III. zeit
Schneiderinnen
Bedmann, I$., Knvoper Weg 31 T. 8488.
Beyer, M., Preußerftr. 19.
Blund, €., Holjtenftr. 68 T. 5252,
Böttcher, D., Sophienblatt 92.
Brandt, E., Chemnigftr. 3.
Brummund, E., Dammitr. 16 T. 3638.
Broich, G., Kleiftftr. 23 T. 7191.
Bußmann, A., Mitteljir. 25,
Dendiler, E., Karlftr. 18,
Donath, D., Ererzierplaß 28.
Doofe, H., Grabaftr. 147.
Drews, L., Sophienblatt 42a.
CEilts, €, Ningitr. 98a.
Fijcher, M., Rathausftr. 22.
Flohrs, M., Holitenitr. 26 T. 5081.
Frieje, G., Yägerftr. 8.
Gramm, A.;, Holtenauer Str. 3.
Hantife, B., Lornfenftr. 52a T. 3640.
Hartınann, M., Lehmberg 20.
Haß, N., Lornfjenitr. 52a T. 3640.
Hing, M., Heifendorf, Strandweg 14.
Hodorff, A., Herzog-Friedrich-Str. 86,
Hobheniee, E., Gerharditr. 2.
Hübfh, M., Muhliusjtr. 13.
HYahnte, G., Prinz-Heinrich:Str. 7.
Hans, M., Brunswiter Str. 44.
HJöns, A. u. M., Ringftr. 56.
Fsberner, B., Alte Lübeder Chauffee
Nr. 11a.
Iwer8, F., Buchholkfir. 8.
Kühler, E., Brunswiter Str. 33.
Kempeni, E., Holtenauer Str. 30.
$Klabundt, M., Burgaftr. 4 T. 6923,
Auge, M., Gefionftr. 10 T, 5012.
Köhn, S., Kanalitr. 44:
König, R., An der Schanze 31.
Kramer, A., Gaußitr. 38.
Kraufe, M., Kaiferftr. 50.
Krumm, E., Kronshagener Weg 40.
Kurg, F., Steinftr. 13.
Laars, G., Knooper Weg 117a.
Lamp, F., Stadtieldiamp 16.
Lapp, B., Kirchhofallee 55.
Locht, E:, Karlitr. 8.
Lüder8, H., Wörthftr. 11.
Lütt, E., Edernförber Allee 12.
Madre, D., Ringftr. 51 T. 5364.
Martini, Clara, Ererzierplat 28 T. 1925,
Micheljen, O., Boninftr. 21.
Müller, X, Holitenftr. 77.
Neubauer, Fr., Kirhhofallee 71.
NRieljen, W., Edernförder. Str. 4.
Niemann, S., Fleethörn 35.
Nikflabß, E., Knooper Weg 76.
Novak, G., Annenftr. 26,
Ollinsty, M., Faldjtraße 19.
Diterfamp, H., Adolfitr. 47.
Ott, E., Lornfenftr. 41.
Lartifel, F., Richthofenjtr. 27.
Raulkjen, B., Lejfingplak 8.
Lauftian, W., Kehrwieder 1.
Lietich, Frieda, Schlokftr. 2-8.
Bloc, E., Frik-RNReuter-Str. 114.
Richter, Frieda, Steinftr. 13.
Sadrinna, F., Großer Kuhberg 19.
Sander, DO., Kronshagener Weg 5.
D., Holftenftr. 49 T. 66838. /
C€b., Sophienblatt 92.
Dora, Herzog: Friedrich:
3,
Seemann, A, Lornfenftr. 36 T. 3215,
Sellmer, E., Hindenburgufer 80 T.5965.
Sierau, T., Knooper Weg 78.
Simmen, E., Rnooper Weg 134.
Simon, $., Waigftr. 48.
Sommer, E., Esmarchitr. 11 T. 1170.
Stabe, Ch., Holftenbrüde 8.10 T. 1760.
Steffen, D., Molfjee, Möveftr. 13.
Stenzler, D., Wbdelheidftr. 9.
Ströh, MPPRrojensdorfer Str. 14 T.216.
Thau, M., Jungfernitieg 19.
Thies, L., Dänijhe Str. 36 T. 2601.
Xhom8, L., Waifenhofftr. 22.
Zonne, M., Heitfendorf, Kikeberg.Weq35,
. Vor, G., Haffeldiefsdammer Weg 44.
Wahrlich, A., Jungfernftieg 13.
Weingarth, M., Plöner Str. 59.
Weinreich, F., Kajtantenftr. 15.
Weiß, E., Wrangelftr. 47.
Wellendorf, Hohenzollernring 81.
Widmann, E., Holtenauer Str. 157.
Will, A, Knooper Weg 100a.

