Full text: Kieler Adreßbuchbuch mit Elmschenhagen, Heikendorf mit Schrevenborn (einschl. Kitzeberg) und Neuheikendorf, Kronshagen, Molfsee, Mönkeberg, Moorsee, Poppenbrügge, Russee, Suchsdorf, Wellsee 1938 (1938)

 
 
 
 
 
II. zeit 
Jacobs, H., Friedrichsorter Str. 317T.Holt, 
Nr. 83. 
Kans, Eh., Karkitr. 1a T. 3738. 
Kanfjen, E., Werftitr. 157. 
Kasper, X, Heinkeftr. 24. 
Kung, F, Fährftr.. 28 T. 2237. 
Aver8, E., Gerharbitr. 44, T. 1059. 
A E., Eimiohenhagen, Dorfitr. 12 
. 5897. 
Kähler, G., Heifendorf, Neuheikendorfer 
Weg 126. 
Karl, F., Lornfenftr. 69 T. 624. 
Käteles, H., Langenjaal 4. 
Rerfig, W., Sophienblatt 68 T. 3502, 
Kind, F., Gneijenauftr. 11 T. 7487. 
Kluge, E., Adolfftr. 7_T. 940. 
Köcher, K., Eichendorfiitr. 64 T. 1225. 
Rod, F., jun., Moljfee, Hamburger 
Landjir. 21. 
Kohlmorgen, E., Jungmannfir. 26 1.3495. 
Rohls, W., Schönkirchener Str.227.9523. 
Köhntke, H., Kieler Str. 36 T.:2158. 
Köhntke, W., Langenbeekftt. 7. 
Köpfe, B., Nichthofenftr. 30 T, Holt. 152, 
Köpfe, Se Alte Lübeder Chaufjee 48 
T. 7982, 
Rrabbenhöft, H., Stadtjetdtamp 41. 
Rreugfeldt, H., Petersburger Weg 2, 
T. 4393. 
LQämmerhirt, E., Knooper Weg 140a. 
Lau, M., Lange Reihe 8. 
Lenz, N,, Mittelitr. 9. 
Qiebetrau, A., Knvoper Weg 120 T. 3287. 
Lohmann, A., Eihenbergstamp 21 1.1558. 
Lorenzen, Q., Kirhhofallee 85 T. 9456. 
Qudht, F., Knvoper Weg 120. 
Qudwig, N., Bidert{ir. 25 T. 2374. 
Lüthge, Dora, Stadtfeldiamp 19a T.8279. 
Lütt, %., Ruffee, Dorfkftr. 102. 
Maurer, F., Fleethörn 7 T. 2695. 
Meislahn, H., Kaiferitr. 49 T. 5646, 
Merz, G., Binetaplag 3 T. 2615. 
Mevs, Anne, Königsweg 11 T. 4874. 
MevsS, X., Königsweg 62 _T. 3782. 
Micheljen, D., Knorritr, 26 T. 7226. 
Misieldr, E., Kuorrfir. 21 T. 5312: 
Möbig, I, Bejelerallee. 78 T. 2879. 
Möbib, K., Yltisjtr. 31 _T. 6981. 
Mögebier, R., Gerharditr. 96 T. 4478. 
Mogenjen, X, & Söhne, Kanalftr. 35 
T. Holt. 44. 
Mohr, E., Dammifir. 21a T. 2710. 
Moll, W., Hebbelfir. 3. ’ 
Mordhorit, H., Stormarniit. 8 T. 8219. 
Müller, F., Heijchftr. 8. 
Nagel, B., Wilhelmplas 8 T. 4523. 
Nordmann, A., Waifenhofftr. 15. 
Nordmann, H., Schaßftr. 26. 
Dbermann, H., Hanjaftr. 2 T. 4859. 
Dehrtmann, W., Fröbelitr. 28a. 
Räbler, B., Jungrfernitieg 24 T. 3490. 
MRäßler, M., Schönberger Str. 28 T. 1724. 
Labichte, H., Ringitr. 86 T. 6088. 
Rauls, H., Auguftenitr. 44. 
LBauftian, M., Frig-Reuter-Str. 42. 
Reije, M., Reejenberg 10 T. 7180. 
Menzel, Helene, HeifendorferWeg60 T.782. 
Befter, F., Elmfhenhagen, Schulftr. 9 
T. 2564, 
Reter8, H., Holtenauer Str. 150 T. 3259: 
uBeter8, H., Schönberger Str. 95 T. 2425. 
Reter8,%. Hamburger Chauffee 111 1.514. 
Beten DH. Friedrihsorter Str. 52 
. Holt. 96. 
Rbilipp, %., Gaardener Sir. 4c T. 8168. 
Roqae, F-, Blücherplag 14 T. 4538. 
%., Kirchhofallee 51 T. 6454. 
®., NMingfir. 82 T. 2746. 
Brien, W., Hamburger Chaufiee 447.6241. 
Lrüßing, Rı, Hanjajtr. 24 T. 4670, 
athje, Ch., Koldingitr. 30. 
Reeh, E., Saarbrücenftr. 157 T. 4548. 
Reeh, H., Ruffee, Dorfitr. 110, 
Reichert, N., Micheljenfir. 39. 
Reimers, A., Rathausfir. 9 T. 1114. 
z Renner, A. Mönkebg. HeitendorferWeg82. 
Riecen, A., Sophienblatt 26 T. 461. 
Riren, H., RNingftr. 60 T. 8750. 
Rober, H., Koldingftr. 30. 
Rogge, F., Blücherplag 14 T. 4538. 
Röfdhmann, D., Haffeldietsdammer Weg 
Nr. 1 T. 5173. 
Rudel, D., Kronshagener Weg 15 1.3683. 
Ruhberg, K., Knooper Weg 108 T. 2276. 
Sachie, S., Gutenbergfit. 9 T. 2733. 
Schaar, N., Sophienblatt 92. 
Schlacdhtereien 
 
