Full text: (1940)

{ 
MM 
$ 
ir 
* 
 
 
 
 
 
2 
V. zeil 
Berg‘ Ihes Haus 
E. Berg, G., Bauer 
UntrijerJhes Haus 
E. Untrifer, D., Bauer 
En IS Haus 
E. Qusmann, O., Bauer 
Langholz’fhes Haus 
Langholz, Chr., Bauer 
Mattiejen‘jhes Haus 
E. Mattiejen, M., Bürgermftr. 
Schütt‘fhes Haus z 
E. Schütt, O., Tijhler 
 
Hohenhude 
(Boft: Steinkurth) 
ns Ten Haus 
E. Jod, H., Bauer 
Türfen’ihes Haus 
E. Zürfen, W., Bauer 
AmtSborfteher und Standesamt: Waldemar RB EN T. Flintbef 111 
 
Mielkendorf 
DE Haus 
E. Diedmann, O., Arbeit, 
Stud” {ches Haus 
E. Stug, $., Zimmerer 
Brüning‘ iches Haus 
Brüning, H., Arbeit. 
Schütt fhes Haus 
E. Schütt, €., Qandwirtin 
Engel, F., Motorenjchloff. 
Schütt‘jhes Haus 
E. Schütt, O., Bauer 
Glindemann’fches Haus 
E. Glindemann, E., Bauer 
Wilken jhes Haus 
E. Wilfen, K., Stedler 
Ri“ 19 Haus 
ir, ©., Saft. 
MO Saus 
E. Wieje, A., Siedler T. 
Blod, O., Anvalide 
Kuchel, E., Arbeit, 
Sellmer’jhes Haus 
E. Sellmer, B., Bauer 
Gendarmeriehauptiwvachtmeifter: Rehlich, T. Flintbek 50 
Bürgermeifter; Claus GöttjhHe, T. Flintbek 155 
NSDAP. Ortsgruppenleiter: Hugo Hadländer, T. Kiel 4284 
‚ Am See 
<- Mödveltr. Z 
1 E. Bitidhinot,H., Bücherrevtfor 
(Biegelteich 7) 
2 El Mr EboHTe 
Bed, F., Arbeit 8 
Förft, F., Gemeinde Bote 
SE RE DG Saft. (Rat= 
hHauSitr. 
Wörther, We Schmiedemfitr. 
Wittmaad, Sohndreich. 
<- Dorfitr. Z- 
 
Am See 
(Ortsteil Schulenfec) 
<- Cjhenbroot > 
Linke Seite 
1E Ma Si Stabsamt8- 
walt. t. RAD. 
SE Calfen, Sram 
«_ walter 1. RI. 
5 E. Bannemann,€. Gauobm. 
d. DM. T. 
7 E, Bohne, G., Rrofeilor 
9 E. Qübders, ®., DOberamt8: 
walter iR. I D. 
11 E. Jäger, D., Fabritt. T. 
4 Wiefenweg. DZ 
Anlagen 
<- Kleiner Eiderbrovot Z 
NehHte Seite 
„2 beftebt nicht 
4E Matthießen,F., Eigentüm, 
Kalbhem, H., Schifbauer 
Manniger, %, Ob. Landes- 
ger. Nat 
Schlie, A., Ww. 
Siever8; 5. Ingen. 
6 5 MWiding, Y., Vertreter 
BE EEE r 
10 E. Rath, Q., Ingen. 
 
12E. Rieden, A., Schlachtermitr. 
<- Schulenjee Z 
 
Sidhenbroot 
(Ortsteil Schulenfee) 
—<- Hamburger Landftr. DZ 
Linke Seite 
LE Eye S., Betriebsleit. 
3. 5 unbebaut 
<- Wiefenweg DZ 
7 E. Weife, N., Landesleit. T. 
9 E ENG Oberftabsamts: 
wal: 
2 ne Riedel, M., Hauptamts: 
18 NE ‚SolteQie, M., Www., 
Nachche, W., Dr.jur. 
15 E Sn GEL ETE 
17E. Rieger, DO. „techn. Profur. T. 
19 E. Walter, F., Prof. 
Nechte Seite 
2 beiteht nicht 
4 E. Kieler Werkswohnungen 
S.m.b.. NS 
Broß, W., Dipl.Ing. T. 
—W,, Ber. Referend. 
s beftebt "nicht 
8 E. Mogel, W., Kim. T. 
10. 12 beftehen nicht 
14 Mies, RN., Abilg. Leit T. 
Nies, F. R., Monteur 
we n Gyde, D., Dr.jur. Di: 
18° Er ofmann, W., Rechts» 
an. T. 
<- Um See > 
 
