V. zeil Eimjhenhagen
97 E. Müller, W., Straßenb.= | 12 E. Wüitenberg, Ch., Ww.
ihn. Butt, W., Angeft,
Krufje, Zh., Angelt. 14 E. Nandt, E., Mar. Werff.
99 E. Kruje, E., Eigentüm. 16 Bauftelle
Greifer, H., Majcdhinenb. 18 E. Ehlert, F., Gärtnerei
Hübner, I., Kefeljhmiecd Ehlert, G., Rentner
Kubajef, B., Maurer
101 E. Rruje, E., Rentner
Brandt, H., Zimmerm.
Grundies, W., Anftreich.
Moyzes, W., Elektrik.
Schrader, G., Elektrik,
Tiedemann, H., Zimmerm.
€., Bimmerm.
I., Schiffb. Helf.
Freefje, W., Bohrer
Hamann, ©., Arbeit.
Liibdker, W., Kranführ.
Qüthje, I., Arbeit.
Stuth, O., Zimmerm.
105 E. Schnovor, A., Ww., Erdg.
a FF. Arb.
Haß, W., Dreher
Hinz, D., ’Straßenb. Angeft. 3
el W., Handelsm.
Sufrau, X. , Konitrukt.
Wilfe, W., Rentner Erdg.
109 E Krüger, Roja, Eigen:
tüm. (Kiel)
Aljen, A., Arbeiter
VBrohmann, KX., Botenmfir.
Hempel, RN., Bäder
Hohendorf, X., Motorenjchl,
Kod, H., Kraftwführ.
Kohnert, X, Arbeit.
Lyd, W., Bädermftr.
Nirjhmann, D., Bohrer
Otto, H., Rentner
113 E. Reinfe,H.,Schiffszimmer.
Voigt, R..ODb.:Stücmftr.a.D.
115 E. Werther, O., Invalide
Bietau, E., Stel.
117 E Sijhewsti, A., Schuh:
machermitr.
PN FA Mal On
Haß, L.,
theme Cr Klempnmfir.
Dito, B., Bohrer
Stieper, £., Stadtangeft.
Trede, B., Kraftwführ.
119 E. S%ade, W., Gaftw. T.
Boldt, H., Bote
— 8., Bote
Schlemmert, B., Ww.
121.6. Verbrauchergenoflenich.
Kiel e. 6. m. b. Q.
V. Finn, E., “Rolontatto, Te
Schloßhauer, M., Wo.
<- Zröndelweg ZD
123 E. Wriedt, Ch., Gärtn.Erdg.
Bartich, N., Schifsführ.
Bendt, E., Dreher
Bode, F., Mafjchinen!
Brandt, AS Sem Gem.
Gädte, W., BucGHhalt.
Grapengeter, N., Strabenb.
Führ.
Hadbardt, E., Arbeit. 2
Höjel, M., techn. Angeft. 1
Selen, B., Meierijt
Neubacher, F., Straßenb.
Angeft.
Sufrau, W., Rentn. 2
125 E. Sievers, H., Lijchlerei
Brade, I, Arbeit. Erdg.
Kuhlow, Cr Mot.:Schloffer
SU . OisiOwmär
Wardeat, © "Schadt-
AI E Bergmann, U, Werft»
buchhalter x
Hohn, F., Arbeit.
Yöhnk, H., Nentenempf.
Zeihmann, F., Schuhm.
Wie, X., Brunnenb.
DE 3. Frau
129 E. Wahlheim, H.,. Verf].
Agent
EEE M., Ww.
‚NehHte Seite
2—8 Bauftellen
10 E. Böttger, G., Eijenb.UArh
— Hanjen, U, Werbmftr.


