Schönberger Str.
111 E. Qangenbecf, F., Kaltkulat.
Adler, D., Monteur 2
Fahrenfzug, ©., Töpfermitr. T.
Habermann, N., Schweißer
Seifert, F., Unterfeldmiir.1
Weber, A. Werkzeugjchleifer 2
113 E. Baumann, $. Ch., Tiichl.
IJjäger, H., Näherin x
5 E Schul,$., Bimmerm. 1
Beud, D., Frl. 2
Cichenburg, D., Schlofier 1
Kerwien, „Saft. Gebh.Erdg,
Plett, H., Maicdhinendb. 2
Siruve, ©, Majchinenbau.
117 E Weifel, H., Frau
NReeljen, A., Fiichkiften-
macherei 7%.
Valtin, E., Ingen. 1
MWefiel, M., Dr.phil. T. 1
119 E. Struve, F., Zimmerer 1
Srell, A., el T
Röhn, 3. W ww.
Nogens, Sn NRentenempf. 3
We „ Mar. AöerHühe
Sirube. MN., Frau S
121 Bauplas
E. Holzheu, I, Dr. med.
(Hamburg)
—<- Kieler Kuhle >
123 E. Ohm8s, M., Wow. 1
Bahr, W., Tijchler 8
DE Verein Kiel-Ellerbet
Öfüer, %., Mar.Sekr.a.D. 2
Sörfe, A., Kreuzer Erdg.
Rnideehm, €h., Wow. 1
Magen, X., Werfmitr. 2
Roje, B., Win. 1
Ueberjchaer, M., Angeftellt. 1
125 E. Baumann, W., Mechanik.
Baumann, ah Näherin 1
Büld, D., Erdg.
Drews, ©. Müller Erdg.
Heldt, D.,
Kroll, W., Kranführ. 8
RMoggenjack,H.,Schmicd Erdg.
Rohlis, E., Werkmftr. 2
Scheel, X., Stellmach. 3
127—131 Bauftellen
133 E. Heitmann, M., Wow. T.
Michelijen, O., Koch 2
Reibte, W., Techniker 2
Schlauß, K., Werkmftr. 1
Sternberg, O., Bootsb. Erde.

Voß, H., Drechiler 2
135 E. Sen, een A Anwärt.
V. Senich, Cb., Ww.
SHürgenfei, Kim.
ange, A., Seemann
—$, Rentner Erde.
Matohm, E., Werftarb.
187 Bauftelle
139 E. Havemeifter‘jhe Erben
V. Baumann, M., Frau
Baumann, E., Mar. Werts
führ. a. D. Erde.
Bohnad, W., Schloffer
MISE Schmiüjer, E., Bau:
unternehm. (Brinz-Heinz
ricdh=Str. 43
Bollin,W.,Majchinenb. Erde,
Frante,R., Lofomot.Führ.aD.
Hell, A., Schifb.Ing. Erde.
Knecht, D., Majcdh.=Ing. ‚1
NRebien, &. Mar. Baurat 1
Reglaff,W., Maicdhinenb. ng.
Schmiüjer, 6. Baugejch. T.
Seidel, H., Bootsmann 2
<- Steltingftr. >
143 E. Anderfen, W., Rechts:
anwalt (Holtenauer Str. 59)
V. Chriften, W., Motoren:
ichloff.
Bergt, W., Schiffbau. 2
Blunk, K., Friieur
Chriften, Frieda, Heikmang.
Dobrzyfowsti, A., WW.
Fahrenkrug, O., Töpfermitr.
Hamer, Sn Schloffer 1
Klöwer, W., Ingen. 1
Veichhauer, E., Fijchlermftr. 1
“Banfrath, W., Modellfbrt. T.
Schiffägimm. 27

Pflüger, ‚W., "gileger Erdg.
143 Bohl, A. EL.SchweikerErdg.
NRohli8, $., Technik. Erde.
Wobbe, D., Arbeit. 2
145 E. Wr Q., Saft. T.
Alpen, E., Schloffer 3
VBlöcker, M., Ww. 8
VBorghardt, W., Arbeit. 3
Schmidt, N., Modelltijchl. 2
Weitphal, D., Arbeit. 2
147 E. Müller, E., Frau, Saft
wirtjch. T.
Yung, W., Arbeit. 2
Langhans, M., Stemmer
Ragel, W., Schifstapit.
Berau, H., Schloffer
Stegmann, ©., Ynvalide 1
Todde, H., Arbeit.
Verfig, W., Maurer. 1
149 5. a. Habvemeifterftr. 1
E. Stahl, R., Kfm. (Preecker
Chauffec 4)
Hilbert, E., WW.
