Full text: Kieler Adreßbuchbuch mit Elmschenhagen, Heikendorf mit Schrevenborn (einschl. Kitzeberg) und Neuheikendorf, Kronshagen, Molfsee, Mönkeberg, Moorsee, Poppenbrügge, Russee, Suchsdorf, Wellsee 1938 (1938)

a 
 
 
87 E. Bocatius, M., Frau 
- 4 E. Zümmler, $., Poftinfpekt. 
„8 E. SGrothlopp, F., Zagerarb. 
; 16 E. Zander, M., techn. Angeft. 
84 E. Zobde, I., Majchintit 
 
Molfiee 
Tieße’jhes Haus 
E. Zieße jun., W., Keffel- 
fOmied 
Lorenzen’jhes Haus 
E. Lorenzen, %., Clektromont. 
Niftan, N., Helfer 
Starten, ©., Elektrik. 
Weiß, G., Schloffer 
Undverzagt‘hes Haus 
E. Unbverzagt, I, Ziegler 
Schnieder‘jhes Haus 
E. Schnieder, K., Schneider 
Vierothjhes Haus 
E. Vieroth, A., Yuvalide 
Biegelsti‘jhes Haus 
E. Biegelöti, A., Zimmerm. 
Kriejch, A., Bordfunk. 
Harder fhes Haus 
E. Harder, K., Straßb.Angit. 
Mujde, F., Tijchler 
 
Gemeindeverwaltung: Dorfftr. 26 T. 4279, 
Fahrenkrug‘ihes Haus 
E. Fahrenkrug, F., Arbeit. 
Biegelei 
E. Grünwald, D., Stein: 
megm{ftr. (Niel) 
Domte, N., Majch.Schloff. 
Schnoor, F., Kraftfahr. 
Schulenhof 
Krogmann‘jhes Haus 
E. £rogmann, E., Amtsger. 
Nat LRN. T. 
Gabriel, B., Frau 
Iohanns, W., Straßenbahn: 
Führer. 
Otte, F., Invalide 
BPinn, A, Fürforgerin 
 
 
 
DD a 
Schulitr. 
1 E. Wulff, M., Ww., Hökerei 
Wendt, F., Prov. Angeft. 
2 E. Frerf, O., Bauer 
Frert, M., Frau 
2a E. Frert, C., Landw. 
NRöttinger, R., Lehrer 
4 E. Behnke, E., Maurermftr, 
Auguftin, R., Lehrer 
Heinemann, W., Schloffer 
Streitberg 
1 E. Martens, O., Dr. med. 
vet., Tierarzt 
Bötel, B., Kraftfahr. 
Görig, W., Wäjcheret 
25 E. Schwede, H., Bauer 
Schwede, X., Altenteilerin 
 
 
 
 
Mönfkeberg 
2 E. Edert, X., Land. 
4 E. Unbefannt 
Gerth, E., Gärtner 
Claußen‘jhes Haus 
E. Claußen, ©., Juftizinfp. 
Claußen, W., Zahnarzt 
Wiefeniweg 
(Ortsteil Schulenjee) 
Schulzihes Haus 
E. Schulz, D., Pol. Haupt 
wachtmeifter 
Dylenstki,H., Elekt.Db.Mont. 
Henning‘ fhes Haus 
E. Henning, F., Rentner 
Yürgenjen‘fhes Haus 
E. Jürgenjen, X, Elektrifer 
Kelling‘jhes Haus 
E. Selling, H., Schmied 
Kelling, C., Tijhler 
Mönkeberg 
Bürgermetjter: Meifter. 
Gemeindeoberfekretär: Müller. 
Hauswart: Kreifelt. 
Verwaltungsanwärter: Nemu38. 
Ant Kalkberg 
f. unter £. 
Am Strand 
f. unter S. 
I Sportplaß 
2 E. Rehbehn, H., Arbeit. 
Sindermann, B., Magaz.- 
MVerwalt. 
4 E. Möller, F., Elettromont. 
Möller, H., Elektrik. 
An den Cidhen 
Linke Seite 
13 E. Schütt, F., Nentner 
Schütt, H., Kernm. 
17 E. Yllgen, 8., Dreher 
19 E. Mir, F., Maurer 
23 E. Brandt, A, Majchinfohl. 
Heidel, N., Ingen. 
 
 
 
Bocatius, G., Pol.Maj. a.D. 
39 E. Niefe, Ww. (Kiel) 
Raris, W., Hm, Angeft. 
55 E. Schöner, M., Amtsger.R. 
59 E, Erbach Oluberhalb) 
Seeli, F., Dr. phil., Univ. 
Aifit. 
65 E. Engel, A. (Kiel) 
Mirow, G., Volisw. 
67 E. Zhomfen, F., Eigentüm. 
(Botsdam) 
Hanjen, H., Ingen. T. 
69 E. Stamer, Marga, Eigent. 
RNedhte Seite 
2 E. v. Huth, A., Dreher 
Lucht, H., ELSchweißer 
 
6 E. Böge, H., Arbeit. 
RevenSdorf, D., Maurer 
12 E. Domnowsfi, K., Maurer 
Korte, B., Schmied 
Qohfe, W., Arbeit, 
28 E. Wieler, E,, Ingen. T. 
40 E. Hoyer, R., Betriebsleit. 
46 E. Rump, F. (Kiel) 
Hoernede, O., Bahnverw. 
48 E. Schroeder, W., Dipl.Ing. 
50 E. Gutjahr, F., Angeft. 
 
