Schönkirhener Str,
22 E. Friedrichjen, M., Aw. 1
Gengow, O., Maijchinift 3
Klauder, R., Ingen. 2
Rohls, W., Schlachtermfir. T.
Lange, A., Bolljetr. 2
Shan e. 6. m:
„N
24 E. Voß, E., Kim.
Boftamt Neumübhlen T.
Meyer, H., Bez.-Schornftein:
fegermitr. T.
Prehn, K., Zollinjpekt.
Schlüter, ®., Renkner
Witthinrich, M., Mitteljchull.
<- Schufterbrüde DZ
26 Fetten Sie
Wabbe, M., Arbeit. 2
Baglati, ®. Bootsmt. 1
Hergejell, E., Steuerfefr. 1
Prien, $., Schifszimm. 2
Struve, W., Tijhier Erde.
28 Bauftelle
30 E. Voß, Quije, Schreibiwr. T.
Müller, A., Zimmerer Erdg.
Wähner, ©. Müller 1
832 E, Rähler, F., RNentner 1
Holit, B., Mentner
Schmidt, E., Tijchler
— W., Klempner
Thomjen, I, Schmied H.
Türen, B., Maurer Erde.
34 E Sirz Bielicldt, Helene,
Handarbeiten
Boelek, A, Frau
836 E. Henning, E., Leutn. d.
Mar. a. D.
Fuhr, G., Anvalide Erde.
Hort, A., Schweißer 2
Rathjen, De Arbeit. 2
Schüler, O er 1
Schulz, X., WW. Erdg.
38 E. Höppner, W., Tijhler
Baumann, D., Dreher
Evers, X., Werkzeugmm. 1
40E.Boller, H., PräparatorKrdg‘
Boller, B., Malerei
42 E. Dittmer, W.,. Schiffs:
zimmerm. (Hamburg)
V. Reeje, R., Arbeit.
44 E. Seydel, D., Architekt
46 E, Fint, F., Zimmerer
E. Fint, M., Frau
Fink, £., Schloffer
Finte, I., Arbeit.
Koch, A., Vorarbeit.
Manthey, RN, Arbeit.
OD S., Schloffer
8 E. Stadt Kiel
A (Bweig-
el Neumiübhlen Dietrichs:
D
En R., Schulhaus»
Reim. v8, O.,
50 erijtiert nicht
52..E. N Schmiedemiftr.
Scheffler, A ‚ Schiffsgimmer.
54. 56 Bauftellen
58 E. Göttich, W., Kranführ.
- Kahl, Ch., Maurer
Maier, A., Kranführ. HH.
60 E. Bandholz, De Binimerer
AUrp, E., Arbeit
Lauge, R., Invalide
62 Garten
64 BOARDS Elije,
66 E. EDS .„ Werhit.
Vorftd. a.
Kammer, ®, “äön, }
„ Frau
Erdg,
Konrelt. Zwg.
68 E. Schacht, D
Sefjen, Q., Beidner
Schacht, M.,
—“ W, Bütoangeft.
70—80 Uderland
82 E. Voß, Ch., Gemeinde:
Sefr. a. D. E
Hanjen, E., Konrektor ti, RI
84—88 Aderland
90 E. Bijchoff, Y., Leutn. (4) {2
we. D. Ei
Hennings, Ch., Dr. phil. 1
92 Bauftelle
<- Oppendorfer Weg DZ


