Full text: Kieler Adreßbuchbuch mit Elmschenhagen, Heikendorf mit Schrevenborn (einschl. Kitzeberg) und Neuheikendorf, Kronshagen, Molfsee, Mönkeberg, Moorsee, Poppenbrügge, Russee, Suchsdorf, Wellsee 1938 (1938)

 
 
  
   
  
 
  
 
  
 
35 E. Kähler, O., Arbeit. 
Beder, W., Helfer 
36 E. Albers, B., Bauer 
Grömm, Al. Altenteil. 
STE Friedrichfen Sen., Q., 
.Landıw. 
Frank, D., Handl.Geh. 
Friedrichfen jun., Qu 
Grothtopp, in Ww. 
Hammerich, W., Milchvert. 
Hartwig, F., Siraßenb. Ang. 
DYanfjen, W., 
eh nle Mi Tebeit. 
Kühl, H., Arbeit. 
Beterjen, E., Mentner 
Wriedt, I., “Steinfohleif. 
Bidert, N., Arbeit. 
38 E. Adolphs, F., SGaftw. T. 
Niemann, F., BoftBetr.Arbh. 
39 E: Baajch, E., Maurer 
Stenzel, S., Ww. 
40 E. Bill, H., Bauer 
41 E. Weigert, B., Landw. 
42 E. Zrepfau, F., Landwirt 
43 E. Book, X., Bäder 
Drews, W., Milchvert. 
Seemann, £., Schleufen: 
Dedsm. 
44 E. Beterfen, F., Rammer 
Reterjen, Elettr. 
45 E. Bod, € AN MET 
Bo 
46 E. Britking, % , Schäf.Be]. 
@rotfopp, 2l., Baba 
U u“ S AK Rchllamp) 
Sala, I Se ülmitgeh: 
Beken MW. Bahnarb. 
Kruje, O., Altenteil, 
Nehl8, W., Rentner 
Pröjch, M., Arbeit, 
Neher, I., "Schloffer 
Meimer, GE, Ww. 
Stoltenberg, S., Wächter 
48 E. Suchsdorf 
N.S.D.A.P., Drikgruphe 
Crdium 
Frank, E., Arbeit. 
Franzte, A, Gemnd.Hauptmw. 
Klühn, O., Gemeindebeamt. 
49 E. Brügge, N., Gärtnereibej. 
50 E. Röhnte, O., Privatm. T. 
Hardt, W., Krajtwagführ. 
Köhntke, W., Lebensmittel T. 
“ Meyer, H., Fourier 
Schlüter, W,, Arbeit. 
Stender, I, Rentner 
Dorfitraße 
Linke Seite 
1 E Wörpel, T., Bauer 
Hinz, K., Kranführ. 
a N Ww. 
16 E Bolter, A, Land. 
14 E Saß, Chr., Ww, 
A E. Gem. Welifee 
‚Qütjobann, D., Ww. 
Meyer, 8 Majchinenb. 
„Mieper, E., Arbeit. 
. Sommer, ©. DBauarb. 
2 n Stdn &. Bürovorft. 
One R., Ur Angeft. 
9 en! 
1 a Aal. 3 cum 
10 E. Roer, AU, Eigentümerin 
„(Di rfenjee) 
Kontr. 
Suchsdorf 
51 E. Süverfrüpp, M., Bäuerin 
Sübverfrüpp, ECh., Landm. T. 
YAntsvorft. u. Bürgermftr. 
52 E. Roeve, Chr., Ww. 
Koeve, IX., Arbeit. 
53 E. Gemeinde Suchsdorf 
BE 
54 .E. ah, S., 
Teegen, D., ea: AUrb. 
55 E. Stahl, E., Gutsbefiß. 
(Schwartenbet) 
Kojakowsti, K., Aw. 
Ohm, E., Kraftfahrer 
Wöbke, H., Tierzuchtmftr. 
56 E. £ruje, D., Ww. 
Krafow, F., Arbeit. 
— ß., Biegler 
57 E. Reimer, X., Rentenempf. 
58 E. Stabl, Cb., Fl. 
(Schwartenbet) 
Schöning, ©., Arbeit. 
Siebrecht, F., Stellm. 
59 E. Gemeinde Suchsborf 
Schoened, A., Ob.Landj.a.D. 
60 E. Höhne, H., Gärtner 
Kar 6., Schuhmacher 
61 E Bog, 6b. Ww. 
Bud, I., Schlofferet 
Hupe, EM Ob, Gefr. 
62 E. Moll, A., Vertreterin 
Großmann, Q., Lehrer 
638 E. Stahl, E., Gutsbej. 
(Schwartenbet) 
Bornholt, W., Arbeit. 
Burmeifter, H., Arbeit. 
Hörntke, W., Arbeit. 
Näwe, R., Arbeit. 
64 E. arm, H. (Nr. 120) 
Fiider, I, Bauarb, 
Jürgens, M., Wi. 
Scwendemann, O., Kranf, 
Trebek, W., Kutjher 
Weber, Ch., Arbeit. 
Wulf, F., Rentner 
65 E. Vollbehr, M.;, Wi. 
Friedrichjen, HD. Kraftioführ. 
66 E. Sminft, 3., Fabrkt. T. 
Blaas, E., Kraftwvag. Führ. 
Dibbern, %, Tagelöhn. 
67 E. Schulz, M., Ww. 
Hartwig, OH., Arbeit. 
68 E. Deutjhes Reich 
Schwarz, W., Rbhn.Sekr. 
69 E. Deutjhes Reich 
Ari, F., Bahnarb. 
70 E. Roloff, W., Schloffer 
Noloff, H., Schloffer 
 
