Full text: (1940)

 
 
 
es Laboe — 18 — Laboe „VW. geil 
ZU 
—— 5—11 unbebaut Rechte Seite KRehHte Seite 3 E. Plambea, E., Malermitr. | 11 E. Hab, W., Gartenbau T. 
= BE Stoeler, R. E., Maler 
| 15 E. Arpe, K., Maurer 
Es Rechte Seite 
= 2a E. Haß, E., Zimmerer 
32 E Dahimanın, E., Odb.Buch- 
„ Führ. 
Carjtenjen, W., Einfäuf, 
4. 6 undebaut 
8 E. Bol, W., Rentner 
Boll, W., Bauarb. 
Nebendahl, D., Arbeit. 
10 E. Rähler, H., Arbeit. 
N Bahr, H., Taucher 
12 unbebdaut 
ME. Nagel, B., Arbeit. 
/ 16 unbebaut 
— 18 E. Neinad, ©., Zimmerer 
20 E. Bauttian, ©., Schloffer 
| 22 E. Benide, G., Rentner 
24 E. Qemte, W., Ob.Zollma- 
3 jchin. (Flensburg) 
2 Krufe, H., Kaltulat. 
2 E. Nagel, H., Schneider 
A Yahn, K., Wow. ; 
Maß, H., Kraftwführ. 
28 E. Kahl, O., HUfSIhloff. 
30 unbebaut 
82 E. Starf, A., Seemann 
Marten, E., Ww. 
”84—38 unbebaut 
40 E, Rlambed, E., Zimmerer 
— 42 E John, W., Bauauffeh: 
— Gartenhaus 
AS E. Diemert,D., Maih.Schloff. 
 
 
 
Lange Strafe 
LE Zinke Seite 
VE Anderfen, D., Frau 
Ms Anderjen, W., Seemann 
38 E. Bauftian, H., Bauanffeh. 
5 E. Baftian, W., Bootsiteuer. 
7 undebaut 
9 E: Qammert, N., Bohrer 
11—17 unbebaut 
19 E. Boller, H., Wachtm. 
Boller, E., Ww. 
21 unbebaut 
23 E. Mohr, E., Schloffer 
25. 27 Bauftellen 
929 E, Ralinta, G., Schiffsfüht. 
81 unbebaut 
33 E. Möller, I, Filder 
Rechte Seite 
2E, Gifhorn, D., Kim. (Altona) 
: V. Qajer, D., Ingen. 
— 4—10 unbebaut S 
12 E. Harms, W., Riemennäbh. 
BGunia, W., Arbeit. 
14 unbebaut 
16 E. Nloen, E., Zimmerer 
- Wegner, H., Filher 
f Stert, A., Schloffer 
— 18 E. Vok, W., Bauarb, 
20 E. Hilbert, E., Bürodieu. 
22 E. Krumlin, E., Kuticher 
Hoc, R., Arbeit. 
924 E. Rohlmorgen, H., Bohrer 
26 E. Peterfjen,Q., Ob.Zollichiff: 
28 E.Roch, N., Elektr. Schweiß. 
30. E, Mielimonka, G., Reichs 
angeftellt. 
32 E. Mathje, W., Mafjchinift 
34 E. Ehlers, F., Schuhm. 
36 unbebaut 
 
  
 
  
  
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
  
 
Landhausweg 
Yeubau 
E. Carljen, Xh., Bantprokur. 
Goerte, D., Rentner 
—————— 
Lerchenftraße 
Linke Seite 
1 E. Graßmann, M., Ww. 
Grakmann, YA., techn. Angeft. 
3 E. Schumann, N., Schmied 
Hornfeld, W., Heizer 
 
