“8: E. 0

Kronshagen
91 ER te Frifeur
ttfch, R., Gärtner 1
HN D., Maurer
93 E Kurt, MM, Automobil:
werkit. T.
95 E. Kurt, A. (Nr. 93)
Kahufchinsti,I. „Nentenempf.
a D., Zijchler
E Majgmann, M., "Jude
Ele maeh, E., QZandıv.
101 E. Anderjen, ’%., Tijhler
Habenicht, F., Tiichler
Lüthje, A., Kutfcher
103 E. Rieper, Cbr.,
Schmiedemfir.
Koberg, K., Schloffer
105 E ON Kronshagen
AO „ Arbeit.
Harm, R , Buchbind.
Nehls, %., Lagerhalt.
Kramad, H., Zimmerer
109 E. Fee, S., Landw. E
uderiem an Tijdohler
Möller, M., Benfionär
Speth, B ‚Oi. T.
115 E. Laß, € „, Schmied
Behnte, G., "Berwalt. Setr.
Brit, O., Arbeit. Erdg.
Harm, DH., Arbeit.
Yawor8ly, E., Näherin
Schröder, W., Maurer 1
Vosgerau, B., Maurer 2
NTE EEE F., Fuhrunter:
nehm, T.
Brit, H., De
Orüneberg, € Sue:
Meier, x Rentnerin
— D., Gärtner
Schmidt, H., Tijhler
121 E Zeh, Malermftr. 7
Koch, H., Werkführ.
Rohner, K., Rentner 1
15 E Bumann, €h., Sandm.
(Rumobr)
Lemmte, F., Arbeit.
Rechte Seite
10 E. Bogge, E., Gärtnerei T.
Jäger, E., Steinjeß.
18 Ob „ F., Mafchinen:
1
20 E. Hillmann, A., Rentner
Feldhaufjen, I., abe
Siegel, W., Moftafftit.
22. E ungenannt
Schulz, M., Kaufm.
ME $, Se
Tanzen, Toff.
Brügge, N Ww.
26 E. Krufe, G., Bäder
Harm, M., Wim. 1
Koniker, F., Mülker
Lohmann, H., Maffeur
Plumm, W., Schneider
38 E Borgwardt, €, Rolo:
nialwr. T,
Doofe, K., Bl Schloff. 1
Graupner, © Friedh.Arb.
Kunig, N Fliejenleg. 1
Lüthje, A., Arbeit, 8
Müller, X, Arbeit,
44 E. Domle, E., Benfionär
Hoffmann, I., "Qebrer
Sibberfen, Ch., tehn.Zandes:
Ob. Injp. 1
44a E. Martenjen, X., Eigent.
Höpfner, O., Un
46 E. Behnijdh, B. , Freifeur
GCermaft, A., Filial leit.
Ramm, eleda, „Scene.
56 E. Vollbehr, A., Gärtnerei
56a E. een , Frau
Slau, €. , Anbalide
Rehn, H., Schiffb.
Heinemann, W., Schuhm.
Hinrichfen, D., Arbeit.
62 E. Andrefen, '., Schubhm,
ME Landww. (Nr. 109)
Elertjen, A., Bootsm.
Tamm, F., Zoll-Setr,
68 E. Nöfchmann, W Owl. &
ET OTE SF, Kraftwführ,
„ Dreher 1
„ Gärtner
78 Schwenfen, W., Schmied
Stabe, O., Arbeit. Erde.
94 E. Roepftorfiche Erben
Sangmaad, H., Bautechnik.
96 E. Moepftorff, Chr., Aw.
Hagen, F., Schmied
Sellmer, B., Stellmacherei
108 E. ungenanut
Urhammer, £., Rentner
110 E. Hein, H.,Gartenbaubetr.
Niffen, W., Bauarbeit,
112 E. Franke, H., Ob. Reg.=
Bauinjpetkt.
Franke, H., Schmied
— W., Dachdeek. €
114 E. Stochr, 6 „ Benfionärin
Siebfte, & Maurer
Stoehr, N., Kaffengeh.
