NV. zeil
85 E. Pfau, M., Rentner
Gollinger, £., Schloffer
Krüßfeldt, A., Wi.
101 E. Dibibdern, H.,
empf.
Qühr, I., Rentenempf.
Sander, A., Rentenempf.
Wolfram, A., Ww.
108 E Dibbern, T.,
empf.
Iohn, I, Nentenempf.
Manned, F., Bohrer
Möller, H., Schifbauhelf.
Steffen, A., Arbeit,
Wunder, D., Bohrer
107 E. Dibbern‘jhe Erben
Semmler, £., Wo.
Rechte Seite
4 E. Bufjche, S., Wow. T.
6 E. Mar. Standorts-Verw.
SYund, O., Mar. Ingen.
Neydrowstki, A., Walfentwart
18 E. Gemeinde Möntkeberg
Landjägerei T.
Krüger, W., Gend. Haupt»
wachtmftr, T.
20 E. Röller, X., Bootsbauer
Köller, H., Sattler
22 E. Dengler, H., Drahtjeil
24 E. Staad, £., Eigentüm.
(Dietrihsdorf)
Engelbrechtjen,Ch., Ob. Pofjt-
jhafin, a.
Kamp, Cb., Elettrotechn.
— M., Wow.
Scheib, ©. "Flugzeuofchloff.
56 E. Heinz, O., Eigentümer
Arp, S., Arbeit.
Hark, A., Rentner
Yahn, W., un
Lohmann, €., Wi.
Möller, En Schloffer
Obhrt, M., Wow.
Schupp an, ©., Arbeit,
58 E. SRGiC® (Dietigsber)
Häger, E.,
Lipfert, NY m.
58 Pries, N., Ww.
Tiedemann, A., Kohlenhdl., T
72 E. Seiffeet, O., Frau
Seiffert, W., Stein
Raabe, I, Dei
74 E. Schäfer, E., Maler
Wegner, % Schiffbauer
76 E. Rolf, H., Schmied
BVBenthien, S., Angeft.
82 E. Molff, S, Ww. (Kiel)
V. Hanfhmann, D., Ingen.
Renner, A., Schlachtermftr.
88 E. Bleyer, A., Stoßer
Dau, Ch., Werkmftr.
Müller, E., Ww.
Ok . Kranführ.
Renten:
Renten:

Schütt, E., Schloffer
Wohler5, ll, N
114 E. Stoltenberg, ©
bau-Unternehm. T.
1 E. Hamann, S., Bauer
la E. Wie Mr. 1.
Hamann, X., Ww,
2 E. Hamann, W., Bauer
2a E. Hamann, W., (Nr. 2)
Hamann, A., Altenteilerin
8 E. Förlt, On Safıw.
4 E. Solit, 6. Ag
4a E. Holit, Aue 4)
5E eehe AR , Sandw. T.
5a E. Vollbehr, W., (Nr. 5)
6 E. Arp, OD. Bauer | T.
Arp, X, Wim
., Tiefs |
7
Mönfkfeberg
116 E. Maurig, G., Rentner
Benthin, Fr., Zimmerm.
Drews, A., Majdhinenbauer
Greve, W., Kraftfahr.
118 E. Möller, W., Zimmerm.
Fod, W., Dreher
Nößler, &., Schlachtermftr.
120 E Sellhorn, W., Bez:
Sohorniteinfegermftr.
Grzybybowsti,F. fm, Angeft.
122E. Rreifelt, Fr. (Dorfitr. 26)
Bäder, O., Arbeit.
Hein, K., Urbeit.
Schütt, W., Tijdhler
Steffen, W., VBorarbeiter
124 E. Rath, E., Magaz.Arb.
128 E_Beterfen, S., Ww.
Hanken, I., Kontorift
Lütje, W., Bol.Büroajfift.
LPries, H., Arbeit.
Sindermann, K., Bohrer
130 E. Schulg, F., Steinfeß.
Yatobjen, K., Arbeit.
Kröger, K., Schiffb.
Strohbehn, E., Ww.
32 E. Stamer, E., Ww. (Hei:
fendorf)
Stamer, F., Schloffer
Hülfenbergweg
Sinke Seite
1—5 geb. 3. Stubenrauchftr.
7.5 Maul. E., Wo.
9E Mohrhagen, A., Arbeit.
Lelwig, R., Anvalide
15 E. Weiß, G., Ingen.
Rechte Seite
14 E. Heinz’ihe Erben
/. Heinz, W., Rentenempf.
EEE A M., Arbeit,
Terli, IW., Rentenempf.
Stolp, %., Arbeit.
16 E. NMink, H., NMentner
Rink jun., H., Arbeit.
Kaltberg
: E. Brüggert, E., Zollidhiff.
5 E. Meijter, A., Bürgermeifter
7 E. Suhl, W.,Eigent.(Außerh.)
Heilbronn, SG., Rol. Oberft=
Teutn. a. D.
10 E. Wiedemann, A., Stein:
holzleg.
11 E. Sparing, $., Rolizeimftr.
Martens, Fr., Keffeljhmied
12 E. Osbahr, D. Fr.
Kigeberger Weg
Linke Seite
5 E. Sohje, N., Schiffszimmer.
5 Barber, Do. Koch
Lamp, E., Wı.
NRidder, CE, Majchinenb.
E. Brierly, A., Majchinenb.Bürgermeifjter:
7 E. Gem. Moorjee (Schule)
Schulz, W., Lehrer
8 E. Bauer, Hedwig, Hökerei
Lüthjohann, E., Wpw.
9 E. Wörpel, E., Ww.
Speehen,
10 E. Horn, SG., Bauer
10a E Horn, G., (Nr. 10)
Köhler, F., Ww.
Raap, L., Arbeit.
11 E. Vollbehr, W., (Nr. 5)
Biegemann, H., Arbeit.
Voot, H., Zimmer.
12 E. Möller, A., Landwirt

