105 Haufichildt, E., Ww. 3
Künzel, B., Ingen. 4
Maas, I, Mafjchinift 1
Meyer, F., Ww. 3
Start, I., Rentner 1
Wulf, A., Zimmerer Erde.
107 E. Haß, Kinobef. T.
Brodmann, M., Architett 3
Suhr, C., Beamt. a. D.
109 E. Baars, W., Tijchler-
mtr. T.
11 E. Anthony, S., Technik.
Anthony, &., Rentner 2
VBocksfeldt, G., Verkäuferin 1
Doje, Bu Dreher Ende
Ehmte, E., Ww.
A Münd, B., Wow.
A 13 E Müller, W., Rektor £. %
3 (Wandsbek)
V. Hausvermertung I. Howe
u. Söhne, Holftenftr. 1087
Buffaeus, DO., Ww.
Yienberg, A., Ob. Bollichift. 3
Lähn, H., Maurer
Müller, H., Revolverdreh. $
Brehn, W., Milcdhhdig. Erdg,
Schulz, W., Zollinjpekt. a. D.
Sternberg, 3. „Schlachter H. }
Bde AH.
„ Ww. 1
Wadle, KR. "Uhrmacher
Wilhelm, %. ip. Hk
— ß., Schladhtermitr. *
<- Schmiedekoppel >
115 Neubau
117 E. Stuhr, I., Ronrett.a.D.
(Bredenbetshorft)
V. Hausverwertung X. Howe
Ss u. Söhne, Holftenftr. 108 I
5 8 Auffarth, M., Ww. 3
Hamann, E,, Eijenwr. T.
Yaecdel, D., Ingen. 1
Meier, Helene, Heißmangel
Schneider, N., Torp. Or
Leutn. a. D.
Schuldt, O., Kim. T.
4 Seidler, F., Schiffstapt. N. 5
Stebde, L., techn. Kim. Erdg.
3 Lhau, D., Kim.
EN Voß, U, Baugejo. T.
Wulf, Ö., Kätner
119 E. Stuhr, S., Ronrett, a. D.
(Bredenbefshorft)
V. Hausbermwertung I. Howe
u. Söhne (Holiten{tr. 108)
Nat.Soz. Kriegsopf.Verforg.
11. Bolizei-Revier T.
Benfien, K., Baumitr. T,
Ihn, T Fahrräder Hr
Koch, A., Frau
Konjchat, R., Bol. Dbetinflra
Meier, DO. Verjorg. YAnw. 4
ZB
E
Reinke, M., Vertret. T, 1
& Schröder, W., ‚Rapit. 2
Ulte, E., Lotje T. 2
E Wittmad, H., Lehrer a. D. 3
MM 121 E, Baade, I., Mar.Wert-
8 führ. a. D
Dau, FI. SE a.D. 2
Gotthujen, DB „ Wow. 1
Heitmann, ©. Tijdhler 3
‚ Hilbert, O., Arbeit. KErdg.
Röhl, A, En En 4
Lauppe, R., techn. Angeft. 4.
Machl, E., Ww. 3
Segtorn, DO , Schloffer 1
Sommer, Se Heizer. . 3
Stegmann, A., Frau 2
123 E. Bande, O., ‚Rentner Erde,
Baade, D., Fe 1.
— 9., Schloffer 1
Boode, F., Zimmerer 4
Geijt, B., Angeftellt. Erüg,
Kocpke, al. Ww.
Leuenhagen, W., Bollnjpeti
Müller, S., Ww.
Beterfen, R., Suede Erde
Todenhagen, Unna, Badınr.
Vosgerau, L., Ww. 3
Wolter, M.techn. Mar. Setr.1
<- Flensburger Str. DZ
125 NeubauPrinz-Heinrih-Str,


125a E. Grichfen, B., Kim.
(Forftiveg 28)