Scherber, Chr., Lirpikfir. 66 T. 1301. 
Schig, A., SGerharbitr. 96 T. 4478. 
\wilh. Schloffeldi 
Muhliusjtr. 34 Fernipr. SL 
Schlud, HO., Kieler Sir. 4. 
Schlüter, H., Samtverftr. 23 T. 2387. 
Schmidt, H., Kanalftr. 30_T. Holt. 163. 
Schmidt, B., Mekitr. 32. T. 4709, 
Schmidt, W., Schönkirhener Str. 7 
T. 3256. 
Schnappenat, G., Gr. Ziegelitr. 12. 14 
T. 5755. 
Scholz, N., Schaßitr. 2 T. 1184. 
Schöne, W., Ehnjhenhagen, Ellerbeker 
Weg 90. 
Schönwandt, X., Teichjtr. 23. T. 5278. 
Sa Alte Qübeder Chauffee 4 
„ 7842. 
Schreiber, N., Lornfenftr. 22. 
Schröder, E., Kirchhofallee 58 T. 2042. 
Schulg, G., Qutherftr. 17. 
Schütt, E., Holtenauer Str. 122 T. 8543 
Schwarten, W., Dänijhe Str. 7 T. 151, 
Schwarten, W., jun., HoltenauetStr. 181 
T. 6696. 
Schwirk, B., Eimihenhagen, AWboli- 
Hitler=Sir. 6. 
Seebach, D., Lutheritr. 26. 
Seemann, S., Hohenzollernring45T.3035. 
Seemann, &., Bremerfir. 9 T. 8893. 
Sell, 8., Kieler Str. 48. 
Sig, B., Yehitr. 3 T. 2449. 
Siemjfen, C., Gazelleftr. 7. 
Siemjen, Z., Sörenienftr. 35. 
Sievers, U., Lange Reihe 21 T. 5976. 
Siever8, E., Boninftr. 35. 
Stamer, R., Yehitr. 21. 
Steffen, D., Heitendorf, Teichtorfir. 13 
T. Saboe 181. 
Steffen, M., Heitendorf, Teichtorftr. 13 
T. Laboe 181. 
Stehn, A., Alte Lübeder Chauffee 31. 
Stehr, B., Befelerallee 41, 
Stockfiich,W., Hollmannfir. 22. 24 T. 3371. 
Sugge; W., Eichenbergstamp 20. 
Syring, W., Papenfamp 25. 
Tank, H., Hohenjtaufenring 36 T. 4811. 
Todt, E., Sophienblatt 61 T. 2384. 
Todrt, G., Holienauer Str. 66. 
Toltsdorf, F., Bofadowstyftr. "9 T. 7673. 
Vermehren, N., Pidertjir. 14. 
Vosgerau,H.,Richthofenttr.34 T.Hoft.298. 
Voß, G., Alte Lübecker Chauffec33 T.7 132 
Welz, E., Weißenburgftr. 40. 
Werner, A., Preußerfir. 22 T. 3075. 
Wilhelm, K., Prinz-Heinrih=-Str. 113 
T. 2366. 
MWiltens, H., Harmöftr. 24 T, 6269. 
Witt, H., Kunovoper Weg 30_T. 2296. 
Witt, K., Megitr. 22T. 6256. 
Witthöft, H., Prinz-Heinrih-Str. 126 
T. 4882. 
Wöhner, H., Annenftr. 73 T. 7363, 
Wulf, E., Welljeer Weg 6. 
Beife, W., Lüdemannfir. 67. 
Zimmermann, E., Damperhofftr. 12 
T. 3368. 
Schlachterei- 
bedarf 
Hartwig, H., Schlachthof T. 6030. 
Erwin Mann 
Schlachthof, Fernruf 5513 
 