Schneiderinnen
„| Dwinger, A., Schillerftr. 7 T. 4588.
Witrhöft, I, Edernförder Str. 18.
AWittfowsty, A., Holtenauer Str. 63.
Wolihläger, A., Dammitr. 60 T. 1693
Wulf, D., Alte Qübeder Chauffee 44.
Bumfeller, Ch., Waikftr. 61.
Schnittmufter
Döpper, L., Holftenfir. 74 T. 7185.
Fries, Chriftine, Fleethörn 7.
Schokolade
j. a. Konfitüren u. Zuderwaren
a) Grofhandlungen
b) Handlungen
c) Vertreter
a) Großhandlungen
Bartujchef, W., Hafenfir. 20T. 7394.
„Beowulf“, Schokoladen: u.Zuderwaren,
SG. m. b. O., Ererzierplag 18 T. 6742.
Erichjen, B., Lorengendamm 24 T. 3379.
Heck, H., Holtenauer Str. 124 T. 3698,
Paul Heinrich
Bergstr. 7, Fernruf 7162
Hinrichjen, W., Ringftr. 98 T. 7392.
Horn, K., Spichernftr. 7 T. 4984.
Lö, C., & Co., Lerchenftr. 8. 10 T. 5517.
Maaß, Marie, Gerharditr. 83 T, 6990,
Meyer, F., Königsweg 15 T. 4026.
Wehrmacher, D., Körnerftr. 9 T. 1580.
Banffen, I, Inh. Otto Schwarz W.,
Kronshagener Weg 32 T. 3880.
b) Handlungen
Duwe, Emma, Edernförder Str. 2a
T. 5638.
Seffen, A., Adelheidjtr. 29.
Kaffees, Tees, Schofoladenhaus Mar
Bamler, Elijabethitr. 52 T. 1338.
Leptien, G., Brunswiter Str. 3 T. 2738.
Möding, Katharine, Holtenauer Str. 60.
Nidijch, K., Sophienblatt 42a T. 5051.
Stods, M., Holtenauer Str. 38 T, 6569.
Wach, E., Lirpigftr. 68.
c) Vertreter
Schlemmer, E., Arfrade 7.
Schorn/tein-
auffälze

A, Hohmann, Kiel YM.....
Düppeljtrane 85, Ferniprecher 4052


D.R.B., Hohmann=Lüfter, D.R.B.

Schornfteinbau
Klahre, C., Kiel-Rammfee T. Voorde 152,
Fr. Ohle & Lovisa
Eisenbeton-Schornsteine
Schornfteinfeger
Brüning, N., Kirhhofallee 55.
Demuth, W., Lankiusjtr. 13 T. 6943.
Eigenwillig, R., Rantejtr. 3 T. 6892.
Elter, O., Klausdorfer Weg 23.
EEE M., Wilhelminenfir. 27
Ad
| Wilhelm Hanschm
Schreibmafchin. -


. 4616.
Grube, E., Seehlig 15 T. 5090.
: Schu
SGummert, H., Kantfir. 23 T. 4115.
Summer, H., Timtkejtr. 21.
Summert, B., Lange Reihe 2/2a.
Hinrichjen, H., Elmfcohenhagen, Boelde:
itraße 2
Hinrichjen, KX., Jungmannite. 18.
Hanken, B., Kirchenweg 2.
Suhl, M., Winterbeker Weg 26. T. 7996.
Kamp, R., Bauftr. 4 T. 5441.
Kraft, A., Holtenau, Kanalftr. 13.
Lamprecht, F., Winterbefer Weg 24
T. 1720.
Liebe, D., Meventlouallee 28,
Meyer, H., Schönkirchener Stt. 24 T.2253.
Miedede, H., Blodsberg 14 T. 1470,
Niklaß, K., Knooper Weg 76.
Oito, F., Waigftr. 7 T. 6086.
Beterjen, Chr., Ringftr.‘ 99 T. 8386.
Schifora, W., Knorrfir. 14.
Schröder, K., Elijabethfir. 61 T. 2790.
Seifert, D., Bidertftr. 33. f
Sellhorn, W., Mönfeberg, Heitendorfer
Weg 120.
Sonnemwalb, €., Wilhelminenfjtr.24 T.3587.
Stegemann, W., Minnaftr. 4 T. 7086.
Stürd, H., Dorotheenftr. 35 T. 5156.
Warrlich, K., Harmöftr. 82.
Werner, A., Kanalftr. 43 T. Holt. 69.
Bir Se Kronshagen, Haffeltamp 4 |
Schrauben u.
Nieten
Vinetaplag 4, Fernr.=Sa.=Nr. 9240
Schreib-
mafchinen

Hans Börner

Hafenftr. 8 T. 26
A. M. Engel
Markt 10 Fernspr. 586
Hamer, H., Holtenauer Str. 62.
Olympia Büromajchinen A. G., Holiten
itraße 76 T. 7986.
Reparaturen
@®oo8, W., Stadtfeldlamp 33.
W. Kahl ST hnethimen
Erfernförder Str, 1 Fernipr. 2124
Schreib/tuben
Appel, H., Holitenftr. 43.
Sralow, Friedel, Hofpttalftr. 29T. 7327
Hempelmann, W., Fährftr. 12 T. 4853 N
Kröger, Anni, Markt 8 T. 7397,
0. Peiersen
Holtenauer Str. 53, T. 252
August Riepen
(fiehe au Vervielfältigungsbüro)
Edernförder Straße 12, Fernruf 4890
Schröder, A., & Co., Markt 14 T. 6277.
Schreibwaren
j. u: Papier=, Schreib= und Zeichen:
materialien