20—28 Bauftellen
30 E. Plöger, E., Arbeit.
832 E. Möger, H., Zimmerer
34 E, Neters, A., Maurer Erdg.
Hinz, G., Arbeit.
36 E. YWöbahr, E., Ww.
Wsbahr, A, Arbeit.
42 E. Boje, E., Zimmerer Erdg.
Bleffing, K., Arbeit.
46 E. Schulz, ©., Pförtner
Brandt, H., Schloffer
48 E.ObIs,A., Rol.Hpttomfir.
52 E. Ofterhoff, W., Rentner
60 E. Sau, D., Dreher
Sau, F., Seemann
68 E. ÖGreggerjen, H., Bol.
SHptwahtmiftr.
E. Fiebig, I., Majcdhinenb.
70 E. Fiebig, I., Majchinenb.
Nr. 68)
Kirjhte, M., LZijhler
72 E. Hüpenbeder, K., Vol.=
Hauptwachtmfir. a. D.
Lammerg, K., Zijchler
80 E. Beig, M., Zijchler
Kopelfe, F., Arbeit:
Lenjh, H., Schloffer
Stötter, G., Bohrer
82 E. Betermann, E., Land.
84 E. Schwarzburg, G., Wi.
Nönnfeldt, W., Dachdeder
Stomian, O., Gärtner
Taubner, R., Maler
Wenz, SG., Autojchloff.
86 E. Wehrfig, I., Eigentüm..
(Prees. Chaufl. 16)
Dittmer, W., Schloffer
Molgedei, B., Rentnerin
Wendland, 8, Maijcdh.Wärt.
Wehrlig, F., Kranführ.
88 eriftiert. nicht
90E.Schöne,W.,Schlachtermfir.
92. E. Bed, X., SchHloffer
Brummundt, W., Schmelz-
{Oweißer
Ehrhardt, A., Ynvalide
Finn, W., Lijdhler
Schurbohm, E., Takler
Bigmann, A., Invalide
94 E.Cder, A., Eijend.Sekr.i.R.
Knies, I, Milchhol.
Lindemann, E., Arbeit,
Nagel, W., Majcdhinenb.
Batrzewsti, X., Arbeit.
9% E. Bokart, E., Angeft.
Klawe, OD, Rentner
Nokart, A., Wi.
Stoffers, D., Schmied
102 EA Ob. Roftich.
Bergert, T Bootsb.
Stieper, E., Indalide 1
Stoldt, 8 ” Bimmerer
104 E. Bötel, K., Rentner Erdg,
Bötel, H., Zijchler 1
Gihhorft, A., Klempner
106 E. Kühl, X., Eigentümer
(Amerika)
Berdmeyer, W., Hdlsvertr.
Sobhl, O., Slektrojhweißer
108 E. Zeffen’ ide Erben
Ieffen, A, Wi.
110 E. Kempin, A. Rentenempf.
Klempin, O., Frau
Krüger, R., Bootsb.
Wolf, G., Maijdhinenb.
112—120 Aderland
122 E. Yaubdner, R., Male
E%
128 E. Michter, S., Landw.
Bod, M., Mufiker
164 E. Midhter, HO., AWbfuhrg.
<- Feldmark >
Feljenfjtraße
«<- Kausdorfer Weg Z
S E. Vollitedt, A., Rentner
9 E Rüdl, I ”, Bimmerm.


DL
2'E. Meyer, R.,
Eigentum. (Dortmund)
Luchte, D., Schloffer
Todjen, R., Bäder
12 E. Möller, F., MajdhHinenb.
HFelafjcheide
4 E. Holg, W., Werftinjp.
SGartenftraße
Linke Seite
1 E Edler, A., RNentenempf.
E. Edler, F., Hebamme
Bauer, H., Bol.Rev.Wmftr.
Bohl, M., Rentenempf.
9 E Dahl, W., Bürgermftr,
Vogt, H., Lehrer
Walther, K., Lithograph
121 E. Sehmann, D., Ww.
Kaub, I., Ob. Majdh.Maat
13 E. Struve, I., Lehrer
15 E. Beverungen, Heinr.
ee Chaufiee 87)


