Full text: (1940)

 
 
 
 
 
 
 
V. zeil 
25 unbebaut 
27 E. Harder, C., Arbeit. 
29. 31 unbebauf 
83 E. Reefe, A., Kfm. (Kiel) 
Jahn, H., Autovermietg. T. 
Mätelmann, W., Maurer 
RNechte Seite 
2—10 unbebaut 
12 E. Gemeinde Laboe 
V. Dittmer, H., Bote 
Burmeifter, G.,Betriebsmont. 
Lange, G., Fotograf 
Möller, R., Brücenbote 
14 E. Dehnke, H., Maurer 
Hanien, E., Landm. 
Heidmann, R., Fiicher 
14a E. Dehnfe, R., Milcdhhdlg. 
16 E. Nöhren, D., Klemp= 
nermitr. 
Nöhren, W,, Klempnermftr. 
18 E. Hagemeier, F., Ing. 
Yacobs, H., Kafjfterer 
20 E. Geeft, H., Bootsiteuerer 
24 unbebaut 
26 E. Arp, O., Baumftr. T. 
Sunia, A., Ww. 
Senfer, H., Maurer 
 
Strandpromenade 
Büro der Badeverwltg. 
E. Gemeinde Laboe T. 
Lejeballe 
'E. Gemeinde Laboe 
Verkaufsläden 
E. Gemeinde Laboe 
 
Strandftraße 
Linke Seite 
1 E Beh, Marie, Kurhotel T. 
3 E. Rofoldt, N., Kfm. 
Sarb, A., SGaftw. 
5 E. Anderfen, F., Gaftıv. 
Lojensti, R., Gaftw. T. 
7 E. Sarb, E., Frau (Nr. 3) 
Sarb,. A., Gaftw. T. 
9. 11 unbebaut 
18 E. Arp, O., Kapitän a. D. 
Rowerfhes Haus 
E. Rower, S., Schmied 
Büll, L., Rohn.Aiftit. 
59 E. arm, Magda, Bäckerei 
58 E. Reefje,I.,Eijenb.Beamt. 
Hunnewadjen, W., Wächter 
54 E. Methling, B., Schloffer 
Büttner, W., Nieter 
64 E. Otte, X., Rentner 
Sig, D., Maler 
76 E. Froböje, M., Wi. 
Henjel, R., Maler 
Klein, E., Kalkulat. 
62 E. Heide, M., Invalide 
Blod, H., Maler 
Liecfeldt, AW., Takler 
Mecienburg, F., Maler 
Schlicht, X., Hauer 
RE Veterjen, E., Konditor 
Sienfnecht, Chr., Arbeit. 
71 E. Stölting,9., Rbhn.Setr. 
Schramm, M., Ww., 
73 E. Weichert,H., Maurerpol. 
Birkholz, F., BVertret. 
Laboe 
15 E. Lage, A., Wow. 
Günther, H., Ww. 
17 E. Sage, 3., Wo. 
Albrecht, H., Wi. 
19 E. Sage, E., Ingen. 
Sippell, X., Dipl. Pohyfik. 
19a E. Sage, Xh., Lehrer 
Langholz, ©., Lotje 
Vöge, M., Fark. 
21 E. Yahn, R., Lotfe T. 
23 E. Schmidt, R.,Marinemal. 
Rechte Seite 
2—8 unbebaut 
10 E. Ehmte, Ih. Kapitän 
NRievers, R., Steward 
Thöler, A., Ww. 
Toaspern, W., Wachichiff. 
RE Ser, D., Leutn. Ing. 
a. D. 
Barteljen, I., Lotje T. 
Lampe, H., Kim. 
14 E. Göttigd, W., Zimmerer 
Göttih, E., Rentner 
16 E: Biel, X., Fijcher 
Kähler, N., Fijcher 
Meyer, D., Zollichiff. 
Biel, E., Fiicher 
18 E. Wimber, G., Monteur 
Heidmann, B., Schlachter 
20 E. Bohnjad, A., Wow. 
Bohnfad, Br.,Schneidermftr. 
22 E. Schlapfobhl, R., Lotfe T. 
Schlapfohl, M., Wo. 
24 E. Wieje, Th., Kapitän T. 
RKrüßfeldt, W., Kapit. a. D.T. 
Wieje, B., Dipl. Landıw. 
26 E. Nieve, M., Frl. (Kiel) 
Hab, K., Elettrik, 
Hahn, I, Rentner 
Ieß, A., Zaucher 
MNebendahl, G., Rentner 
28 E. Schlapfohl, $., Schloffer 
Schnoor, H., Ww. 
Siggeltow, E€., Arbeit. 
30 E. Jahn, W., Fiicdher 
Kahnwald, H., Zollheiz. 
30a Jahn, W., Fiicher 
Harder, M., Ww. 
32 E. Bauer, M., Ww. 
 
