es Laboe — 18 — Laboe „VW. geil
ZU
—— 5—11 unbebaut Rechte Seite KRehHte Seite 3 E. Plambea, E., Malermitr. | 11 E. Hab, W., Gartenbau T.
= BE Stoeler, R. E., Maler
| 15 E. Arpe, K., Maurer
Es Rechte Seite
= 2a E. Haß, E., Zimmerer
32 E Dahimanın, E., Odb.Buch-
„ Führ.
Carjtenjen, W., Einfäuf,
4. 6 undebaut
8 E. Bol, W., Rentner
Boll, W., Bauarb.
Nebendahl, D., Arbeit.
10 E. Rähler, H., Arbeit.
N Bahr, H., Taucher
12 unbebdaut
ME. Nagel, B., Arbeit.
/ 16 unbebaut
— 18 E. Neinad, ©., Zimmerer
20 E. Bauttian, ©., Schloffer
| 22 E. Benide, G., Rentner
24 E. Qemte, W., Ob.Zollma-
3 jchin. (Flensburg)
2 Krufe, H., Kaltulat.
2 E. Nagel, H., Schneider
A Yahn, K., Wow. ;
Maß, H., Kraftwführ.
28 E. Kahl, O., HUfSIhloff.
30 unbebaut
82 E. Starf, A., Seemann
Marten, E., Ww.
”84—38 unbebaut
40 E, Rlambed, E., Zimmerer
— 42 E John, W., Bauauffeh:
— Gartenhaus
AS E. Diemert,D., Maih.Schloff.Lange Strafe
LE Zinke Seite
VE Anderfen, D., Frau
Ms Anderjen, W., Seemann
38 E. Bauftian, H., Bauanffeh.
5 E. Baftian, W., Bootsiteuer.
7 undebaut
9 E: Qammert, N., Bohrer
11—17 unbebaut
19 E. Boller, H., Wachtm.
Boller, E., Ww.
21 unbebaut
23 E. Mohr, E., Schloffer
25. 27 Bauftellen
929 E, Ralinta, G., Schiffsfüht.
81 unbebaut
33 E. Möller, I, Filder
Rechte Seite
2E, Gifhorn, D., Kim. (Altona)
: V. Qajer, D., Ingen.
— 4—10 unbebaut S
12 E. Harms, W., Riemennäbh.
BGunia, W., Arbeit.
14 unbebaut
16 E. Nloen, E., Zimmerer
- Wegner, H., Filher
f Stert, A., Schloffer
— 18 E. Vok, W., Bauarb,
20 E. Hilbert, E., Bürodieu.
22 E. Krumlin, E., Kuticher
Hoc, R., Arbeit.
924 E. Rohlmorgen, H., Bohrer
26 E. Peterfjen,Q., Ob.Zollichiff:
28 E.Roch, N., Elektr. Schweiß.
30. E, Mielimonka, G., Reichs
angeftellt.
32 E. Mathje, W., Mafjchinift
34 E. Ehlers, F., Schuhm.
36 unbebaut
Landhausweg
Yeubau
E. Carljen, Xh., Bantprokur.
Goerte, D., Rentner
——————
Lerchenftraße
Linke Seite
1 E. Graßmann, M., Ww.
Grakmann, YA., techn. Angeft.
3 E. Schumann, N., Schmied
Hornfeld, W., Heizer