94--100 Bauftellen
102 E. =. Bis, S S., Frau (Rankau)
V. Stender, R., Schweißer
Baumann, X, Anichläg.
Behrend, %, Tijchler 1
Saar, O., Kontroll. 2
Hanndorf, L., Benfionär
104 E. Maas, I., Schiffdb. 1
Wipperling, F., Brenner
106 E. Hanjen, D., Bimmerer
Biel, H., Majchinenban. 1
Hanfjen, Martha, Lebnsmitt.
Hirte, H., Ingen. 2
Horitmann, E., Heljer Erdg.
Senfen, F., Schiffibauer 1
Tonne, F., VBerwalt. 2
108 E.Schmidt,W.D., Gaftwirt
(Gettorf)
V. Choynada, R., Gaftıy: T.
Horftmann, €. Elettrojchweiß.
Schabram, B., Dreher 4
110 E. Beiste, O., Wo. Erg
Beiste, N., Dreher
— W,, Kraft. Führ. Erde
<-Gemarkung Schöntirchen->
Schönwohlder Weg
Nach dem Dorfe Schönwohld
(Kreis Rendsburg) benannt.
—<- Hedenholz >
Unbebaut
Schuhmacherjtraße
Früher Schomafkerftrate,
benannt nach dem zur Zeit der
Stadtgründung dort anjäffigen
Gewerbe der Schuhmacher
<- DHolftenfir.
Ginke Seite
1 erijtiert nicht
3E. Cv. Luth. ir engemeiiDee
Verb. Kiel
Nikolaitfirche
—<- Nitolaifirchhof >
geiler nicht
E. Tannenwald, H., Kfın.
“(Qorengendantın 5)
Bernhard, D., Hausdien. 4
Dahnke, &., Majchinenftrie, 3
Damm, E., Zolaifift. 34
Leuthold, F., Dentift 2
Starte, W., Papierhol. T.
Tannenwald, SQ. Wow. T.. 1
— Y8., Herrenfleid. T
DE Dela,6., Eee 5)
Dela, 6. F.,
11. E. wie Nr. 9
Dela, * Fa En
— N, Kim.
Soul 2, Arajtmog. Führ. 2
BE Claufen, 6 „Hüte T,
15—21 E. Dela, E., Frau
(Waigitr. 5)
Dela, EC. F., Möbelfabrit T.
23 E. Schulße, Adele, Gold-
jhmiede
Körber, F., Rentner 2
— Jjun,, W., Autogenbrenn.
Schulge, R., Goldjihmiecd 1
Wache, SC“ el 1
25 E. Rudi, Ara 2
Engel, E., t
Friedrich, W., Bert. Angeft. 1
Meißner, M., Broduttenhdl, 8
Nudi, A. St. Schubhwr. T.
— M., Stadtangeftellt. 2
hm M., Korrejpondentin 2
ZU E Götio, 6, WwWAT 2
Camp, ©., Verwalt. 1
Göttich,F., ‚SrogtellerT. Erdg.


Io
Schröder, R., Frifeurmftr. 3
Sinfens, & „Geitertn 1
Steen, &., Kfm. €
Xhomas, W., Glefteit. $
„pm R., Schmied
Sönig, E., Ww.
For
A R., Kellner 1
Snenfo, B., Rentner 2
Göttid, F., Weingrokhdlg. T.

— 209 —
31 E. Beterjen, KR. F., Kim.
(Niemannsweg 89)
Hanjen, H., Arbtrin. H;
Qoof, W., Ww 1
Sjatob, F., Ww. 2
Kähler, O., Kranführ. 2
Beletlen ß. F., Ingen. En
rdg.
ie, W. af ienba H.}
Vietjchmann, E., Frau 2
Togki, I., Vaderin 5
Weidner, G., Ww. 1
Weinert, Ch., Laderin H.
33 E. Sied, X., Nentner 2
Merkur Griaßtafie Nürnberg
Gejchäftsftelle Kiel
Schütt & Sie, Schifsaus:
rüftung T. Erdg.
Sie, N, Kim. T,
35 E. Sindt‘jche Erben
Sewart, R., Wiv. 3
Meiche, H., Schiffszimm.Erdg:
— &., Schiffsgimm. Erde.
Schlüter, W., Schmied 2
Sıycaynstfi. R., Pfleger. 1
37 f{. a. Torftir. 31
E. Berliner Hypothefenbank
(Berlin)
V. Vreitenftein, W., Verwalt.
(Holitenbritcke)
Ne EDER T
Koch, R., BVertret.
Lindenberg, E., Automat 1
Schmalz, E., Schiffer 2
<- Torftr. DZ
39 E. Stadt Kiel
Mepichie8, M., Straßbführ.
NRopers, H., Schifisbedarf
Steger, JjJun., Nautijche
Werte T.
Rechte Seite
2—8 geb. 3. Hokftenftr. 1. 3
10 E. Nebendahl, A, Kfm.,
(Tirpikftr, 104)
Nebendabl, A. F., HM
waren T. E!
— $. M., Kolonialwaren T
<- Pfiaffen{tr. Ze
12 E. Nordweftl.Eijen- u. Stahl:
Berufsgenoffenich. Sett.5T,
Braack, A., Landwirtjchaftl.
Erzeugn.
Schlegel, Rofa, „Reformhaus“
Stolle, A., Stahlwaren
Verdiek, H., Schiffszimmerer
14—16 E. Karftadt, N., AU.:G.
(Holftenfir. 1—38)
Kaufhaus
18 E. Dela,E., Frau (Waißftr.5)
Dela, C. F., LagerhausT,
Dierds, E., Büroangeftellte
Ich, I, Gejchäftsführ. 2
Rrüger, T., Nentnerin T.4
So pn W., Fußpflege. T.
20 E. Martienjen, E., Gaftw.
(Rnooper Weg 96)
Stanis, E., SGaftwirt T.
Trierteiler A. „Steuerberat. T.
22 E. Bog, F., Baugejch.
(Danewertftr. 22)
Montan, I., Wäicherei T.. 1
Seemann. &., Kraftwführ. H.
Wilt, W., Schneidermftz. 2
24 En a. Torfir. 23
E. Baulien, A, Kfn.
"(Wilhelminenfr. 14b)
Friedrichs, X., Bader 4
Senich, €, Sn SI. Lenfh,
Winzeritube T.
Lock, Q., TertilVertr. T. 2
Schneider, F., Meiecreiprod.T.
Stoltenberg, E., Bürohilfe 4
Wulff, O., Berw. Angeit. 3
26 E. Stadt Kiel
V. Verw. d. jtädt. Mietshäufer
(Eijenbahndamm 5)
Gailowig, M., Arbeit. H.
Hauberg, I., Schneiderei
— 6, Din d. med,
A R 1
Hefie, E., A anDezuRT, T
Sarl, W., Nentner
Wehrmacher, Der Kfm. 1