2 unbebaut 
4 E. Berlewig, H., Wi. 
VBöge, K., Arbeit. 
Lindenfiraße 
3 E. Seemann, S., Former 
—— 
Mühlenjtraße 
Zinke Seite 
1 E. Rrohn, D., Mühle 
(Schöntirchener Str. 18) 
3 E. Qübking, H., Rentner 
Qübting, %., Filder 
5 unbebaut - 
7 E: Krohn, D., Kim. . 
(Schönkirdhener Str. 13) 
Schmidt, E., AWw. 
Spannhate, S., Zimmerer 
Struck, A., Kfm. 
RedhHte Seite 
2 unbebaut 
4 E. Stoltenberg, R., SGaftıv 
Bolz, E., Bootsbau. 
6 E. Engelte, GO. DOb.Ingen. 
V. Müller, E., Frau 
8 E. Undrigti, A, Wow. 
Arp, O, Schuh. 
Tappendorf, W., Maurer 
Vöge, SG., Arbeit. 
10-E. FrerichS, W., Frau 
Bräig, E., N 
Haberjaat, R., Arbeit. 
Cübking, W., Fijher 
Plöß, Fo Rentner 
Bob, F, Urbeit. 
Wieje, G., Dreher 
12 E. Alrp, E., Rentner 
Arp, B., Schloffer R 
14 E. Kramer v. Clausbruch, B., 
Former 
Rod, Zr Urbeit. 
v—— 
Oberdorf 
ginfe Seite 
1 E. any, W., Dipl.Landw. T. 
Steifen, E., Arbeit. 
3 E. Bauftian, K., Kt. 
Blön, O., Bimmerm. 
Thielert, K., Werimfix. 
5 E Arp, Q., Bauer 
Dohje, M., Frau 
Schmidt, E., Sagerverw. 
Schröder, W., Ww. 
7 E. Arp, Q., Bauer 
9 E. Möhl, H., Eigentüm. 
Mahl, O., Landwirt 
11.13 €. Schöneich, S., Mildh- 
händler 
Diedmann, W., Arbeit, 
Göttich, M., Aw. 
Schöneich, 
Böge, HD. KQandarb. 
Rröber, Q., Melter 
17 °E. Wulff, D., Bauer 
Daubig, D., Ww. . 
Stroth, G., Zolbootsm. 
19 E. Rohde, M., Frau (Kiel) 
Biering, M., Malch. Schloff. 
eh, S., Wo. 
Mabhlte, K., Bonkangeft. 
21 E. Bandelow, A, Aw. 
(Schönberg, 1 $.) 
Fingen, ., Landw. 
MNielimonta, Fr Angeftellt. 
23 unbebaut C 
95 E. Wulff, D-, Bauer 
eh, O., Arbeit. 
27 E. Wulff, O., Bauer 
Böge, D., 
Stuhr, M., Ww. 
99 E. Krufe, O., Kütner 
""V. Roh, O., Architekt T. 
Kahn, H., Arbeit, N 
Möller, E., Arbeit. 
31, 83 unbebaut 
 
W., Wi, ; 
15 E. Wulf, O., Bauer (Nr.24) 
"2 E. UArp, W., Bauer T. 
4 E. wie Nr. 2 
Marten, E., Arbeit, 
6 E. Arp, N., Bauer 
8 E. Grammerftorf, R., Sand. 
V. Bob, F., Landwirt 
8a E. wie Nr. 8 
Stoltenberg, E., Rentner 
10 E. Bergbauer, I., Stein: 
handel 
Frahm, Tb., Steinfhläg. 
10a E. Sütel, F., ScOmied 
12 E. Arp;, I, Rentner 
14 E. Ray, O., Arbeit. 
16 E. Schmidt, A, Frau 
(Friedrichsort) 
" Thurau, M., Wo 
| = Voß, B., Arbeit. 
18 E. Arp, E., Wow. 
Weber, P., Arbeit. 
20 E. Schöneich, F.F3immer: 
mir. T, 
Möller, ., Rentner 
22 unbebaut 
24 E. Wulff, D., Bauer T. 
26—830 undebaut 
32 E. Bandelow, ‚MU. Wi. 
(Schönberg i. Q.) 
Kraack, X, Arbeit. 
Rojenfeld, W., Arbeit. 
Scheel, H., Arbeit. 
34 unbebaut 
 
