1. Teil
9 E. Bartels,
mitr,
Arp, RM., Nicter
Bochnia,ıW., Schweiker
Bruhn, A., WW m.
Homeifter, X., Fuhrmann 1
Schlappfohl, H., Lagermfir.
Sitan, W., Schuhmacherei
Stender, F., Steinieß. 3
Svenfon, €., Straßenbführ.
Tippel, E., Arbeit.
Tröger, K., Schloffer Erdg:
Untiedt, O., Arbeit.
Wendländer, D., Wmw. 2
Willvodt, W., Rentner 1
—<- Alte Lübeder Chauffee >
D., Steinjes-
er
Rechte Seite
2—8 Lagerplaß
Neumann, R., Kohlenhdlg. T.
10 E. Verbraucher: Senoffenjch.
e. 6. m. b. O. in Liquid. T.
Femerling, B., Lebensmittel
12 j. a. Heijchftr. 2 .
E. Bagel, E., Kfm.
Adamsdotter, X., Mieter 1
Boffelmann, F.,Kanzl. Ajfift.3
Bubert, H., Lotomot.Führ. 2
Dohrn, H., Schlachter T. 3
Fährmann, W., Ww. 2
Krabbenhöft, M., Ww. 3
Marmwinstki, O., Waffentwart
Möller, M., Monteur Krdg,
Wulf, A., Konditor 2
Bühlfe, W.,Straßb.Schaffn.1
<- Heifchftr.
14 eriftiert nicht
6 E: Ohm8,R., Klempnermitr.
TUE Rr., 12)
V. Webde, F., Elettrif, Erdg,
Harn, x Tolegr. Ob. Leit.
Aufjeb. 8
Ww. 1
Yanfen, F.,
Möller, A., Klempner Erdg.
Riedel, H., techn. Angeft. 2
Sobit, W., Rej.Lokomot.
Führ. 3
Staa, H., Kernmach. 1
Went, H., Meifjter 2
Wulifen, E., Ww.
18 E. Zhomjen, D., Elettrit.
Adolf, F., Vorzeichn. 2
Baumann, Ch., Werkmftr. 3
Bendekat, H., Kontrolleur 2
$arm8, M., Werkmftr.. 3
Summ, X, Arbeit. Erdg.
Mieden, H., Rentner 1
Sievers, E., Wıv. 1
20 geb. 3. Heingzeftr. 2
<- Heinkeftr. DZ
22 eriftiert nicht x
24 E. Fijcher, M., Wow.
Domnid, M., Ww. 2
Draband, A., Schlofifer 2
Ehlevs,QA. ” Straßen. Schaffn.
Hocefer, De Anfendote 1
Ko, H., Arbeit. 2
Krügel, W., Rundfohleit. H.
Lange, H., "Obit it
Stangnow, A.-Hobler H.
Thümmel, R., Hilfslademftr.
26E. Breitenftein, S., Ww.Eigen-
tümerin nl 8)
Diedrich, F., Bohrer 1
Hochfeldt, N., Majchinenb. 3
Kuhlmann, W., Majchinenb,
Yudner, W.,Majchinijt Erde,
Möller, H., Zimmerm. 1
BPloen, B., Dreher 3
Purfian, W., Arbeit.
Tant, I, Ww. Erdg,
<- Dofftr. D
NagttpläGe
E. Haufchild, H., Khan.
“(Segeberger Str. 3)
ir HohlendanbelSnel, m.
<- Mübhlenteih
a

EEE an
918 —

Sörenfenjtr.
70 E.;olz, A., Lofomot.Führ.
Speden 72 E. Horn, 3, Ob-Baitichaftn.
(Stadtteil Neumübhlenz 74 E Yore8, I., Mar. Koch
Dietrichsdorf) 76 E E Manthey, K., Monteur
Furname 78 Amelang, A. Kolonialwe.
80 E. , 9., Elef
<— Strohredder > ae nn rbele en
<- Steertsraderedder DZ
(Unbebaut)