2 unbebaut
4 E. Berlewig, H., Wi.
VBöge, K., Arbeit.
Lindenfiraße
3 E. Seemann, S., Former
——
Mühlenjtraße
Zinke Seite
1 E. Rrohn, D., Mühle
(Schöntirchener Str. 18)
3 E. Qübking, H., Rentner
Qübting, %., Filder
5 unbebaut -
7 E: Krohn, D., Kim. .
(Schönkirdhener Str. 13)
Schmidt, E., AWw.
Spannhate, S., Zimmerer
Struck, A., Kfm.
RedhHte Seite
2 unbebaut
4 E. Stoltenberg, R., SGaftıv
Bolz, E., Bootsbau.
6 E. Engelte, GO. DOb.Ingen.
V. Müller, E., Frau
8 E. Undrigti, A, Wow.
Arp, O, Schuh.
Tappendorf, W., Maurer
Vöge, SG., Arbeit.
10-E. FrerichS, W., Frau
Bräig, E., N
Haberjaat, R., Arbeit.
Cübking, W., Fijher
Plöß, Fo Rentner
Bob, F, Urbeit.
Wieje, G., Dreher
12 E. Alrp, E., Rentner
Arp, B., Schloffer R
14 E. Kramer v. Clausbruch, B.,
Former
Rod, Zr Urbeit.
v——
Oberdorf
ginfe Seite
1 E. any, W., Dipl.Landw. T.
Steifen, E., Arbeit.
3 E. Bauftian, K., Kt.
Blön, O., Bimmerm.
Thielert, K., Werimfix.
5 E Arp, Q., Bauer
Dohje, M., Frau
Schmidt, E., Sagerverw.
Schröder, W., Ww.
7 E. Arp, Q., Bauer
9 E. Möhl, H., Eigentüm.
Mahl, O., Landwirt
11.13 €. Schöneich, S., Mildh-
händler
Diedmann, W., Arbeit,
Göttich, M., Aw.
Schöneich,
Böge, HD. KQandarb.
Rröber, Q., Melter
17 °E. Wulff, D., Bauer
Daubig, D., Ww. .
Stroth, G., Zolbootsm.
19 E. Rohde, M., Frau (Kiel)
Biering, M., Malch. Schloff.
eh, S., Wo.
Mabhlte, K., Bonkangeft.
21 E. Bandelow, A, Aw.
(Schönberg, 1 $.)
Fingen, ., Landw.
MNielimonta, Fr Angeftellt.
23 unbebaut C
95 E. Wulff, D-, Bauer
eh, O., Arbeit.
27 E. Wulff, O., Bauer
Böge, D.,
Stuhr, M., Ww.
99 E. Krufe, O., Kütner
""V. Roh, O., Architekt T.
Kahn, H., Arbeit, N
Möller, E., Arbeit.
31, 83 unbebaut

W., Wi, ;
15 E. Wulf, O., Bauer (Nr.24)
"2 E. UArp, W., Bauer T.
4 E. wie Nr. 2
Marten, E., Arbeit,
6 E. Arp, N., Bauer
8 E. Grammerftorf, R., Sand.
V. Bob, F., Landwirt
8a E. wie Nr. 8
Stoltenberg, E., Rentner
10 E. Bergbauer, I., Stein:
handel
Frahm, Tb., Steinfhläg.
10a E. Sütel, F., ScOmied
12 E. Arp;, I, Rentner
14 E. Ray, O., Arbeit.
16 E. Schmidt, A, Frau
(Friedrichsort)
" Thurau, M., Wo
| = Voß, B., Arbeit.
18 E. Arp, E., Wow.
Weber, P., Arbeit.
20 E. Schöneich, F.F3immer:
mir. T,
Möller, ., Rentner
22 unbebaut
24 E. Wulff, D., Bauer T.
26—830 undebaut
32 E. Bandelow, ‚MU. Wi.
(Schönberg i. Q.)
Kraack, X, Arbeit.
Rojenfeld, W., Arbeit.
Scheel, H., Arbeit.
34 unbebaut

