Full text: Kieler Adreßbuchbuch mit Elmschenhagen, Heikendorf mit Schrevenborn (einschl. Kitzeberg) und Neuheikendorf, Kronshagen, Molfsee, Mönkeberg, Moorsee, Poppenbrügge, Russee, Suchsdorf, Wellsee 1938 (1938)

 
 
 
  
NV. geil 
6a E. wie Nr. 6 
Claujen, I., Gärtner 
Doger, H., Lagerift 
8—18 unbebaut 
18a—20a E. Blohm, I., 
Eigentum. (Kiel 
18a Feindt, I, MiloGh. 
Hilbert, E., Kraftwführ. 
20a Sütel, R., Kraftwiühr. 
20b E. Rod, L., Handelsm. 
22—24 unbebaut 
26 E. Fröhlich, F. Landıw. 
Böcmann, €. Benfionär 
Diedmann, W., Arbeit. 
Faber, W., Schloffer 
R., Arbeit. 
Titt, N. Mechanik. 
28E. Baßebl, Du SchtffSzimm. 
Arp, W., Gärtnergeh. 
Morik, H.,. Wi. 
Strud, R., Maler 
30 unbebaut 
32 E. Neumaier, X. Kempnmfitr. 
Müller, A., Kfm. 
34 E. Seidler, O., Schloffer 
Prien, W., Elektrik. 
86 E. Gundlach, Chr., Frau 
Gundlach, X. Ob. Boftjchaffn. 
Mau, R., Strafanft. Ob. 
Wachtmftr. 
38—42 N 0 
44 Stölting, £. 
Kafjulte, $., „Strahl, "Schaffn. 
Stölting, €., Kraftwführ. 
Tam8s, $., Verwaltgsgeh. 
46—50 NEN 
52 E. Delis, W., Boftfhaffin. 
Hils, "O Metalldruek. 
Kurths, DO , Maichinenb. 
Mabhlte, © Kontrolleur 
54—60 unbebaut 
62 E. Nöhls, X., Rentner 
Stoltenberg, O., Lehrer 
—68 unbebaut 
70 E. Grömm, © Bauer 
72 E. Heinrich, E., Maicdhinift 
74 E. de X Eigent, 
ee 
Schröder, E., Wi. 
76 E. Dobelte, Eigent. (Kiel) 
Ne I., Arbeit. 
Bols, H., Frijeurmftr. 
ebh, D., Ww. 
Nehl8, A, Dreher 
NReimer, &., Vauarbeit. 
Scheel, W., Kraftwführ, 
78 unbebaut 
80 E. Mordhorft, B., Gaftw. T. 
Bauer, A., Malergeh. 
Book, H., ed 
Stölting, M., 
82 E. Sub, ©., “Sofauiobete T. 
Meier, B., SGaftw. 
1 E Greve, M., Müller T 
Graf, W., Arbeit. 
Hanfen, I, Kraftfahr. 
HZürgens, X Arbeit, 
Kufferow, W HET 
Schulz, $., 
Wittig, M., Se eetemftz. 
2 E.Martens, CE. Bauer(Nr.81) 
Martens, W., Schlachter 
3 E. Bojenau, D., Lebensm. 
4 E Sudolpby, E., Sebensm. 
. Ludolphy, Ida, Lebensm. 
Stabe, E., Arbeit. 
5 E. Horn, I., Bauer 
6 E. Bogge, E., Gärtner T. 
Baprotka, O., Kraftwführ. 
 
Kuffee 
84 E. Hopp, SG., Maurer 
Doje, I, Boftichaffn. 
Lembfe, R., Schloffer 
Nohns, W., Nieter 
Uhrhammer, YA., Arbeit. 
86 E. Nagel, B., Cigent. (Kiel) 
Mabhrt, H., Schloffer 
88 E. SieverS, A., Frau 
Eijermann, W., Dreher 
Sievers, C., Vertr. 
90 E. Müller, B., Eigent. (Kiel) 
Brügmanı, E., Arbeit, 
Dettmann, D., Arbeit. 
Koch, SG., Arbeit. 
92 E. Hagemann, F., Laftauto- 
betr. T. 
94 E. Hüttmann, X., Landw., 
9 E. Zäger, Chr., Sattler, 
98 E. Sell, M., Frl. 
Can R., Fuhrgefd. T. 
100 unbebaut 
102 E. Lütt, I, Schlachtermftr, 
Weiß, M., Wow. 
102a E. Dole, X, 
Tijhler 
Kobujh, SG., Schloffer 
Münm, Cr Schlofier 
102b E. Wulf, O., Gärtnerei T. 
104—106 unbebaut 
108 E. Zhomfen, H., Bohrer 
110 E. Rees, O., Schlachtermiftr, 
Neumann, P., Heizer 
Sander, H., Wurftfbrk. T. 
112 E. Dzeif, E., Eigent. 
114 E. Friedrich, E., Frau 
Kerginsti, 9., Ww. 
116 unbebaut 
118 E. Helbig, R., Arbeit. 
BVentfeldt, D., Fuhruntern. 
0 E M., Frau 
Groth, 6. eniner 
Roco, ©. R 
Witt, W., Gneider 
122 E, Mepenning, ©., Eigent. 
€ 
Asmuffen, W., Stellm. 
Steffen, W., Eijenkonfirukt. 
124 unbebaut 
126 E. Schneider, F., Renten: 
empf. 
Nühfje, M., Benfionär 
128 E. Krüger, F., Mildhverteil, 
1380—134 unbebaut 
136 E. unbefannt 
Micheljen, W., Rentner 
136a E. Haeffe, O., Schiffs: 
zimmerm. 
Infelmann, F.,Gemeindebote 
Sütel, D., ED 
138 E. Krieg, R., Gärtner 
Henkih, E., Wehrm.Angeh. 
140 E. Sı Dolel. Invalide 
ofth) 
 
