V. geil 
20 E. Schirmer, M., Ww. 
23 E. Waller, Th., Ww. 
24 E. Saenger, G., Frau T. 
Saenger, E.,Dr..Ob.Reg.Rat 
25.E. „Bajden, W., Oberftleutn. 
Kan M., Wow. 
26 E. Rauno, H., Dr. jur., 
..Ubtl.Leiter 
27 E. Qüthje, N., Rentner 
28° E. oje, D., Dr. phil., 
Bibliothek. 
30 E. Stoetih, E., Dr., Ge: 
{Oäftsführ. 
31 E. Krüger, E., Dr., Zahn: 
arzt 
32 E.Grabbe,C., Reg. Baumitt 
83 E. Niehaus, W., Privatier T. 
Mahntke, B., Kim. 
Nidel, B. ., Dipl. Ingen. 
35 E. Stachow, Fr, Haupt 
mann, T. 
Dabelijtein, W., Gärtner 
567E. Golf=Club Rikeberg €... 
V. Beßner, O., Golflehr. T. 
Solfflubhaus 
 
Schönkirhener Weg 
KNeumann’fhes Haus 
E. Neumann, Sen., H.,Rentn, 
Dibbern, D., Wachyann 
Langmaad, G., Rentner 
Reumann, Jun. ‚H.Wertmitz. 
 
Gut Schrevenborn 
E. ST Dr. Staat8: 
je 
od, , Arbeit. 
Göttich, ©. Arbeit. 
Kulli, A., Arbeit. 
Lab, E., Arbeit. 
Menborn, H., Arbeit. 
Nohli8, € ; entenempf. 
Sander, W, Arbeit. 
Sub8dorf, N., Schmied 
Willrodt, E., mw. 
E& Hagedorn, F.; Dr. Staats: 
jefr. a. D. T. 
v. Rehbinder, Graf, M., 
‚Landwirt T. 
Schmelter, A., Kuticher 
Wilhelmfen, © Gärtner 
Witt, K., Meltermftr. 
 
Schrevenborner Weg 
<- Heitendorf: Dietrichss 
dorfer Chauffee 
5 E. Hagedorn, F., Dr., Staat8- 
fefret. a.D. (Scorevenborn) 
Steffen, X., Rentner 
9 E. Kähler, ., Gärtner 
21 E. Ahrens, W., Brothdlr. 
Ahrens, Q., Sol achter 
Holit, G., Schloffer 
23 E. Yhm8, I, Arbeit. 
- QJanken, I, Tatler 
Knut, H., Arbeit. 
Lieb, FF. "Steinhauer 2 
» Poggrön, K., Maler 1 
Mich, K., Schiffbau. 
25 E. Food, Z EEE 
Fo, D., D 
Lilienthal, a udobatt. 
27.29 E& Schwan, R., Arbeit. 
Kraus, A., Ebd 
30 E. Sander, N., Zimmerer 
31E EN F.,Dr., Staat8= 
Pe %. Bimmerm. 
45—49 E. wie Nr. 31 
‘45 Boldt, £., Landarb. 
: Wieje, M., Arbeit. 
47 Siebe, E., Arbeit, 
Michalihek, A., Arbeit. 
49 Holit, H., Kausmftr. 
Witt, I, Vogt 
 
_ Heifendorf 
60 Gut Schrevenborn 
E. Hagedorn, F., Dr.,Staats- 
jefr. a. D. T 
lenield, M., Kraftwführ. 
Schröder, W., Gärtner 
 
Schröderftrafe 
Linke Seite 
1 unbebaut 
3 E. Nir, W., Ver]. Infp- 
5—7 E. Möller, M., Ww. 
Krufe, I., Schiffer 
Leive, W., Ingen. 
Schröder, X Baggermftr. 
9 E. Yvens, W., Rentner 
Xvens, W., Schloffer 
BE Sipeimer, R., Bermefl. 
R 
17 E. Howaldt, F., Mafchintft 
19 E ADDON '&., Sattler: 
mit. T. 
Necdhte Seite 
2 unbebaut 
4 E. Bermien, B., Kanal. 
fteurer T. 
Qübdtfe, D., Wehrm.Angeft. 
6 E. heine, W., Oberfekr. 
Rübhr, G., Angeitellt. 
8 E. Hirjhmann, W., Ingen. 
Anjelm, O., Dipk.Ingen. 
10 geb. 3. Möltenorter Weg 14 
12 E.Hujemeyer, Fr., Penfionär 
 
Schübenitraße 
2 E Wulff, H., Bankangeft. 
Wostat, A, Schloffer 
— 6, Schi bau. 
4 E Cohn, N., Zörael, Rentner 
Neubert, E., Wo. 
6 E. Rähler, Ch., Wo. 
Vater, Q., Rentenempf. 
8 E. Schill, H., Zimmermftr. 
Dahmke, E., Bootsbau. 
Möller, H., Buchhalt. 
Schill, N., Fräfjer 
— W., Zimmerm. 
Vosgerau, K., Puger 
 
Silberturm 
E. Hinz, B., Bauer 
 
Steenfamp 
1 E, Rubehn, K., Ob.Landger. 
Nat a. D.-T. 
7 E.ScOnad, I, Rentner T. 
Grüntorn, Q., Ww 
11 E OS %., Ober: 
MolerS, °D., Dipl. Biblioth. 
3 E Rıvak, Q., Betr. Direkt» 
tor T. 
 
