Full text: Kieler Adreßbuchbuch mit Elmschenhagen, Heikendorf mit Schrevenborn (einschl. Kitzeberg) und Neuheikendorf, Kronshagen, Molfsee, Mönkeberg, Moorsee, Poppenbrügge, Russee, Suchsdorf, Wellsee 1938 (1938)

 
 
NV. zeil 
85 E. Pfau, M., Rentner 
Gollinger, £., Schloffer 
Krüßfeldt, A., Wi. 
101 E. Dibibdern, H., 
empf. 
Qühr, I., Rentenempf. 
Sander, A., Rentenempf. 
Wolfram, A., Ww. 
108 E Dibbern, T., 
empf. 
Iohn, I, Nentenempf. 
Manned, F., Bohrer 
Möller, H., Schifbauhelf. 
Steffen, A., Arbeit, 
Wunder, D., Bohrer 
107 E. Dibbern‘jhe Erben 
Semmler, £., Wo. 
Rechte Seite 
4 E. Bufjche, S., Wow. T. 
6 E. Mar. Standorts-Verw. 
SYund, O., Mar. Ingen. 
Neydrowstki, A., Walfentwart 
18 E. Gemeinde Möntkeberg 
Landjägerei T. 
Krüger, W., Gend. Haupt» 
wachtmftr, T. 
20 E. Röller, X., Bootsbauer 
Köller, H., Sattler 
22 E. Dengler, H., Drahtjeil 
24 E. Staad, £., Eigentüm. 
(Dietrihsdorf) 
Engelbrechtjen,Ch., Ob. Pofjt- 
jhafin, a. 
Kamp, Cb., Elettrotechn. 
— M., Wow. 
Scheib, ©. "Flugzeuofchloff. 
56 E. Heinz, O., Eigentümer 
Arp, S., Arbeit. 
Hark, A., Rentner 
Yahn, W., un 
Lohmann, €., Wi. 
Möller, En Schloffer 
Obhrt, M., Wow. 
Schupp an, ©., Arbeit, 
58 E. SRGiC® (Dietigsber) 
Häger, E., 
Lipfert, NY m. 
58 Pries, N., Ww. 
Tiedemann, A., Kohlenhdl., T 
72 E. Seiffeet, O., Frau 
Seiffert, W., Stein 
Raabe, I, Dei 
74 E. Schäfer, E., Maler 
Wegner, % Schiffbauer 
76 E. Rolf, H., Schmied 
BVBenthien, S., Angeft. 
82 E. Molff, S, Ww. (Kiel) 
V. Hanfhmann, D., Ingen. 
Renner, A., Schlachtermftr. 
88 E. Bleyer, A., Stoßer 
Dau, Ch., Werkmftr. 
Müller, E., Ww. 
Ok . Kranführ. 
Renten: 
Renten: 
 