Schippmann, F. een: MArb. 
 
8 
142 E. Heuef, I., Lehrera. D. 
144—154 unbebaut 
156 E.Start,3., Ob. Pi 
158—184 unbebaut 
186 E. Benthin, I, Wo. 
Meyer, B., Kontrolleur 
188 E. Neumann, F., Arbeit. 
190—194 unbebaut 
196 E. Rröplin, B., Ww. 
Beermann, D., Zifchler 
198—200 unbebaut 
202 E. Becher, K., Kaltulator 
Stieglig, W., Gem. Sek. 
 
Hansdorfer Moor 
en ihes sw 
E. Flath, W., Rentenempf. 
 
RKuffee-Heidenberg 
Freijejhes Haus 
E. Freije, C., Frau 
Fretje, H., Rentner 
Eggers‘jhes Haus 
E. Eggers, E., Gartenbau 
Schmidt‘ jhes Haus 
E. Schmidt, Fr. 
Mn b. See) 
Delis, F., Landw. 
Wenzing‘jhes Haus 
E. Wenzing, X., Telegr. Baus 
Hand. 
Hing, B., Klempner 
Schlotfeldtjhes Haus 
E. Schlotfeldt, Chr., Frau 
Schlotfeldt, O., Bauer . 
Kirchhof, X., Müllermftr, 
Ihlkater Weg 
Linke Seite 
83 E. Nebendahl, G., Ob. 
Boftihafin. 
NedHtie Seite 
74 E. Reimer, O., Rentenempf. 
Ochs, W., Zimmerer 
«<- Bramberg DZ 
82 E. Stolpe,A., Ob. Boftihaffn. 
Grönwoldt‘jhes Haus 
E. Grönwoldt, R., Maurer 
Lepfien‘jhes Haus 
E. Lepfien, N., Arbeit. 
 
 
 
 
 
Such8dorf 
Klofterweg 
Linke Seite 
1—19 unbebaut 
21 E. Haahs, L., (Haffeldiel8: 
damım, YultenlufterWeg25) 
Bülow, O., Gärtner 
238 E Siebrecht, C., Bimmerm. 
Beder, K., Schloffer 
NedhHte Seite 
2—12 unbebaut 
14 E. Rähler, D., Schiffszim. 
16 E. Namde, I., Invalide 
18—22 unbebaut 
24 E. Bülow, D., Gärtner 
($ofterweg 21) 
Rothweiler, €., Ob.San.Mt. 
Taajdh, I., Rbhn. Angeft. 
NRebenftücken 
Linke Seite 
1 Bauftelle 
3 E. Sinnfinecht, Eigentüm. 
AO ee) 
1, S., Schriftleiter 
5 En Blambex, M., Wi. 
Hagemann, S., "Bimmerm. 
7—9 E. Qühr, E., Eigentum. 
(Dorfitr. 74) 
AWömuffen, I, Buch- 
na ef. 
Berje, M., Kellner 
Bud, K., Bäder 
Möller, M., fın. Angeit. 
11 Bauftelle 
13 E. Wendt, W., Maurer 
Billerbek, E., Schneiderin 
Lütgens, B., Arbeit. 
15 E. Nehder, D., Maler 
Neumann, H., Tel.Bauhdw. 
Rehder, K., Maurer 
NehHte Seite 
2 E. ungenannt 
12 E. Bod, M., Anvalide 
Steinte, W., Gaftw. 
 
