Full text: Kieler Adreßbuchbuch mit Elmschenhagen, Heikendorf mit Schrevenborn (einschl. Kitzeberg) und Neuheikendorf, Kronshagen, Molfsee, Mönkeberg, Moorsee, Poppenbrügge, Russee, Suchsdorf, Wellsee 1938 (1938)

 
V. geil 
17 E. Lemke, E., EN Ang. 
NE Harufchewsti, AM. „, Benz 
fionär 
ne M., Steuerbetr. 
it. 
21 E. Schule, W., Bauführ. 
Günzel, X., Seemafchinift 
23 E. Möller, W., Kalkulat, 
NReinede, K., Majchinift 
25 E. Schlüter, F., RNenten= 
empf. 
Delter8, H., Se 
27 E. Ruprecht, E., Ww. 
29E SHerratich, D., ‚Schneider: 
mtr. 
31 E. d. Arnoldi, O., Rentner 
33 E. Qübde, M., Arbeit. 
Koffad, O., Fräfjer 
E Schmidt-Bleder, D., 
Werftbuchführ. 
Ha €, Ww. 
eich, D., Schmied 
S7E Dartenfen, M., A alive 
39 E. Stübve, Y., ud, 
Yeß, W., Sraftnführ, 
Krüger, W., Schloffer 
41 E. Hoffmann, ., Schiffbau. 
Weder, G., Schl offer 
43 E. Sn B. Hofe 
Loof, W., Arbeit. 
45 E. N Biel db Rentn. Erdg. 
Müller, KX., Dreher 
47 E. Bahr, X., Majch.Schloffer 
Förit, K., Rev. Dreher 
59 E. Baumgartner, W., Bank 
angejt. (Homberg) 
a a ., Schuhm. 
Hab, I., Maurer 
61 On Schlesw.=-Holft. 
Mildrodt, € , Zelefonift. 
63 E. Prien, @., Arbeit. 
65 E. ai Ta Ob. Poft- 
„ Bote 
71—78 Sahbbeusfble Rro0g 
6. m. b. ©. 
71 Schacht, H., Brenner 
AUmt8-, ar und Standesamtsverwaltung: Hafenjtr. 2, Gemeindehaus 
4367. 
Bürgermeifter und Amtsvorftcher und Standesheamter : 
Gem.Db.Sefr. und 1. ftellvertr. Standesbeamter : 
An der Schanze 
Sinfe Seite 
1 E Schütt, C., Kapitän 
5 E. Möller, I., Fiidher 
Hempel, D., Rentner 
Saft. 
Sandjahrlager Möltenort T. | 
9 E. Difig, M., Fwdk£. 
Difig W., Arbeit. 
11 Dahmte, F., Nentner 
Dahmie, E., Steuerm. 
13 E. Möllerjhe Erben 
Ce Fe Kontorift 
Ü , Buchhalter 
Seen, ce Meter 
5.E Dahme, 6 ., Fijcher 
(Nr. 10 
Dahmfe, @ Seem. 
Sangbehn, € 
— %. Mafjdinenb. 
17 E. Steffen, E., Fijdher 
Edelmann, R., ’Bählermont: 
 
 
Eimjhenhagen 
73 Sangner, £.,Unif.-Müßgenm. 
77 E. Stölting, £., Fräjer 
Sppers, B., Baufchlofl. 
97 E. Rraad, W., Werkmfir. 
Kaften, D., Rentenempf. 
99. E en ©. Baugefh. T. 
Berg, D., Arbeit. 
101 E. Schnabel,W., Werkeugm. 
103 E. yafubeit, H., Wi. 
Wulf, O., Konftrukt. 
107 E. Böttcher, M., Schloffer 
Rosty, F., Klempner 
109 E. Bendiren, I., Arbeit. 
111 E. Gaudlig, P., Bäder 
113 E. Meier jhe Erben 
Büchfler, E., Bauaufieh. 
Forthmann, W., Betr.Ingen. 
115 E. Nigjcdhe, B., Reniner 
117 E. Prehn, O., Dreher 
Wieje, K., Schiffbauer 
19 E Schramtowsti, I. 
Majdhinenb. 
Ci, O., Anftreich. 
121 E. Sandtau, H., RMentner 
Dellrid, F., Feinbleh. 
123 E. Fo, W., Kranführ. 
Gerftenberg, F., Schmied 
15 & DO I, Hiljsarbeit. 
Balzer, W. , Maid. %. Schloff. 
127 E& E. Safe, "9. Klempner 
Steinhagen, ©. Bimmerm. 
129 E. S$intfer, M., Noftbetr.= 
Afliit. a. - 
131 E. Soejcdh, N., Benfionär 
Schlüng, H., Vermefl. Techn. 
138 N Hanjen, Q., Rats= 
wachtmitr. 
135 E Bel AM, Rentner 
NReßlaff, A, Schweiß. 
137 E. Spengler, R., Rentner 
Schiebat, A., Majch.Schloffer 
Spengler, F., Dreher 
139 On Spengler, F., Modell» 
141 E. Seintaut, E.,Benfionär 
Weinkauf, E., Hohlichleif. 
143 E MWittfooth, I, Frau 
(Speeftr. 32) 
 
