Einfjdheuhagen
36 Mohr, H., Mar.:
Werkführer i. NR.
38 E. Mohr, A., Sandmann
Wegner, W.,Führeranwärter
40 E. Ganzenmüller, W.,
Schlachtermftr. T.
42 E. wie Nr. 40
Ganzenmüller, E., Zebens8:
mittel
Huntke, D., ah 1
Huß, Q., Töpfer
Kepczynsfki, H., Rentenempf.
Milewsty, E., Arbeit. 1
Röfhmann, M., Invalide
Schulg, Ih., Schiffszimm.
Witt, M., RN
44 E. Heller, E., Sajtw. T.
KirjOhke, F., Tijhler
Schramm, E., Arbeitrin
Schulg, W., Untermftrz. 2
Sommerfeldt, B., Former 4
46 E. Wörpel, W., Kupfer:
jOmieb 1
Delis, H., Bol. Rev.
Ob. Wachtmeiftr.
Timm, F., Büroangeft. 2
Weßler, F., Fräfer
Wienandt, W., Torpedo=
‘ {Oloffer
48 E. Hörning, N., Handelsm.
54 E. Kortum, A., Lebensmittel
Holjt, D., Arbeit,
Kod, SE Schuhm.
Krüger, W., Invalide
Lange, H., "Wo.
iS Rentenempf.
Schule, D., Schloffer
56 E. Siebjcher, M., Frif.-Mitr,
Bahr, A., Maurer
Neve, D., Rentner
Nichter, K., Kontrolleur
ir, N., Kupferfhmied
Theis, K., Arbeit.
Voigt, HD. en
Bachmann, N., Bertäuf.
Bander, E., Schloffer
58 E. Kortum, Chr., Rentner T.
Kortum, Anna, Kolonialw.
Rrentki, I, Arbeit.
Schulte, H., Arbeit, 1
Stolley, C., Bohrer
Thomfjen, F., Tijdhler 2
Biegelwertk I
E. BEN 6., Cigentüm.
u PR Möller, B., Www.
(Futterfamp $/Qütjenbg.)
Bruhn, O., Schloffer
Ad ®., Wo.
Haaje, B., Frau
ae ®, Schlachter
Hinz, I , FiObändl.
Krufe, al, Arbeit.
Schlüter, X., Schlachter
114 E. ST Cor. Schmiede
Sört, E., Wachtm.
Freiberg, AU., Frau
ha F., Bohrer 1
Kurze, F , Werhzeugmm. 2
Lange, © Maidhinenb.
Brömwing, D., Anftreich.
116 E. Schreiner, R., Eigentüm
(Berlin)
Bergmann, M., Schloffer
Srund, B., Rraft ftführ.
Merten, B., Fahrlehr.
Nath, Chr., Arbeit.
Schulitrafe
Linke Seite
VE Dh D., (Nr. 8)
Hartung, A , Feijeur
DE &., BVertret.
Sau, F-, Berwalt.
Luchte, D, NRohn.Angeft.
Oidenburg, E., Saft.
SE , SebenSmittel
E. Voß, D., Eigentüm,.
Earl: 25)
Grawe, E., Archivar
Schmidt, Emma, Tabakwr.
5 E. Schlüter, D. (Im Dorfe7)
NDS D., Rentner
Bühlfe, £ 1 Arbeit.