Schütt, E., Schloffer 
Wohler5, ll, N 
114 E. Stoltenberg, © 
bau-Unternehm. T. 
1 E. Hamann, S., Bauer 
la E. Wie Mr. 1. 
Hamann, X., Ww, 
2 E. Hamann, W., Bauer 
2a E. Hamann, W., (Nr. 2) 
Hamann, A., Altenteilerin 
8 E. Förlt, On Safıw. 
4 E. Solit, 6. Ag 
4a E. Holit, Aue 4) 
5E eehe AR , Sandw. T. 
5a E. Vollbehr, W., (Nr. 5) 
6 E. Arp, OD. Bauer | T. 
Arp, X, Wim 
., Tiefs | 
7 
Mönfkfeberg 
116 E. Maurig, G., Rentner 
Benthin, Fr., Zimmerm. 
Drews, A., Majdhinenbauer 
Greve, W., Kraftfahr. 
118 E. Möller, W., Zimmerm. 
Fod, W., Dreher 
Nößler, &., Schlachtermftr. 
120 E Sellhorn, W., Bez: 
Sohorniteinfegermftr. 
Grzybybowsti,F. fm, Angeft. 
122E. Rreifelt, Fr. (Dorfitr. 26) 
Bäder, O., Arbeit. 
Hein, K., Urbeit. 
Schütt, W., Tijdhler 
Steffen, W., VBorarbeiter 
124 E. Rath, E., Magaz.Arb. 
128 E_Beterfen, S., Ww. 
Hanken, I., Kontorift 
Lütje, W., Bol.Büroajfift. 
LPries, H., Arbeit. 
Sindermann, K., Bohrer 
130 E. Schulg, F., Steinfeß. 
Yatobjen, K., Arbeit. 
Kröger, K., Schiffb. 
Strohbehn, E., Ww. 
32 E. Stamer, E., Ww. (Hei: 
fendorf) 
Stamer, F., Schloffer 
Hülfenbergweg 
Sinke Seite 
1—5 geb. 3. Stubenrauchftr. 
7.5 Maul. E., Wo. 
9E Mohrhagen, A., Arbeit. 
Lelwig, R., Anvalide 
15 E. Weiß, G., Ingen. 
Rechte Seite 
14 E. Heinz’ihe Erben 
/. Heinz, W., Rentenempf. 
EEE A M., Arbeit, 
Terli, IW., Rentenempf. 
Stolp, %., Arbeit. 
16 E. NMink, H., NMentner 
Rink jun., H., Arbeit. 
Kaltberg 
: E. Brüggert, E., Zollidhiff. 
5 E. Meijter, A., Bürgermeifter 
7 E. Suhl, W.,Eigent.(Außerh.) 
Heilbronn, SG., Rol. Oberft= 
Teutn. a. D. 
10 E. Wiedemann, A., Stein: 
holzleg. 
11 E. Sparing, $., Rolizeimftr. 
Martens, Fr., Keffeljhmied 
12 E. Osbahr, D. Fr. 
Kigeberger Weg 
Linke Seite 
5 E. Sohje, N., Schiffszimmer. 
5 Barber, Do. Koch 
Lamp, E., Wı. 
NRidder, CE, Majchinenb. 
E. Brierly, A., Majchinenb. 
 
 
 
Bürgermeifjter: 
7 E. Gem. Moorjee (Schule) 
Schulz, W., Lehrer 
8 E. Bauer, Hedwig, Hökerei 
Lüthjohann, E., Wpw. 
9 E. Wörpel, E., Ww. 
Speehen, 
10 E. Horn, SG., Bauer 
10a E Horn, G., (Nr. 10) 
Köhler, F., Ww. 
Raap, L., Arbeit. 
11 E. Vollbehr, W., (Nr. 5) 
Biegemann, H., Arbeit. 
Voot, H., Zimmer. 
12 E. Möller, A., Landwirt 
 