 
Hahn, A, Fijcher 
0— 14 — 
34 E. Jahn, R., Fijcher 
Hahn, O., Filder 
— W., Fiicdher 
36 E. Leinen, B., Kim. T. 
Leinen, E., Wi. 
38 E. Nagel, H., Frau 
Hamann, B., Fiicher 
40 E. Lage, &., Majchinijt 
Faeds, E., Lotje T. 
Matthienfen, W., Anfhläg. 
42 E. Plambegd, W., Maurer 
Dehntke, B., Fijcher 
Chler8, D., Maler 
Schuppan, A., Dreher 
44 E. Jahn, Ih., Seemann 
Lahn, H.,Dff3.d.Handel8mäar. 
46 E. Wieje, E., Ww. 
Hafenreffer, E., Wi. 
48 E. Dibbern, E., Lotfe 
Aurijich, G., Kim. 
50 E. Bräich, R., Kim. T. 
Pollag, W., Ob. Stücmftr. 
Preuß, I, Rentner 
50a _E. Cremer, W., Studienrat 
52E. Ce WM, Korv. Kapt. 
a. D. 
Lage, M., Schifib. Ingen. 
54 E. Sing, G., Kapitän 
Stoltenberg, E., Kapitän 
56 °E. Brandt, Ute=-Nanna,Frau 
(Siel) 
58 E. Rüfter, C.F., Freg. Kapt. 
3. B. (Berlin) 
UArp, A, Kranführ. 
Ellwert, D., Kapit.Stn.(Yng.) 
58a E. ungenannt 
V. Hanjen, %., Dreher 
Kaften, X., Monteur 
58b E. Mübhl, A., Schweißer 
ll Cr Ob. Wachtmftr. 
D. 
60 E. Matthiejen, B., Gaftw.T. 
62 E. Rohde, C., Ww. 
Giejen, SG., Elettrif. 
SGrönwald, W., Rentner 
Hochiprung, H., Zollbeamt, 
Stapel, A., Wi. 
64 E. Schwarz, N., Eigentüm. 
a a. M.) 
66 E. Bradebuich, E., Ob. 
 
Deckoffig. a. D. 
Meimersdorf 7 
68 E. Lepthien‘jche Erben 
Brader, E., Frau 
Andrejen, I, Ingen. 
Brader, K., Koch 
Lebthien, B., Gärtner 
70 E. Vöge, H., Mentner 
Vöge, K., Dreher 
72 E. Rapahnte, W., Ingen. 
Klein, H., Konftrukt. 
(Biel) 
88 E. Hölterling, S., Ww. 
Marien, R., Gaftw. T. 
90 E. Höhne, N., Rentner 
92 E. NS. Marine-Bund 
(Berlin) 
V. Bartels, A., Verwalt. 
Marine-Chrenmal T. 
Iugendherberge (Admiral 
Scheer) T. 
Sievers, I., Herbergsbater 
 
Teichftr. 
1 E. Rarftenfen, N., Lehrer 
38 E. Paulfen, I, Rentner 
Frahm, B., Anichläger 
Kähler, H., Seemann 
Krüger, A., Schloffer 
Wegner, H., Helfer 
19 E. Stühmer, O., Werkmitr. 
Stühmer, M., Ww. 
2 E. Wied, H., Konrekt.a. D. 
4 E. Böge, H., Puber 
8 E. Hellige, X, Penfionär 
Mordhorft’jhes Haus 
E. Mordhorft, K., Tijchler 
Wigger‘ihes Haus 
Wigger, F., Reg. Ynfpekt. 
Kay, RN., Dreher 
 
Wiefenweg 
2 E. Qateit, F., Fildher 
 
Lateit, F., Bootsbau. 
Meimer3Ddorf 
(reis BIön) 
Bürgermetiter: €, Prüter, T. Kiel 9972, 
Amtsboriteher: H'rmann Mordhor it, oppenbrügge. 
8, 
NSDAP. Ortsgruppenleite 
vr: Chr. De 
If 
NSVB. Ortsgr.Amtsl.: Heinrich Mord horft, Lehrer, Roppenbrügge. 
Gendarmeriehauptwachtmeifter: Veterfjen, T. 5594. 
Ortsbauernführer: Hans Mordhorit. 
Feuerwehr. Löfdhzugführer: Hans Mord horft. 
73 Wenzel, E., Ingen. 
81 E. Schröder, H., Poftbetr.= 
Aifiit. . 
74 E. Rigerow, W., Maurer 
Münfter, K., Tijdhler 
75 E ASCHE Ob. Dedkoffiz. 
a. D. 
Brendel, B., Schloffer 
65 E. Göllner, W., Heizer 
Lüder5, W., Schloffer / 
Stoltenberg, B., Schneider 
— Willy, Feinbledh. 
Wilms, W., Kutfdher 
79 E. Börgert, S., Ww. 
Stoltenberg, R., Vorarb. 
78 E. Wiedfeldt,H., Bauunter- 
nebm. T. - 
56 E. Bierend, W., Landwirt 
Landjchooffhes Haus 
E. Sandjhoof, X., Schloffer 
Schröder‘ jhes Haus 
E. Schröder, K., Bauer 
 