Hans Nissen 
Sämtliche Schlachterei- Bedarfs: 
artifel, Därme und Gewürze 
Gablenzitraße 4, Fernruf Nr. 2207 
0 
 
 
Reimers, F., Großer Kuhberg 357.3953. 
Carl Siraiz 
"SHeijchereibedarf aller Art 
  
 
 
 
Schlachthofftr. 2-4, T. 6501 u. 6590 
 
 
| Raijer, ©., Karkitr. 31_H. 
Schläuche 
Krämer, A., Klinfe 17 T. 541. 
Schleifereien 
u. Polierereien 
(Hohljchleifereien) 
Clauberg, C., divelt aus Solingen, 
Holjtenjtr. 82 T. 5597 
Lüneburg, Aüg., Dänijdhe Str. 22 T. 609. 
Schloffereien 
a) Bau: 
b) Berfchiedene, 
a) Bau- 
Andres, D., Auguftenitr. 30a T. 912. 
Böls, H., Yungmannfir. 24 T. 3314. 
Femerling, Max, Calvinfiraße 10, 
Ruf 3946 
Kröger, B., Eichhofite. 23 T. 1527. 
Kroll, 3, Schauenburgerftr. 18 T. 2696. 
Log, O., Stiftftr. 2 T. 5328, 
Rodewoldt, Emil, Alte Sübent, Chauffee 12 
Karl Schlöe Sue 
Schümann, F., Kleiftitr. 18 T. 8875, 
Schüimann, X., Harriesftr, ın 
Sütel, E., Auberg 39 T. 1647. 
b) Verschiedene 
Ahme, H., Wehdenweg. 23 T. 7230. 
Albrecht, N., Tiefe Allee 43. 
Andree, %., Minnaftr. 16T. 4328. 
Barow, A., Hamburger Chauffee 302. 
Bauer, O., Frig-Reuter-Stir. 108 
T. Holt. 226. n 
Bellmann, A., KNafjtantenftr. 25. 
Bendfeldt, K. u. B., Lehmberg 10 T. 2528. 
Bielefeldt, K., Weikenburgitr. 30. 
Binder, W., Priejer Strand 14. 
Brügge, H., Grenzitr. 5. 
Buck, I, Suchsdorf 97. 
Buck, %., Suchsdorf 61. 
Dor, E., Herzog-Friedrich-Str. 66. 
Dreger, L., Brüdenftr. 29. 
Drether, M., Hamburger Chauffee 3. 
Drews, E., Dammftr. 42. 
Emmerich, B., Sophienblatt 94 T. 3522. 
Engelhard, F., Hügeljtr. 8. 
Femerling, M.,HoltenauerStr.226 1.3946, 
Find, O., Annenftr. 23. 
Flajche, M., Lange Reihe 95 T. 581. 
Flohr, R., Kuooper Weg 76. 
Friedrich, SGebr., Priefer Strand 14 
T. Holt. 161. 
Geride, N, Sandfkrug 35 T. 5236. 
Gieje, AW., Samnwerftr. 20. 
Gorra, A., Auguitenftr. 30a T..912. 
Gottichale, %., Martensdamm 27 T. 824. 
GSriephan, E., Blücherftr. 18 T. 2661. 
@Grothtopp, F., Schönberger Sir. 80 
T. 1775. 
Gutzeit, M., Hopfenftr. 10 T. 3180, 
Hark, W., Boninftr. 52 T. 6741. 
Hört, C., Elmihenhagen, Welljeer Weg 
Nr. 10 T. 1563. 
Holzenberg, S., Heitendorf, Friedrichs 
ftraße 1. 
Horn, L., Hopfenftr: 10 T. 3180. 
Sanjen, L., Uerftr. 12. 
Inhaber; 
H. J a pP p e Friedr. Yappe 
Fauljtraße 15, Fernjprecher Nr. 3264 
 
