Z


NKendshurger Landitr.
54 Beije, A., Ww. 1
Steffen, E,, Arbeit,
Uhrhammer, W., Wi.
56 E: Lembrecht, G.,Kolontalwr.
Erdlof, H., Kraftwführ. 2
Kahl, SG., Rentner Untg.
Knidrehm, F., Rentner
Vembrecht, I, Mufik.
58 E. Kiel, F., Kohlen T.
Löhr, A, Kraftw. Führ.
E Neumann, H, Gaftw. T.
Regler, I., Zimmerer
Schmid, KX., Schloffer
Seidel, F., Bäder
" Voigt, F., Arbeit.
60 E. Born, E., Frau (Plö
„ Arends, F., Rentner
VBredtfelbt, D., Arbeit.
Yarling, B., Drogerie
Narr, I, Arbeit.
Kröger, A., Zeichner
— S., Beichner
Möller, A., Ww. 4
Biper, W., Werkmftr. 8
Stange, R., Konftrukteur 4
62 E. Fingerloos, B RB., Frijeur-
mitt.
Alberk, K., Kraftwführ. 2
Brei, B., 4
Hardt, H., Bimmerer 8
Hauberg, F., Stellmach. X
2
3

wm DE DONE bb
Rohr, I, Frau
Lammers, W., Schloffer
Sid, R., Magazingeh.
Wehde, W., Handlas.Geh.
64 E. Stobbe, D., Arbeit.
Bajedow, K., Wachmann
Kubje, A, Kraftwführ.
Schröter, M., Arbeit.
64a ie E Renfer,Ö, „Landjchaft8:
66 E Sunauß je Erben
V. Zangus, H., Angeftellt.
CE Heizungsmont.
Yonas, K., Wi. 1
Kühl, W., Rentner 2
Lewandowsti, 7. HandelSjr.2
Majfjuth, F., Rentner 1
NRidert, E., Schweißer Erdg.
Rudolph, K., Schweißer
68 E. u. V. wie Nr. 66
Bahlert, H., Abrechngsbeamt.
Bock, W., Arbeit. 1
„Caritens, O., Arbeit. 2
Rabhl, F., Arbeit. HH.
Thedens, "©. Kutfjcher 2
Biefert, W., Arbeit. H.
70 E. Seemann, A., Rentner
Diener, E., Staßbichafin. 2
Harder, E., Straßb.Angeft. 1
Höppner, 6, Heizer 2
Kuntkel, OD. Schuhmunfte. 1
Lublow, H., Stemmer Erdg,
Seemann, A, Rentner
Wieje, WW, Arbeit. Untg.
72 E. Daul, H., Kim.
Dahm, A., Rentner
' — B., Kraftmführ.
Haß, I, Kutjcher 2
Heide, F., Arbeit. 1
Yönk, B., Rentner
Mücward, F., Rentner 3
Tieb, F., Schloffer
74 E. Med, 3, Rod. Bugführ-
(Wulisb: voof 7)
Hamann, SG., Frijeur
Hardiopf, I, Maurer
Moeller, H., Poftichaffn.
Mohr, SG., Mufik.
Salewsti, B., Materialverw.
Weitphal, D., Schneider 1
Wieje, G., EN Führ,
Begmann, R., Schmied 3
76°E Repenning, W., Tijchler
Herzog, P., Bauarb. 1
Mobr, F., Win. Erdg.
Repenning, I, Zijhl.
Bimmermann, F., Kraftw,
führ. }; ;
78 E. a $. Bri-
bat;
San ®., Seemafchintit
Kucdnat, F., Arbeit.
Sorgenfrei, W., Rentner