Großer Giderkamp 
(DOristeil Schulenfee) 
—<- Hamburger Landftr. Z 
 
 
AG 
AWitthöft‘fhes Haus 
E. Witthöft, O., Bauer 
NMepenning‘jhes Haus 
E. Nepenning, D., Forjtarb. 
Schule 
E. Gemeinde Mieltendorf 
Gemeindehaus 
V. Diedmann, A., Wid. 
Hinrichs, H., Lehrer 
Sehrhof d. Landesbauernihaft 
E. Deutfihes Reich 
EN ERGENON 
Schaboldt, X., Landarb. 
CE Gemeindehaus Hohenhude 
Dikmann, A.;, Wow. 
Doofejhes Haus 
E. Dooje, H., Bauer 
= wn | 
NKodenbek 
(Bofjt: Rodenbet) 
 
Molfiee 
(reis Rendsburg) 
 
Linke Seite 
1 E. Endulat, L., Ww. 
Bauer, W., Bauprattif, 
Witte, H., Maichinift 
SEN 8, An 
— 9, Wi. 
SE BctienS & Ww. 
5 unbewohnt 
7 Epha, A, Frau 
Cpha, F., BVertret. T. 
Vig, E., Schreibersmaat 
9 N Michter, K., Landwirtich. 
11 unbebaut 
13 E. Borger, RN., Dipl.Ing. 
Ma Te 
15 E Neumann, A., Bohrer 
Golder, M., Are. 
17E Ahrens, 6. „, Handelsm. 
19 E. Qingner, B., ‚Stabsmajc. 
Gabriel, H., Rentner 
ar) MWilldöjt, %., Werknftr. 
23 E. Willböft,R. „Eigentüm. T. 
Dit, W., Angeftellt. 
25E IWodrih,R., Bankbeamt.T. 
27 Garten 
«<- Xindenweg DZ 
N E ONE SP 
LE ES Gy 
Tas Merl 
amtsbir. a. D. 
Nebenftorff, H., Schmied 
NedhHte Seite 
2 E. £rauthammer, D., Technik, 
4 E. Schlegel,D. „Bücherrevif. T. 
6 Garten 
8 E. Zhomfen, O., Dr., Städt, 
Medizinalrat 
10 unbebaut 
12 unbebaut 
14 E. Bamler, X, Frau 
Bamler, O., Dipk.Handel8» 
Tehrer T. 
16 E. Beer8, E., Wow. T. 
Sieht 8. Stabsmafjchin. 
18 unbebaut 
20 E. Neimer,W., Betriebsleit, 
Bärtelt, W,, Zollaflift. 
Aortmann, 2, DOb.Steuerm. 
22 E. Ohm8, M., Klempner: 
meifter (Siel) 
 
 
Molfiee 
ne 8 Haus 
Mir, Q., Bauer T. 
ihes Haus 
E. Nepenning, %., Siedler 
Repenning‘{hes Haus 
E. Nepenning jun.,%., Stell» 
macher 
Locht’ihes Haus 
E. Locht, D., Klempner 
Schnoor’jhes Haus 
Schnoor, X, Rentner 
Nehl8‘jhes Haus 
E. Nehl8, A., Bauer 
Witthöjt’jhes Haus 
E.Witthöft,O., nem. 
Müller, M., Wi 
A Haus 
E. Witthöft, H., Schmied 
Bierend‘{hes Haus 
E. Bierend, W., Siedler 
24 E. EEE U, Kellers 
mitr. (Kiel) 
Langholz, H., Mentner 
Vollertjen, Ta Mentner 
26°E, ED S., Schiffb. 
Betr.Dir. T. 
28 E. Profitlid, W., Obering; 
30—34 Gärten 
36 E. Ghana, E., Nohpro: 
dukte T. 
38 E. Prüß, N., Eigentüm. 
Breidbach, G., Kraftmführ. 
Buchholz, © "gel. 
40 E: rüß, K., Wo. 
MWieling, W., Arbeit. 
42 E. Snußmann, F., Bank 
EN 
Nerong, O., Bankangeftellt. 
Säuberlih, R., Bankbeamt, 
Feldmark 
 