Mordhorft, 
R., MajdH. Bauer 
ST 
9 .E. Krüger, I, Rentner 
RNedhHte Seite 
4 E. Sartort, Ronjul (Kiel) 
Lemke, D., "Qandıv. 
Matthiejen, L., Wo. 
6 E. ungenannt 
8 E. Baltau, A., Frau 
Balfau, W., Kaltulat. 
Liehnik, F., Rentner 
Schröder, W., Rentner 
10 E. Bawlowsli, W., Ingen. 
14 E. Bruntk, A. 4 Bolbirett 4. 
18 E Wulf, 8 ., Dr. phil., 
wiffenfO. Aifift. 
20 E. Kauter, W., Kim. 
Schleiffing, A., Benfionär 
E. Seemann, Ch., Lagerborft. 
30 E. Riene, H., Rentner 
Hecht, Irmgard, Lehrer. 
84 E. vers, 6., Ww. 
et S., Ingen. 
6 E. Sandmann, E.,Eigentüm. 
(An den Eigen 86) 
Weitphal, Ih., Benfionär 
38 E.Schloe, U. Verwalt.Ynjp. 
Klingauf, D., Frau 
Klingenbergweg 
Linke Seite 
LE a MA., Wächter 
Kahl, M., Wow. 
NedHte Seite 
2 E. Yeß, F., techn. Angeft. 
10 E. Beterien, D., Fabrit, T. 
Beterfen, W., Fabrikt. 
— & Co, W., WurftfbrkT. 
18 E. SeuenhHagen, H.,BuchHhalt. 
20 E. Rähler, O., Gärtnerei 
34 E. Schröder, H., Bauer 
LeHmannsteich 
3 E. Fra, FI., Zijdhler 
Klimert, A., Tijchler 
E. Qobhje, A., Gärtnerei 
Luifenweg 
4 E. Dobfe, D., Kim. (Nr.10) 
Delz, H., Landesleit. 
8 E. Jankon, H., Fleijhbefch. 
Nenzelmann, H., O.I. Führer 
10 E. Dobhje, D., Kim. 
Dohje,L., Rentenempfgrin. 
Wenzel, "'%., Dozent 
Mülerweg 
1 E. Roffus, A., Schloffer 
Geride, D., Majcdhinenb. 
3 E. Müller, H., Gem.Db.Setr. 
6 E. Alsleben, F., Boftinjp.a.D. 
Oneedensweg 
4 E. Brammer, S., Arbeit. 
 
 
 
 
 
Moorfee 
D., Boppenbrügge 15 T. Kiel 8550 
13 E. Schmidt, W., Bauer 
Fredersdorf, I., RNentenempf. 
18a E. Schmidt, W., HD 13) 
Urb 
Born, M., Rohn. 
15 E. Hindelmann, Chr. 
Scmicdemiftr. 
15a E. Wie Nr. 15 
16 E. Primte, D., Wo. 
Roftitelle T, 
17 E. Beterjen, I., Hufner 
(Schlüsbet) 
Arwedjen, 
BViegemann, F., Rdhn. Arb. 
 
 
®., RNentenempf. 
Moorfee 
8 E. Röfter, H., Schloffer 
öfter, W., Bootsbauer 
Vermehren, M., Angeftellt 
10E. Dibbern, M., Rentenempf. 
Boller, I., Tijhler 1 
22 E. Yaudien, E., Arbeit. 
NohHlfaweg 
55 E. Staa, $., Sandw. 
Schönfamp 
13 E. ZyltowSsiy, F., Arbeit. 
Kähler, E., Dreher 
15 E. Röfh, E., Wi. 
4 E. Kreijelt, Eigentüm. 
(Dorfitr. 26) 
Anderfen, D., VBorzeichn. 
8 E. Sohmann, R., Arbeit. 
Uns 8. HERE TION 
E. Haß, ©. Arbeit. 
Pr D., Mechanik. 
Schoorteich 
1 E. Sohmann, $., Schloffer 
4 E. Qüth, E., Arbeit. 
Harder, E., Maurer 
6 E. Gieje, $., Schloffer 
8 E. Nath, F., Ww 
Nichaus, A., 
Willvodt, B., 
NE Solterbect, D., Arbeit. 
16 E. Willvodt, O., "Arbeit. 
19 E Sörgenfen, - Soif00, 
En „Ss 
E. Kant, G., Ten qeBeit. 
3 E Krütkfeld, R., Arbeit. 
Appel, S., Soldat 
Schreibersbruch 
4 E. Bauer, F. SG., Ingen. 
Seeblic 
E. Erdmenger, O., Kapit.Leutn. 
Söhren 
4 E. Vechel, A., Mentenempf. 
Kähler, D., BudGhHhHalt. 
6 E. Wienftruc, A. 
Adomeit, K., He {ba 
Brehn, H., Arbeit, 
SE. Rübe,I.,Eigent. (Tornefh) 
Orapengeter,R., Majdinenb. 
Hanjen, W., Ingen. 
13 E. Schneider, F.,Rentenempf. 
Schneider, A., Feinblechfchl. 
Strandweg 
Linke Seite 
9 E. Repenning, Eigentümer 
(Wellingdorf) 
Groffer, K., Ww. 
 