Serf, W., Buchhalt.
Lundt, D., Hauptlehr. a. D.
19 E. ‚ot GE, „ Frau (Spee:
{tr
E. Maad, Paula, Frau
E. Maad, Bauline, Rentn.
Arp, D., "Sohladhtermfir.
Köpde, A., Schloffer
Krüger, A., Arbeiter
25 E. Voß, W., Landw.
Burmeifter, F., Lehrer
27 E Bruns, $., Schiffb.Ing.
29 E. Joeke, E., AWpothet. T.
81 E. Andreas, W., Frau
Anden, D., Leutn. (Ing.)
a
Rofart, G., Spark. -UAngeft.
8338E ER RSEE SG. Korv.Kapit.
(3)
35 E.Olimart, F., Dr. med. T.
87 E. Sievers, Frau (Kiel)
Boftamt
Bokorny, A., Boftjefr.
Siebert, Al, "ww.
‚41 E. Hay, W., Dr.med.dent.,
Zahnarzt A
nm E „„, Ww.
Delis, K., Dr. Zahnarzt
Hand, ©. Vankvorft.
BE Siffen, H., Db.Ingen.
45 E. Schnad, ©., Ingenieur
7 E. über, M., Frau
Sjordt, W., Konftrukt.
Lüder, K., Betr.-Ingen.
49 SR 6., Dr.med.,
51'E Son, D., Frau
Strauch, M., Steindeue.
58 E. Wüftenberg, F., Ww.
Kurth,E., Ob. Dekofitz. aD.
Reymann, E., Feinmechanik,
55 E. Hermes, H.,Wertführ. LR.
Hermes, E., Hebamme
NechHte Seite
ZE DOM F., Schmied
4 E. Schag, M., Werknftr,
Kluge, E., Filtalleiterin
SE Lempfert, ©., Lehr, t RM.
12 E. Nöhr, A., ol. Hptwmfir.
Latendorf, F., Bäcker
30 E Bähnk,I.,Geichäftsfüht.
(Nortorf)
VBähnt, X., Wo.
Lienhardt, N Ingen.
832 E. Nohwer, H., Frau
Nohwer, W., Duarigroßhdlg.
Serftenfamp
12 E, Diichleit, M., Schloffer
SGochbelsftrafe
Linke Seite
11’ E. Schmidt, B.,Gärtn.Erdg,
Di OH.Ingen.
15 E. ink, I., Ww.
Lange, M., Zimmerm.
EImfjhenhagen
19 E. Kalinta, ©., Arbeit.
23 E. Neumann, W., Steinhauer
Lange, D., Kupferjhm.
25 E. Stubbe, H., Schmied
27 E. Steffen, ©., Schmied
27a E. Bahr, A., Majcdhinenb.
29 E. Kahl, W., Hın. Angeft.
Raben, C., Werkmftr.
31 E. Krauß, B., Brenn, Erdg.
Kraus, I., Brenner
33 E vr G., Aenten eb
Köln, A., zn
35 E. Böhlfe, W., Arbeit.
Bruhn, E., Klempner
Rechte Seite
2 E. Steffen, A., Kraftwführ.
2a—10 E. Heimftätte Schlesw.=
Holit. SG. m. b. O. (Kiel)
2a Siegmund, F., Wi.
4 Serutt, G., Arbeit.
Keller, W., Fuhrgefh.
6 Müller, G., Majdhinenb.
8. Braun, K., Arbeit,
10 lung, E., Arbeit.
12 E. Beder, G., RentnerKrdg,
14 E. Schöpp, W., Rentner
Schmidt, N., Rieter
16 E Baunier, W., Iuft.Setr.
20 E. Sebdelty, £., Ange. Erdg.
Müller, O. G, Majchinenb.»
Vorarbeit.
22 E. Schröder, W., Werkführ.
Schreier, K., Dreher
Göüringitraße
7 E. Runau, N Arbeit.
Se a „, Schloffer
Stolley, W , Schneider
4E Foibil, & Maurer
Foigit, F., Schloffer
Weinte, G., Majcdhinenb,
Großer Kamp
22 E. Hindenburg, B., Maurer
Grüner Weg
13 E. Hinrichs, H., Steinfeg.
Hahnbufch
/£infe Sejite
1 E. Baajdh, E., Ww,
Mohr, K., Zimmerm.
8 E. Schubert, A., Bolljetr.
5 E. Brügmann, X, Arbeit,
Nehder, K., Anftreich.
15 E. Ortlepp, R., Schmied
Flenter, Q., „Süärtmerel
17 E. Meier, A Ag
19 E. Kirchhoff, X „ Schmied
21 E. Kroll, E., "Arbeit,
Horn, H., Schiffbauer
NRebehn, Marla, NRentenempf.
23 E. Kroll, A., Frau (Nr. 21)
Dibbern, H., Frijeur
25 E. Henze, F., Schmied
Bojhmann, W., Lijchler
27 E. Ruta, M., Schmied
Kroll, W., Bol.-Beamt,
NechHte Seite
10 E. Wartenberg, A., Former
Bierath, B., Feuerwehrm.
12 E. Beter, F., Schmied Erdg,
Kontol, H., Helfer
16 E. Benz, D Arbeit.
omjen, R.
Fichte, R., Mufik.
MO ran $. "Seoneiderin
Krüger, E., Helfer
20 E Schmidt, H., Rentner
Oblien, D., & rm.
Beidler, I, Dreher
22 E. Bauljen, Dora, Frau
Bauljen, F., Former
24 E. Strider, re
26 E. Wyludda, G., Schmied
Wyludda, B., Maichinenjl.
28 E. Matujchat, I. Arbeit.
Dejer, F., Rangter.