   
Koch, F., Düppelitr. 87 a, 
Schmiede 
Augusi Krause 
Wilhelminenftraße 24 
Kriiger, W., Yltisjir. 48 T. 6055, 
Rund, N., Hardenberofir. 35, 
Qornjenfiraße 41 
Ulrich Laib 
Seil, D., Langer Segen 27 T. 4908. 
Nönigsweg 47, Fernruf Nr. 2245 
Walter Krebs 
Tel. 3670 
Hermann Künne 
Fernipr. 1375 
Fockstr. 13 
Fernruf 1381 
 
Qentfer, H., Aömusitr. 27 T. 5370. 
Meyer, K., Rendsburger Sanditr. 49 
T. 4843 
Niebeling, F., Moorblöden 4. 
Nifjen, H., Marthaftr. 3 T. 2207. 
Rarbit, E., Bierträgergang 1—3. 
Reter, %., Knooper Weg 148. 
Rerlitjhte, D., Breiter Weg 6 T. 9303, 
RBröwrod, H., Knorritr. 8 T. 4684. 
Raabe, D., Neuenrade 7. 
Reimer8, F., Gr. Kuhberg 35 T. 3953. 
Sahm, A., Auguitenfir. 56 T. 2410. 
Saul, W., Haßfir. 8 T. 4342, 
Schlemmer, X., Prüne 45 T. 5957. 
Schmell, K., Tirpigite. 57 T. 3791. 
Schmidt, 
Schmidt, %., Gerharditr. 22a H. 
Schnoor, L., Ringitr. 79. 
Schriever, Gertrud, Lerchenitr. 4. 
Hermann Schulfe 
Lange Reihe 25,” Ferniprecher 581 
Schufter, 
Schwarz, A., Xingitr. 81, 
Spigbarth, F., Cichhofftr. 7 
Stegmann, D., 
Nr. 100 T. Holtenau 179. 
Weimann,H.„TremntraderAeg27 T.5875. 
Wiltens, H., Bapentamp 7 T. 8766. 
 
©., Am Tannenberg 4, 
Tel. 2314 
a) Kunft- 
b) DBerf| hiedene, 
a) Kunst- 
Schwarz, As Ningfitraße 81, 
Fernruf 2314 
b) Verschiedene 
Drews, F., Ererzierplaß 12. N 
Fijder, Z., Prine 9 T. 2872. % 
Frijchmuth, F., Drewsitr. 4 T. 7960. 
Fränzel, W., Kieler Str. 36a. g 
Graf, X. E., Kl. Kuhberg 38 T. 6825, 
a Hamburger Chauffee 176 
T. 5 E 
Heid, X., Kronshagen, Kieler Str. 118. 
SEE M., Alte Qübeder Chauffee 27 
. 2662. 
Höhne, B., Wrangelfte. 59 T. 7459. 
Wilhelm Kock 
Schauenburgerfir. 48 
Ferniprecher 7489 
 
1892 
Kolz, Arthur, Sraveniteiner Str.26, 
.„ T. Oolt. 10 a 
Korrilstt, F., Reeperbahn 3 H. 
Kruse sen., Wilhelm, Safer. 
Straße 46, T. 3306. Ss 
Qangholz, I., Norddeutiche Str. 3a. 
Lehrmann, A, Rönigsweg 1 T. 1488. 
Regold, D., Langer Rehm 74. 6, 3 
Bröwro, H., Wit, Kuorefir. 8 T. 4684. 
Rieper, Ch., Kronshagen, Sehernförder 
Chauffee 108. m 
Schlüter, A., Hanfjajtr. 30 T. 3028, 
 
 
 
 
Kories, F., Muhliusite. 58 H. 
 
Schneider, U., Blodsberg 13 T. 4540. @ 
 
F., Knooper Weg. 133 T. 2445. 
Friedrihsruher Weg 
Schmiede ; 
     
 
 
% 
 
	    

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.