V. zeil Heifendorf — 8 — Heifendorf
NehHte Seite 37 E. Hanjen, E., Eigentüm. | 12 E. Waap, A., Frau T. 10a E. Hennig, A., u. Minna, +
4 E. Werner, O., Rentner (Kiel Burmeifter, H., Maurer Sejchw. Neuheikendorfer
Klingenberg, F., Buchhalt. | 43 E. König, H., Fräfjer Schetelig, D., Paftor T. On W., Schiffb. Kon: Weg
truft.
4 E. Rurzweg‘jhe Erben
Buftorf, W., Schloffer
Kurzweg, F., Ww.
— O., Rentner
Meurer, B., Dreher
Beterjen, G., Rentner
Schendel, F., Dipl. Ing.
Utecht, D., Arbeit.
Horft-Wefjel-Weg
E. Möller, R., Badeanftalt
(Strandweg 3)
E. Yvens, F., Erfrijhungshalle
(Möltenorter Weg 29)
1 E. Rolf, F., Bollwachtmftr.
2E Merfenteup, M., Frau
Merkentrup, B., Saft.
Hotel Seeblick
Möltenort T. Laboe 128
38 E. Dahmke‘jhe Erben
Dahmke, H., Kanaliteurer
— AM, Rentnerin
Grauling, B., Benfionärin
Mordhorft, 6. F., Sattimftr,
4 E. wie Te
Mende, M., Gaftwirtin
SE Lempfe, al Saft.
6 E. Brinkhaus, C., Dr., Augen:
arzt
Metelen 6, A
16 E. Mathje, W., Ww.
Letwandowsti, GE, DVerkäuf.
Löhndorf, F., Monteur
Rathje, W., Arbeit.
Kühlen
E. Hagedorn, Fr., Dr. Guts:
befiß. (Gut Schrevenborn)
So, W., Dreher
öttjch, ©., Forftarb.
Hingit, S., Arbeit.
Kikeberger Straße
<- Heifendorf- Dietrichsdorfer
Chauffee >
4 E. Hakh‘iche Erden
D. Aedrzbnäti.G - Segelmach.
6 E. Schnoor, R., Invalide
Diedmann, ©. ; Rupferfom.
SS ha
ephan, ofticha
8 E. Schnovor, E., Rol. Beamt.
0 Se Werftbuchhalt.
0 E. Arp, A, Rentner
TORE A, pn
RE ER „ Majdhin.
Cole F Nentenempf.
24 E Bierede, Thea (Kiel)
Biereye, Ch., Rentenempf.
Niemann, ©. Ob. Bis. Mt.
85 E. Böttidher, D., Major a. D.
Brofe, Sn Stadtbaurat i. R.
5 lich, A., Hauptm. a. D.
Omidt, ®., Schloffer
35a E. Seinefing, Gen.Vertr.
36 E. Uteht, W., Arbeit.
Behrend, F., Rieter
RMautenberg, E., Schloffer
Utecht, A, Arbeit.
838 E. Srage, H., Monteur
Noljs, H., Bidilingen.
40 E. Wodrich, E€., Wo. (nich)
David, H., Kapit.Leutn. (E
Maus, W., Kapit.Leutn. E.
Kolonnenweg
Linke Seite
VE DEAD
De ep RE Afift.
3 E. Ne eichs fiat
Krohn, A., N Setermöilfler
1E. Reichsvermögensamt Siel
1 E. Schulz, E€., Eigentüm.
($iel)