Schülperbaum
28 f{.a. Torftr. 27
E. Bel8: Leusden, F., Dr.
(Wilhelminenfir.)
HFreeje, Ch., Ww. 8
Grüber, F., Ob.Majch. Mt. 4
Heim, G., SGaftwirt 72
Howaldt, G., Kim. T. 2
Hücjtädt, Do Kapit. en
Inipeft.
Qibjer®. F- AÖergrohible 1
, Kim
Yantop, AW., ". Bootsımt. }
Schulze, K., Kontoriftin
— ®.,, Angeftellt. 4
Timm, D., Schneidermfir, T.
Werkgenoffenichaft felbjtän:
Diet Schneider e.G.m.b.D.
Weitphal, V., Rentner T. 4
Yachthafen & Slip-Betriebs:
gef. d. RX. S, V. m. b. H. T.
30 ja. Torfir. 29
E. Rraufe, C., Bürftenfabrit,
(v. de GSolg-Allee 20)
Fraedrich, G., Arbeit, 2
Se ., Saft. T.
Haaie, W., Kim.
BE "Orogteller %
Höhe, E., Ww.
Höppner, FI, Kraftwführ.
IJanjen, O., Wi.
Kraufe, D., Bürftenfahr,
Metelmann, €., Ww.
Niffen, H., Vertret. T.
Wolter, E., Graveurmftr. T.
— R., Graveur T.
32°E Wulf, E., Frau
Brey, O., Gemife
Nifodem, I, Gajtw. 1
Neeje, A., Indvalide 2
Wulff, H., Stadtangeft.
34E. Beitemever, Fr Kaffee-
haus
36 fa. Zorfir. er
E. Beterjen, L., Beamter
(Niemannsweg 14)
Diljhmann, D., Bertret. 3
Humwald, D., Monteur 2
Kretfichmer, %., Bootsm. 2
Schuhmacher, M., Schloff. 3
Steffen, M., Frau AS
: Tieg, F. N., Chronometer T.
Balewsti, al, Renfionär 4
<- KZorftr. DZ
38 geh. zu Wall 48
<- Wall DZ.
Nr
Schülperbaum
Benannt nach dem ehemaligen
Schlagbauin „Der - Schülper:z
baum“ am Eingange des
Königswegs $
Linke Seite
<- Gr. Kuhberg >
1. 3 ij. a. Großer Kuhberg 51
E. Greuer, O., Drogerie T.
Böge, G., Reichsang eft.
VBrotfabrit „KRilia“ (il)
Godberjen, E., Rektor
Yacobs, D., Stadtangeft.
Kieler Matrakeniabrit, R,
Hinz, Ingen. T.
Land u. Heim, Dane Bau-
jpartafje ®. m.
Röfchel, De ES aa
SE , Bigarrenhdlg.
Treite, € William, Lebens:
mittel T,
Veers, D., On ter
Werwach, SG., Ww. 3
5 Lagerraum
E EEE Sefchw. (Zimm-
V. Harnad, G., Kohlen T,
<- Wicdhmannftr. DZ
7 E. Qaurien, ©, Frau
A ablenzftr. ‘%)
neider, K., Konditormfir.
9 fa Wichmannftr. 2
E. Stadt Riel
V-Baluthe, W., Uhrm.(Nr.11)