Schröder, Chr., Rentner 
Lammert‘fhes Haus 
E. Sammert,W., Mildvert. T. 
Bülow, H., Glajer 
Mordhorit, H, Arbeit. 
Carftenjen‘jhes Haus 
E. Caritenjen, B., Landwirt 
Wegener‘ jhes Haus 
E. Wegener, G., Auto Rep. 
Werkit. T. 
Leterjen‘jhes Haus 
E. Leterfen,B., Gend.Haupt- 
wachtmiftr.. T. 
Stoltenberg‘jhes Haus 
E.Stoltenberg,E.,Maurerpol. 
Lorenz, R., Ww. 
30 E. Sachau,E. Werkmiftr.(Kiel) 
DBuftorf, I, Ww. 
Rojenkranz, M., Frl. 
Mordhorft‘jhes Haus 
Mordhorft, M., Ww. 
Sachau, M., Landwirt 
Höft‘ihes Haus 
E. £öit, O., Scohmiedemftr. 
Heejch, K., Rentner 
 
Höft‘ ches Haus 
Runge, W., Schmied 
‚. Schlotfeldt, M,, Ww. 
Stange‘jhes Haus 
E. Stange, A, Bauer 
Schröder, I, Rthn.Angelt. 
Schröder‘ iches Haus 
E. Schröder, M., BäuerinT, 
Hinrichjen, Chr., Kohn. Ang. 
Stühmer‘jches Haus 
E. Stühmer, €, Bauer 
Schröder, I., Rentnerin 
Schlotfeldt’jches Haus 
E. Schlotieldt, Chr., Bauer 
Prahlidhes Haus 
E. Prahl, E., Wo. 
E. Gemeinde Meimersdorf 
V. Specht, F., Lehrer 
Kühl ihes Haus 
E. Kühl, Cl, Benfionär 
Kühl, W., Maler 
Strohbehn, E., Aw. 
Keterfen‘ihes Haus 
E. Beterjen, A, Drechfler 
Wendtorff, B., Majchinenb. 
Dürfchner, B., Lehrwerkmftr. 
76 E. Wilhelm, G.„Mafjch.a.D. 
84.86 E. v. Bremen, E., Ww. 
Senf, D., Mar. Ob. Infp. 
 
2a E. Haujildt, ©., Lehrer | 
a. D. 
4 Harder, E., Saft. T. 
Harder, ., Bimmerm. 
 
Wilhelmsallee . 
Sinfe Seite 
1 E. Senvor, H., Bauunters Zt 
nehmer VS 
‚ Oilbert, H., Arbeit. 
3 E. Oppermann, 6., Frau 
Oppermann, Fr., Lehrer a.D. 
5 E. Rofoldt, M., Filher 
Bräjch, D., Wi. 
7 E. Rofoldt, X.; Eigentüm. 
Dahmfke, X., Maler 
9 E. Möller, M., Kaffterer 
11 E. Bruhn, D., Fl. 
Herrenbrodt, I, Frl. 
Sage, A., Wäijcheret T. 
Wagner, A., Fahrituhlführ. 
 
RedhHte Seite 
2 E. Wasmund, E., Eleftrit. T. 
4 E. Frahm, E., Wow. 
AUrp, A, Seemann 
Fröhlich, R., Bucdhdrucerei 
Schröder, W., Wachtm. 
6 E. Mundt, F., Zimmerm. 
Lüdemann, H., Maichinift 
8 E. Mienefe, M., Ww. 
Möller, A, Lotje 
Walbaum, R., Frau 
10. 12 unbebaut 
14 E. Wieje, Chr., Wo. } 
AUrp, R.=©., Holztfm. T. R 
16 E. Bauftian, W., Werftz 
buchführ. z 
Beterjen, A, Schuhm. 
Neuftein | 
E. Freitag, W., Saft. T. 
E. Frahm, R., Gaftw. T. 
 
 
 
 
| Reterfen‘fches Haus 
Dirks, H., Modelltifchl, 
Vahderiches Haus 5 8 
Vahder, A., Tijchler Ss; 4 
Hüttmann’jches Haus 
E. Hüttmann, H., Bandwirt 
"Hüttmann, G., Landmann 
Münfter, H., Elektrik. 
Herold jhes Haus 
E. Herold, A., Eigentüme- ı 
rin T. ‘ 
Diegnerihes Haus 
E. Diegner, N., Angeftellt. 
Meimerftorf, W., Kraftwführ- 
Lütjobhann‘ihes Haus 
E. Qütjohann, MW, Rentner. 
Brining‘iches Haus f 
E. Brüning, I. Straßenbahn. 
Thiemiches Haus A 
E. Yhiem, W., Schloffer 
Witt‘jches Haus a 
E Witt, D., Rohn.Angeft. 
 
Fanfelow, H., Kaltulat. / 
 
	    
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.