80 E. Ernit, 6., Ahr. (Wall 24)
E. Ernit, M., Frl. Erdg.
Sepean B Ob. Wertnjtz
D.
Geuit, R., Rentner Erde,
Schilling, W., Arbeit. < HH.
Weigelt, F., "Mar. Angeh. 2
Särten
<- Winterbeker Weg D
82 E. Chmie, W., Gaftw. T. 1
Harsdorf R., Schlachter:
mitt. 1
Hennjhen, E., Eijenb.Affiit.4
Laub, A., Eijenb.Ajfijt. a.D.2
Mn Sr ‚Serichtstafl. Vollzieh.
Soönfeldt, H., Nohn. Ajfiit.
Wilfkerling, H..Malerinftr. T. 3
84 E. Röhls, Cb., [tädt.Angeft.
Ortmann, A., Frijeur 1
86 E. Berfes, OH., Kim.
(Lindenallee 20)
V. Willer, I, Schuhmadh.
Bielefeld, M., Kontoriftin
Bothmann, M., Trichinen:
jhauerin a. D.
%
Bud, E., Wo.
Gerber, N Wi. 3
Melhaaje, W., Schiffib. 4
Ratjen, A., Sehrer a. D Erde.
Riclau, P., Techn. Mar. ar
Setr. a. D.
Weglehner, O., Kim. T. 5
Wieje, P., Tape.
86a E.Berkes,G., Sim. (Linden-
allee‘ 20)
V. Willer, X, Scuhm. 1
Büfen, H., Boliterer T.
Gerbert, H., Arbeit. 3
Grömm, W., Maurerpol. 1
Yöfra, E., Bäder - H.
Leptien, W., Kontorijt 1
Lriebe, M., Volk. Mitr. iR. 1
Schnau,R., Stadtaffijt. NR. 2
Wiltferling, H., Malerwert-
ftatt _T.
Wilmer, A., Räucherei 2
E, Schröder, A., Saft. T.
<- Gärtnerftr. DZ
90—94 E. Baugenoffenichaft
Kiel-Hafiee e.6.m.b.9.
90 Hammer, I., Hın. Angeft. 1
Rabl, F., Motorjhloff. 2
Nadant, A., Hm. Angeft. 1
Schaalburg, A., Maurer 2
San Herta, Heißmangel
— . en T.. Erdg.
Steiner, B „, Näherin‘ Erdg,
92 Böker, B, Eleftromont.
Brodmann, Sr Verwalt.=
Infjpekt. iR. 2
Edardt, F., Ingen. 1
Koch, W., Ihgen. 1
Maaß, L., Architett 2
Diterdinger, W W., Hm. Anz
geftellt. Erde.
Ridder,B.,Eleftromont. Erde.
94 Claujen, W., Schloffer 2
Moldenhauer, W., Kraftw.=
führer Erdg.
Röhe, H., Schmied Erde,
Schlünjen, OH., Böttcher 2
Subhling, W., Ingen. x
"Staad, W., Angeftellt. 1
96—98 Bauftellen
100 E. Bod’jche Erben
Bo, O., Elektrik,
Grote, H., Fouragehdlg. T. H.
Lriebjoh, E., Monteur H.
Scheff, N.,- Arbeit, + H.
<- Brauftr. DZ
102—108 Bauftellen
110 E. Frige, E., Kfm. (Kirch-
hofallee 40)
Ahrens, W., Helfer 3
Arp, ©, „ MajoineniOlof. 2
—/ 34 Rentner 2
Barth, E., Schloffer KErdg.
Sim w, NRangiermftr.
See Dreher 1
Schubert, E., Bäder 2