Nedhte Seite
2 E. Meinke, Fr., Frwudk.
Berg, W., Stadtangeft.
Rohloff, W., Werkzeugm.
Schelenz, S.. Frau
40 E. Reichsfistus
Baufhmann, A., Beamt.z
AUnw.
Konfuk-Lieder-Allee
Linke Seite
1 E Brufdh, F., Dipl.Ing. T.
Kunugen, I., Schloffer
Wachs, D., Landrat a. D.
TE. DE F., Ing.
Som 2 Sugen.
DE A „ Frau
Brinkmann, M., Tijchler
Orieje, A, Reg. Baurat
BE Droege, R., Frau
Droeae, BF. Rentner
— $. I, Gartenbaubetr. T.
15 E. Sieder {he Erben
/. Qieder, I, Wow.
Gorrifen, 5. fim. Angelt.
17 E. Verein d. Freunde d. Kieler
Univerfität
Schulungslager an der Kieler
in
Arff, F., Heimleiterin
Riechn, €, Gärtner
21 E. Anjdhüß & Co., G.m. b.
S., da (Ried)
Bohnert, C., Gärtner
27 Biologliche- Reichsanftalt
j. a. Schloßkoppelweg 8
49 E. Rorruhn, G., Kfm.
NechHte Seite
24 E. dv. EC B., Wi.
Heineking, E., Reifjend.
Otterburio, Dipl.Ing.
26 E. Herb, D., Eigentümerin
28 E Se "Rapit. Leutn.
D. (Münden)
D. ippel, W., Kap. 3.S.a.D.
30 E. Kühn, Fr., Dr. (Berlin:
Wilmersdorf)
Buftorf, E., Ww.
Taug, W., Arbeit.
32 E. Hödner, W., Major
5. Ref. T.
34 E. Yancr6, nn Dr. phil.,
Dek. Mat €.
36 E eignen, „ Dr.,Prof.
38 E. Rodewald, E. H., Frau
(Siel)
Hanjen, H.-D., Dr. jur.
Gen.Staatsantw. a. D.
44 E. Hagedorn, F., Dr., (Gut
Schrevenborn)
Lau, H., Betriebsleiter
Licht» u. Kraftwerk Kigeherg
6. m. b. ©.
46 E. ie. zu 44
SJannjen, H., Majchinenjhl.
— M mw.
Rebehn, O., Rentner
Rohlis, W., Einricht,
Labocer Weg
1 E. Steffen, £., Gärtner
Steffen, S., Gärtnermfte.
8 E. Gemeinde Heikendorf
(Sprigenhaus)
Start, €., Benjionär
ZE Mordhorit, A., Eigen:
tümerin
Harbed, H., Pol.Mitr. t. RN.
Kiejhe, M., Maid. Schloff.
Krüßfeldt, I, Kraftwführ.
Mordhorft, N Arbeit.
Schölzchen, M., Rentnerin
Winkler, B., Töpfer
4 E. Schneefloth, A., Ww.
Schleert, O., Bürovorfteh.
Schneefloth, F., Schifszimm.
10 E. Mieil, K., Frau (Han-
noder)
V. Schmidt, O., Bauing.
Krügfeldt, I., Rentner


Waap, E., Werftbef. T.
<- Neuheifendorfer Weg DZ
20 E. Brodmann, R., Fuhrm.
100 E. Severin, M., Eigen:
tümerin
Trojaner, H., Majchinift

Langenrehm
<- Bergftr. D-
Linfe Seite
7 E. Bauer, H., Kalkulator
dE STiedje, F., Frau, (Kiel)
Carftens, SG., Konditor
19 E. Behrend, H., Schloffer
21 E. Nehfeldt, C., Maurer
2E a D., Lagergieß.
Riedl, H., Maurer
25 E En W., Schiffsbau
27 E. Schütt, X., Bohrer
29 E. Wulff, H. , Fliefenleg.
31 E. Sudau, Ze. Seem.
33 E. Steffen, B., Maurer
35 E. Preißler, D., Kupferjhm.
NedhHte Seite
4 E. Beterfen, M., (Rönne)
Göjd, O., Maurer
Beterjen, HO., Rentner
— 6S., Rentnerin
Utecht, R., Arbeit.
24 E. Matthiejen, H., Gärtner
Matthiefen, I., Ww