Barkftrafe
Zinke Seite
1 E. Bräfh, B.," Kin.
(Strandftr. 50)
Braun, W., Lebensm.
Beu, W., Boftbetr.Ajfift.
Müller, H., Schifsheiz.
Reimer, A., Kranführ.
Ihode, H., Stemard
unbebaut
E. Stölting, $., Banuntern,
Köll, A., Kutjdher
Stölting, W., Techniker
E. Ammann, R., Schloffer
Ammann, Q., Majchinen-
baumftr.
— u. Sohn, Autorep. Werfit.
E. Vige, E., Schlachtermftr.
SXahı, SG., Seemann
— ., Kapitän
Kühler, N., Drogift
Mabhlte, A., Ww.
Vöge, Th... Schlachtermiftr, T.
NedhHte Neite
2 E. Bandholz, K., Brauerei:
ED
a un
©
vertr. TI = HR
Brauerei 3. Eiche, Bier:
nieder].
4 E. Ballhorn, %., Hafenumnfir,
6 E. Koch, $., Db.Zollmajch.
Kinn N., Drogerie
LE. vantau, F., Kfm. T.
Möller, %., Rentner
Störfer, E., Arbeit.
10 E. Grüner, G., Frau 47
V. Ohrt, A, Privatier
Gebauer, M., Zollbeamt.
Heinrich, M., Wiv.
Wunderlich, ., Schloffer
12 E. Giejede, Olga, Frau
(Dberborf 18)
Stoll, E., Arbtrin.
14 E, Börnijen, H., Ww.
(Schlageterfir.),
MNieljen, H., Böttcheret T.
16 E. Stottfi, N., Schmied
EN Ce edle
athje, &., Wächter
18 E. Rrufe, Anne, Schlofjerei
Krufe, W., Schloffer
Schmidt, C., Ww.
Stoltenberg, B., Bimmerer
Neventlouftrafe
Linte Seite


1 E, Jürgenjen, Y., Bäder T.
Spät, I, Bäder
Qafferenz, ©., Angeftellt,
Ulrich, H., Wo.
5 E. Franken, W., Rektor
7 E. Yöhdeke, M., Frau
V. Gottfch, G., Milchverteil.
Rauftian, I, Rentner
9 E. Schlemming, N., Tijchler=
meilter
11 E. Rrügfeldt, M., Ww.
Kreuter, K., techn. Kinu T.
13 E. Het, E., Gärtner
Rühlsdorif, W., Stab8:
Signalmftr.
15 E. Rreisfparkafje Plön T.
Böge, Wr, Zweigftellenktr. T.
Kreisiparkafje Plön, Haupt:
zweigitelle
Starfe, E., Fahrituhlführ.
17 E. Vöge, E., Wwe
V. Harms, H., Bäcermitr. T.
Otto, H., Lebensm. T.
Vöge, R., Elektromftr. T.
RehHte Seite
4 E. Brahl, E., Dr., Apothek. T.
Grokfopf, F., Zollbeamt.
Kahl, H., Arbeit,
Krahl, E., Dr., Apotheker
Rathfe, I., Zahnarzt T.
Rees, M., Hebamme
6 E, Matthiejen, H., Schifnsing.
V. Matthiejen, B., Frl.
Nonn, O., Uhrm.
Schlitt, £., prakt. Arzt T.
8 unbebaut
10 E. Lage, E., Schneider:
meijter T,
Bock, W., Arbeit.
Lage, R., Schneidermftr. T.
Meiner, Ob.Bollichif.
Rieken, A., Arbeit.
12 unbebaut
14 E. Reimer, E., Dachded-
mite. (Kiel)
Kereljen, W., Boftverwalt.
Boftamt
16 E. Neimer, E., Dachdedk-
mir. (Kiel)
Dibhern, I, Zimmerer
Lühring, L., Torp.Kapt. a.D.
18 E. Förfter, M., Dr., prakt.
Arzt T.
Dkgmann, RN., Angeftellt.
20 E. Gemeinde Laboe T.
Umts: u. Gemeindeverwal-
tung T.
Badevermwaltung
Hafenvermwaltung
Standesamt
Breithauer, W., Bürgermftr.
Höhn, E., Bolltapt.
Xöhnk, M., Gemeindejchweit.
Rogge, E., Arbeit.
Siggeltow, W., fm, Angelt.
Tobias, X., Gem.Ob.Setr.
22 E. eben, M. (Hamburg)
V. Rehding, C., Verw:
Arttämper, O., Angeftellt.
Kehding, H., Frijeurin
Kuphaldt, R., Arbeit.
Laßen, I., Ww.
24 unbebaut