52 E. Henning, F., Beamt. iR. 
Gerfe, A, Tel.Inipelkt. 
56 E. GeorgS, M., Frau 
Georgs, N., Beamt. 1. N. 
58 E. Zhomfen, Fr., Frau 
Thomjen, X Land.Db.In- 
aD. 
jpeft. 
66 E. Hamann, M., Frau 
Hamann, B., Land. 
68 E. Freeje, N., Eigent. (Kiel) 
Nabhr, E., Buchhdl. 
Bohnjack, K., Wehrm.Angeft. 
72 E. Sievert, I, Gew.Dberl. 
76 E. Gallay, E., Frau 
Gallay, A., Univ.Lettor T. 
80 E. Zhomjen, F., (Potsdam) 
Thomjen & Heinffen, Wert» 
zeugmafjch. T. 
Thomjen, D., Frau 
86 E. Sandmann, E., Ww. 
Smwoboda, K., Ingen. 
Dorfitraße 
Sinfe Seite 
3 E. Göfjer, F., Milchverteil. 
Kahl, H., Schiffbauer 
5 E. Yaudien, D., Ww. 
Hamann, E., Ww. 
Haß, W., Arbeit. 
Witt, I, Tijchler 
7 E. Heinen, F., Rentner 
Benthien, H., Angelt. 
Rerlig W., Müller 
Untiedt, I., Arbeit. o 
Wentritt, W.,Rent.Empfgrin 
BZuleger, D., Wächter 
9 E Schulijdoh, W., Kim. (Kiel) 
Bruhn, B., Dreher 
— CE., Handelsfr. 
Gierahn, K., Schloffer 
Rähler, M., Schifsführ. 
Prang, W., Tatler 
11 E. Orthmann, W., Nentner 
Lamp, RN., Arbeit. 
Sander, I, Zimmerer 
Vorbek, H., Arbeit. 
13 E. Bölig, W., Rentenempf. 
15 E. Rlepper, R., Schloffer 
Lohmann, I., Rentenempf. 
19 E. Ohm, E., Ww. 
Steffen, G., Arbeit. 
Wiegner, E., Mildhverteil. 
25 E. Stubenrauch, M., Wiv. 
Sierahn, A., Arbeit. 
Hoof, A., Gärtnerei 
 
 
Vollziehungsbeamter: Kreifelt. 
Brandmeifter: H. 
Baumann. 
Landjägeramt: T. 2712, 
Gejchäftsftelle der Kreisfparkaffe Plön. 
Kaffierer: Gemeindeoberjekretär Müller. 
35 E. Stölting, €, Bauer 
RevenStorf, F., Arbeit. 
39 E. Stölting, E., Bauer 
59 E. Steffen, A., Ww. 
Hinrichs, B., Tijchler 
61E. Schendel, E., Rentenempf. 
bbern, YU., Rentenempf. 
Gizzas, B., Schweiker 
63 E. Mejeck, A, techn. Angeft. 
Glaubig, G., Arbeit. 
Prehn, I, Maurer 
Rehfelbt, Ella, Lebensmitt. 
— W., Torp.Schloffer 
65 E. Schröder, I., Schiffb. 
Bruhn, L., Vorarb. 
Cyer, R., Schloffer 
Möws, G., Arb. 
Stöder, R., Bohrer 
67 E. Stoltenberg, 8., Ww. 
Mannsfeld, W., Arbeit. 
Stoltenberg, E., Angelt. 
69 E Baumann, H., Bauer 
Grapengeter,H., Rentenempf. 
73 E. Roß, R., Bohrer 
Köpfe, X, Schmied 
Kühl, R., Schiffsgimmerm. 
Start, $., Zimmerm. 
75 E. Hilbert, X., Mentner 
Lindenberg, E., Arbeit. 
Plambek, H., Rentner 
Rahli, P., Dreher 
83 E. Wegener, H., Stemmer 
Geride, M., Ww. - 
Kuuft, E., Schneider 
Voigt, F., Arbeit. 
85 E. Jäger, E., Wächter 
Bargholz, W., Arbeit. 
Rurfchke, B., Arbeit. 
Wieje, D., Arbeit. 
109 E. Staa, F. (Nr. 1098) 
Summelt, S., Arbeit. 
Paajh, W., Schmied 
Lrie8, G., Arbeit. 
Vagt, I, Schiffbauhelf. 
1098 E. Staa, $., Sand. 
111 E. Stelting, G., Arbeit. 
Hanfjen, M., Arbeit, 
Naue, R., Arbeit, 
Schmidt, M., Arbtrin, 
NedhHte Seite 
2 E. Pees, &., Kfm. 
Doradzillo, R., Zimmerm. 
Sloe, M., Majcdh.Bauer 
Hamann, €, Wächter 
Kahl, A., Wi. 5 
Queigijch, A., Arbeit. 
 