MEER ENDEN „‚Leutn. e
Gzermat; H., Ww. z
Diedmann;, $, Buchhalt. 3
Engelland, GE, Schneiderin
Sutwafier, R., Schloffer 4
Heinemann, Elije, Lebens:
mittel
O0 R.; Angeftellt. 2
Kuß, M., Gärtn.
Schellong, S., Straßbführ.3
Viechtl, F., Leutn. (J.)a.D. 2
127 E. Ohm, W., RentnerErdg.
Aoramzvyt, ©, Majchinenb.
Behrens, A., Lebensmitt. T.
BVlajchezyk, A., Benfionär
Kirhwehn, O., Blumen T.
Ohm, H., Zimmerer 1
— ß., Krim. Ser. 2
Rasmuffen, F., Majchinifjt 2
Steenbet, W., Straßenb.
Fübhr.
Struve, F.,
Weyer, Chr., Ww.
131 Schulhaus, Voltsjchule
Veftalozzijchule T.
E. Stadt Kiel
Harder, M., Frau, Bank:
angeft. 1
Hoppe, R., Ob.Majch.Mt. 2
Sobhannfen, D., Krafwführ. ;
„ Frau
Qammers, D., Omen
Menzel, R. A., LehrerT. Erdg.
<- Hohenrade DZ
13833—135 eriitieren nicht
137—141 E. ÖGemeinnüßgige
Kleinwohnungsbaugefell-
jchaft Kiel-Mitte m. b. H.
Fährftr. 18)
137 Edelt, F., Angeftellt. 1
Frande, E., Ob. Majchiniit 2
Hubrig, P., Artill.IMt. Erdg.
Kalmring, E., Ob.Majchi-
nift 1
MRicjner, H., Mechanik. Erdg,
Wanzek, H., Kontorijtin 2
139 Badens, H., Ob. Mafjchinift
SJähler,M., Ob. Mechan. Erdg.
Kein, L£., Ob. Majdhinijft 2
Logau, H., Leutn. (V.E.)
Marth, I., Signalmftz. . 1
Meinte, F., Schreib. Feldw. 2
141 Sri , O., Ob.Verw.Mt.
Robbe, € Ob. Majcdh. Mi.
Menn, W., Majcdhinift 1
Richter, H., Ob. Majcdh.Mt 2
Schmidt, A., Ob. Mafjchiniit
— ., Ob. Majdhinijt 2
143—147 E. Schmidt, U., Bau-
miftr, (Edernförder Chauf=
jee 41)
Emmerich, 9., Bootsmt. 2
4
Arbeit. 4
1
u.
Goldberg, A., Muj.Feldw. 1 l
Sollhofer, W., Ob. Rai
Maat
Detafiber 2. Majdh. Mt. z
Lamprecht, W., Od.Boots:
maat Erdg.
Piesnad, R., Ob. Feldw.
145 Benendorf, F., Mar. Angeh.
Jung, R., Mar.Angeh. Erdg.
Pfeiffer, H., Mar. Angeh. 2
Rietref, S., Mar.Angeh. 2
Sengbiel, O., Mar. Angeb.
Trapp, N., Mar. Angeh. 1
147 Blenstka, M., Mar. Angeh.
Voelide, F., Mar. Angeh.
Duddek, H., Mar.Angeh. 2
Heitlamp, E., Mar. Angeh. 1
Kaminski, H., Mar. Angeh.
Muurholm, G., Mar.Angeh.2
149—151 E. Schmüjer, Gebr.,
Bauunternehm. (Nr. 43)
Giejen, B., Bootsmt. Erde
Yalobi, E., Matr.
Luda, F., "Maichiniit 3
Schmig, I. sn ‚Ob. Maich.Mit.1
OD „ Majchinift
En 6. Mar. Angeb.
Lührs, C., Mar. MAngeh. 1
Nönnau, ©, Mar.Angebh. 2
Seweioböfer, FF, Mar. An
Zoleltmann Ro MarAngeh Z

