Eimjhenhagen
Hinterfte Rügen
Linke Seite
15 E. Wulf, E., Frau
Wulf, W., Bootsfteuerm.
81 E. Sange, $., Werkmitr.
55 E. Mundt, A., Yuftizfekr. L.R.
Andrejen, I., Rentner
63 E. Winter, B., Schmied
69 E. Nejhebti, A, Stemmer
69a E. wie Nr. 69
Mejdhebki, E., Kontoriit
71 E. Dormund, I., Wow.
Rieden, X., Schlachter
Laube E. Fink, G., Arbeit.
Nechte Seite
14 E. Rofje, D., Ingen.
Senfjen, H., Schweißer
Sommerfeld, D., Tijhler
16 E. Harders, I., Mentner
22 E, Aljhewstv, B., Gärtn.
42 E. Stuth, C., Maurer
58 E. Wartenberg, F., Brenner
Gleßmann, W., Rentner
60 E. Beterjen, C., Schweißer
Hanjen, A., Maler
68 E. Rinzel, H., Invalide
Hof Kroog
1 E Wiefje, Math., Sandw{ch.
Friedrichjen, H., Kupferfchm.
Neumann, H., Kupferfhm.
Wehde, G., Antkerwicler
Wieje, K., Rentner
2 E. Winter, A., Landıw.
Ohlien, K., Arbeit.
4 E. Melzer, G., Rohn.-Betr.=
Witt. L N.
Damm’ihes Haus
E. Damm, R., Elektrotechn.
Bauftian‘fhes Haus
E. Bauftian, Anna, Fuhrg.
Großenbroot
E. Hoffmann, E., Eigent,
DE 8)
Hoffmann, D., Gärtnerei

Hochbehälter (Anı)
f. unter A
Horft-Weffel-Straße
Sinke Seite
1E€ O0 M., Kupfer-
fOmte
Schlemminger, A., Wert»
fl übhr.
Schumann, W., Elektrik,
8 E. Siedler, C., Bäcker
18 E, Dubier, M., Tijhler
15 E. Weinte, %., Arbeit.
Dohrmann, H., Maurer
29 E. SEO Q., Majd.s
el
Schloffer
81 E. Edhart, F., (Gaußfir.48)
Qöge, O., Vernidcler
Schnigler, W., Maid. Schloff.
83 E. Scheel, N., Mafchinijt
Scheel, W., Buchhalt.
37 E. Heimftätte Schl.-Holft.
(Dammitr. 32)
Rohnert, A., Motorenichloff.
39 E. Beyer, A., Arbeit.
B., Schloffer
41 E. Beyer, Q., Heizer
Mujhwig, A, Angeftellt.
51 E. BafrzewSti, W., LTapez.
Doftal, K., Dreher
55 E. Bünning, M., Kranführ.
Böhnte, W., Arbeit,
NedhHtie Seite
2 E. Nepenning, M.,„Benfionär
4 E. Weitphahl, M., Arbeit.
Ruhlow, W., Arbeit.
E. Weiß, B., Schloffer
E. Bräuer, M., Verwalt.
E. Steffens, W., Schloffer
E. Harbs Chr.,Motorenjchl.
E. Mabdjen, SG., Majcinift
E. Neumeyer, H., Arbeit.
E. Gurke, O., Zafler
Baer, G., Arbeit.

SEPZerE


70 E. Kraufe R. Kupferjhmted
Kraufje, D., Dreher
72 E. Reimer, W., Eigent.
YNömus, A., Frau
Bod, W., Schweißer
Malchow, O., Schiffb.
Reimer, H., Maurer
74 E. Seidler, F., Majchinenb.
Timm, F., Roh. Hilfs-Betr.
Aifift.
76 E. Blöder, L., Maurer
Blöder, K., Majchinenb.
78 E. Sandhausfiedlung Kroog
Lilienthal, D., Werimftr,
80 E. Simburg, X., Schweine»
möäft.
Hühner, H., Schloffer
82 E. Behne, E., Frau
Behne, B., Maler
84 E. Paredda, F., Wächter
86 E. Stöterau, E., Frau
Stöterau, W., Arbeit.