RKofenftrafe
Sinfe Seite
1 E. Benede, A., Leutn, a. D.
3.E. Schröder, Z., Rentner
Rod, C., Rentnerin
NRohrberg, F., Arbeit.
Schröder, B., Schifäzimm.
5 E. Lage, A., Schiffsing.
Referftein, B., Ww.
Maicdhte, E., Buchhalt.
Striginger, B., Zollbootsm.
Thurau, R., Steinfifcher
Vok, D., Steinfijcher
7 E. Bauer, H., Rentner
Bauer, F., Bootsbau.
Rockjtroh, W., Angeftellt.
9 E. Bauer, H., Schuhm.
Hornfeldt, R., Arbeit,

Seifert, R., Kernm.
Hab, H., Gärtner
Tiede, K., Seemann
NehHte Seite
2 E. Arp. Anna, Sebensm. T.
4 E. Arp, D., Bootsbau. T.
6 E. BVetiner, E., Malermitr
v. Hacht, E., Ww.
Linnig, F., MildHhkdg.
8 T. Mrübfeldt. N., Kapit. T.
Windlocha, Xh., Arbeit.

Schlageterweg
2 E. Schlotfeldt, W,. Filher
Bothmann, H., Rentner ,
Görfe, G., Heizer
Schlotfeldt, H., Fijdher
22 E. Bornemann, E., Arbeits:
führ. T.
26 E. Werk, W.,Stadtrat(Kiel)
Kühl, W., SGaftw. T.
Anderfen‘fches Haus
E. Anderfen, F., Gaftiv.
Arp‘ihes Haus
E. Arp, R., Zimmerer
Laffen, R., Bollfetr.
Böhme‘jhes Haus
E. Böhme, K., Mar.Dffiz.
Daubik, H., Werftbuchhalt.
Haus Droffelhörn
E. Göttih, X. Schloffer
Boyfjen, A., Ww.

Schulftr.
1 E. Gemeinde Laboe
Voltsichule
Höling. A., Lehrerin
Krumlin, O., Schuldten.
Nebendahl, H., Seemann
Senft, U., Gem, Kaffenleit.
2E.Däring,%. Schneidermitr, T.

Steiner Weg
Linke Seite
1 E, Meierei-Genoffenjch. (La-
boe) T.
V. Bahl, WW, Meiereimfir.
3 unbebaut
5. E. Arp, M., Holzhändler T.
AUrp, A., Ww.
9 E. Kröger, D., Schloffer
RNechHte Seite
ZE.Satolowsti,Eigentüm. (Riel)
Schnoor, H., Arbeit.
Willmanns, F., Ingen.
4 E. Nöpke, H., Zijhler
Haman, K., NeidhsSangeft.
hinter Nr. 4 E. wie Nr. 4
Lüthje, W., Neichsb. Affiit.
LQübeet, A., Kranführ.

Steinfampberg
Linfe Seite
1 unbebaut
3 E. Rumohr, 3., Maleruite:
Rreuter, E., techn.. Angeft.
5 E. BPlambed, E., Fijhder
7—11 undebaut
13 E. Sarb, M., Schiffsinnen-
einrichtg. T.
Koh, A, Ww,
—,9., Schloffer
Sarb, F., ZHcdhlermitr.
15 E. Guttau, £., Hebamme -
Bandholz, E.£Steinfijcher
Finn, A, Arbeit.
Suttau, E., Mentner
am Mihr, H., Dreher
Spalteholz, G., Bootsmann
17 E. Febrans K., Brand-
infpeft. a. D. T.
19. 21 unbebaut 4.
928 E. Braae, A., Zollbeamt.


Schmidt, G., Oberpoftichafin.
a. D.Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.