Mordhorft,
R., MajdH. Bauer
ST
9 .E. Krüger, I, Rentner
RNedhHte Seite
4 E. Sartort, Ronjul (Kiel)
Lemke, D., "Qandıv.
Matthiejen, L., Wo.
6 E. ungenannt
8 E. Baltau, A., Frau
Balfau, W., Kaltulat.
Liehnik, F., Rentner
Schröder, W., Rentner
10 E. Bawlowsli, W., Ingen.
14 E. Bruntk, A. 4 Bolbirett 4.
18 E Wulf, 8 ., Dr. phil.,
wiffenfO. Aifift.
20 E. Kauter, W., Kim.
Schleiffing, A., Benfionär
E. Seemann, Ch., Lagerborft.
30 E. Riene, H., Rentner
Hecht, Irmgard, Lehrer.
84 E. vers, 6., Ww.
et S., Ingen.
6 E. Sandmann, E.,Eigentüm.
(An den Eigen 86)
Weitphal, Ih., Benfionär
38 E.Schloe, U. Verwalt.Ynjp.
Klingauf, D., Frau
Klingenbergweg
Linke Seite
LE a MA., Wächter
Kahl, M., Wow.
NedHte Seite
2 E. Yeß, F., techn. Angeft.
10 E. Beterien, D., Fabrit, T.
Beterfen, W., Fabrikt.
— & Co, W., WurftfbrkT.
18 E. SeuenhHagen, H.,BuchHhalt.
20 E. Rähler, O., Gärtnerei
34 E. Schröder, H., Bauer
LeHmannsteich
3 E. Fra, FI., Zijdhler
Klimert, A., Tijchler
E. Qobhje, A., Gärtnerei
Luifenweg
4 E. Dobfe, D., Kim. (Nr.10)
Delz, H., Landesleit.
8 E. Jankon, H., Fleijhbefch.
Nenzelmann, H., O.I. Führer
10 E. Dobhje, D., Kim.
Dohje,L., Rentenempfgrin.
Wenzel, "'%., Dozent
Mülerweg
1 E. Roffus, A., Schloffer
Geride, D., Majcdhinenb.
3 E. Müller, H., Gem.Db.Setr.
6 E. Alsleben, F., Boftinjp.a.D.
Oneedensweg
4 E. Brammer, S., Arbeit.

Moorfee
D., Boppenbrügge 15 T. Kiel 8550
13 E. Schmidt, W., Bauer
Fredersdorf, I., RNentenempf.
18a E. Schmidt, W., HD 13)
Urb
Born, M., Rohn.
15 E. Hindelmann, Chr.
Scmicdemiftr.
15a E. Wie Nr. 15
16 E. Primte, D., Wo.
Roftitelle T,
17 E. Beterjen, I., Hufner
(Schlüsbet)
Arwedjen,
BViegemann, F., Rdhn. Arb.