88 E. Szupryczynsfi, R.,Maur.
Saupryczhnsti, M., Arbtrin.
Sm Dorfe
Kirche
1 E. Kirchengemeinde Elm-
jhenhHagen
3 E. Sirhengemeinde Elm»
jdenhagen T. .
Förft, I, Rentner
Nohwer, K., Diakon
Schlüter, O., Kohlen T.
5 E. wie Nr. 3
Saufamm, S., Baftor
7E. Schlüter, D., Kohlenhdl. T.
9 E Schröder, W., Ob, Poft:
jhafn.
Schnoor, E., Rentner
Schröder, A. Pol.ODb.Wacht-
mftr.
11 E, Wöhlt, H., (Preeker
Chauffee 122)
Detlaff, A., Schloffer
Fendejad, M., Wo. 1
Hartmann, I., Former Erdg,
Locwig, S., Arbeit. 2
Qüthje, X., Rentner 2
Osbahr, E., Rentner Erdg.
Stahl, S., Wo.
12 E. Vofte, N., SchHifs.Ing.
Bartels, W., fm. Angeftellt.
13 E. Förft, L., Eigentüm.
(Wellingdorf)
Bolfuh, F, Rod
olzfuß, F., Ko
Stelt, W., Korbmach.
Wörpel, A., Sandw.
Kaftanienallee
Linke Seite
3 Rathaus
E.GemeindeElm{henhagenT.
Sau, E., Ww.
5 Gemeindejdhul
E. Gemeinde Eimjhenhagen
Nieljen, H., Bootsbauer
9 E. Frenzel, D., Ww.
Winkler, W., Angeftellt.
11 E. Haß, AM, nn
E., Ww.
Haß, I, Ob.Wachtmftr.
13 E. v. Breditow. H., Kım.
Subhr, W., Arbeit.
NehHte Seite
4 E. Frenzel, W., Eigentüm.
(Heiligenitadt/Cidhsfeld)
Böllinger, H.,Dr., Ob. Ingen.
Debelius, H., Betr. Ingen.
Haffelbed, E., Ingen.
NRiechertS, W., Rhh. Bedienft.
Böllner, H., Ingen.
6 E, Flenker, Ch., Hoch- u. Tief=
baugej®. T.
Doormann, A., Wiv.
Flenker, Ch., Maurermftr.
8 E. Wüfltefeld, D., Frau
Wiüftefeld,A.,Schloffermitr, T.
10 E. Biegler, O., Krim. Setr.
Kieffampftraße
6 E. Vieth, P., Landw.


EEE
Kieler Straße
Sinte Seite
9 E. Voß, W., Buchhalt.
11 E. Sauto,E., Monteur( Aus:
Tand)
Kunif, O., Wehrm. Angeh.
18 E. Bampel, W., Eigentüm.
($iel)
Frahm, H., Feuermehrm.
Barling, E€., Innenarchit.
15 E. Röfdmann, O., Rentner
17 E. Boockhoff, W., Monteur
Beterfen, A., Zolljekr.
3 E. Yürs, Y., Bautechnik.
Bednarz, G., Hın. Angeftellt.
63 E. Haafje, G., Rentner
NedhHte Seite
12 E, Dietjdh, A., Frau
(Iohannesitr. 37)
Dietih, E., Wertmitr.
14 E. Rademacher, H., Schrift:
jeber
Lage, M., Mafjd. Seger
16 E. Niederhaus, C., Ww.
Nagel, B., Kaffier.
18 E. Wittmann sen. W., Vor:
arbeit.
Wittmann jun., W., Dreher
20 E. Prien, B., Tijohler
Prien, A., We,
22 E. Witt, A., Wow.
Mat, K., Invalide 1
Difterhof, A., Konftrult. 1
Witt, H., Majcdhinenb.
24 E_ Schwarz, I., Bohrer
Bünning, K., Mafjchinenb.
26 E. Prieß, H., Straßenb.:
Schaffner 1
Fedder, H., Mechanik.
