ee ll

110 E. Rrüßfeldt, H., Maler
Senge, $., Tel. Setr.
122 E. Söptien, H., Schmied
Ohms, H., Rentner
124 E. Steffen, ©., Bauer
Steffen, 9., Zimmermann
126 E. Rähler, W., Schlachter=
meifter
Kähler, H., Schlachterei
126a E. Gemeinde Heitendorf
Sprigenhaus
128 E. Rrüßfeldt, K., Landw.
130 E. Steffen, M., Maurer
Kaad, F., Arbeit.
Steffen, Ch., Rentenempf.
132 E. Bauer, E., Rentner
Bauer, H., Maurer
134 E. Nethwijh, M., Landw.
NRethwijch, H., Rentnerin
— M., Bauer
136 E. Rähler, A., Rentner
Behrend, R., Maler
138 E. Bauer, Chr., Maurer
Baar, M., Angeftellt.
Steffen, AY., Rentnerin
140 E. Gemeinde Heifendorf
Berli, KX., Schifib.
Start, 5., Händler
Steffen, E., Maurer
Vollertjen, I., Arbeit.
142 E. Meier, K., Bädermfir.
144 E. Bratje, W., Kohlen
Schulg, H., Arbeit.
146 E. Reimann, S., Gaftmw.
Mordhorft, H., Ww,
Steffen, R., Steinjeß.
148 E. Dibbern, H., Gärtner
Weinreicdh, L., Arbeit.
150 E. Horn, M., Frau
Horn, E., Kapitän
152 E. Meier, Anna, (Neuz
heit. Weg 142)
Kohn, W., Taucher
Steffen, $., Brotfuhem.
154 E. Bauer‘ jhe Erben
Bauer, H., Arbeit.
M., W
— M., Ww.
* Hoheijel, A., Wehrm. Angeh.
Schmidt, A., Schloffer
Nöbsdorfer Weg
1 E. Meinad, G., Maurer
Groth, O., Arbeit.
Sindt, I., Arbeit.
3 E. Sindt, jun., 6., Arbeit.
Krüger, K., Arbeit.
Sied, E., Wow.
Sindt, sen., 6., Rentenempf.
— D., Arbeit.
Steffen, I, Arbeit.
RKofenftraße
2 E. Schneefloth, H., Arbeit.,
(Möltenorter Weg 24)
Lohmann, W., Majdhinenb.
Detling, A., Schloffer
4 a $., Gartenhaus
etr.
Duggen, H., Gärtner
6 E. Einer, H., Rentner
Reina, W., Modelltijchler
8 E. Bornhöft, A., Arbeit.
Beet, D., Rentner
Braune, G., Verzinner
Diedmann, A., Rentner
10 E. Utecht, A., Auffeh.
Steffen, 8., Arbeit.
Utecht, F., Bimmerm.
12 E. Bopinga, M., Schloffer
Brodmann, 3, Ob. Poft-
ihaffner a. D.
Keding, E., Penfionär
Schlageterftrafe
2. 4 E. Sander, H., Rentner
Biermann, W., Lakler6 E Götjh, A, Ww.
Blaaje, E., Ww.
10 E. Steffen, F., Gärtner
Pfau, W., Angeftellt,
Heifendorf
14 E. Göttjg, W., Bauunter-
nehmer T.
16 E. Steffen, ©., Rentner
Göttich, N., Architett
17 E. Bawelzie, W., Schloffer
Stenner, E., Schloffer
Schloßfoppelweg
8 E. Fiskus
Biologijhe Reichsanftalt f.
Sand: u. Forftwirtjchaft,
Bweigftelle Kiel
Kaufmann, Dr., Reg. Rat
Waach, G., Saborant
31 E. Nitjhl, E., Frau
Nitihl, €. G., Ingen.
33 E. Raltihmidt, A., Benz
fionärin
Beeß, B., Kammermufif.a.D.
Berbe, I., Wow.
Schönfamp
1 E. Völters, I., Fl.
Saßbingler, K., Architekt
Lütje, W., Brüdenw. T.
Schröder, W., Dipl. Ing.
Wasmund, E., Profeff.
4 E. Lütje, W., Fuhrm.
Schufter, G., Ingen.