— 191
110 Schuldt, H., Kraftw.Hand-
werfsmiftr. T. Erdg.
Weigand, A., Mafjch. Urb. 3
112 E. Henritjen, K., Schloff.
Böhm, B., Räucherer
Böttcher, W., Invalide 3
Hilger, W., Schlachter
Meier, H., Kutfher
er M., Straßenb.:
Sch
Reterfen, x, Straßenbahn:
ihaffner
Schlüter, H., Straßenb.: 5
affn.
Weichenthal, H., Arbtrin. 1
114 E. Feddern, G., Hoch-
und Tiefbau T.
Dender, F., Arbeit.
Ernit, O., Schiffb.
Ewers, E., Arbeit.
Iöhnd, E., Www.
Babs, G., Kontrolleur
Nößig, A, Werknftr.
Sorgenfrei, H., Stellmach.
Uhrhammer, B., Arbeit. 2
116 E. (wie Nr. 114)
Aithalter, Al WW.
— W., SS.-Führer Erde,
Mari, PS Ob. Maiginit-
118 Dacheile
120.E A Kiel:
Hafiee e.G.m.b.D.
V. AOL F., Architekt (Fleet-
hörn 32)
Rohr, W., Arbeit. Erde.
Krebs, F., Baufjer
DO CS DOC
122 F Goos, X., Düngerhdlg.
Erdg.
ent 3 Win. X
ED DE S., Wo.
124 E. Abraham, Al. Frau
E. Mau, M., O8. Injpeft.
Ww. (Hamburg 23)
Abraham, en EMO
Lehr, W., Elektrik.
126 Bauftelle
128—136 Bauftellen
138 E: Wölfen, M., Frl.
Gilou-Frank, E., Frau 1
140 E. %5öhntk, D., Arbeit.
E. Robarg, ., Arbeit. Erdg.
142 Bauftelle
144 E. Sell, ©., Gärtnereibefj. T.
146—152 Bauftellen
154 E. Voß, W., Gaftw.
Stein, £., Schlachtermftr,
156—160 Bauftellen
162 E. Neeljen, H., Frau T.
Bette, F., Schuhmmitr. 2
Sroth, O., Aufjeh. a. D. 2
Heejch, I., Steueraffift. 1
Köpfe, H., Majchinenbau. 3
Wa „ Fuhrunternehnm.
Thomjen, I, Telegr. Bau-
handverk. 8
Wriedt, M., Ww. 1
164 E. Ellenberg, N, W., Me:
Hanifk,
Buchholz, B., Händler
Doormann, I., Rentner
Voß, F-, Zimmerm. 1
— ©., Maurer }
— W., Arbeit.
— W., Schweißer
166. 168 Bauftellen
170 E. Bohknann, G.,Zimmerm.
172 E. Meier, N., Zinımerer 1
Spading, A., Korrejpondent
174 Bauftelle
176 E. Klüglein, C., Bäder
Klüglein, W., Konftrukteur 1
<- Hafjeer Str. DZ
180 E. Beterjen,H., Bäcermiftr.
E. Kanopfa,H., Bäckermftr. T.
VBlutau, I., Buchbind. Mitr. I
Cloiter, I, Kapitän a. D.
Dubve, H., Betr.Leit. Erdg.
Kröhnde, F., Maler 2
Meeje, B., Arbeit.
Wieje, B., Büroangeft. 1
“182 E. Hübner, R., Brandmitr,
Bruhn, H., Büroangeft. Erdg,
Biegelsti, B., Dreher 2

Reventlouallee
184 E. Dürbroof, H., Wo.
Haltenhof, D., Majchinenb. 1
Sauenitein, F., Werkmftr.
186 E. Thomfen, Xb., Poft-
‚Betr. Aifift. a. D.
Martens, H., Bäcker.
188 E. Müller, E., Ermitt1gs.=
Beamt. a. D. Erdg.
Strauch, E., Bootsbau. 1
214 E. Hufjer, X, Gaftw. T.
Donner, K., Hm. Angeft.
Hanel, H., Bäckerei
Kirftein, A., Nentner 1
Neuftadt, A., Majchinenb.
Nohlf, AW., Arbeit. 2
Schambor8ti, IW., Autor
vermiet. T.
216 E. Möhl, H., Uhrmach,
Dänijche Str. 34)
Tüfing, K., Lehrer a. D. 1
Meßmer, E., Steuerberat.
218. 220 Bauftellen
222 E. Suwe, A., Www. J
Haafje, W., Maich.Schloff.
Neumann, O., Kraftwführ.
Troft, E., Benfionär
224 E. v. d.Fecht,A., Schlachter:
mite. (Ringftr. 66)
226 Abbruch
228 E. (wie Nr. 224)
Grundins, W., Anftreich.
Reimer, 6. Maurer
— 6, Bimmerer
230 E. Stadt Kiel
V N UEH a Ss Renten
Ballaft, W., Ww
Dramich, M , Wo. E
Bomplun, Al, Nentner. H.
Nustkowsti, M., mw. Hl.
Wriedt, C., Wis. - H:
232—244 Bauftellen
246 E. Neeljen, H., Bauer T.
Müller, E., Vertret.
<- Strudsdiet >
248 Bauftelle
250 E. Yamer, R., Stadtangeft.
<- Achtermwehrer Str. D
<- Stadtgrenze Ze
—-

NReventlouallee
Graf Friedrich Neventlou, Statt-
halter d. Herzogtümer Schles:
wig-Holftein von 1849—1851
Reventloubrüde

815
” Miemanusweg
<- Düfternbrooker Weg >
Linke Seite
1 eriftiert nicht
3 E. Wertheiner, A., Bant-
Dirett. &. R. (Wiesbaden)
V. Blambect, H., Bücherrebi].
(Adelheiditr. ’80)
Mafjchte, Selma, Benfion
Nöpstorf, P., Feldww. 2
Wieje, L., Angeitellt. 1
SE Be nn6, 3 M., Frau (Kike-
er,
V.Wilfens, &. „Stadtfoch T.
TE Sprodhof, W., Betr. Die
veftor T,
Schwerdtieger, G MBit
direkt. a. D.