Kolgau, O., fm. Angeft. 1
Ninjh, E., "Anvalide
; Schleef, 8, Kolonialwar. T,
<- Habemeijterfir, DZ
151 E. Nepenning, E.,
Malermftz. T.
IJurkat, A, Schmied 1
153 E. Carften8, 6., Ronrettor
a. D.
155: E Sala N Olten
a. ’D.. (Nr.
Hanjen, E., fun 2
Jafobjen R., Werkmitrz. 2
Kaijers Kaffeegei. Erdg,
Re G., Werftbuchführ.
8
RöpleS Mar. Wertit.Vorft.1
. Mepenning, Ch. Malermitr. T.
Schreiber, E., DamenjalonT.
Städer, £., Konreftor a.D. 1
157 E. Eggers, YA., Drogerie T.
Drüner, W., Kranführ. 2
Greve, O., WW.
Kaat, FF, Schuhm.
Müller, Emma, /Gemüfjehdl.
N
159 E. Möbig, M., Ww. 1
Fey, FB. Schloffer
Hauichildt, € , Arbirin. 2
. Mangligs, D., N SE Erde,
Notfa, F., Kaltulator 2
Siegmund, Carol., ederwar.
—<- Katharinenfir. >
161 E, Stadt Kiel
V. Rufter, K., Mar. Ing. a.D
Brüggemann, AN., Ingen. 1
Kieler Spar= u. Selhlafle,
Nebenstelle 4 T.
Willvodt, E., Verw. DS 9
163 E. Fahrenkrug, O., MöbelT.
Miller, W., Ob.Majch. Mt.
165. 167 E. Röljdh, E., Frau
(Knooper Weg 118)
V. Funt, ., Nentner 1
Babbe, R., "Schiffszimmerm.
Bebenjee, $, Frau Erde,
Hinz, O., Arbeit. H.Erdeg,
Yahns, F., Arbeit. 1
Can ©. Arbeit. Krde,
Liebetrau, D., Arbeit. 2
Lijchewesty, A., Schuhm.
Rehm, F., Frau 2
Schleichert, F., ODb.Maat 1
Schulze, E., Schmied 2
169 E. Mübhr, S., Wollwr.
Rühr, B., Kolonialtvr. 2
— FF, Gil. irdg.
— Q., Maler-
— ., Handel8m. Erdg.
Wangeret, E., Schlachter 1
Warnde, W., Ww.
171 E. Michacl, H., Gaftw. T.
Argens, Se Vorarbeit.
Bünning, E., Schneider 1
Gröpper, A., Wow. 1
Heitmann, E., Schloffer 2
1
1
1

Meyer, N., Zigarren T.
Dloffjon, G, Wi.
Pelzer, G., Kfm.
AWreth, A., Polfterer
<- Wahlejtr. Z-
<- Werftjir, DZ

— 207 —
173 E. Delis’jhe Erben
Bledhmann, Frieda, Zigarren
S., Frijeurin
Brumm, B., Frifeur
Delfs, B., Wo.
Langmaad, H., Kolonialwr.
Neddermann, G., Hm. Angeft.
175 E. Sell, F., Frau
(Lüdemanınftr. 58)
Böttcher, W., Elektrojchweiß.
Hanjen, W., Eleftrojhweiß.
Hend, H., Kraftwführ.
Kähler, O., Arbeit” H., Erde.
177—181 Baustellen
183 E. Stadt Kiel
V. Werner, N. Pol.Beamt.a.D.
Rechte Seite
2 E. Stadt Kiel
Se E., Feuerw,Leutn.
Habed, F., Mafpinend,
Ing
heiß, &, Stud. Afjef. Erde
4—10 eriftiert nicht
12 E. Stadt Kiel
Yonaffon, A., Wiv.
Stau, I., Angeftellt. T.
4 E: Stölting, Martha, Frl. 1
Kiupel, O., Maurer 2
Mittenzwei, M., Schuh-
macherei Erdg.
Mohr, D., Zimmermfir, Erde,
Möller, P., Decdkoffiz. a. D. 1
Schnoor, E., Wi. Erdg.
Schumann, F., Schweiß:
nabhtprüfer
16 E: Stölting‘jhe Erben
Ammon, A., Tecdhniter 2
Baas, H., Rentner 1
Bohnfac, H., Kim. 2
Sriem, E., Schloffer‘ Erdg,
Lübcde, M., Rentner Erde.
Seidler, E.,- Feinblechjhloff.