 
Redderkamp 
Linie Seite 
1 unbebaut 
3 E. Ohmfen, €, Schmied 
Ohmfjen, A., Invalide 
5—7 unbebaut 
9 E. Meyer, M., Frau 
Meyer, B., Schloffer 
11 E. Siebrecdht, W., Zimmerm. 
13 E. Tejdhner, A., Arbeit. 
Morik, KX., Schloffer 
Suchzdorf 
Chr. Sübdberkrüpp, Nr. 51, T. Kiel 5362 
Bürgermeifter ; 
7 E. Sandtau, E., Rentn. 
Marczinski, W., Frifeur 
7a E. Prüfling, M., Bauer 
8 E. Drefjeler, OD... Schloffer 
Loofje, K., Ob.Majdh.Maat 
E „, €, Schloffer 
E. Jens, £., Wow. 
RO W., Kutjdher 
9E Martens, ©., GartenbauT. 
10 E. Chriftens,D., Kraftwführ. 
Martens, M., Ww. 
11 E.Brader, I., Gärtner 
Karichewsti, W., Steinm. 
2 E. Yöns, D., Bauer 
Kühl, H., Schlachter 
Lorenzen, X., Kraftwführ. 
13 E. Baajdh, W., Bauer 
Baafch,. H., Altenteil. 
14 E. Rähler, D., Wo. 
Weftphal, G., Rentner 
15 E. Prüßing, A., Bauer 
16 EAN, S Ola Deut. 
17 E. Rolfs, I., Privati 
Rampen, D., Hauptledr.£ R. 
18 E Gemeinde Suchsdorf 
Köll, D., Hauptlehrer 
19 E.Broods,W.,Schmiedemfitr. 
Düder, F., SchHmiedemftr. 
20 E. Wagner, Ww. (Kiel) 
Schnad, $., Landwirt 
21 E. Robrt, 6. VBoftichaffn. 
22 E. Hammertc, O., Gaftw. T. 
22 Rahn, H., Arbeit. 
22a E. Stabe’ihe Erben 
Hodam, K., Arbeit. 
Huß, O., Arbeit, 
Meyer, B., Eleftromftr, T. 
Stabe, F., Wow. 
— M., Ww. 
Ströh, A., Wi. 
23 E. Prüßing, H., Fl. 
RNahn, E., Schloffer 
24 E Te D., Schweißer 
Sn ., Nieter 
Schade, F., Malermftr. 
an Ye "Bimmerm. 
Wadermann, M., Ww. 
26 E. Drews, 6., Milchvert. 
 
 
IE. STANGE ®., Rohn. 
Betr. Affift. 
Necdhte Seite 
2 Neubau 
4 E. Gogoll, R., Feinblecher 
6 Neubau 
8 E.. Bahr8, H., Arbeit 
Bahrs, I., Klempner 
10 E. Röhl8, E., Telegr. Arbeit. 
12—18 Neubauten 
20 E. Hanfen, L., Eigentüm. 
(Lüneburg) 
Blod, H., Wachm. 
— W., Altenteil. 
Arbeit 
22 E. Ladewig, Q., 
26 E. Xb8, O., Arbeit. 
24 Neubau 
Sandblet 
Schwarten‘Jhes Haus 
E. Schwarten, E., Gärtner 
Heinemann, S., Rentner 
Wollfihes Haus 
E. Wolf, AW., Dr., Land: 
wirtjch.-Rammerbeamt. 
Nadomsfijhes Haus 
E. Nadomsti, M., Invalide 
BenfiuS‘fhes Haus 
E. Zenfius, M., Rentenempf. 
 
 
Seeftrafe 
<- Dorfftir. DZ 
Sinfe Seite 
LE EN E., Seemann 
5 & OH .„, Wo. 
Blau, E., Ww. 
Hanjen, I., Zimmerm. 
5—7 unbebaut 
9 E. Hödendor{f, N., Ob.Rohn. 
Wärter N 
Hirfchfeldt, K., Büroangeft. 
11 E. Wiesner, H., Yuvalide 
13—19 Baupläge 
21 E. Trauszis, I., Rentenempf, 
NehHte Seite 
10 E. Bach, H., Tifjolermftr. 
Kobarg, W., Maurer We 
BE Ca C%., Gigent. (ie) { 
Beet, N , Nentenemp ; 
Bahr, D., AO AHof 
14 Baupl (aß 
16 E. Siebrafje, H., Maler 
Möhde, M., Steinmek ss 
18 E. Gogoll,E. Leutn.z3.S.a.D. 
20 E. Seligmann, ©. Kernmach. en ® 
  
26Drews, Ih. AAN $ 
rn „, Maurerpol, 
If, 8 
27. E. Qübdt, Fu Moftichafiner 
28 E. Krufe, F., On g 
29 E. U 
30 E. En 
Steen, 
a1E CA Cıben“ 
N 
„ Ievifo 
2 E. Röble, Bäue Se 
38 E. SEN 4 We 
N AR 
., Bauer 
On 
   
 
	    
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.