LG 
143 Rläjchen, W., Modelltijhl. 
Kraufje, K., Former 
145 E. Voß, K., Maurer 
147 E. Hadmann, E., Zim- 
mermann 
Schadte, Zh., Arbeit. 
149 E. Schweriner, M., Ww. 
SGregmann, H., Arbeit. 
Hammerich, H., Schmied 
151 E On M., Revolv. Dreh. 
Aste, S., Frau 
153 E. Zhode, W., Schloffer 
Faulitijoh, G., Soldat 
155 E. Kraufe, "€, Maurer 
157 E. Bartling, H., Tijchler 
Scharlemann, W., Telegr. 
Bauhandwerk. 
159 E Wriedt, I., Kupfers 
fOmied 
161 E. Zorreg, K., Rentner 
163 E. Leu, £., Sn Feuerwehrm. 
Srahmann,W, „Dipl.Voltsw. 
RedHte Seite 
2 E. Rudloff, E., Wo. 
Loejdhe, N., Lehrer 
4 E. Seller, R., Benfionär 
Hing, I, Stadtajfift.-Anw. 
SE EURO E., Ober: 
Maid. a, D. 
14 E. Zbannhäufer, Ih., Mas 
idinenb. 
Findeijen, K., Rentenempf. 
20 E. Zimm, W., Benfionär 
Lienau, W., Bädermftr. 
<- Speeftraße DZ 
26 E. Yiedemann, H., Reichsb. 
Betr. Affiit. t. NR. 
28 E. Schröber, N., Pol. 
Hauptwachtmitr. a. D. 
30 E. Balm, M., Frau 
Klein, W., Cleftromont. 
Sangholz, E., Frau 
Balm, O., Optiker 
82 E. Rüfter, A., Frau 
Semmler, E., Schiffszim. 
Faad, H., Schmied 
Küfter, E., Schweißer 
 
 
Heifendorf 
34 E. Qisfow, D., Eigentüm. 
(Weimar in Thür.) 
Conrad, R., Kellner 
Kamin, W., Maid. Schloffer 
Neeljen, W., Bohrer 
36 E. 3ahow, SG., Modell- 
drechfler 
38 E. Scholz, A., Schloffer 
40 E. Jürgens, H., Eigentüm. 
(Nürnberg) 
Hamann, F., Kolonialw. T. 
42 E. Städer, €., Fräjer 
44 E Sandhausanfieblg. Kroog 
e. G. m. b. ©. 
Miednet. al. Bohrer 
— N, Dreher 
46 E. Wöhlt, E., A rl 
48 E. Behrend, M., Fräjer 
50 E. Lübke, E., Schweißer 
Yöbdede, R., Kupferfhmied 
52—58 E. Sandhausanfieblung 
Kroog €. SG. 6.8. 
52 Strudmann, € ., Feinbleh- 
{Oloffer 
56 Waldt, A., Schmied 
58 Glüd, E., Schneider 
62 E. Edelmann, N., Dreher 
Gelfert, B., Elektr. Helf. 
., Dreher 
70 E. Tore DEENn ©. Bofthelfer 
Hanjen, X , Bimmerm, 
Sterdt, Rn Schloffer 
72 E. Nidel8, H., Schiff. 
Hofmann, R., Fijdher 
74 E. Rajch, E., Zijhler 
76 N we &, Arbeit. 
, Frau 
78 E Cd 6, graph. Hilfsarb. 
80 E. Schacht, £., Schiffszimm. 
82 E. Sonn, E€., Stemmer 
Frenzel, &., Bohrer 
84 E. Abelmann, D., Schloffer 
86 E. Gärtner, F., Pol. Ober: 
mitr. 4. N. 
88 E. Cgger8, D., 
94 E. Beyer, E., 
Qühr, 
 
Rentner 
Rentner 
W., Arbeit, 
Heifendorf 
mit den Ortsteilen Schrevenborn (einjhl. Kigeberg) und Neuheikendorf 
NedhHte Seite 
2 E. Mir, H., Rentner 
Durmeifter, Se Fräfer 
GE N .„ Wo. 
Delis, O., Ob. Ingen. 
8 E. Frid, . Rentner 
10 E. Dahmke, G., Fijder 
12 E. Dahmke, M., Wow. 
Bogijh, W., Torpedojhloff. 
Sellmer, F., Elektrojhweiß. 
Tietgen, H., Arbeit, 
14 E. vens, (Sophie, Eigent. 
Yvens, Yoh., 
— W., UArb A 
Somig, S., Malermftr. 
16E Gdelmann, F. 
Stadt» 
injpelt. 1 
Mau, E., Steindrud. 
Bergitraße 
<- Strandftir. Ze 
Linke Seite 
5 E. Steffen, $., Fildher 
 
Hermann Rieden. 
W. Steinert. 
 