28 E. Zirode, H., Lagerift
30 E. Diedrichjen, W., Dreher
Diegk, KX., Buchhalt.
E. Raabe, W., Nentner
Chriftianjen, W., Rentner
834 E. Weber, Maria (Kiel)
Gäde, W., Bol. Beamt.
Schößh, I, Buchhalt.
86 E. Schiemann, S., Arbeit. 1
Klempin, W., Schiffszim-
merm.
66 E. Böttger, M., Zimmern.
Klan8dorfer Str.
11 E. £rohn, W., Schiffbau.
27 E. Beil, H., Rentner
Kohnert, W., techn. Angeft.
20 E. Dettimer, H., Helfer
Seffen, M., Steinmeß
Klofterweg
2 E. Schilf, M., Frau
Schilf, KX., Büroangeft.
— W., Dreher
4 E. Beet, E., Invalide
Hamann, A., Angeftellt.
Kneift
7 E. Beidler, X%., Mafdhinenb.
17 E. Krohn, D., Rentner
27 E. Alien, %., Frau
Aljen, sen., H., Arbeit.
— jun., $., Majdh.Schloffer
26—28 E. Steiner, £., Rentner
Arp, H., Majchinenb.
Krenzkamp
2 E. Yenjen, H., Schloffer
4 E. Wolljihläger, %., jJun.,
Majcdh. Wärt.
Kretjhmar, E., Schlachter
Wolljdhläger, X.,sen., Rentn.
10 E. Bunzel, E., Wow.
12 E. Goldenbaum, F., Schleif,
16 E. Jürgens, A, Rentner
18 E. Bruns, A., Frau
Bruns, A., Invalide
Gödrig, W., Arbeit.
Teste‘{hes Haus
E. Test, E., Rentenempf.
Einfjdhenhagen
Krenzitraße
Sinkfe Seite
15 E. Böhnert,B., Modelltijchl.
NedhHte Seite
4 E. rufe, £., Frau
Krufe, H., Tijchler
MNitolat, G., Arbeit.
Kruppallee
Sinfe Seite
8 E. Beier, I., Rentner
Kopp, L., Boftbeamt.
Mahnke, D., Saft.
7 E.Buthmann, Ch.,Ob.Stadt-
Seftretär
Dr W., Ob.Leutn. 3. S.
a
13 E. Gramm, £., Eigent.
Förfter, E., Mar. Werkführ.
a. D.
15 E Carffenjen, B., Schrer
. N.
Carftenfen, K., Fuhrunter«
nehm. T.
17.19 E. Willner, W.,Werklehr.
(Riel)
Schröder, A., Wehrm.Angeh.
21 E. Merkel, 3., Eijengießerei-

befiger
Koch, FF, Buchhalt.
27 E. Mofjer, R., Benfionär
SEE 8., Seutn. (3.)
a. D.
Nechte Sette.
6 E. Schmidt, Chr., Direkt. T.
10 E. Föh, A, Ingen.
80h, ©., Dr., Studienafieff.
12 E. Menges, W., Ingen.a.D
Schuhmacher, F., Roftinjpekt.
Weidenhaupt, A., Dr. jur.,
Staatsanw.Rat i. N,
14 E. Zualwiger, D., Ingen.
Semmermann, €., Friedhofs:
injpett.
Thalwiker, F., Fuhrunter-
nehm. T.
16 E. Müller, L., fon
Müller, A., Benfionär
18 E Een K., Steuer:
%
jefr.
Süberfrup, KX., Schmied
22 E. Mönkemeier,H., Benfion.
24 E. Zimm, A., Wo.
28 E. SEISEIH M., Ob.Ingen.
a. D.
30 E. Brandt, W., Hın. Angeft.
34 E. Möller, W., techn. Stadt:
infpelt.
Ligmannftr.
Sinke Seite
3 E. Döpner, G., Maurer
5—28 E. Heimft. Schlesw.»