Hamburger 
Landftraße 
Linfe Seite 
<- Hamburger Landftr, (Orts: 
teil Schulenjee) > 
1 E. Mordhorit, W., Sattler 
V. Rothe, B., Arbeit. 
3 E Münkel, M., Ww. 
V, QXews, R., Zioleomie 
5E Sammerlg, € „ Bauer 
(Möveltr.) 
Sl Aa "Timm, A, Bims 
Hammerie, X., Altenteil 
7 E. Stange, Sal YittD. 
“a E Aw Do Frifeurmftr. 
Yöhnk, , Rentn tner 
<- be > 
9 E. Rod, H., Gaftwirtfch. T. 
11’ E. Unbefannt 
Kod, F., Schlachter 
13E. Madeprang, H., Lehrer NR. 
Spar= und Darlehnstaffe 
Molfiee T. 
13a _E. Wiffer, W., Lehrer a.D. 
15 E. Sellmer, C., Zimmerm, 
Heinrich, F., Photograph 
Hub, € Oneider 
 
 
Harz jhes Haus 
E. Harz, GH... Bauer 
 
Steinfurth 
(Bofte Steinfurth) 
Rau jhes Haus 
E Rau, W,, Mübhlenpächt. T. 
Krufe‘jhes Haus 
E. Rrufe, Fr., Gafttw. T. 
Ehlers’fihes Haus 
E. Chler8, F., Bauer 
Lüth‘jhes Haus 
E. Qütbh, X, Bauer 
RE ee Haus 
Koch, Fr., 
bapiges Haus 
E. Haß, H., Arbeit. 
Daß, Fr. Rentner 
BE ihes Haus 
E. Beterfen, H., Steinfeg. 
Bauer 
 
NSV. Ortsgruppenleiter: Otto Behntke 
Ortshauernführer: Bürgermeifter Göttjhe 
Feuerwehr: Löfhzugführer %. Timmpke 
17 E. Bohntke, D., Eigentüm 
28 Feld 
30 E. ungenannt 
34 E. Vorhaben, E., Gärtnerei 
Voß, C., Kraftwführ. 
„Börentrug“ 
E. Siert8, Q., Land. 
Sierf8, W., Landw. 
36 E. Weil, &, Schloffer 
Xöhnt, E., Maler 
SLüth, E., "Ob. Buchführ. 
38 E. Mieten, 6., Rentner 
Ubi, E., Wo. 
Thurecht, D., Angeitellt: 
39 E. Anoorr, W., Fliefjenleg. 
42 E. Dierf, X., Maurer 
Dierk, Q., rüfer 
Spethmann, &%., Arbeiter 
40E. Davids, A., Mont.Infpekt. 
Simm, W., Torp.Schloff. 
41 E. Mieper, €. Mod. Zijhler 
Delis, $., Majdhinift 
Lindner, RN, Rentner 
Michaelis, E., Zimmerer 
Schöning, O., Bohrer 
Schroeder, Lagerarb. 
43 E. Zimm, Anna, Land. 
44 E. en M., Wi. 
Hilliger, DO , Ten. Angeit. 
Weitphal, W., oftihafin. 
45 E. Bellmanu, SI, Näucherer 
VBellmann, F., A 
46 E. Sn neman A u Ben: 
fon 
47 E. udn, F., Eigentüm. 
Berlin; 
V. Dibbern, D., Konftrukt, 
48 E. Mile GC. Rentner 
Kein, 6, Zifhler 
Ströh, B., Wo. 
49 E. Obft, Dr Tifjchlereibetr. 
Kontol, R., Bauarb. 
Wiemann,W, „Führer NAD. 
50 Garten 
51 E. Nun Sn Leutn. a. D. 
Doofje, K an 
GSerten, X, 
Sonranlan 8 Ob. Keuppt: 
NechHte Seite 
2 E. Hagemann, E., Maurer 
Beuck, W., Eijenbahnbeb. 
Stieper, S., Kutjcher 
 
 
	    
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.