entenempf. 14

7 E. Galenfchewsti, R., Frau
Galenjhewsti,E.,Eleftromftr,
Hentrich, A., Frifeur
9 E. Befter, E., Frau
Beiter, F., Schlachtermftr. T.
11 E. Urban, E., Meierei T.
Grimm, I., Klempner
Qöbhnig, W., Anfdohläger
Start, &., Kraftwführ.
Tidirpich, N., Arbeit.
13 E. Röer,A.,MöbeltijdhlereiT.
Gemeinde=Sparkaffe Elm:
ihenhagen
Schröder, D., Frau
Wieje, D., Arbeiterin
15 E. Nommenjen, A., Wow.
Brandt, M., Schifszimmerm.
Dedow, E., Schiffb.-Ingen.
Kurz, E., Tertilwr.
Nommenfen, H., Eifenwr. T.
Stolley, H., Zweigitell. Leit.
1E Gimjgenhagener Bant
e. 6. m. b. &
CD F., Arbeit.
Köhn, R , Sils Betr. AM.
Schnad, %., Mentner
Topp, Zh., Kranführ.
RNedHte Seite
2 E. Wahl, £., SGaftw. T.
Reimer8, I., Rentner
SA.-Rejervefturm
4 Gemeindejhule
E. Gem. Eimjohenhagen
Kirjhner, H., Konrektor
Wellern, Fr., Rektor
6 E Gem. Elmjdhenhagen
Frahm, M., Lehrerin
MD MN., Hausmeifter
Wald, M., Lehrerin H.2
Wulf, B., Frau
SE Olbenbürg, 8, „Bädermftr.
Kleinjorge, sen., O., Arbeit.
— $., jun., Dreher
Mattig, A., Amtswalt. RAD.
Schröder, A., Mechanik.
Wolf, A... Stemmer
10 E. Regner, H., Lebens:
mittel T.
Barabas, D., Schriftjeß.
Fuhrmann, K., Indvalide
Hoffmann, F., Maler
Lühr, K., Arbeit.
Rofe, H., Dentijt T.
Schüßenallee
BE N a u... Sefhw.
Fechner, E., Prörtner
19 E Schlüter, M., Rentnerin
41 E. Hummel, M., Ww.
Hahlbek, W., Arbeit.


Schwarzer Weg
1 E. Braafh, I, Boft Betr.
YArb.
Sophienftraße
Linke Seite
9 E Spahr, S., Eigentüm.
(Breeger Chaufl. 152)
Kubigki,B., Saftkraftw.= Betr.
Wollert, E., Frau
11 E. Rupnow, SG., Rentner
Schlüter, $., Stelln.
BE Schiemann,%., Werimfir.
15 E. Mikfeldt, F., "MW.
Dittmer, A., Rentner
17 E. Küfter, D. Schlachter
Henkel, H., Abteilgsleit.
N OR Seite
4 E. Mijcdhke, M., Frau
Mijcdhke, I, Kontroll.
Speeftrafe
Linke Seite
1 E. Verbraucdhergenoffenjch.
Kiel 4. A (Kiel)
V. Stolze, N., Kfm.
5 E. Reller, ., Kohlen T.Ze
9 E. Neefe, G., Arbeit,
Erihjen, £.-Q., Bürohilfsarb.
11 E. Evers, 7 Arbeit.
Köppl, D., W
138 E. Mieger, Re "MW.
Wiefje, H., S.-S.-Wachmann
BE Wille, MW, We.
Büttner, M., Ww.
17 E. Quit{dH, I., Handlgsgeh.
Buchsbaum, I., Buchhalter
19 E. Bosty, H., Rentner
RBosty, H., Schloffer
21 E. Kubijch, H., Milcdhverteil.
Kubijdh, Ch., Gemifchtwr.
Brechmann, F., Arbeit.
23 E. Erlenbad, W., Werk:
ftattjhreib.
Schind, E., Heizer
25 E. Vreiß, K., Eigentüm.
(£iel)
Krufe, I, Angeit.
Möller, A., Tijchler
27 E. Holg, E., Hausmfitr.
Ruhnke, E., Werkzeugausgeb.
29 E. Bo, M., Ww.
Bod, D., Ge
31E Oruhn, R Werkeugm.
Reter8, Ch., Eettrotechn.
83883 E Köhnk e, 9., Schranken:
wärt.
u Rro0g
S. m. T.
Snaad, a Anvalide
89 E. Heimftätt. Schesw.=:Holit.
(Siel) V. Hübener, Q.,
Schloffer
49 E Probit, A., Schloffer
BO D., Rol.Hauptwacht:
mitt.
RNedhHte Seite
2 E. Pflugner, A, Rentnerin
Schwarz, W., oft Betr.UArb.
4 E. Zödter, H., Arbeit.
Brauer, D., Lagerift
Tegtmeyer, A., Arbeit.
6 E. Detlof, H., Arbeit.
Ruß, W., Angeftellt.
8 Krüger, W., Zijchler
12 E. Beyer, I., Arbeit.
Wieje, X, Ob. Mafjch. Mt.
32 E. Dibbern, M., Rentnerin
Rotthoff, A., Majcdhinenb.
36 E. Grell, B., Schloffer
38 E. Krüger, O., Rohrbenäh.
40 E. Gäbe, 3., Maurer
Gäde, N., Ma
Tietgen, ©. Buch:
42 E AWittfooth, AM KK n
Yjacobfjen, H., Giettrb{chweiß.
44 E. Schmid . M., Ww.
Abshagen, C., Bohrer
Qud, M., ib.
Beterfen, X x Majdhinenb.
Valentin, $., Rentenempf.
46 E. Dennewis, M., Www.
Wendtland, F., Schloffer
48 E. il, S., Wo.
Kill, K., Schneider
50 E. Wöbte, M., Rentner
Helm, K., Dachdeck.
58 E. Unbehauen, B., Frau
Hachmann, H.,Elekt. Schweiß.
Sammann, F., Schloffer
Unbehauen, &., Poftbetr.Arh.
60 E. Giliter, B., Schmied
Gilfter, H., Rentner
62 E. Bojdhmann, B., Schloffer
Dsbahr, H., Klempner
Talitr.
4 E. Zrogijfh, E., Anftreich.
Waldweg
Linke Seite
E. Röhler, B., Prokur.
E. Appolt, -F., Rechnungs»
E
E.