Bürgermeifter : 
Landjägerei: 
11 Delf8, H., Klempner 
Horn, A., Arbeit. 
Schill, A., Former 
18 E. Meeje, S., Wo. 
Rohr, Y., Kraftwiühr. 
Bachmann, W., Schleifer. 
38 E. Mordhorit, S., SGaftio, 
Frahm, W., Bohrer 
Heitmann, 6. Maurer 
Sommer, $., Schweißer 
Weriedt, A. 4, Wow. 
23 E. Dibdern, F., Schloffer 
TO 
Sofmann, S., Malermftz, 
a0 Edle 6 Bimmerm. 
20° E. Förit, €, Schlachter 
37 E Didelmann, E., Rentner 
24 E. Meyer, L., Schuhmumftr. 
Necdhte Seite 
2 E. Oit, A, Bauer 
Keufe, S., Schleifer 
 
 
 
ZI 
71 E. Deutihes Reich 
BA N va Angelt. 
2E Deutjhes Reich 
SONO ., Nohn.Angeft. 
Steffen, W., Steinjeg. 
78 Beterfen, F. (Nr. 29) 
OS, X., Nentenempf. 
74 E les M., Schlachter 
On S$, Rentner 
Bröfch, A., Klempner 
75 .E Gobhlte, Elijabeth, Gele 
wirtin T. 
76 E. Meher, F., Invalide 
Reber, E., Kontrolleur 
7.) nt S., Wo, 
Steffen, ©., Schuhm. 
Stübhrk, SS, DHeizer 1 
78 E. Quedens, W., Stadt: 
Ob.Infpekt. N 
Yahn, E., Schloffer 
79E. oharb, M., (Kronshagen) 
Kürgenfen, I, Angeft. 
80 E. Steffen, E., Steinjeß. 
81 E. Friedriehfen, W., Bauer 
82 E. Chriftianjen, E., Schloffer 
Albers, A., Benfionärin 
Sohannfen, W., Verkäuf. 
MVoitl, H., fm. Angeft. 
83 E. Bahr, $., Landwirt 
84 E. Cbhrift (Kiel) . 
Babhrt, X%., Schiffbau. 
Boller, E., Maler 
Gräfe, F., Mat.Verwalt. 
Kriemann, £., Schuhm. 
Ohr, W., Ingen. 
Nahn, W., Zimmerer 
Ströh, W., Sattler 
Stührt, M., Frijeur 
85 E. Siegmund, S., Gärtner 
Hodam, M., Arbeit. 
86 E. Olof, AM. (Kiel) 
D. CC Q., Graf, Kim. 
STE. E ie X „St.-Wachtmftr. 
Caye, M., Maler 
Haß, W., Wo. 
Kochansti, F., Arbeit. 
Schiller, D., Ww. 
— F., Nieter 
Schröder, $., Maurer 
Willrodt, K., Arbeit. 
88 E. Deutjches eich 
Haltejtelle Levensau 
89 E. Siebmann, N. Eigentihm. 
($iel) 
Lange, H., Arbeit. 
90 E. Büll, H., Sattler 
Börngräber, K., Tijchler 
 