— 183 —
151 Wellashaus, E., Mar.An-
Erd
geb. 2.
153—157 E. (wie Nr.143—147)
153 Engelfe, W., Ob. Mafchi-
nift 2
Helbig, N., Ob.Maijch.Mt. 1
Kiepert, D., Ob.Bootsmt.
Langer, ® ODE 2
— W., Majcdh.Mt. 1
arosta 0 Ob.Majchinift.=
Maat Erdg.
155 Böttcher, N., Bootsm. Erde,
Härpfer, K., Ob. Maichinijt 2
Heiermeier, F., Bootsmt.
Hüber, W., Ob. Majchinift.2
Topp, H., Ob.Feuerw. 1
Schöttler, D., Zollanwärt. 1
157 Bredehorft, ©., Ob.Maat
CEdardt, H., VBootsmaat
Heilmann, SG., Mafjchinift
Rnierim, W., Maijch. Mt. 2
Kopp, I., Ob.Bootsm. Mt. 2
Schabe, $., Verw.Feldw.
Sahtzabel, W., Ob. Sans #
Seller, W., Bootsm. Mt. 1
Thode, B., Mar. Angeh.Erdg,
<- Zur Hochbrüde Z
NedhHte Seite
<- Düvelsbefer Weg DZ
<- Seeblid >
2 E. Wande, N., Apothefenbe-
fiß. (Hamburg)
V. Wande, F.W.,Apothet, T. 1
Reichs Apotheke, F.-W.
Wande T.
N. SD. A. Rı A Kiel:
Wil, Gejchäfts
Böhm, A., Leutn. (Ja D.3
Borbed, W,, Dipl. Ingen. 2
Dahms, E., Frl. 2
Eggebrecht, "al, Ww. 4
Halle, B., Majchinift 4
„ Bintepanf, S., Berw.Infp. 3
E. Hilbert, ., Landm.
(Drage b. Xhehoe)
Raabe, K., Wi. (Körner-
{tr. 14)
Bohnenftengel, F., Berj.Anw.
Gier, KR. H., Betchner 1
Hoffmann, A, Magaz. ls
Klein, B., Frau
Ha W., a onftn
Loicdhte, E., Mufik. 3
Mohr, A. m. Erdg,
Beterfen, N. GEleftroingen. 1
SO 8, Db. De
a.
Shreiber, W., Unt. Feldunft
Schröder, F., Mar. Ingen. 2
E. Hilbert, I., Frl. (Drage
6. Ibeho 0
V. Storm, ®., Elektro:
iOhweißer
Dedert, K., Maurer
Lemte, M., Ingen.
Lüdfe, I., Schneider
Nanz, I, Frijeur "Erdg,
NRönnfeldt, H., Desinfektor
Schulge, R., Zolljekr. 8
MWeißleder, E., Mar.Angeb.
, Rentner
Büblsbori, ®., Stadtinjpekt.
8 E. Wejener, Frieda, Heiß=
ne Te
Heinrich, X
Herberger, O., edel Erde
Bügel, M., Bol.Hht. a
aejkweil. M., Dedolas
Ww.
Steinmeb,£., Leutn. (Y.) a.D
Teichmann, G., Bez. Dir. T. 1
Völter, F., Werkz. Ausg. 1
Wefjkner, O., Kfm. T.
Willms, D., Buchhalt. 4
10 E. Butenjhön, Magd., Bad»
waren
ETF N. mvalide
EDEN ng Wo.
Yenjen, E., Ob. Bollichtfier z
Möller, %, Ingen. 2
Berkuhn, F., Filde
©
CD bt > CO