Strandweg 
1.E. Budnus, M., Steuerfekr. 
Möller, H., Rentner 
3 E. GöttidH, E., Rentner 
en E., Dr., Zahnarzt 
a 
Striepfe, O., fm. Angeft. 
Weftphal, I, Wim. 
4 E. Mir, R., Kolonialwr. 
5 E. Mir, W., Kanalfteurer T. 
Nir, D., Wow 
6.7 ) Möller, W, Fijcdher 
Krohn, A., Lagermitr. 
Rir, M., Rentner 
Schill, O., Zimmerm. 
8 E. Schröder, D., Gaftwtin. T. 
Schröder, CE, Saft. 
DE Kit, E., 
 
SEE 
Rentner 
E. Mir, HO., Kapitän 
10 E. Möller, Gejhw. 
Hoberg, M., Fräfer 
Möller, F. u. M., Fwuk. 
NRammacher, A, Eleftrif. 
11 E. Möller, I., Fijdher 
Möller, I., Fiilder 
Schütt, G., Schloffer 
12 E. Dahmfke, H.,, Rentner 
Rathje, A., Rentner 
Wellendorf, A., Seemann 
13 E. Möller, A, -Lotfe 
Ahrendt, O., Ingen. 
Möller, M., Ww. 
— %., Bademftr. T. 
14 E. Hing, O., Kleinrentn. 
Hing, B., Maijdhinengeh. 
Sellmer, W., Ww 
15 E. Schütt, B., Bademftr. 
Küäthler, a Stan 
Schütt, M 
16 E. Vöge, H - Sicher 
Steuer, W., "Schlofier 
Vöge, I, Rentner 
17 E. Buthmann, F., Ingen. 
18 E: Schütt, B., Werkmftr, 
21 E. Mir, %., Schiffsingen. 
36 E. Möller, H., Kapitän 
41 E. Stadt Kiel 
Brühl, N., Se 
42 E. Dittmar, G., Gafjtw. T. 
438 E ®,, ” Gemeinde: 
44 E. Samen, M., Frau 
Fritjdhe, I 5. Sandard. 
Sabh, D., 
Schmidt, Ragaz: Mu8g. 
45 E. Schent, al Wi. 
Schend, Chr., Schloffer 
48 E. Schroeder, N., Magiftr.- 
Ob.Baurat 
 
Teichtor 
Linke Seite 
TE Rn D., Wow. 
AUrp, A, Dr 
Wiedemann, I ® Lg 
3 E. Krüßfeldt, E., Eigentüm. 
(New York 
V. Rrüßfeldt, A., Puber 
Sinn, W., Vovarb. 
SE: Steffen, S., Angeftellt. 
Hatansdotter,S., Kraftmpführ. 
Meyborn, E., Majchinift 
9. E. Blund, H., Kunftmaler T. 
13E. Steffen, Gebr., Son 
terei 
15 E. Hanjen, W., Gärtner £ 
Brandenburg & Steinheimer, 
Gartenbau 
17 E. Hanjen, H., Steinhau. 
<= Feldweg nach 
Schrevenborn > 
19 E. Steffen, ®., Cigent. 
(Schrevenborn 7) 
Büker, D., Kranführ. 
Kolgau, KX., Frau 
Lorenzen, R., Ww., 
Maab, M., Wo. 
Richter, A,, Buchhalt. 
21. 23 E. Bruhn, W., Zimmer- 
miftr. T. 
Bruhn, M., Architekt 
Riedel, H., Maurer 
25 E. EL SAP ESG F., Bäders 
Lorenzen, E., Schneider 
27 E. Beterjen, A., Rentner 
Ah Mühle) 
Wettich, M., Ww. 
A S., Arbeit. 
Schwabe, N., techn. Angeift. 
Vosgerau, AW., Arbeit. 
29 E. Niren, F., Wegemftr. 
Rizen, Math., Kolwrhdlg. 
Steffen, X., Arbeit. 
 