118 E Jenfen, S., Lehrer
VBrir, A., Maler
Strug, & Nohrbenäh. 1
120 E. Grönwoldt, M., Maurer
Möller, O., Trederführ.
Strud, E., Werkmitr. X
122 E Sacob8, ©. Mechanik,
Sommer, A., Site rif.
124 E. Muns, H., Bohrer
126 E. Bofesti,W., Mar. Maid.
130 E. Zug, W., "Werkmftr.
(Hamburg)
Brennede, E., Kraftfahrer
Hoppe, £., Särtner
132 E lopba, 2 nr urer
Braajidh, F.,
Kubhrt, O., Ybee
134 N Böhme, £., Majchinen-
136 E gel, M., Schmied
Cihfamp
Linke Seite
3 E. Kahl, L., Arbeit.
7 E. Clajen, A., Www.
Richter, B., Tijchler
9 E. Seuthardt, I., Bäder
Noekel, K., Arbeit.
11 E. Brammer, L., Arbeit.
15 E. Orun, F., Frau
GSerling, W., Former
Srun, A., Verjorg.Anwärt.
17 E. Zrauljen, F., Rentner
Trauljen, I, Monteur
19 E. Martens, W., Arbeit.
Martens, A., Maurer
23 E. Schlidhting, €, Büro-
vorfteh.
27 E. Zheden, H., Ob. Schul:
Tebr.
31 E. Green, A., Rentner
33 E Qubahn,G., techn. Angelt.
Yöhnt, W., Maler
Rechte Seite
28 E. Hamann, O., Eigentüm.
CE £., Dipl.Ing.
Onnajo, H., Dr., Dipl.-
WVoltswirt
Gidhfoppel
81 E. Schün, %., Gartenbau:
bett. T.
Schün, F., Gartenbaubetr.
Heyded’jhes Haus
Heyden, A., Seemann
32 E. Stadt Kiel
Ohm, Ih., Landw.
Scharnweber, W., Gärtn.
Scharnweber & Ohm,
Gärtnerei
33 E. Schäfer, W., Frau
34 E. Tiedje, M., Schlachter
(Hamburg)
Bofy, B., Heizer
Büttner, gen. Beterfen, X,
NMentenempf.
Hammerich, M., Milchverteil.
Laubinger, Chr., Rentner
MNielien, W , Bimmerer
35a OHG Landw.
(Am Gartenheim 1)Delfs, M.
Karftedt, B., Zollinjpekt. L. N.SAGE 12
35d E. ( 35a)
Detlef, C., Bauarb.
Meier, ®., BaumfOulenbef.

Cihfoppelerweg
Dammbholz fhes Haus
E Den „Arbeit.
Se N
Seich, Un “tebeit.
Be ihe8 Haus
E. Beet, %., Arbeit.
Kröger, &, Arbeit.
Wollermann‘jhes Haus
. Wollermann, A., Altrentn.
ilhefsto {hes Haus
E. Nijheföty, A., Frau
Mijchefsty, F., okbande,
Domkejhes Hau
E. Dome, MM. eat.
Sell, M., Arbeit.
Sobotta, Xh., Krankenpfl.
Hreejenhof

3 E. Krenkin, W., DE dt
Blatt, W., Bollinfp.
5E Kohn, Berg, Infpekt.
Wink, X.,
13 E Dörfel, &, N rlofe
Sped, 6., Berw.Setr.
19 E. FJenjen, O., Rentner
FHriedenskamp
Linke Seite
1. E. Arnold, nA Del. X
3 E. Gäbde, N., Kim. T.
5 E. Rantowsti, ©., Wo.
Buffe, W., Arbeit.
Föhring, Frau
Mengel, A., Ingen.
Remme, G., Einfäuf.
TE Gerthjen, Cbr., Dr. phil.
(Zübingen)
Pt R., Dipl.-Ing. Prof.
9 E of {b, nn Korv.Kapt.
(Ing) a
LE een DOb.Werftfekr.
(Berlin-Lichterfelde)
NRathlev, H., Ob.Schullehr.