Speenbefer Weg
Nach den fr. zum Gut Hammer
gehörigen Parzellen Spedenbet
genannt.
Linke Seite
Grundit. d. Verbrauchergenoff.
geb. 3. Hamb. Chauffee
Sechölz
Hof Hanımer
MEERE OEHSOHHNN Arbeitsgau
N.
<- Eiderbroot >
Anlagen
E. Pramberger, E., Elettrit. T.
Hans: Schemm= Schule
<- Tamajcohleweg DZ
99 E. Ebert, W., Ingen.
Bauftellen
123 E. Kühl, R., Tijchler
Bauftellen
131 E. Ungenannt
Lorenzen, k. W.,
Baustellen
Nechte Seite
<- Hamburger Chauffee DZ
Die nicht mit E. bez. Grundst.
geb. d. Stadt Kiel
2 eriftiert nicht
4 E. Beud, H., Dreher
6 E. Roggenkamp, O., Kuticher
8 E. Landt, Hedwig, Frau
Landt, Johanna, Roftgehilfin
10 E. Rod, E., Rentner Erdg.
RE Hünten, R., Benfionär
Kühl, E., Kraftwführ.
14-E Kaijer, Q., Lofomot.
Führ.
16 E ES MM, Werkmfir.
18 E Gethbort R., Technik.
20 E. Kilian, B., Klempner
22 E. Lütje, E., Vijhler Erdg,
24 E. Stauß; ©. Goldichmied
26 E. Duggen, %,, Straßenb.
Schaffn. Erdg.
28 E. Stelling, W., Tijchler
<- Kiesgrubeniveg DZ
30 E. Schacht, £., Werhunftr.
82-E. Schwedler, % eher
34 E. Schacht, F.,
36 E. Dibbern, 6. Sn r Raler
Dibbern, H., Kellner
38 E. Fey, O., Majchiniit
Weitphalen, 6. „Kranfenpfleg.
40 Grubert, R., Arbeit. Krdg.
Fredrig, H., Invalide
42 E. Schütt, A., Büfettier T.
44 Rathmann, A., Rentner
46 E. DS A., Monteur
Bobel, + Reid sangeftellte
&,
48 IE ‚Böpnlid, W., Werkzeug:
Side L., Rentnerin
50 E. Nonnewik, Y., DVertret.
52 E. Jenjen, B., Eigenrümer
Albertien, K., Rentner
54 E. Steffen, R., Gärtner
56 E. Panbek, K., Rentner
58 E. Siever8, R., Klempuer
60 E. Nevermann, &., Arbeit,
Nevermann, E., Kutjdher
62 E. Ehmlte, F., Fräjer Erde.
Chmie, H., Maler
64 Hamann, B.,Reichsb.Schloff.
<- Hammerbufh DZ
66 E. Steinweg, R., Ingen.
68 E. Steinweg, R., Ueber:
jeßungSbüro
Maurer

Green, O., Stemmer
Bobel, I., Mar. Funter
84 E. Glöer, W., Bäcker
86 E. Frahm, F., Zimmerer
88 E. Miethe, O., Inval.Erdg.
Doerk, H., Terrazzoleg.
90 -E: Vorbed, E., Arbeit.
Stache, W., Maurer
92 E. Stölting, W., Ynvalide
98 E. Hinz, R., Rentner
Störtebeder, X., Bäcker
100 E. Nofike, O., Ob. Gärtner
102—108 Gärten
110 E. Siem, W., Telegr.Bau-
handwerk.
112 E. Elsner, S., Fuhrunter-
nehm.
114—122 Gärten
124 E. Zemburg, A., Gärtnerei
128 E. Recje, H.,BaumfehuleT.
Bauftellen
138 E. Berg, SG., Elettromont.
140 E. Schulz, ©., Schloffer
Annenftr. 55)
Finger, G.M., Schau:
ibiel.
150 E. Maß, R., Kraftw.Führ.
152 E. Schewelies, B., Stemward
<- Feldmart DZ
<- Rendsburger Landfir. Ze
142