Lehmkanp
1—50 E. Hagedorn, F., Dr.
Sutsbej. (Gut Schreven:
born)
1 Wieje, H., Rentner
5 Boldt, A., Landarb.
Bühl, E€., Arbeit.
7 Steffen, G., Arbeit.
Witt, D., Arbtrin.
9 Doft, H., Arbeit.
Jahn, E., Landarb.
10 Bent, H., Gutsmaurer
Maiborn, H., Arbeit.
12 Boll, Chr., Arbeit.
Reimann, L., Arbeit.
48 Weftphal, M., Förfter
50 Meydorn, I., Rentner
Nehlijen, M., Rentnerin
VBauftian, F., Landarb.
Wieje, H., Landarb.
100 E. Reimer, X., faufmänn.
Angeft.
Dibbern, H., Rentner
Sarcander, W., Bote
Ludwigitraße
<- Mübhleniveg DZ
1 E Bruhn, W., Baumftr.
2 E. Denker, H., Wächter
Bogenjdhneider, M., Ww.
E. Fuchs, B., Angeftellt.
Kaijer, H., Ww.
6 E. Geleza, 3., Rohrbenäh.
8 E. Hillar, B., Rentenempf.
10 E. Schleert, H., Ww.
18 E. Hartwig, E., Eigen:
tümerin
Rehje, W., Sicherheitsbeamt.
Möltenorter Weg
1 E. Mir, M., Wow.
4 Dahme, &, Kanaliteur.
6 E. Dahmte, I., Kaffierer
Dahmike, W., Arbeit,
v. Demaktowsti, K., Dreher
8 E-Adermann, W., Majcdhb.
LBuknus, M., Steuerfjetr.
9 E. Dahmtke, H., Fijcher
Holland, F., Angeft.
TBeterjen, D., Elektrohelf.
10 E. Bud, M., Benfionärin
Dittmer, W., Rentner

SGöldner, D., Schuhm.
Hennig, A., Tabakwr.
10b E. Dethmann, D., Frau
Na Flugzeugführ.
11 E. KRübl, M., BE
Kühl, W., Ruß
Veterjen, $., VembleiLof.
12 E. Wörpel, H., Hofpächt.
(Zutterbet)
Caritens, F., Nektor 1. NR,
Horit, W., Gend.Wachtmftr.
a. D.
13 E. Dahmkte, F.,
ijcher
ME N T T. med.,
pratt. A
BE U „, Arbeit.
Dahme, H., Schifszimmerm.
GSeßler, G., Keffelfamieb.
18 E. Mir, W., Stadtangeft.
Beamtenbantk zu Kiel e. SG.
m. b. 9.
19 E. Dahmke, H., Schiffsführ.
Freije, H., Ingen.
21 E. Burmefter, A., Ww.
Burmejter, G., Prof. 1.R.
23 E. Arp, F., Fijdher
Hefie, F., Helfer
NMehder, W., Schloffer
Weber, E., Rentenempf.
22—26 E. Stinnes, ©., Dr.,
CEigentüm. (Berlin)
Heyden, DO., Verwalt.
24 Schneekloth, H., Gartenarb.
Utecht, R., Arbeit.
E. Arp, W., Gärtner
Deppe, W., Kraftwführ.
29 Yven8, F., Rentenempf.
an $., Schloffer
31 NO M., Rentnerin
E. Zhieffen, M. , Frau
Niffen, &., Kenfionärin
Ibiefjen, ©. Stadtangeft.
41 E. Beuhnige Erben
Jürgen, K., Kapitän
Meyer, &, Angeft.
Stünz, €, Benfionär
Lhamm, SG. Labor.
Walterich, W. Ne Aifift.
43 E. Rähler, W., Makler
(Hamb eu
Bahms, E., Ingen.
Schiller, A., Schloffer
45 E. Dahme, W., VBorhandw.
Yoms, H., Schloffer
Müller, A., Kaufmann
47 E. Scohneefloth, M., Wim.
<- Schüßgenfir, Z-

Mordhorftweg
Linke Seite
7 E. Wieje, H., Bohrer
1LE Gemeinde Heifendorf
Bahr, M., Arbeit.
Dehnke, A. , RNentnerin
Reterfjen, W., Ww.
Rathje, E., Rentner
NedhHte Seite
2 E. Reimann, S., Saft.
(Neuheifendorfer Weg146)
Nühr, H., Schloffer
Steffen, O., Arbeit,
— 9., Arbeit.
ZN Schloffer
6 Weber, D., Rentner
E. Bauer, W., Sandıv.