Barkftrafe 
Zinke Seite 
1 E. Bräfh, B.," Kin. 
(Strandftr. 50) 
Braun, W., Lebensm. 
Beu, W., Boftbetr.Ajfift. 
Müller, H., Schifsheiz. 
Reimer, A., Kranführ. 
Ihode, H., Stemard 
unbebaut 
E. Stölting, $., Banuntern, 
Köll, A., Kutjdher 
Stölting, W., Techniker 
E. Ammann, R., Schloffer 
Ammann, Q., Majchinen- 
baumftr. 
— u. Sohn, Autorep. Werfit. 
E. Vige, E., Schlachtermftr. 
SXahı, SG., Seemann 
— ., Kapitän 
Kühler, N., Drogift 
Mabhlte, A., Ww. 
Vöge, Th... Schlachtermiftr, T. 
NedhHte Neite 
2 E. Bandholz, K., Brauerei: 
ED 
a un 
© 
vertr. TI = HR 
Brauerei 3. Eiche, Bier: 
nieder]. 
4 E. Ballhorn, %., Hafenumnfir, 
6 E. Koch, $., Db.Zollmajch. 
Kinn N., Drogerie 
LE. vantau, F., Kfm. T. 
Möller, %., Rentner 
Störfer, E., Arbeit. 
10 E. Grüner, G., Frau 47 
V. Ohrt, A, Privatier 
Gebauer, M., Zollbeamt. 
Heinrich, M., Wiv. 
Wunderlich, ., Schloffer 
12 E. Giejede, Olga, Frau 
(Dberborf 18) 
Stoll, E., Arbtrin. 
14 E, Börnijen, H., Ww. 
(Schlageterfir.), 
MNieljen, H., Böttcheret T. 
16 E. Stottfi, N., Schmied 
EN Ce edle 
athje, &., Wächter 
18 E. Rrufe, Anne, Schlofjerei 
Krufe, W., Schloffer 
Schmidt, C., Ww. 
Stoltenberg, B., Bimmerer 
Neventlouftrafe 
Linte Seite 
 
 
1 E, Jürgenjen, Y., Bäder T. 
Spät, I, Bäder 
Qafferenz, ©., Angeftellt, 
Ulrich, H., Wo. 
5 E. Franken, W., Rektor 
7 E. Yöhdeke, M., Frau 
V. Gottfch, G., Milchverteil. 
Rauftian, I, Rentner 
9 E. Schlemming, N., Tijchler= 
meilter 
11 E. Rrügfeldt, M., Ww. 
Kreuter, K., techn. Kinu T. 
13 E. Het, E., Gärtner 
Rühlsdorif, W., Stab8: 
Signalmftr. 
15 E. Rreisfparkafje Plön T. 
Böge, Wr, Zweigftellenktr. T. 
Kreisiparkafje Plön, Haupt: 
zweigitelle 
Starfe, E., Fahrituhlführ. 
17 E. Vöge, E., Wwe 
V. Harms, H., Bäcermitr. T. 
Otto, H., Lebensm. T. 
Vöge, R., Elektromftr. T. 
RehHte Seite 
4 E. Brahl, E., Dr., Apothek. T. 
Grokfopf, F., Zollbeamt. 
Kahl, H., Arbeit, 
Krahl, E., Dr., Apotheker 
Rathfe, I., Zahnarzt T. 
Rees, M., Hebamme 
6 E, Matthiejen, H., Schifnsing. 
V. Matthiejen, B., Frl. 
Nonn, O., Uhrm. 
Schlitt, £., prakt. Arzt T. 
8 unbebaut 
10 E. Lage, E., Schneider: 
meijter T, 
Bock, W., Arbeit. 
Lage, R., Schneidermftr. T. 
Meiner, Ob.Bollichif. 
Rieken, A., Arbeit. 
12 unbebaut 
14 E. Reimer, E., Dachded- 
mite. (Kiel) 
Kereljen, W., Boftverwalt. 
Boftamt 
16 E. Neimer, E., Dachdedk- 
mir. (Kiel) 
Dibhern, I, Zimmerer 
Lühring, L., Torp.Kapt. a.D. 
18 E. Förfter, M., Dr., prakt. 
Arzt T. 
Dkgmann, RN., Angeftellt. 
20 E. Gemeinde Laboe T. 
Umts: u. Gemeindeverwal- 
tung T. 
Badevermwaltung 
Hafenvermwaltung 
Standesamt 
Breithauer, W., Bürgermftr. 
Höhn, E., Bolltapt. 
Xöhnk, M., Gemeindejchweit. 
Rogge, E., Arbeit. 
Siggeltow, W., fm, Angelt. 
Tobias, X., Gem.Ob.Setr. 
22 E. eben, M. (Hamburg) 
V. Rehding, C., Verw: 
Arttämper, O., Angeftellt. 
Kehding, H., Frijeurin 
Kuphaldt, R., Arbeit. 
Laßen, I., Ww. 
24 unbebaut 
 