Bemlin, B., Ingen. X
18 E. Zulfowsti, R., RedijorT.
GCoutelle, F., Schloffer
Erichjen, I, Feinmechanik.
Hahlbet, Ch., Ww.
Kahl, O., Rentner 2
Sparger, F., Inbvalide 2
Zyltowsti, D., Fijch-
räucherei T.
20 E. Sangmaad, X., Rentner
Bet, H., Konrelt. 1
Schnell, G., Ww. Erdg,
2 E. Stadt Kiel
V. Mabhrdt, W., Schneider:
mtr, T.
Bröcers, H., techn. Mar.
Intendant.-Angeft. 2
Voigt, B., vw. Bajtor 1
24 E. Yams, C., Ingen. 1
Böttcher, A., Sorte 2
Jahn, B., Wo. 1
— 8. N elta 1
LBauljen, M., techn Lehrerin 2
Strenge, R.,Frijeurmftr. Erde,
Wittorf, O ET ma N:
24a E. Sites Kiel
V. Haaje, W., Dreher Erdg.
Goeke, W., Stadtangett.
Meinhardt, H., Dr. med.
dent., Zahnazzt %
Rapp, RB. Kapitän T, 2
26 E. NEE I Drogerie T,
28 E. Et , Schlachter:
mtr.
30 E ‚Bühler, M., Schlachter:
Kann. = Ww. 1
Krodel, & Ob. Zollinfp. 1
Mau, A., Kim. 2
Zwilling, Zd., "Dipl. ng. 2
80a E. Jaeger, Son, et
SAU. der N.S.D.A.
Bionierfturm 2187
<- Weg zur Schwentine
Städt. Plat Se N Schwentine
E. Stadt X
Wilke‘jches Din
E. Wilfe, B., Bootswerft T.
32E. De GSaftwirtfch. T.
Schütt, D., Schloffer
84 eriftiert nicht

Schönberger Str.
36 E. YJanken, A., Frl. (Nr. 32)
Syn „ Maurermftr.
Dahm, H., an Ingen.
Lummert, F., Wo. 3
Prugs, N., N KMU T: 2
NRoftock, ön Abteil.Vorft.
Rühling, M., Zigarren Erde,
Weller, M., Frijeur Erde,
erxiftiert nicht
0 E. Riders, X., Landm.
4 E. Stadt Kiel
Dibbern, E., Wächter
<- Hanjen8 Privatftr. DZ
44 eriftiert nicht
46E.Griefe, Elijab.(Heitendorfer
Weg 31)
V. Hausverwmertung, I. Howe
u. Söhne, Holftenftr. 108 1.
Gengow, L., Schlachter 1
Hanjen, W., Arbeit.
Kleemann, M., Kuticher
Möller, Ch., Arbeit. 1
48 Voltsjchule T.
E. Stadt Kiel
Kiewitt, W., Lehrer 2
Lorenz, I, Lehrer 1
Nüäfer, H., Hausmftr. Untg.
Rohdehoff, I., Ob. Lehrerin
S., Rektor a. D. Erdg.
50—54Bauftellen
56 E. Förft, E., Gaftw. T,
Blaas, H., Lehrer T.
Möller, H., Werkufir. 1
<- Wijchhofftz.
58 eriftiert nicht
60 E. Wiejejhe Erben 1
Blaas, H., Lehrer
HYjaeger, A. Wertit. Vorft. a.D.
U , Techniker
Wieje, D. Maichinenb.
Wittfo, AW., Papierwr.
Wulf, E. Bimmerer
62 E. Wieje‘’jche Erben
Drews, H., Wertführ.
Edler, W., Mar. Ing.
Schnoor, H., Buchhalt.
AWittlo, W., Kim. T. Erde.
64 Bauftelle
66 E. Havemeijter, X., Garten:
baubetr.
68 E. Theede, E., en
(Yulienftr.
Diedmann, & Bünnucer 2
Möller, E., SC
Theede jun., E., Fijhgroß:
handlg. T.
U Q., Drogift
E. Rohwer, A. Eigentiümrin.
O Rodhwer, ., Malermftr,
Nohwer, H., Maler
Stenner, D., Ingen.
72 E. Kolbe, Wi.
74 E. Baumann, © ., Anfchläg.
Gier, E., Arb A
Meisner, ., Maler
Saggau, YM., Handelsm. 1
Schulg, R., Ca
76 E, Bielte, €} Ww. 1
Klare, E., Torp. Schloff. 2
Ucberimnet, 7 R., Mechanik,
78 E. Horit, M., Ynvalive
Gutmaier, W. Werkuftr.