Hmacher
Schuhmacher
Albrecht, K., Chriftiantftr. 22.
Albrecht, P., Herzog-Friedrih-Str. 92.
Anders, E., Tirpikfir. 583.
Anders, E., Kronshagen, Edernförder
Chauffee 87.
Arp, E., Fährftr. 30.
Aulih, F., Goetheftr. 30:
Bahrs8, W., Spichernitr. 2.
VBedey, E., Yorekitr. 1a.
Beturs, W., Gerhardftr. 81.
Bettte, F., Mendshurger Landitr. 162.
Beucke, A., Mittelftr. 6.
Bijchoff, B., Adelheidftr. 6.
Blod, M., Wörthftr. 14.
Bock, E., Gabelsberzerftr. 14.
Bock, Adelheidftr. 4.-4a,
Boot, W., Maßmannftr. 17.
Borrmann, M., Arfrade 15.
Bros, A., Sohftftr. 28.
Brüder, H., Gerharditr. 66.
Brügmann, H., Kl. Kuhberg 38.
Bruhn, I, Frig-Reuter=Str. 14.
Brynda, F., Waigitr. 57.
Bülling, Chr., Philofophengang 20.
Cloe8s, I., Prüne 37.
Damm, Chr., Friedrichsorter Str. 11.
Dau, M., Holtenauer Str. 226.7;
Dehneke, L., Prinz-Heinrich=Str. 116.
Dibbern, H., BZiegelteich 19.
Egger8, H., Auguftenftr. 78.
Eager8, X., Schauenburgerftr. 45.
Einer, SG., Jungmannftr. 42a.
Ejemann, H., Herderftr. 3.
HFedderjen, H., Ruffee, Dorfitr. 53.
Fieg, I., Boteftr. 10.
Hijcher, A., Holtenauer Str. 160,
Fijher, I., ECdernförder Str. 1.
HFölmer, YM., Knooper Weg 178.
Folwacany, B., Klofterftr. 6.
roh, W., Annenftr. 35,
Gifefe, F., Iungmannftr. 68a,
Göldner, O., Heifendorf, Hafenftr. 15.
Haar, A., Schloßftr. 21.
Hagen, C., Frandeftr. 14.
Hahn, SG., Preußerftr. 10 T. 7377,
Hamann, F., Ehnjhenhagen, Welljeer
Weg 1.
Hamann, O., Friedrichsorter Str. 50,
Hamer, E., Knooper Weg 11523.
Hanien, H., Heinkeftr. 20,
Hanfjen, B., Blücherftr. 13.
Harder, Wendenburgitr. 5.
Harder, Schauenburgerftr. 69.
Haß, F., Elijabethfir. 41.
Hauberg, A., Hohenzollernring 49.
Hausmann, $., Blodsberg 23.
Hüävernid sen., Th., Harmsitr. 61.
Heeih, D., SGerharditr. 3.
Heinemann, W., Edernförder Chauffee
Nr. 56a.
Heitmann, D., Samwerftr, 23.
Hentjchel, F., Weißenburgfir. 40,
Hillers, W., Mubhliusitr. 17.
Hillmann, F., Schufterkrug 19.
Hinz, D., Hakitr.. 7.
Kochitrate, F., Muhliusitr. 75.
Öfer, H., Weißenburgftr. 41.
Hoffmann, DH., Jungfernitieg 3,
Qu
Se
Di
Holderied, G., Hauptftr. 7,

Do
Hopmann, I, Rirchenweg 35,
Hops, W., Steinftr. 3. ‘
Howe, W., Frik-Reuter-Str. 91.
Yacobfen, IX., Kleiftfir. 21.
SFenichen, E., Lornjenftr. 41.
Yeß, O., Adelheidftr. 25.
Yhms, YA., Boßhörn 9.
Ingwerjen, K., Harriesftr, 21.
Sohanneffon, H., Knooper Weg 80.
HJohannjen, E., Königsiwveg 22.
Sohannfen, F., Auguftenfir, 18.
IJöhnt, Chr., Yägerftr. 18.
SZühlfe, H., Brunswiter Sir. 14.
Jürgens, D., Hanffenitr, 5.
Kühler, D., Heifendorf, Hafenftr. 15.
Kernjpecht, E., Holftenitr. 100. 102,
Kläbe, RN., Werftitt. 165,
Klemt, R., Ninaftr. 73.
Knicp, L., Königsweg 9.
Kohrt, W,, Stormarnfir. 6.
Korb, M., Haßftr. 20.
Krambed, X, Brommbftr. 8.
Krasniker, A., Kieler Str. 38,

X


Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.