Hang (Am)
j. unter A
Heimftättenftraße
12 E. 3ichunte, A., Majchinenb.
Herthaftraße
Linke Seite
9 E. Fenker, E., Eigentum.
(Kaftanienallee 6)
V DS £., Schmied
Dehn, € , Nentnerin
Sarg, Be Dreher
Mehnert, K., Schlofier 1
Stölting, A., Arbeit.
Walther, bh. Maurerpol.
11 E, Flenker, 6. Eigentum.
Kaftanienallee 6)
V. Büter, De Bote
Hoffmann, A., Bohrer
Höhne, W., Arbeit.
Lütjohann, ©. Mrbeit.
Schill, A., Majchinenb.
Sommerfelt, %., Ziegler
.„ Yuitizangeft.
E. Gemeinde Elmjdhenhagen
17 nn Förft, E., Eigent. (Kiel)
Kamp, H., Rentner
27 E. Schilling, A., Dreher
29 E en $. “Binmerm.
Boll, E., Schijfbauer
Rechte Seite
SE. Cvers, 8 Werftobermitr.
A „, Mendant Erdg,
Bopp, D., ” gonrettor
10 E. Beterjen, Zh., Baus i
geich.
oblachagen, ©


Fl.
20 E. Rahn, € ”, Lijchlermftz.
GENE GE, Rentner
24 E. imburg, ei Rentner
26 E. Bachmann, M., Eigent.
(Neuftabt, Seilanftalt)
Bachmann, A., Frau
28 E. Kirchleitner, F., Renten:
empf.
32 E. Dehn, A., Wow.
36. E. SBeterjen, W., Bimmerm.
Detlaff, A., NG
44 E. Hamm, £ Gärtnerei
Buhmann, I, Angeitellt.
46 E. ED H., Nentnerin
Yöhnt, H , Arbeit.
Veisner, ®. Feinblehihloff.
Hindenburgftraße
Linke Seite
1 E. Jvens, E., Kolonialw.
Jvens, H., Mai chinenb,
3—17 u. 21—23 E Deimfütte
Kiel
3 Kaijer, F, Bimmerm, 4
5 Garleff, C. Schweißer VA
7 Stegelmann, W., Maurer. N
9 Stegelmann, D., Win. AR
Steen, D., Seife,
Schlichting, X , Maurer
% Nituta, F., Stemmer
effen, 9., Tijchler An
chröber, ., MNRieter
U Neumann, ve. Maurer
19 E. Blaajh, E., Rentner
Ne 98. Modell»
tijchler
21 Rlauf, % Rraftfahr. e


Kiel
7 Wijcher, Q., Maler
5 an OD. MBauichloff.
6 Baumgart, M., Biejeleur
8 Schlidhting, Q., Rentner.
— W., Former
10 Nönnau, Fr Urb.
12 Meyer, B., Kupferjhm.
18 E. Rofdhnid, E., Mauer |
20 Kirftein, A., Arbeit.
— '., Araftwfüht,
© verichte, A., Bimmerm.
60, Wi, Maurer‘

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.