Mühlenweg
<- Teicdhtorftr. Z
4 E. Staad, E., Wo.
6 E, Siemfjen, R., Benfionär
22 E. Peterjen, NR. Mühlenbej. T.
Beterjen, F., Müller
44 E. Nieje, D., Wo.


Linke Seite
3 E. Diederichfjen, H., Eigen:
DM (Eijenbahndamm 12,

Müller, H., Filialleit.
5 E. Rähler, H., Zimmerer
Deppe, G., Bierverleg.
Krüßfeldt, M., Ww.
Kurzweg, E., Frijeur
Linde, X., Schloffer
Bozingis, H., Wi.
Rehbehn, H., Rentenempf.
7 E. Rähler,E. Autovermietg. T.
Kühler, H., Kraftwführ.
Rohloff, K., Kupferfhmich
Schütt, M., Ww.
Stephan, E€., Wow.
Wienandt, D., Wow.
9 E. Cmwoldt, W., Zimmerer
Fiji, W., Dreher
Bogingts, "., Bimmerm.
„ Maler
Schröter, A., Rentner
NE Onugmann, 8. Schloff.
Bahr, A., Rentner
Sofie, Br., Seemajchinift
Stoltenberg, M., Aw.
13 E. Güldenzoph, H., Schloff.
Güldenzoph, H., Bankangeft.
Martens, W., Hilfsheiz.
Rohloff, W., Rentner
15 E. Neuberger, H., Dreh.
Hoffmann, B., Schloffer
Kamp, &., Arbeit.
Stiehl, B
17. 19 E. Beyer,
AUbdomeit, I, Modelltijchl.
Steffen, Zh., Maurer
23 E. Bernhardt, 2. Werfttechn.
Schmidt, W., Maler
Siebenborn, M., Schloffer
<- Eigenheim
37 E. Steffen,6.,Gärtnereibef.
Steffen, W., Land,
81 E. Hingit, Fr. Bantofelmach.
95 E. Veitner, D., Lehrer
99 E. Schmidt, A., Ww.
101 E. Stoltenberg, A., Ww.
Adlung, O., Ger. Affeff.
103 E. Lorenzen, D., Ww.
105 E. Hugkfeldt, F., Landw.
Dubau, E., Maurer
Seeft, N., Arbeit.
107 E. Rähler, Q., Arbeit.
Bauer, X., Arbeit.
Kühler, E., Arbeit,
Mahl, M., Rentnerin
Steffen, E., Plätterin
Wiefje, H., Rentenempj.
109 E. Jacobs, W., Benfionär
111 E. Steffen, E., Arbeit.
Steffen, W., Maurer
123 E. Rähler, N., Gaftw. T,
Köpfe, I, EG
125 E. Mordhorft, E., Bauer |
Kohrt, N - Urb eit.
be , Wi.
Vöge, W., ; Qehrer ER
129 E. Göttjh, F., Bauer
Göttjh, H., Altenteil.
Klemp, H., Rentner
Sacht, £., Deputatarb.
Steffen, B., Maurer
131 E. Steffen, 3, Rentner
133 E. Steffen, R., Gemijchtiwr.

135 E. Rähler, A., Arbeit.
137 E. Möller, Er Landw.
139 E. OD „ Sandw.
RNühr, R. „, Händler %
N CB Seite
8 E. Gemeinde Heitendorf
1
Kirche
50 E. liche, B., Arbeit.
Bauer, K., Kontroll.
Möller, St., Arbeit.
Wieje, K., Nieter
52 E. Sander, R., Rentner
54 E. Nenner, O., Kupferjehm.
60 E. Kraufe, H., Ww.
Sander, W., Transportarb.
B., Ingen. Ze


Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.