EN. geil
9 E. Beterfjen,2., Direkt. T. Erde:
Gerlichs, S., Ob.Poftdireks
tr: 1
Hammerthaler, G., Werführ.
Harendt, £., Fuvalide Untg.
Heitmann, 5. Kranfenpfleg.
11 f. a. Sohenbergftr. 4
E. Fist
V. Gebot (Schleswig)
Suhl, K., Angeitellt.
RirfeOnic,, M., Schleifer
18°E Keßler, NM, bmw. Landes:
baurat T.
DE YBez.. Aellommif.
15 Er "Seemann, M., Ww. {
V Hausverwertung I. Howe
u. Söhne, Holftenftr. 1081
Galfter, £., vw. Admiral 2
Seemann, A. © Feinkoft T.
Zudtenhagen; 6 ., Filialleit.
3
15a E Heine‘jhe Erben
Calljen, H., Dipl.Landw. T.
Enequiit, GE, Wo.
Heine, L., Ww. 2
— N. Gew. Oberlehr. 2
Rramer- =Enequijt,2., Wi.
Lang, I, Frifeur % 1
Schäper, M., Schiffb. 8
15b E. Raulijen, I., Bes
erdigungSinft. T.
Arpe, R., U 4.1
Bower, M., Wmw. Untg.
Gerdes, E., Dipl.Ing. T. 1
EM E., Konzertmitr. T. 2
17€ Seller, A, Schuhm:=
Meiiter T. )
Sen A. & Sohn, Feinkfoft
19 Eee, , Schubhmmffitr.
Baumgarten, F., Yngen. 2
GSirte, B., Drogerie %
Seffen, D. Ingen.
Mitteldorf, ©., techn. Kim. 1
— X, „Ing. T.
Sehlüter, W., Kim.
21 E. Zohrmanı, N., Eigentum.
Hahn, L.,dw. Landger. Direkt.
Sohrmann, W., Lebensmittel
NRadve, D., Melereifam.
Wollert, AM, Kim. T. 2
23 geb. 3. Hohenbergftr. 28
<- Hohenberaftr.
25 .E. Baulfen, E., Sr
reederww. T.
Bartelt, M., Wwv.
D. agemann,W. fin T-Erde.
Rüfter, M., vw. Korb. Kapit.
Niemann, A, Maurer
Wilt, S., Sehrerin a. D.: 2
27E Grocger, &., Rrivatier 3
Baeder, E., Korv. Kapt.
. Berner, L., Mlempnermitz. T.
Fürfen, © Lehrerin a. D. 3
Lange, HY., Frau H..1
Han S&., Bigarren
Schwarg, A.,Hauswart Erde,
Stegemann, £., Lehrerin 4
Stredmann, ©. Bez.Boll-
fommiff.
29 E. Yanfjen, H.,Bädermftr. T.
Ehlers. YA., Schloffer 1
Kay, W., Freg.Kapit. T. 2
N KEG B., Fl. 4
Maddag, € tempo n
Siemwvert, ©. en
Slebogt, R., Roh 3.S.T. f
Stechow, $., Kellner
31/E. Schulz, D., Eigentümes
rin (Altona: Ottenjen)
Brandt, F., Wim.
— WW. Kfm.) X
Grichfen, O., Schreiber 2
Hartung, B. GElektrif. 8
Hagemeier, H., Ob. Bis. Mt. 3
Herrath, X., Bäder 8
Klein, M., Seemann Untg.
Beterjen, E., Verkäuferin 3
Schubert, R., Kraftwführ. 3
Sievers, R., Kim‘ ZwE.
33 E. Ehmfen, R., Ww. Erde,
V. Hausverwertung I. Howe
u. Söhne, Holftenjtr. 1038 I


ARNDT RME TATEN

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.