Holit. G. m. b. OH. (Kiel)
5 Meifter, X, Maurer
7 Spengler, Eigent.
9 Haberland, W., Tijchler
11 Rolb, B., Elektrik,
1383 Malchow, B., Maler
15 E. Auguftin, W., Maurer
17 Helbig, H., Maurer
— M., Maurer
19 Krabbenhöft, E., Feinblech.
21 V. Schmidt, G., Dachd.
23 Seemann, E., Arbeit.
Rechte Seite
4 E. Schellin, W., Tijhler
6 E. Rernehen, H., Keffeljhm.
8 u. 12—24 E. Heimit. Schlw.
‚Holit. SG, m. b. ©. (Kiel)
8 Rönnau, E., Mafjchinenjchl.
10 E. Stollep, M., Zimmerm.
Stirfat, M., Ww.
12 Schlotfelb, H., Maurer
14 NRönnau, D., Arbeit.
16 Groth, I., Arbeit.
18 Flanz, $., Nentenempf.
Siedtfe, A, Sattler
20 Rloje, M., Schlachter
22 Brauer, G., March. Baugeh.
24 V. Sangfelb, F., Arbeit.YV. Teil
Lndnerftraße
Linke Seite
3 E. Bob, F., Arbeit.
Sorgenfrei, B., Ww.
7 E. QJödnk, O., Werkmitr.
9 E. Nasner, A., Segelmach.
Brink, F., Hm. Angeft.
13 E. Treidhel, H., Invalide
Hinz, B., Former
15 E. Heinrich, F., Maurer
Stender, H., Detailfonftrukt.
19 E. Martjhat, E., Schmied
21 E. Friedrihjen, G.,Rentner
28 E. Schuhmacher, Betr. Arb.
RNedhHte Seite
6 E. Meicdhardt, F., Stemmer
Hennjhen, W., Schlachter
E. Strumwe, A, Werkimftr.
Haaje, W., Wärter
10 E. Heide, E., Wo.
12 E. Hehn, 6., Frl.
Hehn, W., Ingen.
14 E. Meeg, K., Tijohler
16 E. 3oßmann, Y., Optik,
(Vreeger Chauffee 91)
Kogmann, F., Angeft.
18 E. Obgartel, R., Nieter
20 E. Seiler, £., (Kiel)
Böttcher, K., Mechanik.
Kalwa, K.=H., Bote
22 E, Liebidh, G., Maurer
24 E. Simburg, O., Arbeit.
Limburg, Frieda, Lebensmitt.
Madenfenftraße
4 E. Hakanjon, W., Zimmerm.
Biegner, E., Ww.
6—8 E. Sandhausanfiedlung
Kroog €. SG. m. b. H.
6 Fanz, H., Schiffbauer
8 Neumehyer, H., Schmied
10 E. Runtel, H., Bol.Haupt-
wachtmitr.
Schitorr, U., Indvalide
12 E. 3eita, D., Pol, Haupt-
wachtmiftr.
Mittelweg
Linke Seite
5 E. Deutjh, K., Werkmitr.
7 E. Cubdnadhowsti, C., Klemp-
nermfir.
9 E. Calljen, ©., Arbeit.
Hadbarth, W., Seemann
11 E. Dibbern, H., Vertreter
NedhHte Seite
2 E. Hoppe, H., Meinhändler
8 E. Schelhaje, A., Majchinenb.
10 E. Rraeft, M., Schiffb.
Paradiesweg
15 E. Möer, R., Malermftr. T,
Plögen
1E ht M., Zijdlermfir.
Wölf, N., Keffelihmied
3 E. Sudited, M., Schuhmmftr,
7 E. Metting, W., Schmied
Krüger, P., Mafcdhinenbau.
RNönnau, F., Rentner.
BPottberg
5 E. Ramm, &., Lehrer
7 E. Ulrich, O., Ww. (Laboe)
Söfften, H., Ingen.
9 E. Kröger, W., Eigentümerin
SE A Aa
orbhorft, AW., Bofticha
13 E. Seld, Ch., U im
m) Anna, Schranfen:
eß.
19 E. Arlt, M., Bez.Kommiff. T.
«<- Pottberghöhe >
6 E. Cbert, M., Frau
Ebert, W., Yndalide
14 E. Bahr, A., Nentner
Raul, H., Bolier.
VL
Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.