Klüßging, H., Invalide Erdg,
80 E. EUER F., Schloffer:
Grothfopp, A., Ww. Erde.
— €, Wo. Erdg.
Mich, "mM, Keim.Sete.
Modriguez, I, Näherin
<- Qangenfampveg. >
82 E. Langmaak, H.,Initallat. T.
Si O., Handarb.Lehrerin
a
Claus, I., Konrektor a.D,
Dietel, A., Majchinenjchl.
Dubier, ®. Tijchler
Kaftenholz, "©. Wo.
Lorenzen, M., Wim.
Marik, D., Rentenempf.
BPeije, E., Schlachter
lagmann, €, Schmied
Schüler, K., Hm.Angeft. 2
wm
nme
SE
‚96 E. Sadebufch,


1. zeit
82Stelfen, Zh., Schifszimm. 2
Thieme, RN., Werber Krdg.
<- RKuchelitz. >
84 E. Holz, W., Wiegemftr.
v. Ricbrowsti, E., Schiffbau.
86 E. Baumann, I., Zimmer:
ımftr. (Mönkeberg)
MNeeljen, A., Schifszimm. 1
Stannul, M., Kapitän Erdg.
88 HE
90 E. Holzmann, Rbh., A. G.
(Frankfurt/M)
V. Hausverwertung I. Howe
u. Söhne, Holitenftr. 1031
Engel, O., Schloffer 1
Franz, H., Kupferfchmied 41
Gries, A., Werkführ.
Tant, K., OO
92 FE Thiemer, € , Werkmftr.
Del, Erdg.
intel, R., Eleftromfir, 2
— W., Rentner 1
Jacobi, F., Fräfjer 8
Lüddede, S., Ww. 1
Prien, H., Eleftromajchin. 2
Thiemer, R., Verficherung. T.
94 E. Holz, SG., Verj.Vertr. T.
(Mathildenftr. 13)
Bülow, A., Dreher * 2
GSaedide, IW. „Mar. See
Jahnke, Ch., Wow.
Ladwig, H., Wim. 5
Sattler B.,Mechanitermitr. T.
Weffel, W., Werkunftr. 1
Wittig, M., Kauffr.
—9., Prüfer Erdg.
8. A. 1
Bödmann, R.,Staatsangeft.1
Detlefjen, X. H., Kolonialwr.
Hanfjen, E., Nentner 2
Ladebujh, H., Steuerm. 2
Sachau, SG., Rentenempf. 1
Schnoor, R., Bädermitr.
98 E. Bott, Hans, Schubhm.
Barber, I., Schmelzichweiß. 1
Rott, Heinr., Schuhmumftr.
<- Stolzeftr. >
100 E. Mordhorft, I. Motorb.
Führ. (Schöntirchen)
V. Schmidt, H., Bürogeh. 2
Geidus, G., Seematchinift 2
Homann, W., Zigarren Erdg.
Hauberg, H., Mafjchinijt 1
Klüver, I., Schloffer 1
Schlüter, AW.,Motorenjhlof.3
Thieljen, H., Drogerie T.
Thorjen, D., Reinmachejr. 3
Wetendorf, H., Ob. Poftz
ichaffner 8
102 E. Fedderfen, H., Kolonial-
waren n
Blutau, F., Schiffb. 8
Chriften, A., Arbtrin. 8
Ed, E., Frijeurgefjh. Krdg,
YJürgenjen, R., Helfer 2
ODsmann, E., Majchinenb. 1
Thomjen, H., Schmied 2
Wilfens, O., Rentner 2
104 E. Diedrichjen, RP, Ma:
ichinift 1
Boje, W., Schneider 4
Drews, D., Zimmerm.
Ktogh, X., Schneider 4
Lorenzen, A., Schmied 3
Neeljen, A., Wertführ. a. -
, Seemann
Rüfchmann, S., Kapit. ;
Sell, N., Kaltulat. 2
Vollitedt, A., Fil.Leiterin
106 E. Steen, R., Kim.
(Hamburg)
V. Hausverwertung X. Howe
u. Söhne, Holitenftr. 1031
Anderjen, F., Ingen. nz
Brofje, W., Heilfundig. 3
Fahrenkrug, 9. „DienjegereiH.
Kemming, %., Ww. 2
Martens, F., fın. Angeft. 1
108 E. Rey, A, Eigentümerin
Beujen, OH. , Schmied Erdg.
Duchow, Mafjchinenb. 3
Dahm, DO., Angeftellt. 1
Feijdhhauer, P., Werkmitr. 2
EEE SERIEN
a. DiNutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.