führ.
Bärwald, W., Fräfjer
Spröte, Q., Ze epbonift
1 E. Lorenzen, W., Zijchler
Burmeifter, H., Zijchler
8
5
7
9
x
WE A

Elmfjhenhagen
Rechte Seite
4E LS ANENDANEN Nr Renten:
mpf.
Siehehbagen, ®., Dreher
GE. N ®%,, Schneider
Müller, A., Seemann
8 E. Mahnjen, F., Rentenempf.
Gerdes, D., Rentenempf.
10 Körner, en BootSsführ.
14 E. Wiefje, E., Rentner
16 E. Röhn, H., Gärtner
20 E. Bachow, F., Schloffer
Aver8, H., Arbeit.
Bauftian, O., Laftfuhrbetr.
32 E. Sperling, Fr., Kim. T.
Köfter, A., Abteilgsleit.
Krufe, I, Hauswart
Wafferturm
E. SandhHausfiedlg. Krovg
Gäde, H., Maurer
Thies, X., Gartenarb.
Bigmann, A., Schiffs:
a5phaltier.
Weddigenftraße
Qinte Seite
1 E. Pfeifer, D., Invalide
Untriefer, H., Ingen.
5 E. Rrowiorz, M., Frau
Kohlhaje, S., Wim.
7 E. Wierth, D., Majcdhinenb.
Wittfooth, H., Elektromont.
9 E. Scheibe, F., Schiffb.
Schule, W., Feinmecdh.
11 E. Jöhnd, €, Schiff.
Wigel, R., Elektrotechn.
15 E. Hennings, A, Händl.
Hennings, H., Erpedient
21 E. Rahnau, A, Zimmerer
Rechte Seite
4 E. Frige, C., Wo.
8 E. Hoffmann, E., Rentner
12 E. Kurzbein, H., Werftarb,
Günther, W., techn. Angeft.


7 14 E. Wittte, E., Rentner
NRingwalski, H., Brenner
16 E. Penner, I., Rentner
Troeder, K., Tijchler
18 E, Schünemann, &., Renten-
empf.
20 E. Hahle, sen., SG., Kern:
mad.
Hahle, jun., G., Brenner
2 E Mollenhauek, 8, Tijhler
Loewig, H., Schloffer
24 E. Bloc, A Her
il, ., S
2E öl, We GE Mei
Böhmer, E., Arbeit,
28 ES Bahnmeifterei
Haß, €., Schranfenwärt.