6 E. Rönnau, W., Buchhalt.
VBlidhenberg, H., Kaffenleit.
Rönnau, E., Rentenempf.
8 E Mohr, W., Korv. Kapt.
11 E. Beder, H., Korv. Kapt.
12 E. Müller, R., Knfpett.
Baurmeifter, K., Bantdirekt,
Hoffahrt, O., Dr., Zoologe
Hoogeweg, M., Penfionärin
Klingemann, £., Architett
15 E. Hoffart, Dr., $., Biologe
Soogeniweg, M., Wim.
16 E. Otto, W., Gejchäftsf, T.
17 E. Bufjchauer, C., Handels:
vertr. (Köln)
Breuning, E.=A., Korv.Kapit.
Ehe, N., Yuft. Db. Infp.
v. Sanfen-Schulz, D., Maler
mtr.
Rojehr, E., Dr, Syndikus
19 E, Matthiefien, E., Ww.
Ehmijen, E., Dipl. Ing.
Sutjahr,Fr.:C., Dipk.Landw.
20 E. Schirmer, S., Rentner
23 E. Waller, Th., Ww.
24 E. Saenger, 6., Frau
Saenger, E.,Dr..Ob.Reg.Rat
BE ha den, W., Oberftleutn.
a. D.
Klemm, M., Ww.
26 E. Raunow, M., Frau
Raunow, H., Dr. jur., Abt.
Leiter
27 E. Qüthje, N., Neijend.
28 E. oje, O., Dr. phil.
Bibliothek,
‚30 E. Stoeti®, C., Dr., fm.
Mitarb.
31 E. Krüger, E., Dr., Zahnarzt
32 E.Grabbe,C., Reg. Baumftr.
33 E. Niehaus, W., Privatier
Mahntke, R., Handlgsgeh.
Nidel, BR. Z., Dipl. Ingen.
Schmidt, W., techn. Angeft.
35 E. Stadhow, G., Frau
Dabelitein, W., Gärtner
Ehmfen, E., Dipl. Ingen.
Stachow, F., Hauptm. (E)
56 E. Golf-Club Kigeberg E.V.
Golfflubhaus
Behner, O., Golflehr.
Grybowsti, Seutn. 3. S.
Schönfirgener Weg
Neumann’ihes Haus
E. Neumann, sen., H.,Rentn.
Dibbern, D., Magazinarb.
Fuhrmann, S., Zimmerm.
Langmaad, E., Rentner
Neumann, jun., H., Mechan.
Mitr.
Rofenfeld, E., Eleftromont.

QM
Sut Schrevenborn
E. Hagedorn, F., Dr.
Mayborn, H., Arbeit.
Nohlfs, C., Rentenempf.
Steffen, Br., Arbeit.
Sufsdorf, N., Schneider
Willvodt, H., Rentenempf.
Schrevenborner Weg
<- Heitendorf—Dietrichs-
bdorfer Chauffee
5 E. Hagedorn, F., Dr., Guts:
befiger (Schrevenborn)
Steffen, X., Rentner
9 E. Kühler, W., Gärtner
21 E. Ahrens, W., Brothdlr.
Holit, G., Schloffer
23 E. ms, I., Mentner
Yanßen, I., Seemann
Knuft, H., Arbeit.
1
Möller, H., Arbeit. 1
Rich, K., Schiffbau.
25 E. Jod, I., Schloffer
Food, O., Dreher
Groth, I., Arbeit.
Lilienthal, W., Buchführ.
27.29 E. Schwanß, X., Arbeit.
Kraus, A., Schloffer
30 E. Sander, N., Zimmerer
81 E. Fuhrmann’jdhe Erben
Wulif,_A., Zimmerm.
45—49 E, Hagedorn, F., Dr.,
But Schrevenborn
45 Boldt, K., Landarb.
Chjen, B., Kutjcher
47 Boll, H., Arbeit.
Michalicdhek, A., Rentner
49 Holit, O., Hausmitr.
Witt, B., Landarb.
60 Gut Schrevenborn
E. Hagedorn, F., Dr.,Staats:
fer. LM. T.
V. Graf v. Nehbinder, M.,
Land. 7.