®., RNentenempf.
Moorfee
8 E. Röfter, H., Schloffer
öfter, W., Bootsbauer
Vermehren, M., Angeftellt
10E. Dibbern, M., Rentenempf.
Boller, I., Tijhler 1
22 E. Yaudien, E., Arbeit.
NohHlfaweg
55 E. Staa, $., Sandw.
Schönfamp
13 E. ZyltowSsiy, F., Arbeit.
Kähler, E., Dreher
15 E. Röfh, E., Wi.
4 E. Kreijelt, Eigentüm.
(Dorfitr. 26)
Anderfen, D., VBorzeichn.
8 E. Sohmann, R., Arbeit.
Uns 8. HERE TION
E. Haß, ©. Arbeit.
Pr D., Mechanik.
Schoorteich
1 E. Sohmann, $., Schloffer
4 E. Qüth, E., Arbeit.
Harder, E., Maurer
6 E. Gieje, $., Schloffer
8 E. Nath, F., Ww
Nichaus, A.,
Willvodt, B.,
NE Solterbect, D., Arbeit.
16 E. Willvodt, O., "Arbeit.
19 E Sörgenfen, - Soif00,
En „Ss
E. Kant, G., Ten qeBeit.
3 E Krütkfeld, R., Arbeit.
Appel, S., Soldat
Schreibersbruch
4 E. Bauer, F. SG., Ingen.
Seeblic
E. Erdmenger, O., Kapit.Leutn.
Söhren
4 E. Vechel, A., Mentenempf.
Kähler, D., BudGhHhHalt.
6 E. Wienftruc, A.
Adomeit, K., He {ba
Brehn, H., Arbeit,
SE. Rübe,I.,Eigent. (Tornefh)
Orapengeter,R., Majdinenb.
Hanjen, W., Ingen.
13 E. Schneider, F.,Rentenempf.
Schneider, A., Feinblechfchl.
Strandweg
Linke Seite
9 E. Repenning, Eigentümer
(Wellingdorf)
Groffer, K., Ww.


‚Werner, W., Elektro:-Ing.
18 E. Bumann, A., Wow.
Bumann, SG., Sandw.
19 E. Bruhn, Chr., Landw.
20 E. Germann, E€., Frau
Germann,R., Maicdh.Schloffer
— Xd., Stabtaffift,
NE Rogahn, W., Stellmach.
21aE. Rogahn, W, 21)
Sellenthin, B.,
— CE., Maid. "Solofer
Langmaad, E€., Stellm.
22 E. Schreiber, R.,Majcdhinenb.
23 E. Vosbein, W., Marines
Teutn. a. D.
9 Vogel, G., Auto:-Schloffer
Barp, G., Wo.
11 E. Sille, $., Frau
Hille, E., Saftwirt T
Rechte Seite
10 E. Dahmke, H., Boot8b,
Heifig, N., Unterfeldw.
Stubenrauchftrafe
Linke Seite
1 E. Meeje, M., Gaftw. (Nr.8).
Yacobs, L., Ww.
Marthienjen, W., Arbeit.
Brieß, Al., Rentenempf.
, Arbeit.
Thode, in Arbeit.
E. Neejfe, M., Gaftw. T.
Küpper8, L., Bentenempf
5 E. Hinz‘ er Erben
Detlefjen, A., Angeftellt.
Hameifter, M., Ww.
Hinz, Ba Lebensm.
— Re Tijchler
Wendt, R., Rentner
13 E. Drobe, G., Vorhandwerk.
17E. zur Boye,C., Reg. Baumftr.
23 E. EN D., Mafjchinift
Mikkeljen, S , Blımmerm.
Prießh, OD., VBootsmann
Nöder, E., Wow.
25 E. Stöterau, X., Bootsb.
Stöterau, G., Nentenempf.
NehHte Seite
10 E. An £., im. T.Erdg.
16 E. Hab, W ” Tijoler
Schübel, H., "Bordwart
2 E Schmidt, F., Wächter
Schmidt, SG., Sohuhm. 4-8
24E. Rüftermann, W., Kapitän
26 Freudenberg, I. „Schifib. Ing.
Struve, Ch., Handelsvertr.
Haß, H., Schiffbau.
28 E. Henning, F., Beamt, NR.
(An zn Eichen 52)
ZYufdola, R., Ingen.
36 E % Böhrig, AM., Mar. Ob.
Bahlmeifter
Conrad, Tr techn. Angeft.
Föhring, W., Dipl. Ing.
Seidel, E., Zollichiff.
VBorkamp
12 E. Yäger, K., Rentner

“%
Yäger, B., Ww., Pofthilf8=
ftelle T.
4—6 E. Hr a (Möltenort)
N „ Fuefenleg.
Hart, A. % 3 mmerm.
Kraufe, A., Wi.
Ohm, A., Soneider
Veterfen, D., Schmied
Seyer, W., Angen.
Woidnek, M., Aw.
94 E. Unbefannt
23a E. Vosbein, W., (Nr. 23)
Löhndorf, B., Bootsbauer
24 E. Hamer, W., Landıv.
25 E. Niemeier‘jche Erben
TAeglen M., Nentenempfe
ke ET
Koch, WW.
Rüjh, ©, PR rrahenöjejofte.
26 E. Berfon‘idhe Erben
Broderfjen, M., MildhHprüf.

=>

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.