(£rei8s Blön) 
 
11 E. Ivens, O., Fijher 
Xvens, W., Eremann 
BE ME , Fticher 
Verfi. Infpekt. 
Site S., Bimmerm. 
Herten G., Bootsın. 
Mrazek, A, Kapitän 
Mundt, O., Schloffer 
Walther, Dora, Hökerei 
17 E. Schnoor, W., Rentnerin 
Köfter, I., Maler 
Lang, €, Mechanik. 
— M., Schloffer 
Aderland 
NedHtie Seite 
6 E DBurmeifter, W., Pan 
toffelmadh. 
Burmeifter, G.,PantoFelmch. 
8 E. Dahmte, H., Rentner 
Dahmte, E., Wo. 
— F., Seem. 
10 E. Dahmte, E., Rentner 
 
Gemeindekaffe : 
Konto: Kreisjparkaffe on N EDERNEHS Set ber) (Boftichektonto: Hbg. 10757) 
ol.Hauptmwachtmitr. : W. et 
Voltsjhule: Rektor W. x üpp : el t 
 
Gem.Db.Selr. W. The 
Rn E Yvens, C., Fildher 
E. Arp, CE, Rentner 
x._-. E€., Schloffer 
Hempel, F., Arbeit. 
Lau, F., Mentner 
16 E. Schütt, 3., Schtffsführ. 
18 E. Rähler, H., Seem. 
Schulz, G., Schloffer 
22 E. Meintke, H., Motorbootf. 
Lejchte, B., Side 
E. Dahme, A., Fijcher 
Schumann, £., „ Sbermafchin. 
26 E. Sjidat, R., Fijher 
28 E ati Mofa, Eigent. 
Gamwins, G., Werkführ, 
Schöpp, 5 - Smoenteur 
34 E. Geb sDarbi. 8 Dreher 
Ragels, I. , Malinend. 
46 E. Welgin, K. Anpildn 
50 E. Röfter, D., Eigentüm. 
(ausland). 
Költer, F., Oberfteuerm. 
Riedel, L., Ww. 
 
 
 
9 E. Pape, G., Mafjchinenb. 
—<- Beppelinplag > 
9 E EE °E,, DEE 
Käftner, W., Schmi ed 
100 E. Mohns, F., Arbeit. 
Kraufe, F., Inbvalide 
102 E. Fijcher, W., Elektriker 
104 E. Portius, K., Maurer 
Stobbe, W., Arbeit. 
106 E. Seu, I, Dreher 
Lienau, B., Elektriter 
Hanjen, W., Helfer 
 
Biegeleiweg 
83E nn R., Bankangeft. 
7 E. Qidde, W. , Sandın. 
Reterjon, W., Helfer 1 
Reßlaff, H., Kutjcher 
12 E. Boforny, A, Renfion. 
Biegeleiwert II 
E. Hanfen, A. C., Eigentüm, 
(Wellingdorf) 
Detleffen, I., Arbeit. 
Lenz, M., Bohrer 
NRahn, E., Arbeit. 
Wulff, M., Schneider 
BZiegeleiwert II 
E. Hampel, DO. & F., Biegelet 
V. Hampel, D., Biegeleibef. 
Barknann, I, Arbeit, 
Brade, F., Biegler 
— W., Arbeit. 
Borgert, Q., Arbeit. 
Bünning, K., Arbeit. 
ES D., Arbeit. 
Gerbes, M., Ww. 
Obhlien, H., Maichinift 
Rath, KL, Satt! er 
Rufer, S., Arbeit. 
Meißner, D., PlagHmitr. 
Weinte, F., ”Biegler 
Weinte, jun. F., Arbeiter 
 
 
Boofenkoppel 
Noje‘jches Haus 
E. Nofe, F., Landm. 
Brammerfrug 
35 E. Ray, © Gärtner 
24 E. U , Bauer 
Nübhr, HS. SLandw. 
Burbarg 
Linke Seite 
1 E. Schneefloth, Fr., Landw. 
Schneckloth, F., Altenteil. 
3 E. Nehfeldt, X%., Nebif. 
V. Mehfeldt, A., Rentenempf. 
5 E Schneetloth, D., Wo. 
Stoltenberg, F., Wacdhm. 
<- Teichtorftr. DZ 
7 E. Grage, Fr., Sattler 
($iel) 
 
 
KA N 
 
 
 
 
  
  
  
  
   
N ln 
== 
 
 
	    
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.