Doris, Altent. 
(Schlüsbet) 
Armwedjen, SG., Rentenempf. 
BViegemann, F., Rbhn. Arb. 
NedhHte Seite 
24E ee an W., en 
25 E. Roh, W., Wow. 
Brügge, D., Schloffer 
Koch, W., Schweißer 
Meier, W Eijenb.Angeftellt. 
Rüjdh, H., Straßenbjhaffn. 
 
23 E. Vosbein, K., Frau 
Yaads, A., Maurer 
— M., Hochbautechn. 
23a E. wie Nr. 23 
Vosbein,W., Leutn.Ing.a.D. 
Feld 
2b E. Hamann, W., Bauer 
Fredersdorff, I., Rentner 
Särten 
2a E. Hamann, W. (Nr. 2) 
Hamann, A., Altenteilerin 
2 E. Hamann, W., Bauer 
15 E. Hindelmann, Chr., 
Schmiedemiftr, 
Hindelmann, W., Monteur 
15a E. wie Nr. 15 
16 E. Primte, D., Ww. 
Boftitelle T. 
 
 
Seeberg 
<- Dorfftr. Z 
10 E. Horn, G., Bauer 
10a E. Horn, G. (Nr. 10) 
Köhler, F., Ww. 
Paap, L., Arbeit. 
 
Seeweg 
Linke Seite = 
13 E. Schmidt, W., Bauer 
13a E. Schmidt, W., ME 13) 
Born, M., Rbhn. A 
Kloje, E., ” Arbeit. 
Rechte Seite 
9 E. Wörpel, E., Ww. 
Speegen, £., Majchinb. 
VBoppenbrügge 
Umtsvorfteher und Bürgermeifter: Hermann Morbdhorit, 
T. Kiel 8550. 
NSBV.-Ortsgruppenleiter: Lehrer HeinriH Mordhorft 
Feuerwehr: Söjhzugführer Hermann Mordhor ft 
6 Rrügfeld, I, Roh. Betr. Ajfift. 
Kugzend, F., Rohn.Gehilfe 
Saggau,F.,Rbhn. Betr. Auffh. 
Schnoor, I., Rohn. Arb. 
— W., Rangier. 
Weftphal,E.,Neichsb.Schaffn. 
7 E. Deutjhes Reich 
VBergert, Ch., Rangier. 
Friis, I., Betr. Ajfift. 
IJanusczock,£., Nohn. VBorarb. 
Steinführer, A. Rbhn.Beamt. 
<- Kronsburger Gehäge > 
5 E. Deutjhes Reich 
Koch, A., Rangierarbeit. 
Kalweit, E., Reichsb, Arb. 
Klinfer, O., Lofomotivheiz. 
Landichoof, H., Reichsb.UArb. 
5 Sohfje, FI DE 
Leptien, Sr NReichsb. UArb. 
Osbahr, S., Rangiermftr. 
— Q., Rangierer 
Reter8, W., Rangieraufieh. 
Beterfen, K., RNeichsb. Arb. 
Sothmann, W., Lok.Heiz. 
Voß, B., Tijchler 
2 E. Fodroth, H., Gafjtmw. T. 
Langebedk, W,, 
WawrinowSfi, W., Schlachter 
1aE.-Mordhorft,H.,Bauer(Nr.1) 
PlatowSti, S., Arbeit. 
Sievers, F., Arbeit. 
<- Boppenbrügger Weg > 
<- Fed > 
35 E. Behntke, F., Majchinift 
Lüthje,D.,- Mar. Majchin.a.D. 
een mung 
Gärt 
17b Er "RüßL, A., Ww. 
Spiefermann, ®ı Tijhler 
Weitphal, W., Schneider 
17c E. Junge, El., Sandw. T. 
Heydenreich, W., Banfkangejft. 
Maijd.Bauer | 17 E, Schnad Eigentümer 
— Schnad, H., Rentner T. 
NMiedermann, H., Ww. 
<- Privatwveg DZ 
22 E. Staad, M., Zimmerm. 
Lüthje, H., Schneider 
16 E. Staad, Bag Clement 
Beter8, C., Wach 
 
 
22Schmidt,G.,Pol.Beamt.a.D. 
24 E. Rüfjtermann, W,, Kapitän 
Haß, H., Bootshau. 
26 E. Bolland,‘ F., Ob.Ing. 
Strubve, Ch., Handelsvertr. T. 
28 E. Henning, F., Stadtbau- 
meifter a. D- (Berlin) 
V. Zujhfa, RN., Ingen. 
30—34 Bauftellen 
Mar.VBerw. 
36 E. Böhrig, AM, 
Ob.Infpekt. 
Föhring, W., Dipl. Ing. 
Nönz, B., techn. Angeft: 
<- DBorlamp 
 
VBorkamp 
SE Stubenrauchftr. DZ 
4. 6 E. Bil, K., Gaftw. 
(Möltenort) 
Deubach, E., Töpfer 
Dhm, A., VBerw.Angeft. 
Beterjen, D., Schmied 
Buff, O., Ob.Majchin. 
Seyer, W., Schiffb.Ing. 
Szyniwif, A., Handelsm. 
Woidned, M., Ww. 
12 E. Jäger, K., Rentner * 
NYäger, B., Bychführerin 
 
12°E. Möller, A., Landwirt 
18 E. Bumann, G., Landıw. 
19 E. Bruhn, Chr., Sandw. 
20 E. Germann, E., Frau 
Germann, R., Majcdh.Schloffer 
21 E. Sangmaad,E., Eigentum. 
Rogahn, W., Stellmach. 
21a E. Sangmaad;, E€., Stellm, 
Nr. 21 
(Nr. 21) 
Gellenthin, B., Ww. 
22 E. Schreiber, R.,Majchinenb. 
26 E. Berfon‘ihe Erben 
V EEE (Schlü8- 
e 
‚Künftler, B., Kraftwführ. 
Niemand, 2A., Straßenb.Sch. 
 
18 E. Sperling, W., Schmieh 
Marquarbjen, I., Kaltkulat. 
19 E. Schnovor, F., Handelsm. 
23 E. Steger, F., Ynvalide 
Harm, H., Eijenb.Arbeit, 
24 E. SGuticdhe, H., Meierei T. 
32 E. Bomplun, B., Schmied 
Colmorgen, D., Zimmerm. 
NMöhlaberager, E., Schloffer 
33 E. Bleinagel, SG. Werkmftr. 
Wieben, E., Ww. 
Nechte Seite 
4 E. Deutjches Reich 
Gottichalt, O., Rohn. Affift. 
Dit, H., Nbhn. Beamt. 
Rath, W., Weichenwärter 
Wöhlt, B., Lotom. Heiz. 
 
	    

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.