 
 
 
 
 
‚Werner, W., Elektro:-Ing. 
18 E. Bumann, A., Wow. 
Bumann, SG., Sandw. 
19 E. Bruhn, Chr., Landw. 
20 E. Germann, E€., Frau 
Germann,R., Maicdh.Schloffer 
— Xd., Stabtaffift, 
NE Rogahn, W., Stellmach. 
21aE. Rogahn, W, 21) 
Sellenthin, B., 
— CE., Maid. "Solofer 
Langmaad, E€., Stellm. 
22 E. Schreiber, R.,Majcdhinenb. 
23 E. Vosbein, W., Marines 
Teutn. a. D. 
9 Vogel, G., Auto:-Schloffer 
Barp, G., Wo. 
11 E. Sille, $., Frau 
Hille, E., Saftwirt T 
Rechte Seite 
10 E. Dahmke, H., Boot8b, 
Heifig, N., Unterfeldw. 
Stubenrauchftrafe 
Linke Seite 
1 E. Meeje, M., Gaftw. (Nr.8). 
Yacobs, L., Ww. 
Marthienjen, W., Arbeit. 
Brieß, Al., Rentenempf. 
, Arbeit. 
Thode, in Arbeit. 
E. Neejfe, M., Gaftw. T. 
Küpper8, L., Bentenempf 
5 E. Hinz‘ er Erben 
Detlefjen, A., Angeftellt. 
Hameifter, M., Ww. 
Hinz, Ba Lebensm. 
— Re Tijchler 
Wendt, R., Rentner 
13 E. Drobe, G., Vorhandwerk. 
17E. zur Boye,C., Reg. Baumftr. 
23 E. EN D., Mafjchinift 
Mikkeljen, S , Blımmerm. 
Prießh, OD., VBootsmann 
Nöder, E., Wow. 
25 E. Stöterau, X., Bootsb. 
Stöterau, G., Nentenempf. 
NehHte Seite 
10 E. An £., im. T.Erdg. 
16 E. Hab, W ” Tijoler 
Schübel, H., "Bordwart 
2 E Schmidt, F., Wächter 
Schmidt, SG., Sohuhm. 4-8 
24E. Rüftermann, W., Kapitän 
26 Freudenberg, I. „Schifib. Ing. 
Struve, Ch., Handelsvertr. 
Haß, H., Schiffbau. 
28 E. Henning, F., Beamt, NR. 
(An zn Eichen 52) 
ZYufdola, R., Ingen. 
36 E % Böhrig, AM., Mar. Ob. 
Bahlmeifter 
Conrad, Tr techn. Angeft. 
Föhring, W., Dipl. Ing. 
Seidel, E., Zollichiff. 
VBorkamp 
12 E. Yäger, K., Rentner 
 
“% 
Yäger, B., Ww., Pofthilf8= 
ftelle T. 
4—6 E. Hr a (Möltenort) 
N „ Fuefenleg. 
Hart, A. % 3 mmerm. 
Kraufe, A., Wi. 
Ohm, A., Soneider 
Veterfen, D., Schmied 
Seyer, W., Angen. 
Woidnek, M., Aw. 
94 E. Unbefannt 
23a E. Vosbein, W., (Nr. 23) 
Löhndorf, B., Bootsbauer 
24 E. Hamer, W., Landıv. 
25 E. Niemeier‘jche Erben 
TAeglen M., Nentenempfe 
ke ET 
Koch, WW. 
Rüjh, ©, PR rrahenöjejofte. 
26 E. Berfon‘idhe Erben 
Broderfjen, M., MildhHprüf. 
 
=> 
 
	    
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.