 
4 E. Beterfen, Bag em, 
Köpfe, H., Arbeit. 
Beterjen, A., Altenteil, 
— 6., Arbeit. 
6 E. Gemeinde Mönkeberg 
Gemeindejhule 
Greld, D., Hauptlehr. 
Raulkjen, I., Lehrer 
Winter, I, Magiftr.Arh. 
12 E. Stölting, Zh., Bauer 
16 E. Nieljen, A., Rentenempf. 
NRieljen, A, Arbeit, 
Reimann, A, Stemmer 
20 E. Rohrt, O., Rentner 
Mohrhagen, A., Schtffb. 
22 E. Stölting, Zh. (Nr. 12) 
Prang, W., Ww. 
Wieje, K., Arbeit. 
26 E. Gemeinde Möntfeberg 
Gemeindebüro T. 
Kreijelt, F., SGemeindedien. 
38 E. Yvens, E., Bauer 
40 E. Jvens, €. (Nr. 38) 
Sudau, E., Kapt.Leutn. 
Stoltenberg, M., Www. 
42 E. Brandt, A., Arbeit, 
Mantau, W., Bohrer 
44 E. Roh, ©., Arbeit, Erdg, 
Bäder, K., Arbeit. 
46 E. Gieje, X., Maurer 
Bandholz, A., Arbeit, 
Schnoor, X, Arbeit, 
48 E. Möller, Ih., Arbeit. 
Behrens, G., Arbeit. 
Krüßfeldt, E., Arbeit. 
Möller, H., Schloffer 
50 E. Giefe, ©., Zimmerm. 
Lüth, W., Schloffer 
Möller, E., Arb. 
Stoltenberg, E., Maurer 
54 E. Nohlf8, YA Bauer 
60 E. Harder, R., Wieger 
Greve, A., Ww. 
Harder, Chr., Rentenempf. 
— Y., Maurer 
— 8., Schtfib. 
Naue, M., Ww. 
62 E. Brüste, A, techn. Aifift, 
Göttjch, RN., Arbeit. 
Sp CU 
rede, ©, ib. 
64 E. Dibbern, A., Rentner 
Kähler, E., Ww. 
74 E. Baumann, &%., Baumftr. T. 
Baumann, R., Technik, 
80 E. Yeismann, A, Landıw. 
 
 
 
V. zeil 
Kerften‘fhes Haus 
E. Kerfien, B., Ww. 
Wichmann, F., Feinmecdhan. 
4 E. Singhofer, £., Feldmitr. 
Sierts, A., Sefretärin 
6 E. Hentens, E., Feldmeifter 
8 E. Gerntholz, E., Katafter- 
biveltor T. 
12 E. Jung, A, Feldmeifter 
E, Udert, 2., Öberfeldmitr. 
14 E. Bonde, H., Oberfeldmitr. 
Kuhlmann‘ jhes Haus 
E. Kuhlmann, F., Kim. 
Peters, H., Kapt.Leutn. 
Hennings‘jhes Haus 
E. Hennings,6G., Kfm. Direkt. 
Wulfsbergsweg 
1 E. Chmie, W., Land. 
 
82 E. Strider, $., Kraftwführ. 
88 E. Brandt, H., Rentner 
Schulz, AW., Tijchler 
Willrodt, E., Schloffer 
94 E. Yanken, A., Frl. 
Barejel, X., Dreher 
Büfing, E., Maler 
GSieje, E., Arbeit. 
100 E. Bauer, A., Ww. 
Bäder, A., Bootsb. 
104 E. Silienthal, F., Arbeit. 
Bargholz, W., Tijchler 
Einholt 
4 E. Zungiobann‘jhe Erben 
Ficdher, NR., Zimmerm. 
 
 
Erneftinenweg 
3 E. Gierde, N., Regiftrat. 
Umbsdorf, AW., Depotwacht. 
Beterfen, C., Schloffer 
FuhHSbergredder 
10 E. Hoof, W., u. Sohn, Gärt- 
nerei 
3 E. Baumann, F., Zimmerm. 
SGänfekrugredder 
8 E. Rathje, H., Wi. 
1 E. Mathje, E., Dreher 
Sigmund, £., Schloffer 
Heifendorfer Weg 
Sinke Seite 
57 E. Mumm, W., Gaftw. 
Sruel, W., Anftreich. 
Kahlmann, E., Werber 
65 E. Mach, M., Ww. 
Blod, E., Rentner 
71 E, Sachau, ©., Gaftw. T. 
Hirthe, O., Bädermiftr. 
Meyer, H., Betonpol. 
83 E. Robelte, 8, 7 
CEderbufch, E., Zijchler 
Gruel, R., Arbeit. 
— R., Anftreich. 
Strider, 9., Arbeit, 
 
 
 
	    
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.