Trurnit, $., Wiffenjh. Affift.
13 E Witten. 6, CE a.D.
Bald, E., Ddifus
Wittern, A Ude
15’E Gebhl, 6 Rektor
17 rn SE %., Kapt.Leutn.
ch te Seite
2, 4 Bauftellen
6 E. van der Smiffen, W., Dr.
phil. „SandwirtjchaftsratT.
Hartwig, H., Dipl. Ing.
8 E. Brügge, H., Rentner
Ninnemann, W., Kaptlt.
10 Bauftelle
12 E. Johannfen, W., Majch.2
Fabritt.
14 E. Wolfen, H., Stud.Rat
Hriedhof Gihhof
E GE Verb. Kiel
W., Friedh. Angeft.
Siemam, $., Pförtner
Struve, O., Kirden-Amt:
ah
Tempidh, F., Friedh.Infpekt.
Hußiteigkoppel
E. Seißh, Frib, Hausmitr.
Baajdh, SG., Schmied
Sartenheim (Anı)
fiehe unter AU
SGartenkamp
3 E. Büchert, G., Lehrer
2E Ma 8. Architekt
(Mr.
Lüc, W., Hauptm.
Meußer, H., Bauauflichtsleit.
Kronshagen
2 Barnigfe, W., Ob.Mafjch.s
Maat
4 E. Vosgerau, F., Architekt T.
Schiemann, X., Ingen.
Haffelkamp
Linke Seite
<- Kopperpahler Allee
Gärten
31 E. Schoen, F. (Kiel)
Fister, E., Berwalt. Antw.
Sen W., Reg. Baumftr,
Schön, X , Frau
33. 35 E. Qawikty, M., Kfm.
37 E. Grt, W., Dr. phil.
41 E. Claufen, Du Bürovorfteh.
41a E. Vogler, E,, Bantkkaffier.
47 E. Arp, O., Roftichaffn.
55 E Der %. Bürgermftr.
Mohnffen- Hinrichs, D., Arzt
Rumann, H., Revifor
Bauftellen
69 E. SEAT techn.Landes:
Ob. Injp
TE Dee S Wo.
BE Ca M., Wi.
Tante, A. „, Benfionär
Iaar, D ” Ob.Steuerm.
75 E. Steinmann {che Erben
V. Steinmann, A., Rentnerin
Corinth, R., Tedhnit.
TIE: Veemöller, &., Prokurift
79 E. Möller, A., Rentner
Möller, L., Beh. Angeftellt.
81 E. Baastefen, A, Wo.
Mohr, M., Sebensmitt. T.
83° E. reiß, B., Frau
U ©. SUN etiete
D. Heyne, €, Hauptm.
a. D. (Hamburg)
Qudt, E., Rorv.Kapt.
STE Krüger, 6. ‚„Desinfekt.a.D.
Knaad, F., Spark. Angeft.
VBierkant, &, Ww.
89 E.Schulge,O., Konteradmi-
ral (Berlin
Bente, H., Univerf. Prof.
91 E. Ultm tmilller, B., HIngen. T,
93 E. Bruhn, A, UÜrchitett, T.
95 EZ Ww. (Rathmanns-
5
Klein, E., Yo
97.E Fürfen, D. „Dr, Ob.
Studienrat a. DT
<- Friedensiamp D
101 E en $. (Lübed)
Be „ ffim. Angeft.
Kopp, B , Zijolermftr.
Voß, S. "Berb.Setr.
108 E. Germer, W., techn.
Stadtinjpekt a. D. 1
Bronnmann, E., Ww.
Schneibereit, R., Dipl. Ing.
105 E. Junker, &., Rentenempf.
Beterfen, BR. ‚Siadt-Db. Selr.
107 E. Geyer, N., Gärtner
109 E. Blase, H. (Kieler
Str. 26)
Landenberger, W., Obering.
111 E. Vosgerau, F., Architett,
(Sartentamp 4)
Forfimann, A., vv. Ob.NReg.
t
Ra:
RM F., Landıw. Betr.
113 E. Vosgerau, F., Architekt
(Oele 4)
Brederek, E., Bajtor iR.