Il. gell
9 Slendner,D., Geichäftsführ. T.
Hempert,W., Karteiftellenleit.
Hürdler, K., Ob.Feldw.
Olderog, H., Helf.i. Steuer].
Brokjch, H., Angeftellt. 3
MWilkenfeld, K., Weikwr.
11 E. Stadt Kiel
V. Baluthe, W., Uhrmach. 2
Dittmer, M. H., Kim. Erde.
Diang, A, Ingen. 2
Pries, W., Ingen. Erdg.
Rüenbrint, W., A
Schröder, E., Ww.
13 j. a. Walferdamm 18
E. Neimers, A., Schlachter:
mftr.
Dittmann, D., Ww. 2
Frier, G., Goldwr. T.
Hoppe, H., Konditor
HYanjen, H., Klempnermitr. T.2
Mues, B., Fernmeldetechn. 3
Mapczvk, F., Majc. Arbeit.
BE Tietneh A., Sihlahier,
mitt. T.
Bornhöft, „ Bol.Rev.Db.
N KNAUAS T.
Düffert, W., Mafjchinen-
ftridferei T,
Kulemann, ., fm. Ang. 3
Ofien, N., Herrenbekleidg.
Raflewsti, M., Klempner 1
—<- Walterbamm >
OR eriftiert nicht
21 E. Linde, Ch., Brauereidi-
reift, LN. X
Blund, W., Zollbeamt. 1
YBurmeifter, A., Ww. 2
Sammert, X., Kontroll. 3
Rehder, W., Lebensmittel 1
NRepenning, AW., Tijchlerei
Se C., vw. ENGE
rdg.
Cie © „ Werkmitr. 8
Thiemer, Al, Vertret. 4
Wittenberg, H., Ingen. 2
23—25 E. Stadt Kiel
Ahsbachs & Co. SG. m. b. O.,
Spirituofen
— R., Kim.
Ha Stadtang. 71
Ebner, K., Kim.
Herold, H., Buchdruderei T.
HE R., Möbel. Erde.
Holstein, K., Bantbevollm. 1.3
Noher, S., Kim. T. 3
Röbbel, M., Krim. Kommiff. 2
27 geh.3.HerzogFriedrihStr.52
<- Herzog-Friedrich-Str. Z-
29. 31a gehört zu Herzog=
Friedrich-Straße 53. 55
81 j. a. DHerzog-Friedrich:
Str. 55
E. Freeje, I, Ww. (Hers”
30g-Friedrich=-Stir. 55)
Deutiche Philipps G.m.b.D.,
Auslieferungslager
Krohn, A., Eleftromediz.Ge=
räüte-T.
83 E mE E., Bäder
mtr. T. ON
Be 30N A, Werknftr.
Keßner, K., Brenner.
Kirchhoff, %., Hauptivacht-
miftr. d. Schu 6pol.
Müller, G., Blumen T.
Siever5, Al, Handelsvertr. 2
Stamer, E., Monteur 8
Nedhte Seite
<- GCrerzierplaß DZ
<- Sandkuhle >
2—14 E. Stadt Kiel
2 V. Engel, E., Wow. 1
Breede, S. one SA
Cu , Mitt. d Sau:
pol
Hanjen, ©. Konftruft. 2
— S., Hebamme. T. 2
Menfing, C., Boftjhaffn. 8
Reimers, QH., ben T.
Scheuermann, 3. -- Bigarren,
Konfitüren T.
Speff, W., Fogi One T.
v. Spiegel, D., Dreher 1

AN
&
er

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.