Weinberg
1 E Wulf, I., Bauer
3 E. Fijh, Ägentüm, (Sbehoe)
Stahl, F., Sand
Welljeer Weg
Linke Seite
„ Frau
Boje, W db
Ehrig, ®. Initallateur
Hamann, F., Scohuhmmftr,
Werner, W., Elektrogeijch. T.
Wulf, F., Unftreich.
<- Hertha-Straße DZ
47 E. Meß, € „„ Kontoriftin
Reber, Pt ran führ.
Schmidt, mw.
Schöttler, S Architekt
RNechHte Seite
2 E. Lübbe, R., Hebamme
Lübbe, K., Klempnermftz. T:
Schumacher, E., Architekt T.
<- Hertha=-Straße >


V. zeil
8 E. Wittmann, W., Eigen:
tüm. (Kiel)
Behnte, M., Heizer
Hak, W., Früfer
Kaleyta, RK. Lofom.Führ.a.D.
Sachweh, M., Rentnerin
Salaisti, B., Asphalteur
Schleef, W., Anf{hläg.
Stahl, B., Heizer
Strauch, R., Keffeljhmiebd
10 E. Höft, C., Schloffermitr. T.
LXahmig, H., Schachtmftr.
Lügen, N., Rentner 2
Roer, A., Zimmerer 8
Schleef, A., Wi.
— 8., Handelsm.
Tewes, DO., Lagerverw.
RE Peters, I „ (Siel)
Blöder, Sn an Angeift.
SE „ Ww.
Dig, G., Ne
Cgger8, R., Elektrik.
Roth, W., Elektrik.
De ©. Hın. Angelt.
Schmidt,O., ee Sole
Wahlheim, Fr.,
Wärterhaus
40 E. Reichsbahn
Fugljang, I., Schranken:
wärt.
<- Eijenbahn DZ
Wüfltenfelde
<- Feljenftr.
Linke Seite
1383 E. Schrader, H., Zimmerm.
Witt, W., Schweißer
15 E. Arndt, B., Arbeit.
Hamann, O., Schiffs»
zimmerm.
17 E. Scomvoef, E., Steuerm.
27 E. Simoneit, A., Ww.
Baajch, S., Frau
Simoneit, W., Schloffer
Wegener, H., Hın. Angeft.
29 E. Lijhemwsfki, E.,Cigentüm.
(EMerbefer Weg 117)
Bafrzewsti, A., Waffentwart
83 E. En Th D., Former
Hartmann, R., Arbeit.
Eingrüber, da, Rentner.
Nedhte Seite
4E OS R., Klempner
Noß, I,
I6.E, Sr 0 Drehevmfir.
Geiger, M. ., Obermatrofe
Richert, O., Ob. Mafjcdhinift.
Wöhlt, '&. Indvalide
Kroll, W., Dreher
20 E. Behrend, F., Schmied
Haltenhof, E., Former
Schmidt, F., Archivar
22 E. Beymann, ., Mar.
Werkführ. a. D.
24 E. Rühler, Rn -Sohnbughalt,
26 E. Peters, W., Zimmerm.
28 E. Butenop, &, Sand.
<- Feldmart D
34 E. Krüger, D., Ob. Feldw.
36 E. Rad, ©. „Wehrm.Angebh.
Daffel, A., Rentner.BZeppelinring
Linke Seite
1 E. Neger, W., Zimmerm.
Schlahn, I., Rentnerin
SEC Ob. ‚Feuerwehrm.
el M., Schneiderin
5 E. och, M., "an.
Biedeniweg, ©, Schifisbau-
ingen.
TE Bertühn, B „ Wo.
Hannig, D., Glettrojhw.
9 E. Schmidt, 8. Schiffsatmm.
äder, En Taufın. Angeft.
11 E. Gehm, ®., Rentner
13 E. Damboldt, W., Maurer
Milgow, K., Kontorift
15 E. Brandt, H., Maurer
Walter, G., Dreher

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.