RKofenftrafe 
Sinfe Seite 
1 E. Benede, A., Leutn, a. D. 
3.E. Schröder, Z., Rentner 
Rod, C., Rentnerin 
NRohrberg, F., Arbeit. 
Schröder, B., Schifäzimm. 
5 E. Lage, A., Schiffsing. 
Referftein, B., Ww. 
Maicdhte, E., Buchhalt. 
Striginger, B., Zollbootsm. 
Thurau, R., Steinfifcher 
Vok, D., Steinfijcher 
7 E. Bauer, H., Rentner 
Bauer, F., Bootsbau. 
Rockjtroh, W., Angeftellt. 
9 E. Bauer, H., Schuhm. 
Hornfeldt, R., Arbeit, 
 
Seifert, R., Kernm. 
Hab, H., Gärtner 
Tiede, K., Seemann 
NehHte Seite 
2 E. Arp. Anna, Sebensm. T. 
4 E. Arp, D., Bootsbau. T. 
6 E. BVetiner, E., Malermitr 
v. Hacht, E., Ww. 
Linnig, F., MildHhkdg. 
8 T. Mrübfeldt. N., Kapit. T. 
Windlocha, Xh., Arbeit. 
 
Schlageterweg 
2 E. Schlotfeldt, W,. Filher 
Bothmann, H., Rentner , 
Görfe, G., Heizer 
Schlotfeldt, H., Fijdher 
22 E. Bornemann, E., Arbeits: 
führ. T. 
26 E. Werk, W.,Stadtrat(Kiel) 
Kühl, W., SGaftw. T. 
Anderfen‘fches Haus 
E. Anderfen, F., Gaftiv. 
Arp‘ihes Haus 
E. Arp, R., Zimmerer 
Laffen, R., Bollfetr. 
Böhme‘jhes Haus 
E. Böhme, K., Mar.Dffiz. 
Daubik, H., Werftbuchhalt. 
Haus Droffelhörn 
E. Göttih, X. Schloffer 
Boyfjen, A., Ww. 
 
Schulftr. 
1 E. Gemeinde Laboe 
Voltsichule 
Höling. A., Lehrerin 
Krumlin, O., Schuldten. 
Nebendahl, H., Seemann 
Senft, U., Gem, Kaffenleit. 
2E.Däring,%. Schneidermitr, T. 
 
Steiner Weg 
Linke Seite 
1 E, Meierei-Genoffenjch. (La- 
boe) T. 
V. Bahl, WW, Meiereimfir. 
3 unbebaut 
5. E. Arp, M., Holzhändler T. 
AUrp, A., Ww. 
9 E. Kröger, D., Schloffer 
RNechHte Seite 
ZE.Satolowsti,Eigentüm. (Riel) 
Schnoor, H., Arbeit. 
Willmanns, F., Ingen. 
4 E. Nöpke, H., Zijhler 
Haman, K., NeidhsSangeft. 
hinter Nr. 4 E. wie Nr. 4 
Lüthje, W., Neichsb. Affiit. 
LQübeet, A., Kranführ. 
 
Steinfampberg 
Linfe Seite 
1 unbebaut 
3 E. Rumohr, 3., Maleruite: 
Rreuter, E., techn.. Angeft. 
5 E. BPlambed, E., Fijhder 
7—11 undebaut 
13 E. Sarb, M., Schiffsinnen- 
einrichtg. T. 
Koh, A, Ww, 
—,9., Schloffer 
Sarb, F., ZHcdhlermitr. 
15 E. Guttau, £., Hebamme - 
Bandholz, E.£Steinfijcher 
Finn, A, Arbeit. 
Suttau, E., Mentner 
am Mihr, H., Dreher 
Spalteholz, G., Bootsmann 
17 E. Febrans K., Brand- 
infpeft. a. D. T. 
19. 21 unbebaut 4. 
928 E. Braae, A., Zollbeamt. 
 
 
Schmidt, G., Oberpoftichafin. 
a. D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
	    
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.