Welliee: 
Ott, T. Kiel 8554. 
Oberlandjäg. Groß T. 4518 
19 E. Hartung, A., Ynvalive 
Meyer, D., Ww. 
Möller, E., Arbeit. 
YWriedt, ©., Bürogeh, 
30 E. Schramm‘ jche Erben 
Einfeldt, H., Arbeit. 
Sarau, O., Maurer 
22 E. Zbiem, ©, Bohrer 
5 E. Sped, F., Nentenempf. 
29 E. GCarftens, C., Frau 
. Carftens, h., Majcdhinift 
Lijchewsti, H., Schloffer 
6 E. Ott, %., Wo. 
Slinter, %, Arbeit. 
Krufe, S., Arbeit. 
Spindler, H., Elektrif, 
E N M., Gaftw. 
Lange, W., Schmiech 
Ott, A, Bürgermite. T 
TE Neimer, H., Bauer 
Kaulbars, B., Maler 
BE Wolter, E., Bauer 
 
 
Welliee 
90 Bill, M., U 
Oinrigien, © .„ Kraftwführ. 
Magen, H., Bäder 
91 E. Boddin, W., Bauyunter: 
nehmer T. 
Boddin, W., Bauingen, 
Hinrichfjen, A, Bürvangeft. 
92 E Schiller, R., Arbeit, 
Hiejener, S., Ww. 
HJürgens, €, Maler 
Kahl, W., Kraftwagführ. 
Maaß, Sr Arbeit. 
eher, G., Arbeit. 
93. E. Schröder, &., Steuerjetr. 
Graupner, H., Kraftwaghihr. 
Kratkow, N Schmelzer 
Kufferow, U, Wo. 
Naumann, S Keffeljhmieb 
Reimer, Q., Dreher 
94 E. Stührt, M., Barbier 
Dittmann, W., Telegr. Mech. 
Fittfau, F., „Shijbouer 
SE „WW. 
Schröder, H., Müller 
VBoltmann, ©. Maurer 
95 E. Deutjches Reich 
Ari, F., Schrankenwärterin 
Ririus, €., Bahnhofsmitr. 
96 E. Diedrichjen, H., Maler: 
meifter 
Glau,. R., Reichsb. Affift. 
Sram, W., Ingen. 
Herbit, N., Flechter 
Kühler, A, Maurer 
Laß, F., Arbeit. 
Morigk, S., Arbeit, 
Reher, I, Maurer 
97 E. Brandt, W., Gaftw. T. 
Hücftädt, Ih., Monteur 
MNicel, W., Lehrer 
Bimmermann, W., Feinmech. 
98 E. Thomjen, O., Mag. Auff. 
Freytag, F., Rohn.Betr.Af[. 
Gohl, R., Ob.Majch.Maat 
Hinrichjen, B., Arbeit, 
Lantau, £., Wim. 
Monste, F., Arbeit. 
Roerfchfe, E., Wi. 
99 E. Bergemann (Kiel) 
Blafius, H., Maler 
Eggers, H., Heiza5. Mont, 
Godglüc,D.,Marineftabsgef, 
Gradert, B., Pfleger 
Hamanı, D., Ww. 
Sens, W., Schlachter 
100 E. Fiicher, B., Schmied 1 
Fijcher, W., Bimmerm. 
Hanjen, M., Ww. 
8 Lütjohann, C., Zimmerm. 
Wörpel, O., Rentenempf. 
9 E. Geerdt8, A., Privatier 
Abraham, A, Schlachter 
Yvens, 8: Handlasgeh. 
MNitjch, B., Kraftwagen}, 
Wulf, A, Elettrit. 
Bigelsti, A, Maler 
4 E. Rautenftoc, ®., Invalide 
7 E. Braas, E., Rentenempf. 
Braas, E., Schloffer 
Schimmelpfennig,©. „Maurer 
21 E. Dibbern, E., Clettrit, 
Schimann, H., Arbeit, 
Steffen, H., Kalkulat. 
64 E. Schlüter, Ih., Mag. Arb, 
Reich, N., Schiffäzimmerm. 
61 E. Bauftian,M., Bimmerm. 
27 E. Schmidt, &., Müllermftr, 
Biere, F., Bohrer 
 