Franke, nn "Mar. Dfiz.
ER %., Rektor
Ule, C.:9., Dr. Bandger. Rat
Wojahn, H., Dr. phil, Pri-
vatdoz.
<- Gartenlamp
NedhHte Seite
2 E. Niefe, D., Frau
4 E. Schulze, F., Leutn. a. D.
6 E. Raifer, F., Wo.
Kicdjee, X., Soldat
8 E. Güngzel, 8 Dr., Yierarzt
10 FE Maas, K., Sachbearb.
£. Neidhsnährft.


V. geil
12 E. Diermann, H., Tijchler
Stromeyer, O., Stadtfetr.
14 E. Hudtwalder, €. Rentner
16 E. Schnovor, M., Frau
U Renfionärin
Schnoor, € „ RMentnerin
— X, Selofemitz
18 E. Che , 8., RNentnerin
Yahjen Artl. Ob. Maat
Mangel8borf, F.R.,Feldwebel
Spdow, G., Chemitk.
20 E. Schäfer, F., Fregatt.
Kapit. i. NR. (Bremen)
Bannemann, E., Senator
22 E. Hilpert, G., Frau
Hilpert, X., Mar. Ynt.-Amtm.
24 E. Müller, O., Rentner
26E. 5: Sillebrand, %., Hauptlehr.
28 E. Saß, © Kapt. Leutn.
a. D. (Ing
Gärten
30 E. Thiez,R.,Dr., SS Mblentat
32 E. Rretihmer, G., Ingen.
Breste, G., Cd Ungeft.
34 E. Yllgen, „ Werimfir,
836 E. me Q., Bäcker
Borngräber, W., Ob. Majch.
t
Mac
38 E. Schlüter, N., Handl.Geh.
Sandvoß, E., Werkmftr.
40 E. Horl, F., Ingen.
Stehr, A, Angeft.
42 E Acnfen, D., Bankbevolm.
44 E. Dohm, H., Stud. Aref.
46 E Sandvoß, O., Kalkulat.
Wilke, W., Ob. Steuerm.
48 E. Ropbelgaard, R., Ingen.
50 E. Mohr, H. A, Ingen.
52 E. Bahnjen, K., Ingen.
Seffen, W., Ingen.
56 E. €& en M., Sehrerin
Ahrens, R., Kim. T.
58 E. Bartolain,W., Pol.Setr.
Krebs, H., Arbeit.
60 E. Wefeler, F., iu Angeft.
68 E. Qubejeder, 6 „ Ingen.
Bauftellen
70 E. Sailer, E., Bote
BE Stoffregen, X., Sand.
Surste, A, Arbeit.
Ri © 6. Werftbuchführ.
78 E gi, M., Ladtermftr.
Schwarz, SG., Direlt.
80 E. Hageböde, W., Rentner
Herrmann, W., Verwaltgs.:
Angeft.
98 E. Nepenning, H., Beamter
Reimer, N., Ki
Sommerburg, 9, Ob. Mas
iOinift
98a E. Marks, RN. (Kiel)
104 E. Schnell, N. „ Dr. med.
(Stadthagen)
Schnell, M., Wi.
108 E. ne 6.
12E Oeeigen I (Siel)
Bertzit, OD., Abt. Leiter
Vijchofi, D., Ingen.
Hempelmann, W. „Schriftleit.
CA E Brammer, Frau
(
Chrift, 3, Wbbruchunternehm.
Fer Ne Ua
Gejelle, G., Hın. A
SE Far abe end,
1
Laft, I, We.
Beterfen, R.W., Gen.Vertret.
120—120a E. Fümlenich, SB, ;
Lehrer 4
124 E. Rorfowsty, R., Vers
waltgs. Setr.
126 E. Qubinus, E€., Ww.
<- Sartentamp >
Landger.=

Heidenberg
en Haus
E. Bil, F., Arbeit.
E Dill, &., Eigentüm.
(Ottendorf)
Gerresheim, H., Konftrukt.
Ka
X
en
BEA

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.