„Seitendorf 
29a E. Schill, E., .Bootsbauer 
Döffinger, I. H., Architeft 
Kay, F., Rentner 
831LE U M., Frau (Schön: 
firchen 
Denker, N., Kohlen T. 
Göfch, H., Maurerpol. 
Kohn, R., Wiv. 
Quandt, D., Ww. 
Steffen, 9., Ww. 
338 ,E. Denker, A., Bauunter- 
neh. (Nr. 35 
Denker, H.,“ Inftallat. 
GEiling, F., Wächter 
Schill, C., Einricht. 
35 E. Denker, A., Bauunter: 
nehmer a. D. T. 
Denker, C., Zimmerer 
Giling, F., Ob.Feuerwehrm. 
Hamann, I., Invalide 
Vosgerau, H., Milhbhdl. T. 
Wellendorf, A., Invalide 
37 E. Denker, AM., Maurer 
Denker, W., Kohlenhdlg. T. 
Linde, K., Arbeit. 
Sander, E., Arbirin. 
Starf, $., Pofthelf. 
Steinhilb, W., Majchinenb. 
39 E. Sepfert, O., Frau 
Holit, R., Gärtner 
Seiß, M., Arbeit. 
Seyfert, F., Berw.Angelt. 
Steffen, E., Schneidermiftr. 
— Minna, Gartenbau 
41 E. Schwang, A., Zim- 
merer 
43 E. Baulien, B., Ob. Boft- 
ichaffn. a. D. 
45 E. Schwang, Y., Rentner 
63 E. Dittmann, D.,' Förfter 
(Düttenwohlb-Bokhorit) 
Kajch, R., Artillertearb. 
Rogarön, K., Bauarb. 
<- Heikendorf-DietrihsSdorfer 
Chauffee > 
Nechte Seite 
4 E. Bruhn, E., Dentift 
Breithor, W., Mechanik. 
König, I, Frijfeur 
6 E. Mielte, H., Frau 
Mielfe, M., Rentner 
Rühr, E., Altenteil 
Schoß, A., Mafjchinijt 
8 E. Zwiffelmann, W., Klemp- 
nermitr, 
Hoffmann, N, Frau 
Sie &;, Arbeit t 
Steffen, CM Arbeit. 
Twiffelmann, M., Ww. 
JO E: LE Su 
AInftallat. 
12 Bodom Bädcermftr, 
Gaiboten jun., %., Bäder: 
fi . 
SYenfen, I, 
Kuhrt, E., € 
Rönnau, Q., edler 
Vosgerau, H., Invalide 
20 E. Oberhellmann, F., 
Kim. gar 
Gloy, W., Schneider 
Göjer, ©. Sattler 
Herder, W., Bollbeamt. 
MidHaels, X., Bädermitr. 
Schaumann, N., Archit. Dipl. 
Ing. 
22 E. Dibbern, F., Uhrm. T. 
Loftagentur 
26 E. Dibbern, W., Land. 
‚ <- Hindenburaftr. Z 
28 E. Lorenzen, E., Makler 
Brandenburg, P., Gärtner 
Krüger, W., Werkzeugm. 
Maertens, A., Ww. 
32 E. Willrodt, E., Rentnerin 
Willrodt, E., Schloffer 
 
34 E. Steffen, W., Rentner 
Dahmfke, H., Steuerm. 
Schmig, X., Dekor. Maler: 
mitr. 
Vosgerau, M., Ww. 
36 E. Andres, H., Arbeit. 
Lehmann, R., Mar.Ang. 
38 E. Rögebehn‘jhe Erben 
V. Möller, F., Invalide 
Beet, E., Arbeit. 
Hinz, A, Schiffbau 
Nühr, ©. Zijchler 
40 E: Wieje, Xh., Schmied 
48 E. en Marie 
Reterfen, G., Arbeit. 
50 E. Meier, Di Korb. Rohik; 
Thiede, EC. Ww. 
<- Heifendorf-Dietrichsdorfer 
Chauffee > 
 
Uhlenholt 
4 E. Fisius 
Inftitut f. EEE der 
AESEEEGE Kiel T. 
Hanjen, € , Hauswart 
Henidhel, H., Dr. Affift. 
Kreh,; Dr. 
Stenzel, K., Heizer 
6 E. Hulbe, M., Eigentümerin 
| Rörmbde, D., Betr. Ing. T. 
10 E. Bochnte, W., Obering. T. 
Neufeldt, H., Ing. Büro T. 
Biegenbein, 3. Dr. Land. 
BVerw. Rat T 
 
Nlmenftraße 
<- Heifendorf= Dietri Sdorfer 
Chauffee > 
3 E. Schmidt, I., Amtsrat 
a. D. A 
5 E. Wattenberg, H., Univ. 
Prof. 
7 E. Clementjen, A., Frau 
V. Clementjen, A, Mittel- 
jchullehr. a. D. 
9 E. Gautier, E., Eigentüm, 
(Wien) 
Hart, W., Dr., Sandger.Rat 
11 E. Boje, I., Architeft 
13 Neubau 
 
Viehkanp 
2 E. Untiedt, W., Rentner 
Hanfjen, SE Rentnerin 
Steffen, F., Sandarb. 
Untiedt, &. Arbeit. 
Witt, W., Arbeit. 
16 E. Kohlmorgen, Q., Rentner 
SGamm, R., Wächter 
Steffen, B., Maurer 
— 8. Arbeit. 
-— Heint., Arbeit. 
 
 
Wiejenweg 
6 E. Steffen, £., Rentner 
Loewe, K., Ingen. 
8 E. Salow8ti, M., Eigentüm. 
(Edernförde) Sn 
V. SEC R., Vorarbeit. 
Seyfert, €. „, Reijend. 
 
Wohld 
15 E. Rneje, W., Arbeit. 
19 E.Reined, E., Rentenempf. 
 
 
 
	    

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.