Spidernitraße
Schlacht bei Spichern
am 6. 8. 1870
<- Mebitr. DZ
Linke Seite
1 eriftiert nicht
3 E. Flenker, H., Obmann T.2
Hark, O., Milchgejch.
DHolit, I., Arbeit.
Humbid, E., Heikmangel
Jacobfen, I., Leichenträg. 1
Klug, F., Bäder 1
Koch, W., Majcdhinenjhloff. $
Beterjen, A., Arbeit.
Wieje, A., Arbtrin. Erde.
Bimmermann, DH. Schloffer 4
E. Kahlenberg, D., Ww.
Hofbauer, F., Tijhler 4
Holit, Lh., Rentner 4
IJacobfen, A, Rentner 3
Iunge, D., Hafenarb. 2
Kretihmann, W., Anftreich.
Meijewig, A., Kontrolleur 1
Seehaje, W., Fräjer 1
on
Studt, G., Arbeit. 4
Tillmann, ‚£.,. Wow. 3
7 E. Weddige, R., Frau
4
V. Dom, R., Süßwrgroßbhdlg.
Blankerg, A., Handelsm.
— Marg., Kolonialwr.
Gehrte, D., Müller 1
Gründel, W., Maler ?
Haatk, R., Angeltellt.
Kaad, D., Boftihafin. Erde
Reimer, % Kalkulator. 3
Zamme, A., Arbeit. 8
Winkel, H., Wow. 4
Wohnsdorf, F., Dachdenk. 4
E. Brandenburger, R.,
Schneidermitr. (Wilhel-
minenftr. 19)
Aichenbach, M., Ww.
Beet, M., Ww
Boffen, R., Maurer
Carow, Chr., Invalide
Yöhnk, I, Arbeit.
Lühmann, O., Tijchler
Müller, E., Rentnerin
Soll, H., Schiffsführ. Erdg,
Start, O., Ob. Wacht
mftr. a. D.
S
SD 0 DS
--.


Spigenfamp
9 Steffen, R., Wıv. 2
LZhimm, D., Ww. 8
Töpfer, E., Tijchler 4
11 E. Ulrich, $., Privatm. Erde.
Dietrichjen, G., Rentner 3
Hein, H., Dreher
Helwig, A., Ww.
Kienbaum, M., Aw.
Rohwer, SG., Schmied
Ulrich, Hans, Bädermfir.
Wagner, K., Www.
AWafjchulewsti, A., ädt.
Arbeit.
13 j. a. Hobenzollernring 717
E. Laffen jun., X., Eigen:
tüm. (Alte Lüb. Chauff. 21)
VBlafius, M., Arbeiterin Krdg,
Bledmann, A., Schloffer
Dooje, G., Vollzieh. Beamt. 2
Kraft, I, Arbtrin. 4
Pauljen, A., Werbedame $
Raabe, E., Wi.
Seemann, M., Rentner 3
Sievert, Cbh., Rraftiv. Führ.
Svenfon, E., Ww. 2
Trüe, H., Iuit. Angeft. 1
<- Hohenzollernring DZ
Nechte Seite
<- Mebitr. >
2 E. Rurzhals, M., Frau T. 1
Bahrs, W., Schuhmftr.. 4
Dahl, H., techn. Angeit. 2
Grotfopp, R., Majchinenbau.
Hanjen, €. EC. A, Rentner
— 6., Betriebsleit. 3
Krüger, B., Handelsvertret. 2
Kurzhals, N, Gaftw. %
Möller, W., Makler T. 2
Nuppenau, F., Steinholzleg.
Lapier, B., Leutn. 3. S. a. D.
Prehn, H., Elektromont. 4
v. Seidlig, W., Ber]. Angeft.
Taplid, F., Pol. Haupt:
wachtmiftr. 1
Waltenberg, F., Lebensm. T.
E. Flenker, H., Milchgejch.
(Mr. 3)
Banjen, A., Wi.
Branumner, ©. AWerkmftr. 1
Geier, E., Arbeit. 2
Doenit, R., Ob. Majcdhinijt 2
Karge, B., Kolonialwr. T.
Keller, E., Mechanik.Miir. 1
Küter, F., Kauffr. 8
RBommereiche, C., Schnied‘ 4
Lraufe, RB., Rektor a. D. 3
Tietgen, M., Arbeiterin H.
6 E. BPeterjen‘ihe Erben
V. Haus: u. Grundeigent.e
Verein €. V. (Scheven:
brüde)
Büttner, E., Arbeit. 3
Föhrding, I., Maler 4
Gefite, A., Konditor- Erde,
Grage, W., Iuft.Sefr.a.D. 2
Höfling, H., Werkufte, 3
Mier, M., Näherin 4
Olbridh, K., Rentner 4
BPeterjen, A., Ww. z
8
Fr:
HS
Röh, O., Feinblech.
— W., Rentner
Volquardien, D., Schlofiex
Witt, B., Maler
—+ D., Rranfenpflegerin 5
Belle, R. Angeftellt.
8 E. Appuhn, F., EEE
Appuhn, O., Maler
Vraaich, F., Vertret.
Müller, er Bäder
NMicper, D., Ww. -
Sell, Bo Arbeit.
Steen, A, Ww.
Stoltenberg, E., Ob. ag
mtr.
Täubrich, E., BVBertret. 3
Will, WU. Gärtner Erdg.
10 E. Stange, ©., Erheber 1
Ewers, F., Arbeit. 2
Haujchildt, K., Zimmerer 4
Lava, H., Schloffer Krdg,
PS CD DO 1
Matolepszy, M., Former 4
Neumann, H., Ob. Poftjchaffn.
Prehn, F., END
Bw 3
Schnoor, D