Hhlenfeld, A, Kraftwführ.
Schröder, W., Gärtner
Witt, N., Melkermite.
Schröderftrafe
ss Sinte Seite
5—7 E. Möller, M., Www.
Krufe, I., Rentner
Lewe, W., Ingen.
Schröder, F., VBaggermftr,
9 E. Ivens, W., Rentner
NedhHte Seite
4 E. Bermien, %., Kanalfteurer
Schneider, E., Marineangeh.
6 E heine, W., Gemeinde:
oberfetr.
NRühr, G., Behörd. Angelt.
8 E. Hirfhmann, W., Ingen.
Lüdtfe, D., Bootsmann
10 geb. 3. Möltenorter Weg 14
12 E.Qujemeyer, Fr. Benfionär
Schweimer‘jches Haus
E.Schweimer,R.,Vermeff.Rat
Schulredder
1 E. Gemeinde Heitendorf,
Voltsichule
Jüppner, W., Rektor
4 E. Lüdemann, M., Ws.
v. Huth, X., Schiffsf.
6:E. Sage, 3., NRentenempf.
Schneekloth, A., Invalide
10 E. Güldenzoph, W., Zimm.
Martens, I., Arbeit.
14 E. Steffen, X., Gärtner
Steffen, W., Gärtner
BO Haus
Fölih, H., Arbeit.
Schüßenftraße
2 E. Wulff, G., Ww. (Dorfe
firaße 17)
V. Wulff, O., Bantangeft.
Wosfkat, A, Schloffer
Heifendorf
4 E. Cohn, E., Malermftr
Neubert, E., Wim.
6 E. Kähler, Ch., Wo.
Vater, H., Rentenempf.
8 E. Schill, $., Zimmerm.
Dahmkte, E., Bootzm.
Schill, R., Fräfjer
— W., Zimmerm.
Vosgerau, K., Puker
Silberturm
E. Hinz, B., Bauer
Steenfamp
1 E. Rubehn, K., Ob.Landger.
Nat 1, N. T.
7 E.Schnad, H., Rentner
Grünkorn, O., Ww.
Thobe, X., Zollfchiff.
NE Gropengieher, B., Schiff:
bauingen.
13 E. Rwaß, O., Ob.-Ingen.
Strandweg
1 E. Möller, H., Rentner
3 E. Gött{G, L., Frau
Göttih, E., Rentner
Nolte, E., Dr., Zahnarzt i. N.
Striepfe, ©., Hın. Angelt.
Weftphal, S., Wo.
E. ir, K., Kolonialwr.
5 E. NRir, W., Kanaljteurer T.
iz, B., Hafenmeifter
Mir, D., Nentnerin
6. 7 E. Möller, W., Fijcher
Möller, Meta, Tabakwr.
ir, M., Rentner
Bimmermann, A, Wim.
8 E. Schröder, D., Gaftwtin T.
Schröder, E., Bädermftr.
9 E. Mir, E., Rentner
E. Mir, O., Kapitän
Bimmermann, A., Ww.
10 E. Möller, Gefhw.
Hoberg, M., Fräfjer
Möller, F. u. M., Frwuk.
NRammacher, A., Elektrit,
11 E. Möller, I, Fijcdher
Möller, Gejchw., Bacdwr.
Schütt, 6., Schloffer
12 E. Dahmke, H., Tankftelle
NRathje, A., Rentner
Wellendorf, A., Fijcher
18 E. ungenannt.
Kobarg, G., Verf.-Angeft.
Möller, P., Badeanft. Befiß.
14 E. Sing, H., Kleinrentn.
Hing, M., Schneiderin
— %B., Maijchinengeh.
Sellmer, W., Wo.
15 E. Schütt, M., Wi.
Küäthler, Fr., Frau
Schütt, P., Bademftr,
16 E. Vöge, H., Fijdher
Steuer, W., Mafjcdhinenb.
Vöge, I., Rentenempf.
17 E. Buthmann, F., Ingen.
18 E. Schütt, N., Majchinenb.
21 E. Rir, %., Seemajchiuift
836 E. Möller, H., Kapitän
Möller, Ih., Magaz.=Arb.