 
V. zeil 
100 Riedbujch, W., Schneider 3 
Seit R., Glasreinig. . 2 
Willer, H., Nieter 
101 E Se M. (Kiel) 
Bauer, H., Gärtner 
Kiftenmacher & Ramm, Gebr. 
Gartenbau 
Lange, K., Gärtner 
102 E. Schaus, €., Stuffat. 
Dietrich, O., Schweißer 
Maad, F., Berw. Angeft. 
103 E. Gemeinde Suchsdorf 
Umformerhaus 
104. E. Frige, E. (Kiel) 
N „Schweinemftr, 
Knugen, M., Wpw. 
105 E. Bod, E., Zijhlermiir, 
Bod, C. & E.,SargtijhlereiT, 
106 E. Schmalow8ty, R., Arb. 
Raprotia,. H., Kraftwführ. 
107 E. Böge, D., Vertr. 
108 E. Fijdher, Boftbeamt, 
(Neumünfter) 
Reimer, D., Lehrer 
109 E. Wagner, R., Ob. Poft- 
{Ohafner 
110 E. Kamm, &., Arbeit, 
Haaje, H., Majdhbaugeh. 
111 E. Nagel, I., Maurer 
AWedemanı, Unterfeldw. 
112 E. Baajch, en Landw. 
113 E. Stahl, Cb. 
Ama ttentcl) 
Bauer, A., Boat 
Rod, E., Arbeit. 
114 E. Stabl, Ch. 
(Schwartenbet) 
Caffüben, E- Verwalt. 
Suchting, E, Korb, Kapit. 
3. S. 
115 E. Stahl, Cb., Eigent, T. 
(Schwartenbef) 
116 Ranalamt 
E. Neidhstanalamt Kiel 
Graybowsty, D., Weichen: 
geb. 
117 E. Neichstanalamt Kiel 
Kugler, B., Weicdhenwärter 
{ eter8, I, Weichengeh. 
118 E. Selahn, £., Kajfiererin 
Horn, A., Kraftwführ. 
119 E. Krüger, A., Landw. 
120 E. Harın, H., Zimmerm. 
 
 
Preuß, A, Neihsangelt. 
Eim{denhagener 
Weg 
39 E. Witt, ‚Chr., Bauunter: 
nehm. \ 
Witt, P., Maurer 
Claußen‘iches Haus 
E. Claußen, M., Ww. 
} 
 
Poppenbrügger 
Weg 
Linke Seite 
8 E. Schramm, O., Bauer 
Möller, Chr., Urbeit. 
54 E, Bertler, E., Fräfer 
57 E. Dowers, I., Rentner | 
Schröder, H., Rangier. 
 
	    

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.