10 Siebel, F., Arbtrin. 1
Belljahn, A., Ob. Majchinift
2
a. D.
12 E. "Ehlers, % S., Heizer Erde,
Berger, X., Schloffer 1
Blund, G., Arbeit. 2
Bill, E., Arbeit. 2
Solle, R., Arbeit. 1
Hagelftein, O., Mafjchinijt 4
Yatob, R., Schneider 8
Santowsti, S., Eijenbieg,
Oldhof, Cl, Ws.
Reimer, I., Rentner 4
—<- Hohenzollernring Z
Spigenfamp
(Stadtteil Oppendorf)
Furname
<- Oppendorfer Weg Z
Sinfe Seite
1 exiftiert nicht
3 E. Eigenheim-SGenoffenich.
Kiel-Neum.=D’dorf
Lengnow, D., Schloffer
5 E: Bakfe, N., Pol.Beamt. T,
7—9 Bauftellen
11 E. Heinke, A., Hauer
13 E. Schöning, $., Lagerarb.
Sommer, £., Sapdaı,
15’E. Großfopf, I „ Hauer
17 Neubau
<- CEllernbroot DZ
19 E. Quatiajel, H., Gierhändl.
21 Bauftelle
238 E. Arndt, H., Dbeher Erde, +
Burke, F., Feinmechanik. s
Mitr. Dachg.
Hufe, A., Eleftrif. Dachg.
Siever8, 6, Dipl.Ing. Erde,
25° E. Hufe, &, Schloffer
27 Bauftelle
29 E. Bien, D., Transportarb.
Kahl, E., Schlachter %
NehHte Seite
E. Qünemann, C., Gleftrit.
. Stender, F., Rentner
\oB, D., Maurer
„ Keffel, O., Elektrif.
SKannenberg, YW., Bohrer
10 Bauftelle
12 E. Meyer, H., Schiffbau.
14 E. Nitjomann, E., Frau
16 Bauftelle
16a E.Raties, I. Monteur a
ON „Feinmechanik. 1
8 E. Megel, R., Angeftellt.
15a E. Webhler, E., Feinme:
Hanif,
20 E. Tiedje, H., Schmied
24 V. Fielbrandt, M., Mas
icOinenb.
26—30 Neubauten
32 E. Prehn, E., Rentner
(Friedboiftr. 5, Neum.)
2
4
6
8
mm&m
Anidrehm, H., Schiffs:
gimmerm. Krdg.
Schmidt, $., Fräfer 1
Schöttler, R., Ausgeb. 4
34 E eedeln Al, Arbeit.
‚36 Neubau
B8E Schroeder H., Iıuvalide
40 E. Brinkniann, H., Modell=
tijchler
42—48 Neubauten
50 E. Yepp, Cbh., Werkuftus
Falfowsti, W., Nieter 1
52 Neubau
54 E. Meißenburg, R.,
56. 58 Neubauten
60. 62 Bauftellen
64 Neubau
<- Oppendorier Weg
Mieter


Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.