41 E, Waaje, C., Eigentüm.
(Sabder Weg 12)
Brühl, NR., Schloffer
Schulz, $., Bootsbauer
42 E. Dittmar, G., Gaftv.
Sen Steinert, W., Gem.Ob.-
Sefr,
44 E. Schent‘jhe Erben
Fritjche, X., Landarb.
Schent, Chr., Schloffer
Schmidt, &., Arbeit.
45 E. Schenf, A., Rentnerin
Bewersborf, I, Schmied
48 E. Schroeder, N., Magiftr.
Ob.Baurat
Teichtor
Linke Seite
1 E. Rähler, D., Wow.
Kunft, M., Rentnerin
Wiedemann, I., SchlofferV. zeil
3 E. Rrügfeldt, E., Eigentüm.
(New Yor!
V. Krüßbfeldt, A., Puber
Sinn, W., Lagerarb.
5 E. ungenamnnt
AUrp, HD. Rentnerin
Meyborn, E., Arbeit.
Sander, N., Schlachterei
9 E. Blund, H., Kunftmaler T.
18E. Steffen, Gebr., Shlach:
terei T
Steffen, M., Schlachtermfir.
15 E. Hanjen, E., Frau
Hanfjen, W., Gärtner
17 E. Hanjen, H., Steinhau.
Sempfe, D., Fijher
<- Feldiveg nach
Schrevenborn
19 E. Steffen, ®., Cigent.
(Schrevenborn 7)
Kolgau, K., Frau
Lorenzen, K., Ww,
Maaß, M., Ww.
Richter, A, Buchhalt.
21.28 Dan, AW., Zimmer:
mtr. T.
Bruhn; M., Architeft
25 E. Schlappfohl, I., Pri-
batier (Dietrihs&dorf)
V. Scheipering, F., Bäder:
mer.
Lorenzen, E., Schneider
27 E. Beterjen, A., Müller
(Krofauer Mühle)
E. Wettich, M., Wi.
Brofje, O., Stadtbaurat
Micdhalidhek, G., Schweißer
Vosgerau, W., Zimmerm.
29 E. Niren, F., Gem.Arb.
Quandt, K., Rentenempf.
Riren, Math., Kolwrhdlg.
Steffen, K., Arbeit.
29a E. Schill, $., Zimmern.
(Schüßenftr. 8)
Kay, F., Rentner
Schill, E., Bootsbauer
31 E. Sieg, D., Autoverm. T.
Denker, N., Kohlen
Kohn, R., Wo.
Steffen, O., Ww.
83 E. Denker, A., Bauunter-
nehm. (Nr. 35)
Denker, H., Inftallat.
Oilbert, A., Ww.
Schill, C., Einridt.
Wiefje, T., Schmied
85 E. Denker, A., Bauuntern. T.
Denker, E., Zimmerer
Ciling, F., Wachm.
Mayborn, L., Rentnerin
Pogareen, M., Wo.
RPauftian, D., Wo.
Vosgerau, H., MildHhol.
37 E. Denker, A., Bauunters
nehm. (Nr. 35)
Denker, W., Fuhrgejch.
Linde, K., Rentner
Sander, E., Ww.
Start, ©., Bofthelf.
Steinhilb, W., Majchinenb.
39 E. Sepfert, O., Frau
Holz, N., Gärtner
Seiß, M., Arbeit,
Sepfjert, F., Kim.
Steffen, E., Schneidermftr.
41 E. Schwang, A., Zim-
merer
48 E. Baulien, B., Ob. Poft-
ichafin. a. D.
Raulkjen, H., Verkäuf.
45 E. Schwang, A., Rentner
63 E. Dittmann, D., Förfter
(Hüttenwohld=-Bothorft)
Kajch, R., Artilleriearb.
Pogarön, K., Bauarb.
<- Heitendorf= Dietrichsdborfer
Chauffee >
RNechHte Seite
4 E. Bruhn, E., Dentift
Breithor, W., Mechanifk.
König, H., Frijeur
Kühl, H., Hauptlehr. i. N.
6 E. Mielte, M., Rentenempf.
8 E. Zwifjelmann, I, Klemp=
nermitr. T.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.