Prinz-Heinrich-Str,

Il. zeit

10 Reeje, A, Wi.
Saldfieder, A., Ww.
Schuchardt, E., Bootsm.
Schulze, B., Stadtinfpekt.
Theel, H., Benfionär
— 9. Hebammenjhw. T.
12 E. Garljen, Chr., Ww.
(Lerchenftr. 4)
V. Carljen, E., Kim. 3
Dörfler, H., Kim. T. Erdg.
Hviid, O., Tijhlerei T.
Lübker, Elja, Zigarren
Meijede, H., Schlachtermitr.
Ricolaffen, A., Angeftellt.
PiejchetSrieder, A., Stadtan-
geitellt. 4
Reinhold, M., Ww. 4
Schwarzin, H., Leutn. 3. Ss
a. D.
Voigthaus, M., Poftbetr.
Affiftentin 2
Weiland, F., Art. Iugen. 1
ME VBorchers, D., Khan.
(Yägersberg 12a)
V. CO F.,- Papier:
DH
DET ©, Krim. On
Hagae, .D., Lehrerww. 1
Yordt, W., an Ob. Affijt. 4
Kawohl, E., Ww. 2
Köpte, M., "’Iw. 1
Kroll, M., Ww. 2
Obhl, FF, Wo. 8
Burrmann, U., Wo. 8
Wittig, B., Schuhm. Erdg.
16 E. Scharnweber, DO., Zivil:
ingen. T.
Berger, E., Age
Beroaftädt, U , Wirtio. Ob.
Infekt,
Heinze, R., Wachtm.
Meimers, I, Rentner
Schrödter, E., Konditorei
8 em ., Dipl.Ing. 1
SE Gramm, W., Getreide T.
" ehgacmann, B., Frijeur
Groß, E., Krim, Beamt. 3
Harın, ., Ag tangefiele
Kettlif, I, KR
Lamprecht, Sn „Mar, angst,
Menkel, D.,
Wegener, Da Sin Seutn.M. a.
Welk,M., Ob. Dekoffiz.Wmw.4
20 E. Schütt, R., Rfın. (Adal-
bertitraße 9)
Brummann,C.,Db.Steuerm.
OO D., Kaltulat. 3
Köhler, A. , Wo. 1
Sehmtubhl, W., Büroangeft. 3
Lübke, W., Benfionär 4
Neunzig,H.,Leutn.(Y.)a.D. S
a0” SD
Bauli, % Wo.
Rabig, W., Feinkoft T.
Schung, M., Architekt 4
Schütt, B., "Brothandel
2 E Schmüer, W., Baugejch,
(Mr
Benfien,D., EEE SEHE 2
Chrijtianfen, jun., B., Han:
belsvertr. T. 8
röbe, €., Lehrer 2
enz, R., Ingen. 8
Katt, H., Konrekt. a. D.
Kröplin, R., Ob. St
Möller, H., Ob. L
Haack, S., Sebammenjdpn,
En vi 1
MBlafiel, € , O6. Leutn. 4
Seemwalb, ‚W, „Sejhäftsführ. 4
24—26 eriftiert nicht
28 E. Wulf, 8 Aratiuw. Erdg,
Schöning, G., Stellmach.
Siebel, ., Dr. Ing., Betr,=
Direfi A 1
30 Beufiele
82 E. Baajch, I., Mentner
<- Rämpenkoppel Ze
34 Bauftelle
36 E. Nerking, G., Frau. T.
NRerking, "Aw Dr. med,,
praft. Arzt T.
N Duft, EM Kapit, Lin. 3. S*
E. Yuft, M., Eigentümerin88BVelfer, R., Städt. Kapellmitr.
Grimm ‚S „Kapit. Lin. (W.E.)
Großmanı, R., Opernjäng.
Müller, K., Hauptm. (E)
38a E. Zippmann, A., Frau T.
Tippmann, R., Kim. T.
40 E. Borberg, R., Nentier
(Edernförder Chauffee 10)
Drews, W., Schmiedemftr. T.
Stein, B., Betriebsleit.
42. 44 Bauftellen
44a E. Zhomfen, Ch., Kfm. T
Thomjen, H., Ww.
46 E. Werner, R., Dr. phil,
Chemit. T.
V. Hausverwertung I. Dow.
u. Söhne, Holftenftr. 103 1
Braun, H., Ob. Mafjch. Mt. 1
Ürodmann, W., Koch
Kein, N., Gew. Ob. Lehrer
Kriener, € W., Kim. Erdg.
E. u. V, wie Nr. 46
Bauli, H.N., Kim. 1
Sommer, I, Kim
Strelow, A., Betriebsmitr. 2
Werner, M., Wi. 1
50 E. Tiedtte, A., Ww.T. Erdg.
Anderfen, A, Straßenb.
Hafın. 2
Büätfe, A., Majchinift 2
Dep e, AR. Kangieuter
Drexler, N., Frau 2
DHingit, W., Majdinijt rd
Hübner, F., Former 8
aiper, $ Bofthelf. 1
Knobloch, G., Zimmer. Erdg,
Riekker, D., Se 4
Neinde, nn Schloffer 4
Nößler, W.
„ Ob. Mafjchin. 3
Seiler, M., Ww. 8
Steinborn, G., Sattlermitr.
Tiedtfe, D., Malereibedari T.
52 E. Neumann, E., Kfm.
Brenke, © ee 8 Feldio. 8
Dietrich, DB. 1
Edert, 8 oookmt.
Ernit, 6., Verjorg. Anwärt.
Feuerhate, D., Büroangeft. 2
Hippmann, G., Mar. San.
Feldw.
Hohannfen, M., Angeftellt.4
Nitjchte, R., VBädermitr. 8
Nagburg, ©. Schmied 2
Nober, H., Angeftellt. 4
Starf, 3, Benfionärin 1
54. 56 Bauftellen
58 E. Horft, D., Wow.
Se a ME %
echanif, Erdg,
60 E. Schmidt, X., Bankier T.
Raul, E., Sparf. Angeftellte
62 Abbruch
64 E. Chm8,A.,Dr.med.dent.,
pratt. Zahnarzt T.
66—74 Bauftellen
76 E. Stabe, ©.;, Wmw. Erdg.
Bergelt, K., Kapit. Leutn.
v. d. Deden, M., vw. Ser
natspräfident 1
78 De rmani Dorothea,
VBiochemijdh.VBerein Erdg,
Dennig, F., Sattlermitr. H.
Neumann, Ch., Verkäuferin 1
« Betermann, 6, Kim. 1
Teterjen, D., Technik, 2
Schütt, A., Wi. Untg.
Weidemann sen, P., Rentner
— jun., %., Angeftellt, 2
Wriedt, I, Rentner 1
<- Schüttenredder Z
ee Bauftelle
82 E. Hempel, M., Ww.
Claujen, I., Ob. Reg. Bau
efr. a. D.
84 E. Sufımann, Sir Skue
injpett. }
Silezea, €, in
So © Schmidt, € „ Wow.
Möller, Bol. HanPMDGNN
after, Erdg,
Ddhl, I, Rentner 1

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.